Dne 23. 10. 2023 proběhlo plánované jednání zaměstnavatele a odborových centrál. V úvodu jednání představil personální ředitel Ing. Pavel Koucký změny na úseku postu náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy, kde Ing. Marcelu Pernicovou nahrazuje Ing. Karel Švejda, MBA.

Personální ředitel informoval o zřízení Veřejné sbírky na humanitární pomoc pro oběti a pozůstalé mimořádných událostí na železnici v souvislosti s tragickou události v Bělčicích – Blatné.

Správa železnic zřídila za účelem Veřejné sbírky na humanitární pomoc pro oběti a pozůstalé mimořádných událostí na železnici (schválené Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. MHMP 2165164/2023 na dobu neurčitou s datem zahájení od 20. 10. 2023) účet č. 73008011/0710, jehož prostřednictvím se budou shromažďovat peněžní prostředky. K poskytnutí daru můžete využít i QR kód, viz níže.

Byla projednána a schválena z prostředků FKSP jednorázová pomoc pozůstalým po této tragické události.

Dalším bodem jednání bylo avizované předložení návrhu PKS SŽ na rok 2024. Zaměstnavatel stručně okomentoval předložený materiál v souvislosti s již schválenými změna ZP, připravovanými změnami legislativy a ekonomickými možnostmi organizace. Dne 30. 10. se sejdou zástupci odborových centrál a to z důvodu vypracování a předložení společného protinávrhu PKS SŽ 2024. Od 1. do 3. listopadu proběhne výjezdní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem v Benešově.

Předložený návrh PKS SŽ na rok 2024 bude okamžitě prokonzultován se zástupci RO ADP a VV formou MST a stane se stěžejním bodem jednání na rozšířeném VV v listopadu v Kolíně. Kolektivní vyjednavači ADP zapracují připomínky k návrhu PKS do společného protinávrhu OC 30. 10. 2023. Další informace budou následovat.

Na dnešním jednání zaměstnavatele a zástupců všech centrál odborových organizací při Správě železnic, státní organizaci, byl předložen písemný návrh zaměstnavatele Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Zaměstnavatel stručně představil návrh, který podle jeho stanoviska reflektuje na aktuální ekonomické možnosti organizace a reaguje na připravovanou legislativu.

Odborové organizace předloží společné stanovisko do 1. 11. 2023, kdy bude zahájeno třídenní výjezdní jednání v Benešově.

Další informace budou následovat.

V úvodu jednání byla provedena pravidelná kontrola hospodaření, pokladny a plnění rozpočtu ADP. Stěžejním bodem VV byla příprava rozpočtu Aliance drážního provozu na rok 2024. VV sestavil návrh vyrovnaného rozpočtu, který bude předložen na listopadovém rozšířeném jednání VV v Kolíně. V předloženém návrhu rozpočtu Aliance drážního provozu již byla zohledněna opatření souvisejícími se změnami v oblasti FKSP, které již byly schváleny poslaneckou sněmovnou a pravděpodobně budou platné od roku 2024.

Dalším bodem jednání byla příprava na KV o podobě PKS SŽ 2024. Jednání začíná 23. 10. 2023 a zúčastní se zvolení vyjednavači ADP ve složení Linc Daniel, Jiroušková Šárka, Gajdacs Milan a Klučka Martin.

Na závěr byly předloženy informace z jednotlivých jednání na úrovni CDP Praha, CDP Přerov, OŘ Praha, OŘ HK, OŘ Brno, OŘ PLZ, OŘ OLC, OŘ UNL a GŘ.

Regionální organizace ADP CDP Praha ve spolupráci s vedením ADP pořádá dne 27. října 2023 společenskou akci “Setkání s bývalými pracovníky a odboráři”. Setkání se uskuteční v odborové kanceláři ADP v Kolíně na Kamčatce od 13:30 hod.

Informace a závazné přihlášení u pana Pavla Píši, mob. tel. 731 603 280. Na akci je nutné se organizačních důvodů přihlásit nejpozději do 17. října 2023.

V pondělí 25. září 2023 proběhla na Oblastním ředitelství Plzeň pravidelná schůzka zaměstnavatele se zástupci místně příslušných odborových centrál.

Ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec informoval o dosavadních úsporách energií, v nadcházejícím období bude v tomto trendu pokračováno. Ve vytipovaných lokalitách proběhla výměna světelných zdrojů a chystá se zahájení realizace výstavby střešních fotovoltaických elektráren v Českých Budějovicích a na 3 objektech v Plzni (sídlo OŘ v Sušické ul., budova Ústředního stavědla Plzeň-Triangl, objekt Správy tratí v Plzni-Koterově). Vyprodukovaná elektřina bude plně využita lokální distribuční soustavou Správy železnic.

Přítomni zástupci odborových svazů byli informováni o aktuálním vývoji množství přesčasové práce a o strategií náboru nových zaměstnanců s ohledem na věkový průměr zaměstnanců v provozních profesích.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech přístupných pouze členům ADP: Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.

V návaznosti na vydání zákona č. 282/2023 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo v sídle OSŽ, za účasti zástupců všech odborových organizací působících při SŽ, kolektivní vyjednávání o 2. změně PKS SŽ 2023 a jednání o novelizaci řádu R4 Pracovního řádu SŽ.

Smluvní strany byly vedeny snahou zapracovat do vnitřních předpisů dopady nové legislativy, která byla dne 19. září 2023 zveřejněna ve Sbírce zákonů a je ve velké části účinná od 1. října 2023.

V průběhu jednání došlo ke shodě nad výslednou podobou textu 2. změny PKS SŽ 2023 a ke shodě s textem novelizace Pracovního řádu SŽ. Dokumenty budou účinné od 1. října 2023.

Dne 14. 9. 2023 se uskutečnilo pravidelné jednání VV Aliance drážního provozu. VV ADP projednal materiály předložené zaměstnavatelem. Vyhodnocení PKS SŽ za období 1. pololetí 2023, 2. změna Směrnice SŽ 75, vznik nové organizační jednotky Facility.

Předseda p. Linc informoval členy VV ADP o jednání se zaměstnavatelem, kde byly prezentovány možné úpravy a varianty 2. změny PKS SŽ 2023 a Pracovního řádu SŽ v souvislosti se změnou ZP, která byla tento týden schválena poslaneckou sněmovnou. Návrh zaměstnavatele na 2. změnu PKS SŽ 2023 a změnu Pracovního řádu SŽ zaslal zaměstnavatel v průběhu jednán VV. Výkonný výbor se s tímto materiálem seznámil a projednal postup před dalším jednáním se zaměstnavatelem. Kolektivní vyjednání o podobě 2. změny PKS SŽ 2023 je naplánováno na úterý 19. září.

V závěru jednání byly podány informace zástupců VV o předložených organizačních změnách v jednotlivých OŘ. Byl schválen návrh na pronájem kancelářských prostor v centru Prahy v ulici Politických vězňů od února 2024. Tímto se rozšíří servis pro naše členy, budou zavedeny pravidelné úřední hodiny s možností konzultací a poradenství s předsednictvem Aliance drážního provozu.