Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vám zaslat návrh 17. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správy železnic, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečení a provozování drážní dopravy (dále je „Tarif“) s plánovanou účinností od 11. prosince 2022, který vychází z návrhu Českých drah, a.s. (dále jen „ČD“) z 12. září 2022.

Navrhuje se zejména následující úprava v § 2, odst. 1 Tarifu:

 1. Platnost Tarifu upravit opět na tři po sobě jdoucí období jízdních řádů, konkrétně jízdního řádu 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025.
 2. Výši prolongačních částek upravit takto:
 • pro zaměstnance ČD pod současným písmenem a) ponechat současnou výši 1 100 Kč,
 • pro zaměstnance ostatních organizací uvedených pod současným písm. a) navýšit z 1 100 Kč na 2 200 Kč,
 • pro děti a důchodce uvedené pod současným písm. b) navýšit z 600 Kč na 1 200 Kč,
 • pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců (vyjma dětí) uvedené pod současným písm. c) navýšit z 1 250 Kč na 2 500 Kč.

Zvýšení ceny prolongačních částek se navrhuje z důvodů zvyšujících se nákladů na zajištění přepravy osob a z důvodu dlouhodobého nezvyšování cen v této oblasti, na rozdíl od průběžného navyšování tarifu pro cestující. Stávající výše prolongačních částek je od roku 2018 beze změny, avšak kumulativní růst spotřebitelských cen za toto období při odhadu roku 2022 činí zhruba 30 % bez zahrnutí míry inflace pro následující období platnosti. I po navrhovaném zvýšení cen prolongačních částek by byly jízdní výhody dostupné a atraktivní pro velkou část držitelů, neboť by jejich cena dosahovala 10 % ceny síťové jízdenky ČD pro běžné cestující v jízdním řádu 2022/2023. Problematiku jízdních výhod celkově ČD zajišťují pro všechny zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a důchodce a jejich rodinné příslušníky všech společností, kterých se Tarif týká. Současně však také ČD nesou všechny náklady, které s problematikou jízdních výhod souvisejí, a proto se navrhuje nezvyšovat cenu zaměstnancům ČD. Důvodem je právě skutečnost, že zaměstnanci ČD jsou zaměstnanci dopravce, který za dotčené ceny poskytuje přepravní služby, zatímco zaměstnanci ostatních organizací uvedených v § 33 zákona č. 77/2002 Sb. zaměstnanci takového dopravce nejsou.

Dne 17. 10. 2022 proběhlo 5. zasedání Rady Českomoravské konfederace odborových svazů. Jednání zahájil předseda ČMKOS Josef Středula a přivítal přítomné zástupce odborových svazů sdružených v konfederaci. Za Alianci drážního provozu se Rady účastnil pan Petr Fučík. Prvním bodem jednání byla kontrola plnění úkolů za uplynulé období a úkolů trvalých. V dalším bodě byl představen návrh rozpočtu na rok 2023, který představila Ing. Radka Sokolová a po krátké diskusi bylo jeho schválení přesunuto na následující Radu. Zazněla zde například připomínka k výši ročního členského příspěvku, který se pro menší svazy stává problémem. Dále byl schválen obsahový plán jednání Rady pro období roku 2023 s datumovým určením jednotlivých schůzí. Zasadním bodem programu bylo vystoupení jednotlivých zástupců svazů o průběhu kolektivního vyjednávání, jejich uzavření a parametrech těchto jednání. Zástupce ADP osvětlil přítomným stav u Správy železnic a zdůvodnil nepodepsání kolektivní smlouvy naší organizací. Přítomné také seznámil z dalšími kroky, které jsou plánovány v následujícím období.

Bylo upozorněno na masivní růst cen energií, pohonných hmot, paliv, potravin a dopravních nákladů, které by mělo být při kolektivním vyjednávání bráno na zřetel a jeho výsledek by s ním měl alespoň přibližně korespondovat. Informace o výši inflace za měsíc září je 18 %. Větší problémy současná situace přinese v prvním čtvrtletí roku 2023, kdy řada firem předvídá omezení výroby či úplné její ukončení, a tím i zrušení firem. To povede také ke zvýšení nezaměstnanosti a další zhoršení kupní síly obyvatelstva, což vede k zacyklení problému. Na to navazují prohlášení pana ministra Jurečky o daleko pozdějším odchodu do starobního důchodu než je současných 65 let.

20221008 114526
V dalším bodě předseda Středula pojednal růstu minimální mzdy, která je v Česku stále nejnižší ve střední Evropě = 16 200 + 350 = 16 550 Kč po navýšení k 1. lednu 2023.

Screenshot 20221017 170513 Photos
Bylo poděkováno za účast na manifestačním mítinku "Konec levné práce". I přes určité připomínky či negativní hodnocení v některých médiích bylo poděkováno všem účastníkům a řečníkům za účast na demonstraci "Proti chudobě", další akce budou plánovány dle vývoje situace.

IMG 20221008 WA0018
Také zaznělo poděkování účastníkům Odborové akademie za vzorný přístup k přednášené odborové problematice a proaktivní chování během kurzu. Přítomní na závěr vyjádřili podporu odborářům ve firmě NEXEN, kde se po neúspěchu jednání před zprostředkovatelem schyluje ke stávce. Odborový svaz zdravotnictví vyjádřil obavu o snahách Jihomoravského kraje o "Transformaci nemocnic do jedné akciové" - byla přislíbena podpora.

Dne 13. 10. 2022 se uskutečnil v Kolíně Výkonný výbor Aliance drážního provozu. V úvodu jednání přivítal přítomné účastníky výkonný místopředseda pan Petr Fučík a provedl kontrolu zápisu z minulého jednání, včetně kontroly usnesení. V dalším průběhu jednání byly předneseny kolektivními vyjednavači informace o stavu kolektivního vyjednávání u Správy železnic, informace o právním stanovisku k současně neuzavřené kolektivní smlouvě a stanovení dalšího postupu. Kolektivním vyjednavačům byla dána plná podpora Výkonným výborem v dalším postupu při jednání o uzavření PKS. Je třeba jednat s tím, že je ještě dostatek času k podpisu. Místopředseda Daniel Linc pohovořil o projednávaných zásadách FKSP. Byla projednána účast na demonstraci "Proti drahotě" uskutečněné dne 8. 10. 2022 na Václavském náměstí, její vyhodnocení proběhne dne 17. 10. 2022 na 5. Radě ČMKOS, která demonstraci organizovala. Byla započata příprava kongresu ADP, který proběhne dne 24. 11. 2022 v prostorách hotelu Olšanka. Na tento Kongres budou pozváni delegáti v počtu čtyř s hlasem rozhodujícím, za každou Regionální organizaci ADP. Ostatní hosté mají možnost nahlásit svoji závaznou účast do 31. 10. 2022 svým předsedům regionálních organizací. Byly projednány dary jubilantům. V dalším programu přednesli informace zástupci jednotlivých regionálních organizací. Jednání bylo zakončeno ve 13:30.

Generální ředitel, vědom si obtížné situace v oblasti růstu nákladů zaměstnanců Správy železnic, rozhodl bez ohledu na stav kolektivního vyjednávání o vyplacení mimořádné odměny za měsíc září ve výši 3 000 Kč.

Vážení zaměstnavatelé,
již od 1. 9. 2022 se mohou Vaši zaměstnanci zapojit do akce s názvem Milostivé léto II, která probíhá pouze tři měsíce a skončí 30. 11. 2022. Stát v tomto období odpustí Vaším zaměstnancům v exekucích penále, úroky, další poplatky, které navyšovaly původní jistinu (dlužnou částku). A jaký konkrétní přínos má Milostivé léto II pro zaměstnavatele a zaměstnance?

Zásadní přínos pro zaměstnavatele:

 1. Každá ukončení exekuce Vašeho zaměstnance znamená méně papírování a administrace ve Vašich mzdových účtárnách.
 2. Spokojený zaměstnanec, který se zbaví svých exekucí (nebo alespoň části z nich) bude více motivován k většímu výkonu v práci, protože už nebude pracovat „jen“ na splátky svých dluhů. 
 3. Prosím, informujte a motivujte své zaměstnance k tomu, aby se snažili v rámci Milostivého léta II uhradit co nejvíce exekucí. Všichni na tom vydělají – zaměstnanec ušetří nemalé peníze, dluh bude uhrazený a Vy navíc ušetříte spoustu času i práce se zpracováním jeho exekucí.

