Vážený pane generální řediteli,

Výkonný výbor Aliance drážního provozu dnes mimořádně formou per rollam projednal velmi vážnou situaci v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2, která se bezprostředně dotýká zaměstnanců Správy železnic. Cílovou skupinou jsou především zaměstnanci segmentu řízení železničního provozu. V přijatém usnesení požadujeme aplikaci takových opatření, která přispějí k zajištění vyšší ochrany jejich zdraví.

Výkonný výbor Aliance drážního provozu přijal dnes 16. 3. 2020 následující usnesení:

1. Výkonný výbor ADP požaduje přehodnocení míry zdravotního rizika, kterému jsou vystaveni zaměstnanci v profesích Traťový dispečer a Operátor železniční dopravy při cestě z/do zaměstnání, ale především při výkonu práce v uzavřených dispečerských sálech v budovách CDP Praha a CDP Přerov. Zde doba expozice činí více jak 12 hodin a současně se na pracovišti nachází desítky zaměstnanců, kteří migrují za zaměstnáním desítky i stovky kilometrů včetně potenciálně rizikových oblastí a současně využívají veřejnou hromadnou dopravu osob. Přechodná změna technologie práce by umožnila práci zaměstnanců CDP (Praha, Přerov) z pracovišť pohotovostních výpravčích, kde by dočasnou decentralizací řízení byl železniční provoz zachován, když by došlo k uzavření pracovišť (CDP Praha, Přerov) eventuální nařízenou karanténou.

2. Výkonný výbor ADP apeluje na zaměstnavatele, aby přehodnotil u zaměstnání (profesí) Provozní dispečer, Vedoucí dispečer a Dispečer ŽDC možnost práce z domova – home office formou vzdáleného přístupu k provozním aplikacím a eliminaci styku s potenciálními přenašeči virové infekce COVID-19.

3. Výkonný výbor ADP doporučuje, aby zaměstnavatel posílil personálně i morálně pracoviště pohotovostních výpravčích (PPV), takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost železničního provozu včetně preventivních hygienických opatření.

4. Výkonný výbor ADP nesouhlasí s návrhem organizační změny – přepojení železničního uzlu Plzeň do systému centrálního dálkového řízení od 15. 4. 2020, což bylo písemně v rámci projednání oznámeno, avšak požaduje odložení provedení této změny do vyřešení zhoršené epidemiologické situace v ČR.

5. Výkonný výbor ADP nabízí součinnost při přijímání a řešení krizových scénářů, které se dotknou zaměstnanců při výkonu práce i cestujících ve veřejné přepravě osob. Cílem nás všech je eliminace možných rizik včetně zajištění dopravní obslužnosti při vyhlášeném nouzovém stavu v ČR.

V Hradci dne 16. 3. 2020, Ing. Jan Zazvonil, předseda ADP