V Pardubicích se ve dnech 14. a 15. 6. 2022 konal seminář pro Svazové inspektory bezpečnosti práce odborových svazů sdružených v ČMKOS. První den byl věnován evropské kampani "Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž 2020-2022". Prezentoval ji Ing. Hlavín z MPSV, další blok byl věnován kategorizaci prací a faktorům fyzické zátěže, odpolední program se věnoval pracovnělékařské péči a službám, a také pracovní poloze. Druhý den semináře se zabýval tématem kybernetické bezpečnosti, hrozbám a útokům v digitálním prostoru, struktuře a postavení jednotlivých subjektů (NÚKIB, zpravodajských služeb). Následovala prezentace s přednáškou ke kontrolám na úseku BOZP ze strany odborové organizace.

Semináře se zúčastnilo přes 50 posluchačů, za odborový svaz ADP p. Zazvonil a p. Fučík. 

20220615 091540

20220614 170023

V pondělí 13. 6. 2022 se v Plzni konalo pravidelné jednání Regionální Rady OS Plzeňského kraje, kam pozvání přijal předseda ČMKOS Josef Středula. V úvodu pohovořil o posledním jednání s ministry a premiérem ČR ohledně zachování kupní síly zaměstnanců, ze kterého po prozatímní nedohodě vyplynulo vyhlášení stávkové pohotovosti u dotčených odborových svazů.

Byl zmíněn i protestní mítink, který se uskuteční 5. 9. 2022 v Praze. O dalších možných akcích budou rozhodovat členové Rady ČMKOS v příštím týdnu na svém zasedání. Diskutovalo se o situaci ve firmách a společnostech, kde odbory sdružené v ČMKOS působí. Situaci u Správy železnic, popsal předseda Ing. Zazvonil, včetně reakce generálního ředitele na otevřený dopis zaslaný již v měsíci dubnu, kdy inflace dosahovala nižší hodnoty (12%) oproti předchozímu roku.

Členové RR vyslechli informace o procesu sběru podpisů pro prezidentskou kandidaturu a další informace spojené s následnou kampaní. Předseda Regionální Rady kol. Brabec pohovořil o výsledku jednání s hejtmanem PK ke svolání Krajské tripartity a odpovědi předsedů výborů a k účasti zástupců odborů ve vyjmenovaných výborech.

Další jednání RR OS PK se bude konat v září s příslibem účasti ředitele Úřadu práce Plzeňského kraje. 

20220613 110547 01

Ve dnech 9. a 10. 6. 2022 se v Kořenově uskutečnil seminář pořádaný pro členy ČAPR (České asociace pro prevenci rizik). Tématickými okruhy byla nová legislativa zaměřená na bezpečnost práce při provozu vyhrazených technických zařízení, oblast hygienických zařízení a šaten dle ČSN 734108 nebo bezpečnost práce na strojích a strojních zařízeních. V rámci pořádaných workshopů se prezentovala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, kde byla praktická možnost vyzkoušení kardiopulmonální resuscitace (KPR) pomocí přímé srdeční masáže, pomocí AED a poskytování první pomoci při úrazech, dopravních nehodách apod. Druhý workshop byl zaměřen na prostředky pro ochranu dýchacích cest před účinky kontaminátů, provedení fit testů s různými druhy "respirátorů" včetně vyhodnocení jejich účinnosti. Za odborový svaz ADP se této dvoudenní akce zúčastnili SIBP (Svazoví inspektoři bezpečnosti práce) p. Fučík a Zazvonil.

20220609 143102

IMG 20220609 WA0020

V pátek dne 3. 6. 2022 se uskutečnilo hybridní formou jednání pracovní skupiny pro OOPPvýstrojní součástky. V úvodu vystoupila ředitelka O8 JUDr. Svobodová a O10 Ing. Koucký. První bod jednání se týkal pracovní obuvi, odzkoušení případně výměny. Návrh z minulého jednání na vyzkoušení pracovních bot v Centrálním skladu v HK byl zamítnut z důvodu nedostatečné kapacity prostorové, časové i personální. Zaměstnanci budou mít možnost obuv vrátit pokud jim velikostně nesedí u techniků na MTZ. Diskutovány byly požadavky SŽG a SS na pracovní obuv zaměstnanců těchto OJ. Pro zaměstnance SŽG bude zakoupeno 44 párů mimo Rámcovou smlouvu, vzorek obuvi pro zaměstnance SS bude zakoupen a zaslán na technickou zkušebnu k analýze a vyhodnocení parametrů jako podklad pro následné zadání veřejné zakázky.

