Ve čtvrtek dne 19. 1. 2023 se v Masarykově salonku v Praze Dejvicích uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele. V úvodu jednání byla představena primární analýza pracovišť, kde je v jízdním řádu 2022/2023 zaveden institut „střežení pracoviště“. Na základě těchto výstupů, se bude pracovní skupina věnovat návrhům řešení pro jednotlivá pracoviště.

Ing. Kohoutová informovala o „přečerpání“ dovolené u některých skupin zaměstnanců SŽ, především u těch, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu 36 hod. Přečerpání je v jednotkách hodin a důvodem je zákonná legislativa, která tyto problémy způsobila již v loňském roce. Zaměstnavatel v roce 2022 přijal opatření v programu EVYDO 2, které snížilo počet zaměstnanců o více než 2/3 oproti minulému období, ale eliminovat jej se zcela nepodařilo. Finální nárok výměry dovolené je možné určit až po ukončení celého roku. Zaměstnancům, kteří přečerpali, bude srážka ze mzdy provedena za měsíc leden 2023. Na výplatních listinách budou zaměstnanci informováni o zůstatku k 1. 1. 2023, očekávanému nároku pro rok 2023 a údaji o přečerpání dovolené (dotčených zaměstnanců).

Zaměstnavatel vyplatil za poslední čtyři měsíce mimořádné odměny z prostředků GŘ, na které budou mít nárok i zaměstnanci, kteří byli v těchto měsících například dočasně práce neschopní. Podmínkou je odpracování minimálně pěti měsíců v roce 2022, ukončení pracovní neschopnosti a plnění docházky v následujících měsících. Odměny budou této skupině zaměstnanců vypláceny postupně.

Ing. Koucký představil návrh změny č. 1 Rámcových zásad FKSP a C-FKSP. Úprava se týká nároku na kartu EDENRED, kde je podmínkou vznik pracovního poměru u SŽ do 31. 8. 2023 nebo ukončení zkušební doby v roce 2023. Další úprava se týkala akcí s přesahem do roku 2024, kde bude nově možnost zakoupit například vstupenky na kulturní akce konané v například v létě 2024 již z prostředků roku 2023.

V průběhu jednání se dostavil generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA, který popřál všem zúčastněným mnoho zdraví v novém roce a vyjádřil naději, že letošní rok bude pro Správu železnic úspěšný. Informoval o zajištění financování pro investiční akce v objemu 70 mld. Kč, dále o pracovním materiálu – „Restrukturalizace úseku řízení provozu“ pro jednání Správní rady SŽ, s účinností od 1. 4. 2023. S úsporami souvisí i plánované snížení počtu systemizovaných míst v průřezových činnostech o 2% v roce 2023. V rámci diskuse se řešila problematika přechodného ubytování zaměstnanců, především z CDP nebo nově uvažovaný institut „přerušení provozuschopnosti“. Generální ředitel také vyjádřil nespokojenost s využíváním sociálních sítí a internetu v pracovní době, které vede ke snížení produktivity práce a nebezpečnému chování v prostředí internetu. Zmínil také problematiku železničního mostu přes Vltavu, které v současné době v mediálním prostoru tématem č. 1. SŽ provede v letošním roce několik opatření, které odvedou nákladní dopravu z/do Plzně přes České Budějovice, sníží se traťová třída i rychlost a následně bude provozována jízda vlaků po mostě vždy pouze po jedné koleji. Tato opatření sníží kapacitu a propustnost, ale provoz bude zachován. Následně bude podepsána smlouva s vítězem tendru na nový most (soumostí) a započnou veškeré procesy spojené s přípravou stavby (EIA, projektová dokumentace, výběr zhotovitele, atd.).

Po odchodu generálního ředitele pokračoval program schválením sociální výpomoci z C-FKSP, zaměstnankyni SŽ, které se dostala do těžké životní situace. V roce 2023 bude probíhat formou e-learningu vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde budou jednotlivé body „desatera“ rozpracovány. Realizace KOP v roce 2023 bude zahájena po odstranění formálních nedostatků ze strany dodavatele, ve výhledu je druhá polovina nebo konec měsíce února. Seznam zařízení bude zveřejněn až po podpisu smlouvy. V roce 2023 projevilo zájem o KOP 2 550 zaměstnanců z 3 190 zaměstnanců s nárokem.

Novela Vyhlášky č. 79/2013 Sb, o pracovnělékařských službách stanoví některé nové možnosti i povinnosti zaměstnavatele v oblasti provádění periodických prohlídek. Ředitel Ing. Koucký sdělil přítomným, že u Správy železnic bude zachován status quo a vybrané skupiny zaměstnanců budou posílány na periodické prohlídky i nadále. Toto ustanovení se netýká zaměstnanců, kteří jsou vázáni na další právní předpis, Vyhlášku MD č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, kde ke změně nedošlo.

V závěru jednání byla prezentována data o vývoji zaměstnanosti a mezd za rok 2022.

20221208 085758