Dnes se uskutečnilo pracovní jednání v Praze na hlavním nádraží za účasti zástupců zaměstnavatele za CDP Praha (Ing. Plachý, Ing. Javůrek) za PO Praha hl. n. (Ing. Maňas, Ing. Štorek), zástupců odborového svazu ADP a zaměstnanců - kolegů výpravčích obsluhujících nejfrekventovanější železniční stanici v republice. 

Ústředním tématem schůzky bylo zajištění plynulého přepojení pražského hlavního nádraží na řízení z CDP Praha (04-05/2023). Všichni účastníci si prohlédli dopravní kancelář, pracovní postupy a technologii práce včetně kompetencí jednotlivých zaměstnanců zúčastněných na procesu řízení železničního uzlu. V rámci diskuse se řešila problematika budoucí pracovní náplně a organizace práce operátorek, panelistů a položky záložního dispečera. Oba náměstci z CDP Praha přislíbili aktivní přístup pro dořešení dílčích požadavků, aby tento dopravní uzel byl přepojen bez negativních dopadů pro práci obsluhujících zaměstnanců i pro bezpečnost provozu. 

Výsledek společného jednání a dílčích závěrů byl hodnocen velmi pozitivně. 

20220912 074350

Ve čtvrtek dne 8. 9. 2022 se v Kolíně uskutečnilo zasedání Výkonného výboru ADP. Na programu bylo schválení týmu kolektivních vyjednavačů za ADP pro následující vyjednávání (Ing. Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc a Alena Pavlasová. Jako případní náhradníci Ing. Kunz a Pavel Šrubař). Ústředním tématem bylo projednání návrhu předloženého textu PKS u SŽ pro rok 2023, dále informace z Manifestačního mítinku a informace o připravované demonstraci, která se uskuteční dne 8. 10. 2022 v Praze na Václavském náměstí od 12.05 hod.

IMG 20220905 WA0010
V odpoledních hodinách se tým kolektivních vyjednavačů přesunul do sídla OSŽ, kde byly představeny požadavky jednotlivých OC k předloženému textu kolektivni smlouvy včetně mzdových požadavků. Po dlouhém jednání došlo ke shodě nad stanoviskem k předloženému návrhu zaměstnavatele. Zítra bude společný protinávrh zaslán na generální ředitelství Správy železnic.

Další jednání o podobě kolektivní smlouvy bude pokračovat dne 14. 9. 2022 v sídle zaměstnavatele. 

20220905 102437

Jaké dopady má neutěšený vývoj ohledně inflace a cen energií konkrétně na váš obor? Co je současným největším problémem a pomyslnou výzvou do blízké budoucnosti?

V železničním sektoru se jedná především o nárůst cen energií a pohonných hmot. Týká se to primárně trakčních vozidel, služebních vozů a energie do stovky budov, které Správa železnic spravuje, vytápí, chladí včetně dodávky a výroby TUV. Výzvou jsou zajisté úspory v managementu budov, optimalizace nákladů na vytápění v zimním období, ale ne za cenu zhoršeného tepelného komfortu pro zaměstnance.

Jak to vypadá s odměňováním a konkurenceschopnosti? Nevede momentální stav k tomu, že vaši branži začínají opouštět zkušení odborníci a hledají práci jinde?

V loňském roce došlo ke sjednání PKS pro rok 2022 s nárůstem tarifních mezd 5%, ale kvůli výši inflace je letošní reálný pokles mezd zaměstnanci velmi citlivě vnímám. Někteří opravdu zvažují odchod, neboť v některých profesích a tarifních stupních jsou podhodnoceni a trh práce nabízí vyšší ohodnocení jejich pracovního výkonu. Velký problém je generační obměna, neboť silné ročníky odcházejí do starobního důchodu a není adekvátní náhrada v kvalitě i kvantitě nových zaměstnanců. Tento problém se řeší přesčasovou prací, změnou rozvrhu pracovní doby nebo nižší management musí na „sdružené smlouvy“ chodit o víkendech pracovat např. jako výpravčí do železničních stanic. Nové zájemce nemotivuje mzdové ohodnocení, nutnost dojíždění, práce v noci a o víkendech či náročnost odborných zkoušek.

V čem podle vás vláda ve vašem oboru pomáhá a v čem naopak její rozhodnutí spíše škodí?

Vláda svým usnesením o prodloužení lhůty pro používání tepelných zdrojů (vytápěním uhlím) o dva roky trochu uklidnila situaci i v našem oboru. Mnoho pracovišť a lokalit není možné bez masivních investic udržet v provozu jako nízkoemisní, neboť chybí příkon, distribuční síť apod.

Máte nějaká legislativní očekávání, představu, co by mohlo věci posunout k lepšímu? Na co byste vládu a parlament rádi upozornili a co jim poradili?

Rozhodnutí o prodloužení doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ze šesti hodin a sedm před začátkem směny byl pro tzv. mobilní personál (na železnici strojvedoucí, vlakvedoucí) krok správným směrem. Avšak pro zaměstnance, kteří jednu směnu ukončí a druhou nastoupí na jednom pracovišti (výpravčí, signalisté, výhybkáři) a zaměstnavatel jim k tomu vytvoří podmínky pro důstojný odpočinek (místnost s postelí v místě výkonu práce), se tato legislativní změna projevila negativně v rozvrzích směn, došlo ke zhoršení pracovního režimu zaměstnanců a jejich nedostatečném počtu pro pokrytí potřeb zaměstnavatele. Vzhledem k aktuálními grafikonu vlakové dopravy na regionálních tratích, kdy odjezd posledního vlaku a příjezd prvního vlaku následující den dělí doba kratší než sedm hodin, nemohou tito zaměstnanci další směnu vykonávat a řeší se to případ od případu a pracoviště od pracoviště. Řešením by byly plnohodnotné směny v délce 12 hodin, ale pokud není žádná doprava objednána, zaměstnavatel nechce tyto zaměstnance odměňovat plnou mzdou. Jestliže by MPSV následně udělilo výjimku pro stacionární personál, tedy obsluhu dráhy, zpět na šest hodin, problém by neměl tak negativní multiplikační efekt jako nyní.