Informace pro zaměstnance

O co jde? Ukončení exekucí na dluzích vůči státu
Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazvané „Milostivé léto“, která bude probíhat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést výhradně v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve stanovém termínu.
Díky Milostivému létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč za náhradu nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpouštění všech úroků, penále a dalších poplatků.

Dluh může být odpuštěn:

 • Fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudném exekutorem.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u:

 • státu, samospráv, měst, úřadů,
 • státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol,
 • městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní podniky),
 • zdravotních pojišťoven, státních nemocnic,
 • Českého rozhlasu či České televize.

Jak má dlužník postupovat?

 • Doporučeným dopisem případně e-mailem musí sdělit exekutorovi, že Milostivého léta II využije. Zároveň ho požádá o sdělené výše dosud nesplacené jistiny a o číslo účtu, kam je zapotřebí platbu poslat. Vzor dopisu a další informace najdete na www.milostiveleto.cz.
 • Do 30. listopadu 2022 musí doplatit výši jistiny zvýšenou o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky k platbě je potřeba uvést např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, jméno a příjmení“.
 • Pro jistotu, ať dlužník informuje exekutora o zaplacené dluhu ještě jinými prostředky – e-mailem, dopisem apod.
 • Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí ukončení exekučního řízení.

Potřebujete se něco zeptat nebo pomoci?
Na dluhové lince 770 600 800, kterou provozuje Člověk v tísni, o.p.s., Vám i dlužníkům v případě nejasnosti rádi poradí, bližší informace a dokumenty najdete také na www.milostiveleto.cz
Předem děkuji všem, kteří upozorní své zaměstnance na tuto příležitost, případně je nasměrují správným směrem, aby se co nejrychleji zbavili svých dluhů a současné i ušetřili.

Vážení kolegové a kolegyně, zaměstnanci Správy železnic,
v pátek dne 7. 10. 2022 se uskutečnilo další jednání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2023. Výsledek je zveřejněn na intranetu SŽ i na webových stránkách jednotlivých OC. Mezi signatáři chybí odborový svaz ADP. Pokud nedojde k podpisu do 31. 12. 2022, bude účinné opatření Generálního ředitele SŽ, které stanoví za jakých podmínek budou zaměstnanci Správy železnic pracovat a hodnoceni od ledna 2023. Toto opatření musí být se všemi OC projednáno před datem 1. 1. 2023. Do této doby platí stávající kolektivní smlouva včetně všech nároků z ní vyplývajících.

Diskutované téma je mimořádná odměna generálního ředitele. V minulosti bylo zvykem při podepsání kolektivní smlouvy projednání mimořádných odměn. V letošním roce všichni zástupci OC sdělili generálnímu řediteli, ať toto ustanovení nespojuje s podpisem PKS, neboť s vyjednáváním nesouvisí. Pokud bude mimořádná odměna vyplacena, její výše i počet výplat je zcela v gesci GŘ.

Zásadní rozpor v jednotlivých ustanoveních nového návrhu PKS je v naprosté ignoraci ze strany všech signatářů nalézt ještě v letošním roce řešení u pracovišť, kde dochází k jiné pracovní činnosti tzv. střežení pracoviště. Požadovali jsme minimálně eliminaci tzv. druhého střežení, ale tento návrh již nikdo nepodpořil.

Výše příspěvku na dopravu, vyšší nárůst do tarifních mezd či možnost domácích KOP byly návrhy, které se snažíme prosazovat i nadále.
Budeme hledat řešení či finanční zdroje, které by posunuli vyjednávání dále. V současné době je pro nás neakceptovatelné svůj podpis k textu připojit. 

20221010 071943

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice. Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:

 • nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;
 • zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;
 • navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;
 • navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);
 • zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově zařazení profese Diagnostik ŽDC);
 • zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023.

Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.

20221007 090921