V pátek dne 22. 4. 2022 se konalo společné jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele na CDP Praha. Ředitel Ing. Kolář předložil informace, které se týkaly personální, mzdové i sociální oblasti. Pohovořil o zapojování dalších úseků a stanic do dálkového řízení z CDP (IV. koridor, Cheb 2023, Pardubice 2024, Praha hl. n. a Praha-Vysočany 2023, Brandýs nad Orlicí).

20220422 152241
V odpoledních hodinách se konal volební kongres RO ADP CDP Praha, kde v úvodu vystoupil ředitel CDP, který pozdravil přítomné a zopakoval informace z dopoledního jednání odborových svazů. Následovala diskuse a poté volební komise oficiálně zahájila volby. V 15:00 byly volby oficiálně ukončeny, nově sedmičlenný regionální výbor se na začátku května sejde k prvnímu zasedání, na kterém dojde k volbě předsedy, místopředsedy a zástupce do Výkonného výboru. Předseda ADP poděkoval za odvedenou práci a odborovou činnost končícímu výboru a nově zvoleným zástupcům popřál mnoho úspěchů v rámci sociálního dialogu s partnery.

IMG 20220422 WA0002

Vážený pane generální řediteli,
jako zástupce odborového svazu ADP se jménem našich členů, ale i dalších zaměstnanců Správy železnic na Vás obracím tímto otevřeným dopisem. Důvodem je nastalá bezprecedentní situace v oblasti skokového růstu cen potravin, pohonných hmot, energií a dalších životních potřeb. Růstem inflace na současných 12 procentních bodů došlo k reálnému poklesu mezd u Správy železnic, životní náklady každého zaměstnance SŽ se mnohonásobně zvýšily, dojíždění do zaměstnání přineslo nemalý dopad do rodinných rozpočtů většiny zaměstnanců.

V současné kolektivní smlouvě máme ustanovení o příspěvku na dopravu splatné za měsíc listopad, případně prosinec. Dle našeho názoru bylo by zcela odůvodněné zahájit kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS SŽ pro rok 2022 a zabývat se otázkou jakým způsobem kompenzovat zvýšené náklady zaměstnanců v této oblasti a příspěvek navýšit či zvýšit frekvenci vyplácení..

V souvislosti s výše uvedeným by bylo vhodné zahájit diskusi nad přílohou č. 2 a č. 2.1 platné PKS SŽ 2022 ve znění 2. změny.

Růst cen se promítá také do oblasti volného času, kultury a sportovní činnosti, kterou pořádají společně se zaměstnavatelem odborové organizace v rámci schválených Zásad hospodaření s FKSP. Je zřejmé, že i tato oblast bude potřebovat revizi jednotlivých ustanovení především u akcí, kde je příspěvek zaměstnavatele na občerstvení během schválené akce z FKSP.

Věřím, pane generální řediteli, že tento dopis nebudete brát na lehkou váhu a i nadále budeme v rámci sociálního dialogu partneři, kteří dokážou potřeby zaměstnanců i organizace společně posunout na vyšší úroveň.

Ke stažení v PDF:

 

Aktualizováno 27.04.2022

Vážený pane předsedo,
potvrzuji obdržení dopisu z Vaší odborové organizace. Ujišťuji Vás, že mnou řízená státní organizace Správa železnic průběžně sleduje vývoj zvýšených životních nákladů, které mají nejen dopad na naše zaměstnance, ale objevuje se i v nákladových položkách naší organizace. Jak je Vám jistě známo, tak zvýšeným nákladům organizace neodpovídají zvýšené příjmy, přesto jsem připraven v průběhu roku, v rámci dostupných možností, naše zaměstnance finančně podpořit. Ovšem nevidím prostor k otevírání kolektivního vyjednávání na tento rok ze strany zaměstnavatele. Již však na konci letního období jsem připraven předložit návrh kolektivní smlouvy pro rok 2023.

