Dne 23. 1. 2019 proběhlo první setkání zástupců ADP s přednostou PO Hradec Králové Ing. Viktorem Sokolem. Schůzka proběhla v oboustranně vstřícném jednání. Mimo jiné byla diskutována přestavba žst. Náchod, výuková činnost v žst. Jaroměř a personální problematika v PO Hradec Králové. Další setkání je naplánováno na příští měsíc.

Dne 23. 1. proběhlo společné zasedání vedení OŘ se zástupci odborových organizací ve věci projednání a schválení Zásad pro tvorbu a použití FKSP OJ Brno pro rok 2019.

Na úvod jednání ředitel Ing. Křivánek všechny přítomné zástupce odborových organizací zaskočil předložením návrhu výkonových odměn. Po výhradách odborových organizací, jistém kompromisu a doplnění okruhu zaměstnanců se zvýšenou sazbou v kategorii č. 2, bylo Opatření ředitele OŘ Brno pro poskytování výkonové odměny podepsáno a to pro období od 1. 1. – 30. 4. 2019.

Do kategorie 1 se sazbou 10 % byly zařazeny navíc funkce výpravčího žst. Brno dolní, Králova Pole a Břeclav.
Do kategorie 2 se sazbou 6,2 % na žádost OO signalisté Brno dolní st.1 a Brno hlavní st.2 a 4.

Pro další období ohledně výkonových odměn bylo zástupci OŘ přislíbeno včasné zaslání potřených dokumentů a předběžné jednání.

Následně bylo přistoupeno k projednání Zásad FKSP, které až na malé doplnění v souladu se zákony a zásadami C-FKSP jsou stejné jako v loňském roce.

Pro zaměstnance zůstává příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč, příspěvek na tábor dětí a mládeže 3 000 Kč které je možné čerpat od 1. 2. 2019.

Navíc je zapracována odměna za bezpříspěvkové dárcovství krve.

Celé znění zásad bude k dispozici u zástupců RV ADP a posléze i v Knize normálií.

Českomoravská konfederace odborových svazů oceňuje přístup poslanců, kteří dnes zvedli ruku pro to, aby zaměstnanci už od prvního dne nemoci mohli znovu dostávat nemocenskou. Napravili tak asociální rozhodnutí senátorů a dlouholetou nespravedlnost. „V Poslanecké sněmovně zvítězil zdravý rozum a zaměstnanec, který se chce léčit, se už nemusí bát. Od roku 2008, kdy byla karenční doba zavedena, upozorňujeme na její velmi negativní zdravotní a sociální dopady. Byl to velmi citelný zásah do rozpočtu zaměstnanců v době nemoci. Názor, že karenční doba byla dobrým opatřením proti zneužívání nemocenské, byl ten nejhloupější argument, uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS.

Dne 22. ledna proběhlo v budově oblastního ředitelství Hradec Králové společné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových centrál k podobě FKSP a výkonových odměn v roce 2019. Za zaměstnavatele byli přítomni ředitel OŘ Ing. Lubor Hrubeš, náměstek ředitele pro řízení provozu Ing. Martin Koleš a zástupkyně ekonomického oddělení. Z odborových centrál pak kromě ADP též zástupci OSŽ a UŽZ.

ADP si kladla především dva hlavní cíle, a to zajistit z FKSP poskytování příspěvku na individuální rekreace, který se v OŘ Hradec Králové dlouhodobě neposkytuje (jinde se neposkytuje už pouze v OŘ Olomouc), a zajistit pro exponovaná pracoviště alespoň 50 % disponibilních prostředků z rozpočtu OŘ na výkonové odměny.

U výkonových odměn OSŽ nejprve prosazovala přerozdělení podle jednotlivých PO a následně určení exponovaných pracovišť v každém PO. Vzhledem ke geografické a organizační struktuře OŘ by takové rozdělení neumožňovalo dostatečné zohlednění zvlášť vytížených pracovišť, jelikož většina těchto pracovišť se nachází v nově vzniklém PO Česká Třebová. Po další diskuzi nakonec došlo ke shodě a byla stanovena následující pracoviště s nárokem na zvýšenou sazbu výkonové odměny:

Pracoviště - Sazba výkonové odměny

Česká Třebová - výpravčí hlavní+sever - 10 %
Pardubice hl.n. - výpravčí ústřední stavědlo - 10 %
Hradec Králové hl.n. - výpravčí - 9 %
Liberec - výpravčí - 8 %
Česká Třebová - výpravčí osobní nádraží - 7 %
Trutnov hl.n. - výpravčí - 7 %
Hradec Králové hl.n. - signalista - 7 %
Liberec - signalista St.4 - 7 %
Česká Třebová - operátor rozhlas - 7 %
Česká Třebová - operátor 019 - 7 %
Pardubice hl.n. - operátor - 7 %

Celkově bude mezi tato pracoviště rozděleno přibližně 45 % prostředků určených na výkonové odměny v OŘ. Zbylá část bude mezi zaměstnance řízení provozu rozdělována průběžně formou mimořádných odměn na základě návrhu přednostů PO. Oproti roku 2018 tak došlo k přibližně trojnásobnému navýšení objemu prostředků na výkonové odměny pro exponovaná pracoviště. Seznam se navíc rozšířil z původních 5 pracovišť na stávajících 11.