Jaký je váš výhled na situaci ve vašem oboru v horizontu následujících zhruba tři až pěti let? Co pozitivního či negativního může přijít ať už od českých politiků, nebo ze strany EU apod.?

Zcela zásadní je dostatek ekonomických nástrojů, mix národních i evropských programů k investicím do železniční infrastruktury a také udržení její konkurenceschopnosti včetně dostatků zdrojů na opravy a údržbu. Železniční doprava má obrovský potenciál k růstu, avšak bez dostatečné kapacitní a kvalitní infrastruktury nemůže na dopravním trhu dlouhodobě obstát. Nejhorší scénář by byl „proškrtání“ se k prosperitě a konsolidaci veřejných prostředků za cenu omezení zdrojů, neobjednávání dopravy ze strany samospráv či propuštění zaměstnanců. Věřím, že k tomuto řešení v budoucnu nedojde.

Článek časopisu Sondy ke stažení v PDF:

Na společném jednání OC a zaměstnavatele dne 31. 8. 2022 byly projednány změny v organizační struktuře Správy železnic od 1. 10. 2022 a Pokyn GŘ ke vzniku OJ. Nová organizační jednotka Stavební správa VRT bude disponovat 66 systemizovanými pracovními pozicemi. Ředitel OJ bude mít v rámci organizační struktury tři náměstky NT, NP-J a NP-S (technického, pro přípravu oblast Sever a oblast Jih). Sídlo OJ bude v Praze v ulici V Celnici.

7d2b47b25b0d87d36b92f5ca8366ae9e.0

Ing. Koucký dále prezentoval potřebu změny předpisu SŽ Zam1 z důvodu nové právní úpravy v oblasti elektrokvalifikace zaměstnanců. Zrušená Vyhláška č. 50/1978 Sb. byla nahrazena zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ.

Ing. Pospíšil prezentoval nový typ zábleskového světla, který bude použit i při praktické zkoušce, která se uskuteční dne 6. 9. 2022 v žst. Vraňany. Pokud budou zkoušky úspěšné, dojde k výrobě a dodání 6 ks těchto světel pro zkušební provoz v OJ. Po vyhodnocení v provozu dojde následně k vypsání veřejné zakázky pro dodání tohoto zařízení na všechna OŘ. Nový systém uchycení ke kolejnici, kapacita baterie, kterou není nutné pro nabíjení vyndavat z krytu, použité LED diody a konstrukční řešení produktu jsou nesporné výhody pro bezpečné zajištění pracovního místa. 

20220831 145540

Dne 31. 8. 2022 předložil generální ředitel Správy železnic, Bc. Jiří Svoboda, MBA, odborovým centrálám návrh kolektivní smlouvy pro rok 2023, návrh Rámcových zásad FKSP a Zásad C-FKSP.

Předložený návrh zachovává principy a rozsah benefitů dle současné PKS s nárůstem tarifních mezd, včetně stejného nárůstu do objemu smluvních mezd.
Byla zahájena diskuse o snížení negativních dopadů inflace na zaměstnance SŽ v roce 2022. Odborové centrály předloží své stanovisko do 9. 9. 2022.

Dále byla sjednána 3. změna PKS, která reaguje na vyhlášku MPSV č.237/2022 Sb., kterou se mění od 20. 8. 2022 výše stravného při tuzemských pracovních cestách. V předloženém návrhu zásad FKSP a zásad C-FKSP je nově zakomponován princip čerpání příspěvku prostřednictvím digitální zaměstnanecké karty. Dále došlo k dohodě o navýšení disponibilní částky pro individuální rekreaci z C-FKSP o 500 000 Kč z úspor v kapitolách některých OC (ADP, OSŽ, FS ČR, FVČ a FV). Ostatní odborové centrály úspory hledají

Další jednání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2023 se bude konat 14. 9. 2022 v sídle Správy železnic.

IMG 20220831 WA0003

 

V pondělí dne 22. 8. 2022 se v Praze uskutečnilo pravidelné zasedání Rady ČMKOS. Aktuální informace z ekonomiky okomentoval předseda Josef Středula (vývoj nezaměstnanosti, predikce MF a ČNB k inflaci a cílům pro příští období, vývoj cen plynu, elektřiny a emisních povolenek na burzách v Evropě) včetně dalších ukazatelů. Velké ocenění s potleskem přijal předseda OS Hasičů p. Jiří Jílek za nasazení příslušníků HZS a SDH při požáru v Českém i Saském Švýcarsku. Bohužel poukázal na smutnou situaci, která nastala, a to úhrada nákladů za zásah, který budou muset především u SDH pravděpodobně sanovat místní samosprávy, vše je ale o diskusi, která již začala. Následovaly informace z jednotlivých odvětví ohledně růstu cen energií a záloh.

Ústředním bodem byla organizace Manifestačního mítinku "Proti chudobě", který se uskuteční dne 5. 9. 2022 ve Forum Karlín v Praze. 

pozvanka1