S pozdravem

Bc. Jiří Svoboda, MBA

Ke stažení v PDF:

Ve čtvrtek dne 14. 4. 2022 se v Praze konalo jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda podrobně pohovořil o posledním jednání Rady ČMKOS, které se uskutečnilo v pondělí 11. 4. 2022, kde zaznělo mnoho výhrad a podnětů k současné situaci v ČR (ekonomické i sociální). Přípravy na VIII. Sjezd ČMKOS jsou v plném proudu, datum konání je stanoveno na 29. a 30. 4. 2022 na Olšance v Praze. Delegáty za ADP jsou předseda Ing. Zazvonil a Výkonný místopředseda Petr Fučík.

Další informace se týkala problematiky sociálního dialogu v OŘ UNL, kde nastala patová situace v oblasti sjednání dohody o poskytování zvýšené sazby VO pro rok 2022. Zástupci ADP apelovali na zaměstnavatele, aby v nejbližším možném termínu svolal společné jednání o této věci. Jednání je naplánováno na 26. 4. 2022 v Ústí nad Labem. Současný stav kritizují především zaměstnanci exponovaných pracovišť na ÚS Sever v UNL a ÚS Děčín, kteří jsou každodenně konfrontováni s velkým objemem provozní zátěže a vlivem výlukovych prací, který klade vysoké nároky na jednotlivé zaměstnance z pohledu psychické i zrakové zátěže

V rámci bodu informace z jednotlivých RO organizací byli členové seznámeni s aktuálním děním u jednotlivých OŘ a CDP. Výkonný výbor ADP přijal několik usnesení, které budou zaslány zaměstnavateli, a také vedení ČMKOS.

Dne 22. 4. 2022 se budou konat volby do RV ADP CDP Praha. Do RV ADP Brno, Hradec Králové a Praha v květnu 2022.

Ve čtvrtek dne 31. 3. 2022 se pouze on-line formou uskutečnilo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele. V úvodu Ing. Koucký informoval o vládním úkolu, který vyplýval z usnesení o prověření reálných možností ubytování v bytech či zařízení ve vlastnictví státu. Správa železnic tento úkol splnila, v první fázi je k dispozici 12 bytů a v další až třicet jednotek. Zájem ze strany ukrajinských občanů je prozatím menší než se očekávalo. Dále byla přednesena informace o vývoji nemocnosti v souvislosti s COVID-19. K projednání byl představen odborovým svazům návrh vyhodnocení PKS SŽ za rok 2021, představen a okomentován rozpis plánu MOON na rok 2022. Ředitel O10 uvedl, že od příštího týdne bude zahájena první fáze distribuce předpisu SŽ D1. Celkový náklad tištěného předpisu je 3400 ks. Účinnost zůstává beze změn (1. 7. 2022). V souvislosti s organizační změnou byla představena jména jednotlivých jmenovaných funkcí. Vzhledem k časové tísni nepokračovalo další plánované jednání pracovní skupiny pro implementaci digitální zaměstnanecké karty.

20220306 174721

V pátek dne 11. 3. 2022 se v sídle zaměstnavatele uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele. Někteří účastníci byli připojení přes aplikaci MS Teams, ostatní fyzicky přítomni v Rytířském sále.

V úvodu ředitel O10 pohovořil o dílčích změnách v organizační struktuře od 1. 4. 2022, dále o stagnaci v oblasti smluvních mezd pro rok 2022. V rámci připomínkování předpisů a směrnic se projednávala změna SM SŽ 110 o předepisování náhrad škod zaměstnancům SŽ.

Ing. Pospíšil pohovořil o realizaci KOP pro zaměstnance Správy železnic, včetně kapacity jednotlivých zařízení a organizačních pokynů, které jsou zveřejněny na intranetu SŽ. Příští společné jednání se uskuteční on-line formou dne 31. 3. 2022.

20220311 092708

Ve čtvrtek dne 10. 3. 2022 se v sídle Správy železnic konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda přivítal nově zvolenou členku VV ADP paní Alenu Pavlasovou a místopředsedu RO ADP Ostrava pana Nemeráda.

