Vážená kolegyně, Vážený kolego,
dovoluji si Vás upozornit, na jisté riziko s odesláním mzdy za měsíc únor 2022 na Váš bankovní účet, který máte u společnosti Sberbank CZ - viz informace České národní banky: ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ - Česká národní banka (cnb.cz). Je reálně možné, že buď bude příp. zasílaná platba vrácena, či ze strany ČNB zadržena a Vám vyplacena se zpožděním z pojistného fondu.

Zvažte, zda ať již přes personální portál (STKR) - Žádosti o změnu - Nová žádost - Personální data - Bankovní spojení, či po přímém kontaktu s Vaším personálně-mzdovým specialistou CSS nezměnit bankovní účet, na který Vám bude mzda či odměna z dohody vyplácena.

V pátek dne 25. 2. 2022 se opět on-line formou konalo společné jednání zaměstnavatele a odborových svazů. Ředitel O10 podrobně okomentoval materiály k projednání - návrh organizační změny, vznik nové organizační jednotky SŽT od 1. 4. 2022.

Dále reagoval na výzvu k tématu přečerpané dovolené, kde po obsáhlém popisu stávající legislativy a principu výpočtu bylo konstatováno, že pokud zaměstnanci chtějí vysvětlení, mají se obrátit na své personálně mzdové specialisty z CSS. Generální popis stavu nebude zpracován, neboť u každého zaměstnance je mnoho faktorů, které nárok mohou ovlivnit (např. KOP, nemoc, překážky v práci apod.). Další informací bylo, že smlouva s poskytovatelem KOP pro rok 2022 není stále podepsána a zveřejněna v registru smluv. Ředitel Ing. Koucký ale potvrdil, že termín druhé poloviny března by neměl být ohrožen pro první zájemce o kondiční pobyt. V bodě různé Ing. Kohoutová sdělila, že se mzdou za měsíc únor dojde k srážce ze mzdy (přidanění) u těch zaměstnanců, kteří si vyzvedli  příplatek pro komerční vlaky v období platnosti grafikonu 2021/2022 v měsíci prosinci 2021.

Druhá část jednání byla věnována možné implementaci digitální zaměstnanecké karty u SŽ a postoji k této problematice jednotlivých OC.

Další společné jednání se uskuteční 11. 3. 2022 v Praze.

Na základě negativních reakcí zaměstnanců byla dnes na Správu železnic GŘ O10 zaslána žádost k formulaci stanoviska zaměstnavatele k problematice přečerpání dovolené za rok 2021 včetně dalšího postupu zaměstnavatele k nápravě nežádoucího stavu.

Ke stažení v PDF:

Níže je uvedena geneze problematiky k aktuálně živému tématu "přečerpání dovolené". Mnoho zaměstnanců se při pohledu na výplatní listinu podivovalo, z jakého důvodu došlo k přečerpání dovolené a srážce ze mzdy. Toto ustanovení je dáno v textu sjednané 2. změny PKS SŽ pro rok 2022 a všichni s ním byli seznámeni v rámci EKN. Zpracovatelé mezd a docházky navíc při on-line školení. Zdůvodnění návrhu zaměstnavatele změny č. 2 je popsáno v následujících odstavcích.

V rámci novely zákoníku práce došlo k situaci, že skutečný nárok na dovolenou lze vypočítat až po skončení kalendářního roku na základě skutečně odpracovaných násobků týdenní pracovní doby, zaokrouhlených na celé týdny směrem dolů a skutečných hodin nepřítomnosti zaměstnance. Při výpočtech došlo k situaci, že u některých zaměstnanců byla přečerpána dovolená, celkově u 1330.

Po konzultaci SŽ a MPSV se nabízela 2 možná řešení, která by částečně eliminovala množství přečerpání dovolené:
1) odchýlení se od ZP ve prospěch zaměstnance v tom, že by se násobky týdenní pracovní doby zaokrouhlovaly na dvě desetinná místa,
2) sjednotit vyrovnávací období tak, aby končilo s koncem kalendářního roku.

Podle analýzy, která byla provedena, zvolením postupu podle bodu 1) by došlo ke zvýhodnění jedné skupiny zaměstnanců, zejména s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, oproti druhé skupině zaměstnanců, proto byl navržen postup podle bodu 2).

Předložený návrh zaměstnavatele 2. změny PKS obsahoval úpravu vyrovnávacího období tak, aby se krylo s koncem kalendářního roku a současně byl doplněn text takovým způsobem, aby došlo ke sjednocení postupu ve prospěch zaměstnance, v situacích, kdy ZP umožňuje.

Jednalo by se o tyto situace:
• čerpání dovolené po mateřské dovolené před rodičovskou dovolenou (návrh zaměstnavatele, aby zaměstnankyně čerpala i dovolenou, na kterou jí vznikne nárok v budoucnosti za rodičovskou dovolenou do konce kalendářního roku s tím, že takto nebude možné postupovat v situaci, kdy zaměstnavatel ví, že zaměstnankyně ukončí v době rodičovské dovolené pracovní poměr)
• posuzování doby přečerpané dovolené (návrh zaměstnavatele, aby se tato doba neposuzovala jako překážka v práci na straně zaměstnance, ale jako dovolená).

