Dne 29. 8. se v Praze uskutečnilo plánované jednání odborových svazů a zaměstnavatele. V úvodu jednání ředitel odboru personálního Ing. Pavel Koucký informoval o připravovaných změnách ZP (práce na DPP, DPČ, práce na dálku). V současné době není jasné, v jaké podobě budou tyto změny poslaneckou sněmovnou přijaty, ale zcela jistě budou mít zásadní dopad na současnou PKS SŽ na rok 2023 a též se promítnou do podoby budoucí PKS SŽ. Totožná je i situace v oblasti FKSP a zaměstnaneckých benefitů.

V dalším bloku byl představen návrh na vznik nové OJ SŽ Facility, který byl v srpnu schválen Správní radou SŽ. Zaměstnavatel informoval o probíhajících organizačních změnách v rámci jednotlivých OŘ, cílem těchto změn je celková úspora zaměstnanců o 1,5 %. Dle informací od zaměstnavatele nedojde k režimu hromadného propouštění. Pro přijímaní nových zaměstnanců do provozních profesí řízení provozu a infrastruktury, které dlouhodobě trpí nedostatkem zaměstnanců bude uplatňována výjimka ze stop stavu, který je uplatňován od 1. 7. 2023. Dále byl předložen návrh na úpravu Směrnice SŽ 75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Návrh na úpravu se týká prodloužení doby psychické způsobilosti posuzovaných osob z důvodů vyjmenovaných ve směrnici. Zaměstnavatel předložil k projednání hodnocení PKS SŽ 2023 za 1. pololetí a čerpání Plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek za 1. pololetí 2023. Výše předložené materiály budou projednány VV Aliance drážního provozu v měsíci září.

Dne 23. 8. 2023 proběhlo v Hradci Králové mimořádné jednání odborových centrál ohledně Návrhu na Organizační změnu Oblastního ředitelství Hradec Králové k 1. 10. 2023 č. j. 23648/2023-SŽ-OŘ HKR-ÚŘ.

Regionální organizace ADP OŘ Hradec Králové vyslovila nesouhlas s touto organizační změnou. Důvodem nesouhlasu RO ADP Hradec Králové bylo navrhované zrušení operátora železniční dopravy v žst. Trutnov hl. n., kdy veškerá pracovní náplň by byla převedena na výpravčího vnější služby v žst. Trutnov.

Na základě tohoto nesouhlasu bylo vyvoláno jednání s vedením OŘ Hradec Králové. Po společné dohodě bude v žst. Trutnov hl. n. operátor železniční dopravy obsazen pondělí až pátek v denních 8 hodinových směnách, kdy je nejvíce frekventovaná doprava. Další a podrobnější informace doplníme po skončení všech jednání.

Dne 21. 8. 2023 se v Kolíně uskutečnilo plánované jednání předsedů Regionálních organizací, VV, revizní komise a předsednictva Aliance drážního provozu.

Úvodem předseda ADP podal informace z jednání Rady ČMKOS, která se konala v dopoledních hodinách. Aktuální informace se týkaly především společného protinávrhu ČMKOS proti vládnímu konsolidačnímu balíčku a novele ZP tj. změny u práce na DPP a DPČ a změna § 24, která v podobě, jak je navrhována MPSV by výrazně ovlivnila podobu kolektivního vyjednávání v následujícím období.

Předsedové regionálních organizací informovali o připravovaných organizačních změnách a jejich projednávání (např. rušení operátorek v žst. Trutnov, úprava pracovní doby na pracovišti centrálních rozkazů v Ostravě, tyto změny se týkají zaměstnanců, které zastupuje Aliance drážního provozu).

Posledním a stěžejním bodem programu byla problematika nadcházejícího kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽ na rok 2024. Za přítomnosti kolektivních vyjednavačů byly diskutovány a předloženy podněty ke KV od předsedů RO ADP a VV. Závěrem přítomní zástupci členské základny Aliance drážního provozu vyjádřili nesouhlas a znepokojení na současnou ekonomickou situací, kdy v posledních obdobích opakovaně dochází k poklesu reálných mezd zaměstnanců SŽ. Kolektivní vyjednavači dostali silný mandát pro vyjednávání o podobě PKS SŽ na rok 2024.

V souvislosti se změnou sídla organizace a desetiletému výročí pojistné smlouvy se podařilo dojednat výrazné zlepšení parametrů smlouvy o kolektivním pojištění odpovědnosti při výkonu povolání pro členy Aliance drážního provozu. Každý člen Aliance drážního provozu je během řádného členství automaticky pojištěn. Pojistná smlouva je evidována u Generali České pojišťovny pod číslem 4484478603.

