Dne 29. 3. 2019 navštívili zástupci Aliance drážního provozu ve složení předsedkyně RO ADP Hradec Králové Hana Hasenöhrlová, člen RO ADP Hradec Králové Marcel Ludwig a místopředseda ADP Daniel Linc ŽST Česká Lípa. Důvodem je chystaná organizační změna, zrušení výpravčího vnější služby, který má být nahrazen staničním dozorcem.

V roce 2017 došlo k dokončení modernizace ŽST Česká Lípa, kde v původním projektu je počítáno s personálním obsazením dvou výpravčích a výpravčího na DOZ. ŽST Česká Lípa hl. nádraží je odbočná stanice do pěti směrů: Lovosice, Liberec, Děčín, Rumburk a Bakov nad Jizerou. Ve stanici jsou 4 vlečky + účelové kolejiště ST. Přilehlé mezistaniční úseky jsou zabezpečeny automatickým hradlem a úsek Česká Lípa – Blíževedly telefonickým dorozumíváním.

Povinnosti výpravčího – vedoucího směny:

 • Obsluhuje SZZ, TZZ a PZZ v ŽST Česká Lípa hl. n.
 • Obsluhuje SZZ, TZZ, PZZ v ŽST Zákupy a výhybně Žízníkov včetně k nim přilehlých mezistaničních úseků
 • Obsluhuje sdělovací a telekomunikační zařízení
 • Vede dopravní dokumentaci v ŽST Česká Lípa, výhybnu Žízníkov a ŽST Zákupy vede v PA GTN, v případě poruchy PA GTN vede tiskopis Dopravní deník pro více dopraven
 • Vede další dokumentaci stanovenou platnými předpisy, pokyny a nařízením
 • Je oprávněn k zahájení, přerušení a ukončení výluk
 • Sleduje kamerový systém v ŽST, na zastávkách + dopravnách DOZ
 • Odpovídá za zjišťování volnosti vlakové cesty - pověřuje výpravčího vnější služby
 • Organizuje veškerý posun v ŽST, organizuje nezabezpečené posuny ve výhybně Žízníkov + ŽST Zákupy
 • Dbá na bezpečnost zaměstnanců v kolejišti, na trati + v řízené oblasti DOZ
 • Sjednává posun s vlečkaři

Povinnosti výpravčího vnější služby:

 • Je podřízen výpravčímu, v případě potřeby zastupuje výpravčího
 • Provádí informování cestujících pomocíinformačního systému INISS
 • Obsluhuje PA HELCO a provádí zpravování vlaků 5 směrů
 • Zjišťuje volnost vlakové cesty a toto dokumentuje
 • Ověřuje a potvrzuje práci CPS na Personálním portálu STKR
 • Provádí zjištění, že vlak PMD vjel/odjel celý (telefonické dorozumívání do Blíževedel)
 • Provádí nouzové ruční přestavení výhybek a výkolejek
 • Provádí komunikaci s dispečerským aparátem dopravců, SŽDC, NAD
 • V případě potřeby vykonává funkci pohotovostního výpravčího v dálkově ovládaných stanicích, při předání těchto stanic na nouzové místní ovládání
 • Z příkazu výpravčího,provádí další pracovní činnost výhybkáře v ŽST Zákupy a výhybně Žízníkov dle ustanovení příslušného SŘ
 • Dává souhlas k odjezdu NAD
 • V Případě poruchy INISS provádí v ŽST a zastávkách náhradní informování cestujících

Vzhledem k výše uvedeným povinnostem výpravčího vnější služby vyvstává mnoho otázek, jak budou tyto činnosti zkoordinovány a zda je vůbec možné převést tyto povinnosti na jednoho zaměstnance. Vyšší psychická a pracovní zátěž vede k větší pravděpodobnosti MU. Zaměstnanci a odborové organizace tuto organizační změnu důrazně odmítají. Argumentací ve smyslu nedostatku výpravčích ušetří SŽDC systemizovanou položku a nahradí ji méně kvalifikovanou silou je  u společnosti, která má být „top“ zaměstnavatelem nepřípustné a alarmující. Věc bude předmětem dalších jednání na úrovni OŘ Hradec Králové i GŘ SŽDC.