Vážení kolegové odboráři, zaměstnanci,

jako zástupce odborové organizace ADP působící v segmentu řízení železničního provozu v ČR, člen ČMKOS a bilaterální partner kolegů z Odborové asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) vyjadřuji plnou podporu Vašim zástupcům v odborech při řešení sociálního dialogu o uzavření kvalitní a dostatečně motivující podnikové kolektivné smlouvy na následují odbobí.

Požadavky ze strany OAVD ani ostatních odborových svazů nebyly nereálné nebo likvidační pro rozpočet ŽSR, jen bylo návrhy upozorněno na dlouhodobě neřešící se situaci v odměňování vysoce kvalifikované práce na železnici. Ukončením kolektivného vyjednávání, jednostrannými akty ze strany managementu Železnic Slovenské republiky a neochota jednat vyústily ve vyhlášení stávkové pohotovosti a svolání protestního shromáždění před sídlo ŽSR v Bratislavě dne 23. 1. 2019.

Věřím, že přerušený, nyní nově navázaný sociální dialog partnerských odborových svazů a zástupců ŽSR přinese v brzké době výsledek, který bude zakončen podpisem kolektivní smlouvy a ukončením současné krize. Nikdo ze zaměstnanců nechce pracovat v nejistotě a zbytečném stresu ze současného vývoje, ale naopak podávat kvalitní výkon při tak vysoce zodpovědné práci.

Kolegové, přátelé máte náš obdiv a stojíme za Vámi.

Ing. Jan Zazvonil, předseda ADP

Společné prohlášení odborových centrál působících při OŘ Praha:

Dne 9. 1. 2019 proběhlo společné jednání odborových organizací při OŘ Praha se zaměstnavatelem v sídle OŘ, kde byly projednávány tyto předložené materiály:
1) Zásady čerpání FKSP OŘ Praha pro rok 2019
2) Pokyny k výkonovým a mimořádným odměnám pro rok 2019
3) Pokyny k stanovení ceny poukázky pro rok 2019
4) Plán akcí BOZP sociálního charakteru pro rok 2019
5) Vyhodnocení akcí BOZP sociálního charakteru za rok 2018
6) Dodatek k Pokynům o výkonové odměně pro vyjmenovaná pracoviště se zvýšenou zátěží pro rok 2019

Všechny předložené materiály byly projednány a schváleny oprávněnými stranami. Oblast FKSP přibližně zachovává a rozšiřuje benefity roku 2018.

Pracoviště s nárokem na zvýšenou výkonovou odměnu:
1) Praha hl.n. (směnový dozorčí, výpravčí dispoziční, hlavní panelista A, B, C) - navýšení + 10%
2) Praha-Vršovice (výpravčí osobní nádraží) - navýšení + 5%
3) Praha-Smíchov (výpravčí osobní nádraží hlavní + panel) - navýšení + 4%
4) Nymburk hl.n. (výpravčí staniční a traťový) - navýšení + 4%
5) Kralupy n/Vlt. (výpravčí dispoziční a panelista) - navýšení + 4%
6) Kolín (výpravčí PPV) - navýšení + 4%
7) Libeň (výpravčí dispoziční PPV + zátěžový) - navýšení + 4%
8) Nově Beroun (výpravčí osobní nádraží hlavní + panel) - navýšení + 4%

Do doby stanovení přídělu FKSP pro rok 2019 je umožněno čerpání příspěvku na individuální rekreaci pro termín uskutečnění akce v období od 1.1. - 30.4. 2019. Žádost o příspěvek na dětské tábory lze realizovat průběžně během roku.