Při přečerpání dovolené se bude postupovat v souladu se ZP a PKS SŽ, tzn. zaměstnanec musí zaměstnavateli vrátit náhradu mzdy za přečerpanou dovolenou. V modulu HR SAP bude zřízen nový mzdový druh (MD) pro přečerpanou dovolenou, na kterém se bude evidovat počet hodin přečerpané dovolené a výše náhrady mzdy za přečerpanou dovolenou. Náhradu mzdy může zaměstnavatel srazit bez předchozího souhlasu zaměstnance (bez dohody o provedené srážce). Tento postup bude aplikován ve zpracované mzdě za měsíc leden 2022 u všech dotčených zaměstnanců. 

Sjednáním změny PKS došlo pouze k narovnání právního nesouladu v textu a aplikaci PKS s novelizovaným Zákoníkem práce. Změnou vyrovnavacího období do konce roku 2022 by měl být problém většinově vyřešen. 

Dne 14. 2. 2022 se uskutečnila za přítomnosti Výkonného místopředsedy Petra Fučíka 33. Rada ČMKOS. Toto zasedání bylo po dlouhé době prezenčním způsobem, což bylo všeobecně přijato velmi pozitivně. Přítomné účastníky přivítal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, dále byli za předsednictvo přítomni Radka Sokolová a Vít Samek. 

V úvodu jednání byla provedena kontrola splněných úkolů a úkolů trvalých. Regionální rady odborových svazů v zásadě fungují velmi uspokojivě vyjma RR OS kraje Jihomoravského. Bylo navrženo a schváleno složení komisí pro 7. sněm ČMKOS. 

V aktuálních informacích zazněla skutečnost, že inflace dosahuje 8,5 % s tím, že není vyloučen další růst i nad 10 %, což opravňuje zástupce zaměstnanců k jednání se zaměstnavatelem o úpravě již dohodnutých mzdových nárůstů. Narůstá poptávka zaměstnavatelů po levné pracovní síle z třetích zemí, Vojenský konflikt Ukrajina = uprchlický exodus, varování před zaměstnáváním pod cenou. Minimální mzda ČR sedmá nejnižší v Evropě. Češi platí nejvyšší cenu za kW elektrické energie.

  • 4. 1. 2022 první jednání s představiteli Vlády ČR
  • 10. 1. 2022 jednal Josef Středula s německým velvyslancem v ČR
  • 18. 1. 2022 první jednání tripartity s novou vládou
  • 28. 1. 2022 jednání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem
  • 9. 2. 2022 tripartita k návrhu státního rozpočtu

Zajímavá čísla:
zaměstnanec ve firmě s odbory má vyšší mzdu v průměru o 6 794 Kč měsíčně, což je ročně o 81 528 Kč více než ve firmě bez odborové organizace, být odborově organizován se vyplatí!

Rada ČMKOS vyjadřuje podporu:

NEXEN TIRE - stávková pohotovost od 17. 1. 2022

ARRIVA Morava - stávková pohotovost od 20. 1. 2022

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče - stávková pohotovost od 8. 2. 2022

Ve čtvrtek dne 10. 2. 2022 se v Kolíně uskutečnilo zasedání Výkonného výboru ADP, které bylo rozšířeno o pozvané hosty z Regionální organizace ADP Praha. Předseda ADP pohovořil o uskutečněných volbách (CDP Přerov a OŘ Ostrava) a harmonogramu konání pro ostatní RO ADP.

Výkonný výbor schválil nominaci kolegy M. Maie do dalšího ročníku Odborové akademie, kterou spolupořádá ČMKOS.

V rámci informací z jednotlivých organizací byla věnována pozornost sjednání principu odměňování pro exponovaná pracoviště. V současné době je největší rozpor u návrhu v OŘ UNL. U ostatních organizačních jednotek jsou většinou zvýšené sazby VO pro rok 2022 sjednány.

Zásadním bodem jednání byl návrh organizační změny, změny v systemizaci u OŘ Praha. Velmi intenzivně se vedla diskuse nad zrušením druhého výpravčího ve směně v žst. Velký Osek. Přítomným členům, zaměstnancům, se postup a argumenty zaměstnavatele nelíbí a nesouhlasí s návrhem, především z důvodu ohrožení bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. Nesouhlasné stanovisko bude formulováno řediteli OŘ Praha včetně věcné argumentace. Bohužel tato změna není jedinou, dochází k racionalizačním opatřením i u jiných zaměstnaní, především u dozorců výhybek, která jsou v některých stanicích rušena bez náhrady. Tento nastavený trend zcela jednomyslně Výkonný výbor odmítá a nesouhlasí s ním. 

20220211 113521

V úterý dne 8. 2. 2022 se v Brodku u Přerova uskutečnily volby do výboru Regionální organizace ADP Ostrava. Kandidátní listina byla sestavena z celkem pěti uchazečů, ale pouze tři s nejvyšším počtem hlasů uspěli. Voleb se kombinovanou formou (korespondenčně a presenčně) zúčastnilo 94 % členů z OŘ Ostrava. Do regionálního výboru byla zvolena paní Alena Pavlasová, Olga Zemanová a pan Ondřej Nemerád. Zvolení členové výboru vybrali a zvolili za předsedkyni paní Olgu Zemanovou, místopředsedou Ondřeje Nemeráda, za člena výboru a současně zástupce ve Výkonném výboru paní Alenu Pavlasovou. Členové volební komise všem zúčastněným poděkovali za účast při volbách, poděkování patřilo i končícímu výboru a panu Josefu Rössnerovi, který organizaci skoro dva roky vedl.

V závěru se vedla diskuse nad dopravními i pracovněprávními tématy.

IMG 20220208 WA0002