PARAMETRY POJISTNÉ SMLOUVY:

 • Pojistné období: od 2023
 • Pojistník: Aliance drážního provozu
 • Pojištěný: řádný člen Aliance drážního provozu
 • Pojistné plnění: 350 000 Kč
 • Spoluúčast pojištěného: 1000 Kč

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU MU – DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Při výkonu povolání v železniční dopravě, může dojít k mimořádným událostem (MU). Za účelem ochrany práva a zájmů členů Aliance drážního provozu (ADP) doporučujeme v souvislostech s těmito MU postupovat dle následujících pokynů.

Pokud budete účastníkem MU, kontaktujete svého zástupce v Regionálním výboru (předseda, místopředseda), který se již spojí s právním zástupcem ADP a poskytne Vám primární pomoc. Krizová linka ADP - 778 508 348.

PRÁVA ZAMĚSTNANCE, ČLENA ADP PŘI VZNIKU MU:

 • V případě MU není nikdo povinen vypovídat ihned po vzniku MU přímo na místě, nebo bezprostředně po skončení směny, pokud se necítí být takové výpovědi schopen.
 • Po vzniku MU se může ten, který je bezprostředně zainteresován na MU nechat vystřídat ve směně.
 • Při vzniku MU dochází obvykle k šoku, což je přirozená reakce organismu. Účastník MU by měl vypovídat až po odeznění tohoto stavu. Tento stav může trvat i několik dnů.
 • Účastník MU je povinen se vždy podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 • Než učiníte jakoukoliv výpověď, doporučujeme se vždy poradit s právním zástupcem ADP.
 • Za odepření výpovědi nemůžete být postiženi! Vždy musíte být poučeni, jako kdo vypovídáte (svědek, podezřelý, obviněný). Pokud jste v pozici obviněného nebo i podezřelého je nutné vypovídat pouze za přítomnosti právního zástupce ADP.
 • Vždy máte právo si výpověď přečíst a ze zákonem stanovených podmínek konzultovat s právním zástupcem. Pokud obsah výpovědi nesouhlasí s tím co jste uvedli, máte právo na opravu a doplnění textu. Bez takové úpravy nikdy výpověď nepodepisujte.
 • Bez konzultace s právním zástupcem ADP, nepodepisujte zejména dohody o změně pracovní smlouvy, uznání závazku k náhradě škody, dohodu o splátkách, popř. jinou dohodu či smlouvu.
 • Při výpovědi u zaměstnavatele máte vždy právo žádat kopii výpovědi. Při výpovědi před orgány činnými v trestním řízení má toto právo Váš právní zástupce (obhájce).

V případě vzniku MU Vám doporučujeme se ve vlastním zájmu řídit těmito pokyny!!!

Vážení členové ADP,
předně mi, prosím, dovolte popřát vám jménem celého regionálního výboru ADP CDP Praha příjemné a pohodové prožití letních dovolených a prázdnin.

Žijeme v nelehké době plné společenských a ekonomických problémů, které jsou přesouvány hlavně na bedra zaměstnanců. Nehorázná inflace, ztráta sociálních jistot, gigantické zadlužování naší země, astronomické ceny bydlení, základních potravin, nemožnost zajištění základních lidských potřeb a důstojného života z průměrné mzdy (natož z minimální) se v České republice stalo realitou. A co na to odbory? Proběhly a probíhají protesty, které jsou bohužel bez odezvy. Odbory sdružující se v ČMKOS (včetně ADP) vyhlásily stávkovou pohotovost. Asociace samostatných odborů (členem je i OSŽ) ani žádné jiné odborové svazy se ke stávkové pohotovosti nepřipojily.

Ptám se! „Co bude dál? Co s tím? Jak se tento neudržitelný stav bude řešit? Nechají si to zaměstnanci sdružující se v odborových svazech líbit? Unesou další ekonomickou a sociální zátěž ze svých rodinných rozpočtů?“ Tyto a další témata budou předmětem „Ideové konference ADP výkonného výboru a regionálních výborů ADP“, která se bude konat v srpnu. Pokud byste i vy, řadoví členové ADP, chtěli svým návrhem přispět k řešení, obraťte se, prosím, na své regionální funkcionáře ADP a dejte nám i své písemné podněty, co by se mělo a mohlo po odborové linii podniknout.