Ochranné brýle pro zaměstnance s licencí strojvedoucího jsou vysoutěženy, postup pro výběr a měření je zveřejněn na intranetu SŽ v záložce - Výstrojní součástky, kde uveden jednotný postup. Objednávky a distribuce bude probíhat přes MTZ.

Vedoucí oddělení p. Smeták pohovořil o připraveném zadávacím řízení na nově modifikované výstrojní součástky. Jedná se o rozšířené nohavice u kalhot, košile nově i ve střihu regular, nové spony na kravaty, jiné technické zpracování autospon u kalhot a nově modrá barva stejnokrojových košil.

V závěru následovala diskuse k předpisu Zam3. 

Další termín jednání byl stanoven na 5. 10. 2022 od 10:00 h.

Datum 31. 5. 2022 znamenalo u Správy železnic ukončení prověrek BOZP pro letošní rok. Ve sjednané PKS máme zakotveno, že na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek je alokována částka ve výši 70 mil. Kč. Každoročně při kolektivním vyjednávání probíhají bouřlivé diskuse nad tímto limitem, který je i přes svoji výši nedostatečný. Převodem budov pod SŽ od ČD a.s. veškeré závady, které byly dlouhodobé a přetrvávající, má SŽ nyní na starost a k řešení. Jako každý rok se snažíme za odborový svaz ADP těchto prověrek zúčastňovat a upozorňovat zaměstnavatele na závady, které na pracovištích jsou nově zjištěné nebo přetrvávající. Za těch několik málo let, co má SPS budovy ve správě, se udělalo mnoho práce ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek. Na velkém počtu pracovišť, nejen dopravních kancelářích, ale i na hradlech, stavědlech nebo v objektech, které využívá ST, SSZT, SEE apod. došlo k postupné eliminaci lokálních topidel na pevná paliva za přímotopy, panely nebo plynové ústřední vytápění. Mnoho železničních stanic prošlo revitalizací, nejen nově opravený plášť budovy, střecha, okna, dveře, ale i sociální zázemí WC, kuchyňky, sprchy a vlastní provozní místnosti. Pracovní prostředí se postupně mění, ale je to dlouhodobý a nákladný proces, který bude stále potřebovat dostatek finančního krytí ze strany zaměstnavatele.

Lékaři pracovnělékařských služeb dochází na tyto prověrky výjimečně. Světlou výjimkou jsou PO Praha hl. n., PO Kolín a PO Beroun, kde se lékařky zúčastňují pravidelně a samy vidí, k jakým změnám k lepšímu postupně dochází. Bohužel na jiných PO je zájem z jejich strany minimální, což úplně neodpovídá smluvním podmínkám.

Na pracovištích jsou problémy, které nevyřeší ani prověrky BOZP. Chybějící pitná voda, kanalizace, atd. Tyto záležitosti jsou ovšem významnou investicí, na kterou v dnešní obtížné době se prostředky hledají velmi těžko. Pak se musí pitná voda z kohoutku nahradit balenou, suché WC chemickým. Správa pozemních staveb se snaží vyjít vstříc požadavkům, které zaměstnanci mají, ale vždy jsou limitováni rozpočtem. Níže jsou pro ilustraci fotografie některých pracovišť, které jsou po rekonstrukci nebo se teprve plánují.

20220303 090313

20220309 100249

20220526 102940

20220526 103905

20220413 084737

20220524 105002

20220524 102033

20220530 103845

V pondělí dne 23. 5. 2022 se v Praze v hotelu Olšanka konal volební Kongres RO ADP Praha. Ve volbách obhájil pozici předsedy Regionální organizace p. Milan Gajdács, místopředsedou byl zvolen p. Tomáš Kaňka, za člena Výkonného výboru p. Petr Fučík, do Centrální revizní komise paní Jarmila Březinová. Dalšími členy Regionálního výboru byli zvoleni Jan Pavliš, Dana Vlasáková, Eva Socharová, Ota Krásová. 

IMG 20220523 WA0012

V rámci Kongresu pohovořili členové Výkonného výboru o závěrech VIII. Sjezdu ČMKOS, o plánovaném konání protestního mítinku v Praze 5. 9. 2022, o situaci s prodloužením doby odpočinku před směnou či střežením pracoviště nebo o Plánu akcí z C-FKSP. Diskutovalo se i o možných predikcích dalšího vývoje v ekonomice a možných sociálních nepokojích či o zahájení sběru podpisů pro prezidentskou kandidaturu Josefa Středuly.