Vážení kolegové, naši členové,

každý člen Aliance drážního provozu je během řádného členství automaticky pojištěn. Pojistná smlouva o kolektivním pojištění odpovědnosti z výkonu povolání pro zaměstnance je evidována u Generali České pojišťovny pod číslem 4484478603.  

Parametry pojistné smlouvy

 • Pojistné období: 2013 - 2024
 • Pojistník: Aliance drážního provozu
 • Pojištěný: řádný člen ADP
 • Pojistitel: Generali Česká pojišťovna a. s.
 • Pojistné plnění: 350 000 Kč
 • Spoluúčast pojištěného: 1 000 Kč

Základní pojmy

 • pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, a je s ní spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění,
 • pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
 • zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem,
 • účastníkem soukromého pojištění pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost,
 • pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona,
 • pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu,
 • pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje,
 • oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,
 • skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa,
 • pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,
 • pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím,
 • pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat,
 • pojistným úplata za soukromé pojištění,
 • běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,
 • pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,
 • jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
 • škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.  

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Pojistná smlouva musí vždy obsahovat, kdo je pojištěným, kdo pojistníkem, a kdo je definován jako oprávněná osoba, vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, výše pojistného, splatnost pojistného a zdali se jedná o pojistné běžné či jednorázové. V pojistné smlouvě musí být vymezena doba, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena. S pojistnými podmínkami musí být pojistník vždy seznámen a bez jeho souhlasu nelze tyto podmínky měnit. V pojistných podmínkách jsou uvedeny u výluky z pojištění, při kterých nevzniká pojistiteli povinnost pojistného plnění.  

Náhrada škody

Odpovědnost za škodu má ze zákona zaměstnanec i zaměstnavatel, proto je nutné znát povinnosti zaměstnanců i povinnosti zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích. Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani bezdůvodnému obohacení. Odpovědnost zaměstnance za škodu může být definována jako obecná, nesplnění povinností při odvrácení škody a odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a za ztrátu svěřených předmětů. Zaměstnavatel nese ze zákona odpovědnost obecnou, odpovědnost při odvracení škody a odpovědnost na odložených věcech. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. Zjistí-li závady je povinen učinit opatření k jejich odstranění. Povinností zaměstnance je pracovat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví nebo k bezdůvodnému obohacení.

V případě, že se vyskytnou závady je zaměstnanec povinen neprodleně informovat svého nadřízeného. V případě, že hrozí škoda na majetku nebo zdraví je povinen neprodleně škodu odvrátit. Zaměstnanec je odpovědný za škodu, kterou způsobil zaměstnavateli plněním pracovních úkolů z důvodu porušení povinností. Zaměstnavatel musí prokázat zavinění zaměstnance, který škodu způsobil. Pokud je částečně odpovědný i zaměstnavatel je odpovědnost za škodu poměrně rozdělena. Pokud zaměstnanec způsobí škodu při odvrácení hrozícího nebezpečí a počíná si přiměřeně k okolnostem, za škodu způsobenou neodpovídá.

Zaměstnanec je ze zákona chráněn limitem výše náhrady škody, který je stanoven jako 4,5 násobek průměrného měsíčního příjmu (hrubé mzdy) za předcházející tři měsíce. Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době ztráty nebo poškození včetně amortizace. Škoda se nahrazuje v penězích, pokud nelze jiným způsobem nahradit předešlý stav. Výše škody přesahující 1 000 Kč musí být vždy projednána s odborovou organizací. 

Toto omezení neplatí v případě, že škoda byla způsobena úmyslně, v opilosti nebo při užití jiných návykových látek. V případě úmyslně způsobené škody může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku! 

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu lze uzavřít výhradně jako škodové pojištění. Sjednává se pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil někomu jinému. Jedná se o pojištění ve vztahu zaměstnanec (pojištěný) – zaměstnavatel (oprávněná osoba). Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu nebo v přímé souvislosti s nimi. Nastanou-li podmínky pro pojistné plnění, má pojistitel povinnost uhradit škodu způsobenou zaměstnavateli pokud byl z jeho strany uplatněn nárok. V případě, že o náhradě škody či její výši rozhoduje soud je pojistitel povinen plnit pojistné plnění až po doručení pravomocného rozhodnutí. Během pojistného období (1 rok), poskytuje pojistitel pojistné plnění pouze do výše sjednaného limitu. Pojistník se podílí na pojistném plnění spoluúčastí, kterou sjednal v pojistné smlouvě.

 

Výlukou z pojištění pro případ pojištění odpovědnosti jsou definovány tyto případy:

 • vadná manuální práce při opravách, montážích nebo stavebních pracích,
 • požití alkoholu nebo aplikace omamných a psychotropních látek,
 • výroba zmetku (zhotovení vadného výrobku),
 • způsobení manka na svěřených hodnotách,
 • ztráta svěřené věci,
 • zničení nebo úmyslné poškození datových, zvukových nebo obrazových záznamů, které zaměstnavatel pohřešuje,
 • provoz dopravního prostředku, pro který je sjednáno povinné pojištění,
 • úmyslné zanedbání technologických úkonů při obsluze, údržbě.

 

Pojistitel neodpovídá a nehradí škodu, za kterou pojistník odpovídá svému sourozenci nebo příbuzným žijícím ve společné domácnosti s pojištěným nebo právnické osobě pokud má pojistník vyšší jak 50 % majetkovou účast.

Daniel Linc - předseda