Příští jednání proběhne 6. 2. 2019

V úvodu tohoto roku se budou konat společná jednání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatele ve všech organizačních jednotkách za účelem dosažení shody při tvorbě Zásad FKSP. Součástí bude i jednání nad výší výkonové odměny dle čl. 34, bodu b), platné PKS SŽDC 2018 - 2019 ve znění 2. změny pro pracoviště s vyšší pracovní zátěží. Tento týden se koná jednání na OŘ Praha, dne 22. 1. 2019 se uskuteční jednání v OŘ UNL, 24.1. 2019 v OŘ Plzeň a další budou následovat. Cílem je nalezení konsenzu, který bude odpovídat plánovaným rozpočtům na organizačních jednotkách, ať v rámci mzdových a ostatních osobních nákladů (MOON) nebo přídělu do jednotlivých kapitol FKSP.

V závěru roku byl zaměstnavateli předložen protinávrh s připomínkami ke Kvalifikačnímu katalogu (Katalogu prací). Na společném jednání dne 29. 1. 2019 budou vyhodnoceny návrhy a připomínky jednotlivých odborových organizací, které je v řádném termínu zaslali. Následně dle stanoveného harmonogramu budou zástupci OC a zaměstnavatele participovat ve společném úsilí, aby došlo k zajištění objektivity v rámci zařazování do jednotlivých tarifních stupňů a nápravě nevyhovujícího stavu morálně zastaralého dokumentu. Ten již není schopen adekvátně reflektovat na současné požadavky, které jsou v segmentu železniční dopravy (řízení provozu i údržby) ve 21. století na zaměstnance kladeny.

Na úseku BOZP došlo k vyhodnocení odstraňovaných závad u SŽDC za 3. čtvrtletí 2018. Současně byl schválen „Plán kontrolní činnosti nad stavem BOZP u SŽDC pro rok 2019“. Svazoví inspektoři bezpečnosti práce (SIBP) budou pravidelně uskutečňovat kontrolní činnost dle § 322 ZP., v platném znění na pracovištích v rámci SŽDC.

Pravidelné jednání Rady ČMKOS se uskuteční dne 14. 1. 2019. V letošním roce se zástupci ADP budou účastnit seminářů a školení pořádaných v rámci konfederace za účelem prohloubení znalostí, dovedností v rámci sociálního dialogu i na úseku BOZP. Členové ADP byli informováni o bonusovém programu odbory plus (www.odboryplus.cz), který je poskytován členům odborů sdružených v rámci ČMKOS.

Všem našim členům, kolegům a partnerům, přeji za Alianci drážního provozu krásné vánoční svátky, pokud možno bez negativních emocí a zbytečného stresu, neboť závěr roku je vždy náročný i na psychiku každého z nás.

Věřím, že si sváteční období užijete v blízkosti svých rodin či přátel, s úsměvem a dobrou náladou. Všem, kteří budou konat dopravní službu přeji klidné směny bez mimořádností a narušení grafikonu.

Ing. Jan Zazvonil – předseda ADP

Dne 20. 12. 2018 se v odpoledních hodinách konalo jednání Výkonného výboru ADP rozšířené o předsedy regionálních organizací ADP z celé republiky. V úvodu předseda pohovořil o výsledku kolektivního vyjednávání a podrobně okomentoval uzavřenou 1. a 2. změnu PKS SŽDC 2018 – 2019. Následovala informace o výsledku jednání k Zásadám FKSP pro rok 2019, které byly sjednány v dopoledních hodinách v sídle SŽDC. Definitivně byl schválen Termínový kalendář jednání Výkonného výboru a předsednictva ADP pro rok 2019. Písemně předložený návrh rozpočtu ADP na rok 2019 byl po dílčích návrzích na úpravu jednomyslně schválen. V rámci diskuse se řešila problematika Kvalifikačního katalogu, kde mají odborové organizace předložit své návrhy do 31. 12. 2018. Návrh za ADP je připravený, ještě probíhá testování kritérií, aby návrhy řešení byly zcela objektivní. Výkonný místopředseda Petr Fučík pohovořil o poslední Radě ČMKOS a úkolech na následující období roku 2019.

V závěru poděkoval předseda všem přítomných za iniciativní přístup a obětavou práci pro ADP,  popřál krásné a klidné vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce 2019.