Po úvodních procedurách se dostavili zástupci zaměstnavatele, Ing. Koucký, JUDr. Vlásková a paní Ivana Vránová. Ředitel O10 pohovořil o vývoji mezd a indexu spotřebitelských cen, který výrazně snižuje reálné příjmy. V dalším bodě informoval o možnosti zaměstnat u Správy železnic občany Ukrajiny, kteří budou mít status politického uprchlíka, jazykovou vybavenost u pracovních pozic, kde je vyžadována znalost češtiny a pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou. V současné době je zahájeno výběrové řízení na pozice hlídač - strážný, kteří budou mít v pracovní náplni ostrahu Negrelliho viaduktu. Postupně budou končit smlouvy na ostrahu a úklid prostor SŽ. Nově by měla vzniknout samostatná skupina Facility, která by zajišťovala tyto služby v rámci insourcingu (úklid, ostraha). V rámci diskuse byl ředitel O10 upozorněn na technické obtíže s distribucí tištěných předpisů SŽ D1 na pracoviště. Termíny dodání se stále posouvají, ale termín přezkoušení má být již průběhu května a června. Předseda ADP vyzval zaměstnavatele k přehodnocení data účinnosti novely předpisu D1 minimálně o tři měsíce.

Další body jednání se týkaly informací ze Sněmu ČMKOS, připrav na volební Sjezd ČMKOS (29. a 30. 4. 2022), problematiky pracovních úrazů a apelu na členy odborového svazu, kteří neinformují své předsedy v regionech nebo SIBP o vzniku PÚ. Za poslední dva měsíce došlo ke třem takovýmto případům.

V rámci pravidelných informací z jednotlivých regionů byl zmíněn termín voleb do výboru RO ADP CDP Praha (22. 4. 2022), volby do výboru RO ADP GŘ SŽ se uskuteční elektronicky v průběhu března 2022. Na CDP Přerov došlo s účinností od 1. 3. 2022 ke změně Zásad FKSP, kde nově nebude poskytován příspěvek na stravování a bude rozšířená možnost čerpání příspěvku na dovolenou pro zaměstnance a RP ve výši 5000 + 5000 Kč. Člen VV ADP pan Hanka pohovořil o potížích v řízení provozu z důvodu špatně koordinovaných výlukových prací a problémům, které na síti SŽ vznikají. U OŘ UNL stále nejsou sjednány Pravidla pro vyplácení zvýšených sazeb VO u pracovišť se zvýšenou zátěží. Předseda apeloval na člena VV ADP pana Maie, aby s předsedou RO ADP UNL vyvinuli větší aktivitu v této oblasti. Na posledním on-line jednání veškeré snahy o dohodu svým přístupem zhatil OS SOSaD.

Výkonný místopředseda p. Petr Fučík informoval členy o výsledku zasedání pracovní skupiny pro výstrojní součástky a OOPP. Nově bude vypsáno výběrové řízení na dodávky stejnokrojových košil modré barvy.

Poslední informace se týkala přijetí pana Miroslava Maie do dalšího ročníku Odborové akademie, kterou spolupořádá ČMKOS.

IMG 20220311 WA0004

Včera dne 2. 3. 2022 byla v Registru smluv zveřejněna Smlouva o zajišťování kondičních pobytů pro zaměstnance Správy železnic, státní organizace společností AZTM services s.r.o.

Ke stažení v PDF:

Lokality KOP pro rok 2022 jsou následující:

Karlovy Vary - Sanatorium Astoria a.s, Vřídelní 92/21, 360 01
Lázně Libverda - LÁZNĚ LIBVERDA a.s, č.p. 82, 463 62
Jeseník - Priessnitzovy Léčebné lázně a.s, Priessnitzova 299, 790 03
Karviná - Lázně Darkov a.s, ČSL. Armády 2954/2, 733 12