V současné době se plánují významné změny v železniční dopravě v Praze. Jednání mezi přednostou provozního obvodu (PO) Praha hlavní nádraží a ředitelem OŘ Praha proběhla dne 8. 6. 2023 a 15. 6. 2023. Na stole byly otázky týkající se rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích, stěhování dopravce Regiojet a plánované zdvoukolejnění trati na mostu Inteligence (Branický most). Největší pozornost se soustřeďovala také na přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na Centrální dispečerské pracoviště Praha (CDP Praha).

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích:

Jedním z projednávaných témat byla rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích. Stěhování dopravce Regiojet ze Smíchova do Malešic přinese značný nárůst provozní práce pro výpravčího v této oblasti. Proto bylo dohodnuto posílení o jednoho výpravčího ve směně. Nicméně po dokončení rekonstrukce dojde opět k redukci na jednoho výpravčího, neboť stanice bude přepojena na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) a stanice bude řízena dálkově. Přesto i po přepnutí na CDP bude ponechán jeden výpravčí v Malešicích, který bude nadále odpovědný za místní práci.

Zdvoukolejnění trati na mostě Inteligence:

Stavební povolení pro zdvoukolejnění trati na mostu Inteligence (Branický most) bylo uděleno. Avšak kvůli plánované rekonstrukci bude pravděpodobně v září nutné úplné zastavení provozu přes tento most. Úplné zastavení provozu se očekává po dobu následujících cca 5 měsíců. V minulosti došlo ke snížení povoleného zatížení Výtoňského mostu, což v konečném důsledku znamená, že po dobu trvání rekonstrukce mostu Inteligence nebude možné provozovat nákladní vlaky z Prahy směrem na Beroun a zpět. Nákladní doprava bude nucena využívat náhradní odklonové trasy vedoucí mimo metropoli.

Přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na CDP:

Aktuálně se klade největší důraz na přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Praha a na aktivaci PPV Praha hl.n. Zástupci ADP od začátku přistoupili maximálně konstruktivně k této akci, kdy v dostatečném časovém předstihu vyvolali jednání s ředitelem CDP a přednostou PO Praha hl.n. s cílem hladkého a bezproblémového provedení této akce zejména s přihlédnutím k bezpečnostním standardům. Zároveň jsme kladli důraz na zajištění dobrých pracovních podmínek pro všechny dotčené zaměstnance, ať těch, kteří přecházejí na CDP tak těch, kteří v budoucnu budou pracovat v rámci nového PPV. Přepnutí na CDP by mělo nastat již 19. 6. 2023, avšak aktivace PPV Praha hl.n. proběhne až v průběhu měsíce července. Důvodem pro tuto prodlevu jsou technické úpravy a rekonstrukce bývalé dopravní kanceláře, aby nové PPV odpovídalo požadovaným standardům.

Plánované změny v železniční dopravě v Praze vyžadují pečlivou organizaci a koordinaci mezi provozovateli a příslušnými orgány. Jednání mezi přednostou provozního obvodu Praha hl.n. a vedením OŘ Praha přinesla dobré dohody a plány ohledně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích, stěhování dopravce Regiojet a zdvoukolejnění trati na mostu Inteligence. Podařilo se dohodnout dobré a akceptovatelné podmínky pro naše zaměstnance. Největší pozornost se nyní věnuje očekávanému přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na Centrální dispečerské pracoviště Praha a aktivaci PPV Praha hl.n. V souvislosti s těmito plány se očekává výrazné zlepšení a modernizace železniční infrastruktury v Praze, které jdou ruku v ruce se zlepšením pracovních podmínek našich provozních zaměstnanců.