Nyní ještě několik informací z posledních dvou měsíců týkající se CDP Praha. V červnu došlo k přepojení žst. Praha hl. n. a Praha – Vysočany na řízení z CDP Praha. Původní pracoviště výpravčích a operátorů Praha hl. n. prochází v současné době rekonstrukcí a od 12. července by mělo plnohodnotně fungovat jako pracoviště pohotovostních výpravčích (PPV). Přepojením řízení na CDP Praha došlo i k přechodu našich členů ADP z regionální organizace ADP OŘ Praha do regionální organizace ADP CDP Praha. Tímto je jménem celého regionálního výboru ADP CDP Praha srdečně vítám v naší regionální organizaci. Děkujeme za důvěru a těšíme se na společné tvoření naší odborové budoucnosti nejen na regionální úrovni. V případě potřeby se kdykoli neváhejte obracet na kohokoli z regionálního výboru, kontakty a další informace naleznete na samostatných webových stránkách RO CDP Praha. Nejbližší odborová akce, na které se všichni uvidíme, bude podzimní Kongres naší organizace (pozvánka bude včas vyvěšena).

V měsíci červnu proběhl první běh kurzu ,,Školení komunikace zaměstnanců řízení provozu v krizových situacích“, který pro Správu železnic zajišťuje společnost SMARTER Training&Consulting, s.r.o. Napoprvé se zúčastnilo 16 zaměstnanců z CDP Praha a CDP Přerov. Postupně se tohoto kurzu v průběhu dvou let zúčastní celkem 495 zaměstnanců z pozic traťových, vedoucích a provozních dispečerů CDP Praha a Přerov a dále pak výpravčí uzlových stanic. Kurz je třídenní a probíhá v Praze - Strašnicích, kde je zajištěno i ubytování a stravování.

V oblasti mezd a nákladů na CDP Praha činí čerpání provozních nákladů za leden-květen 2023 84,06 % plánu, čerpání mzdových nákladů za leden-květen 2023 činí 98,21 % plánu, u přesčasové práce na CDP Praha v období za leden-květen 2023 je evidováno 18.071 hod.

Závěrem informace týkající se všech zaměstnanců Správy železnic ve věci změny Směrnice č. 29 ohledně penzijního připojištění. Na základě Usnesení Kongresu ADP v květnu 2023 v Pardubicích byla požadována ve Směrnici č. 29 úprava lhůty na 1 rok (podle platné směrnice SŽ SM029 je to 5 let), po kterou zaměstnanci nepřísluší příspěvek zaměstnavatele při ukončení penzijního připojištění předčasně formou odbytného. ADP požádalo právní oddělení ČMKOS o vyjádření v této věci, zda je 5 letá lhůta obvyklá a zda má opodstatnění v zákonné úpravě. Z odpovědi vyplývá, že takto dlouhá lhůta rozhodně obvyklá není a opodstatnění v zákoně také nemá. Na dotaz v této problematice na Kongresu v Pardubicích personální ředitel Ing. Koucký odpověděl, že pokud dojde v rámci Správy železnic ke shodě s ostatními odborovými svazy, s úpravou lhůty nebude problém. Na jednání se zaměstnavatelem dne 23. 5. 2023 však ostatní odborové svazy tento návrh úpravy odmítly, jediní, kteří náš návrh podpořili, byla Unie železničních zaměstnanců. Zaměstnavatel tedy změnu Směrnice č. 29 neudělá.

Dne 26. června 2023 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika sešli zástupci odborových centrál působících na české železnici k projednání možností společného postupu ve věci výhrad k vládnímu návrhu tzv. ozdravného balíčku veřejných financí.

Na jednání došlo k dohodě na odeslání společného otevřeného dopisu všech odborových centrál předsedovi vlády ČR – viz. níže.

V pondělí dne 19. 6. 2023 se konalo první jednání Rady po 2. Sněmu ČMKOS. Stěžejním bodem jednání byly informace o připravovaných protestních akcích, které proběhnou v nejbližších dnech a jsou organizovány odborovými svazy sdruženými v ČMKOS. Diskutovalo se o závěrech 2. Sněmu, včetně dalšího postupu odborů v prosazování požadavků a zájmů zaměstnanců a občanů ČR.

Týden protestů proti vládnímu konsolidačnímu balíčku začíná až po neděli, ale již 20. 6. se uskuteční demonstrace ve Strakonicích. Začíná v 18:00 na parkovišti COOP a pořádá ji OS KOVO.

Příští týden se uskuteční tyto akce:

27. 6. od 15 hodin demonstrace v Ostravě na náměstí Jiřího z Poděbrad pořádá OS KOVO

27. 6. od 16 hodin ve Zlíně pochod proti zlým časům od Baťovy nemocnice pořádá OSZSP (Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče)

29. 6. od 9:30 protestní mítink v kongresovém sále pražského hotelu Olšanka pořádají odborové svazy působící ve veřejné správě a službách.

Přijďte podpořit kolegy odboráře a vyjádřit svůj postoj k připravovaným vládním opatřením zaměřeným proti zaměstnancům!