Jednání o FKSP mělo složitější průběh a na hradecké poměry se nezvykle protáhlo. V první části jednání nedošlo ke shodě, kdy zaměstnavatel i OSŽ tento příspěvek nechtěli do zásad zahrnout vůbec. Poté došlo k dlouhému separátnímu jednání ADP a OSŽ, kde ADP přistoupilo na možnost zavést příspěvek na individuální rekreaci až v průběhu platnosti zásad, a zároveň OSŽ připustilo, že tento příspěvek v budoucnu může být poskytován. Argumenty pro odložení spuštění tohoto příspěvku byly především časová tíseň v administrativní přípravě a důsledném projednání vlivu na ostatní kapitoly rozpočtu, a také fakt, že mnoho zaměstnanců si již individuální rekreaci objednalo bez možnosti případný příspěvek čerpat.

Shoda také nepanovala na částce, která by na tuto kapitolu byla rozpočtována a maximální výši příspěvku na zaměstnance. ADP chtěla pro tyto účely vyčlenit částku odpovídající nevyčerpanému zůstatku Fondu z roku 2018, přičemž OSŽ varovala před rušením hromadných akcí, které by díky metodě přerozdělovaní rozpočtu podle PO nemohly být financovány (v některých PO se v roce 2018 podařilo vyčerpat celý příděl prostředků na tyto akce). Následně bylo jednání o FKSP odloženo. Po návratu k tomuto bodu v odpoledních hodinách přišli zástupci OSŽ s návrhem rozpočtovat částku přibližně odpovídající nevyčerpanému zůstatku FKSP z roku 2018 (3 500 000 Kč), tedy v souladu s návrhem ADP, avšak poskytovat příspěvek na individuální rekreace počínaje rokem 2020. Na tento kompromisní návrh ADP přistoupila a zúčastnění o tomto podepsali společné prohlášení.

Na návrh OSŽ byl také pro rok 2019 přijat text zásad FKSP tak, jak jej původně navrhl zaměstnavatel. V letošním roce tedy dojde například k navýšení příspěvku na stravenku z 12 na 14 Kč, navýšení procentuálního příspěvku na vstupenky (do bazénů apod.) z 50 na 70 %, nebo zavedení darů pro bezpříspěvkové dárce krve. Pro rok 2020 však dojde v souvislosti se zavedením příspěvku na individuální rekreaci k zásadním změnám v rozpočtu FKSP a je možné, že některé z těchto příspěvků se pak vrátí na úroveň roku 2018. Ale to už bychom předbíhali...

Za ADP tedy můžeme říci, že se s jistými ústupky podařilo prosadit oba naše předsevzaté cíle.

 

Ke stažení v PDF:

Vážení kolegové odboráři, zaměstnanci,

jako zástupce odborové organizace ADP působící v segmentu řízení železničního provozu v ČR, člen ČMKOS a bilaterální partner kolegů z Odborové asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) vyjadřuji plnou podporu Vašim zástupcům v odborech při řešení sociálního dialogu o uzavření kvalitní a dostatečně motivující podnikové kolektivné smlouvy na následují odbobí.

Požadavky ze strany OAVD ani ostatních odborových svazů nebyly nereálné nebo likvidační pro rozpočet ŽSR, jen bylo návrhy upozorněno na dlouhodobě neřešící se situaci v odměňování vysoce kvalifikované práce na železnici. Ukončením kolektivného vyjednávání, jednostrannými akty ze strany managementu Železnic Slovenské republiky a neochota jednat vyústily ve vyhlášení stávkové pohotovosti a svolání protestního shromáždění před sídlo ŽSR v Bratislavě dne 23. 1. 2019.

Věřím, že přerušený, nyní nově navázaný sociální dialog partnerských odborových svazů a zástupců ŽSR přinese v brzké době výsledek, který bude zakončen podpisem kolektivní smlouvy a ukončením současné krize. Nikdo ze zaměstnanců nechce pracovat v nejistotě a zbytečném stresu ze současného vývoje, ale naopak podávat kvalitní výkon při tak vysoce zodpovědné práci.

Kolegové, přátelé máte náš obdiv a stojíme za Vámi.

Ing. Jan Zazvonil, předseda ADP

 

Ke stažení v PDF: