Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA v sídle organizace. Účelem společné schůzky bylo nalézt konsenzuální řešení stávající situace. Zástupci ADP si byli v předchozím období vědomi některých neobjasněných skutečností např. oblasti jízdních výhod a z toho důvodu absolvovali několik jednání. Dnes bylo konstatováno, že SŽ a sociální partneři budou, neprodleně po připojení posledního podpisu, hledat technické a administrativní řešení u vybraných pracovišť s přerušením pracovní doby. Tato jednání budou vedena s cílem dosáhnout řešení v průběhu 1. pololetí roku 2023.

Podepsáním PKS všemi signatáři byla vyjádřena odpovědnost všech sociálních partnerů a vůle informovat zaměstnance v dostatečném předstihu o aplikaci sjednané PKS 2023.

IMG 20221116 WA0003

V pátek dne 11. listopadu 2022 se uskutečnilo společné jednání kolektivních vyjednavačů za odborový svaz ADP s předsedou Správní rady, senátorem Mgr. Martinem Červíčkem v sídle Správy železnic v Praze.

V úvodu předseda ADP předal v písemné podobě odůvodnění nepodepsání PKS pro rok 2023, kde akcentoval tři oblasti. Institut "střežení pracoviště", výši tarifních mezd a příspěvek na dopravu. V rámci představení jednotlivých bodů došlo ke shodě, že některá témata si zaslouží větší časový prostor k diskusi. Řešili se rozpočtové možnosti i význam železnice v této složité době včetně pozice Správy železnic na trhu práce

Mgr. Červíček v závěru jednání sdělil, že bude informovat členy Správní rady i generálního ředitele SŽ o projednávané problematice a postoji odborového svazu. Předseda ADP přislíbil, že požádá v příštím týdnu o schůzku s generálním ředitelem Bc. Svobodou, MBA, aby došlo k nalezení definitivního konsensuálního řešení

75167A4C

Dne 11. 11. 2022 se online formou uskutečnilo další společné jednání o podobě PKS na rok 2023. V úvodu vyzval personální ředitel Ing. Koucký zástupce ADP jestli mají mandát připojit svůj podpis k návrhu PKS SŽ pro rok 2023. Předseda svazu reagoval na dotaz, že sběr informací nebyl prozatím ukončen. Dopoledne se uskutečnilo jednání s předsedou Správní rady SŽ Mgr. Červíčkem a v příštím týdnu se bude konat jednání s generálním ředitelem Bc. Svobodou, MBA.

V další části jednání vystoupila ředitelka CK ČD Travel paní Blanka Jíšová, která poděkovala všem za úspěšnou sezónu. Následně došlo k projednání třístranné dohody spolupráce s ČD Travel, SŽ a odborovými svazy. Řešila se problematika Kvalifikačního katalogu, výstupy z jednání o jízdních výhodách a další problematika. V závěru ředitel O10 zmínil, že generální ředitel rozhodl o vyplacení mimořádné odměny všem zaměstnancům Správy železnic.

Další společné jednání se bude konat 22. 11. 2022.

20221027 111151

V úterý dne 8. 11. 2022 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné jednání odborových svazů působících na železnici s představiteli ČD a.s a Ministerstva dopravy ČR. Jednání vedla náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a infrastrukturní Ing. Hlubučková, která popsala genezi problematiky jízdních výhod a nutnost provést systémové změny především při valorizaci prolongační částky. Původní návrh MD ČR, kde by došlo k dvojím cenám a přesunu finanční zátěže na zaměstnance SŽ, MD ČR a DÚ ČR byl stažen z projednávání a nahrazen systémovým výpočtem, který nyní i v budoucím období bude zohledňovat inflaci stejně jako SJT. Po velmi dlouhé diskusi je výsledkem rovnoměrné rozložení finančních nákladů na všechny držitele s nárokem bez rozdílu. Pro jízdní řád 2022/2023 budou prolongační částky ve znění 17. změny Tarifu v hodnotách 1 397 Kč pro zaměstnance, 1 583 Kč pro rodinné příslušníky a 762 Kč pro děti.

Za odborový svaz se jednání zúčastnili předseda Ing. Jan Zazvonil a místopředsedové p. Fučík a p. Linc. V diskusi se řešila i problematika budoucího období a vlastní využitelnosti jízdních výhod. Do roku 2025 se ve schválené Koncepci veřejné dopravy v ČR 2020-2025 MD ČR zavázalo tuto problematiku vyřešit ve vzájemné spolupráci s odbory. 

IMG 20221108 WA0009

Vážení zaměstnanci Správy železnic,
většina z Vás s napětím očekává, jak dopadne spor mezi odborovým svazem ADP a ostatními účastníky kolektivního vyjednávání o podobě PKS pro rok 2023.

Velmi si vážíme vyjádřené podpory od všech, kterým nebylo lhostejné, za jakých okolností došlo k připojení podpisu osmi odborových svazů a generálního ředitele Bc. Svobody k návrhu zaměstnavatele. Kolektivní vyjednávání pokračuje a nad jeho rámec se tento týden uskuteční několik zásadních jednání.

Dnes odpoledne se bude konat společná schůzka na Ministerstvu dopravy s ministrem Martinem Kupkou k problematice návrhu změny Tarifu a očekávaného navýšení prolongačního poplatku pro zaměstnance SŽ a jejich rodinné příslušníky. Ve čtvrtek je plánované jednání Výkonného výboru ADP a v pátek jednání s předsedou Správní rady SŽ Mgr. Červíčkem. Na základě výstupů z těchto plánovaných aktivit budeme informovat zaměstnance Správy železnic o dalším postupu.

V žádném případě si nechceme brát zaměstnance jako rukojmí pro prosazení lepších výsledků kolektivního vyjednávání, ale nelze nečinně přihlížet, jak zaměstnavatel svým návrhem parametrů kolektivní smlouvy s podpisy ostatních svazů snižuje životní úroveň zaměstnanců významným poklesem reálných příjmů, ztížením podmínek slaďování pracovního a osobního života u zaměstnanců se střežením pracoviště nebo stále se zvyšujícími náklady na dojíždění do zaměstnání.

Za měsíc říjen bude opět vyplacena mimořádná odměna generálního ředitele všem zaměstnancům, takže více než měsíc trvající mýty, že nepodepsáním PKS budou zaměstnanci kráceni v mimořádném odměňování jsou liché a panika některých je zcela zbytečná. Vzhledem k faktu, že je teprve první dekáda listopadu máme dostatečný prostor k diskusi.

I přes značnou podporu nespokojených zaměstnanců je stále velké procento ostatních, kteří jsou smířeni s dosavadním výsledkem vyjednávání. Pokud jich nebude přibývat velké změny se nedají očekávat. 

 20220822 055025

Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace.

Zástupci odborových organizací na základě dohody z minulého jednání připojili podpis k Rámcovým zásadám FKSPZásadám C-FKSP pro rok 2023. Dnes budou zásady zveřejněny na intranetových stránkách SŽ tak, aby mohla být zahájena jednání na úrovni organizačních složek o jejich zásadách pro rok 2023.

Jelikož odborová organizace Aliance drážního provozu doposud nepřipojila svůj podpis k návrhu Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, zahájil zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednávání pokynu generálního ředitele: Opatření zaměstnavatele při nesjednání Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2023.

Základní parametry návrhu:

  • Tarifní mzdy stejné jako v roce 2022;
  • Neposkytnutí příspěvku na dopravu v listopadu roku 2023;
  • Odstupné pouze dle zákoníku práce;
  • Příspěvek na stravování ve výši roku 2022;
  • Neposkytování žádného z druhů zvláštní odměny;
  • Neposkytování kondičních pobytů;
  • Navýšení možných měsíčních odchylek v plánování směn oproti stanovené týdenní pracovní době.

Další jednání proběhne dne 11. listopadu 2022.

V pátek dne 21. 10. 2022 se on-line formou konalo další společné jednání OC a zaměstnavatele. Došlo ke sjednání Zásad C-FKSPRámcových zásad FKSP pro rok 2023. V příštím týdnu dojde k vypořádání připomínek v rámci technické korektury a následnému podpisu všech signatářů. Projednávala se změna Kvalifikačního katalogu, kde ještě nedošlo k plné shodě s návrhem zaměstnavatele.

Řešila se problematika jízdních výhod a předloženého návrhu ministra dopravy ČR ke změně Tarifu.

Ing. Koucký v závěru přislíbil, že ještě v letošním roce budou zaměstnancům distribuovány vitamínové prostředky z C-FKSP

20221021 124629