Ve dnech 2. 5. - 10. 5. se v OŘ Plzeň uskutečnily doplňující volby do RV ADP Plzeň na místo odstoupivšího Jana Zazvonila. Při skoro absolutní volební účasti byl novým členem regionálního výboru jednomyslně zvolen Jiří Pekárek.

Vzhledem k jeho zkušenostem, znalostem místní problematiky a nadšením pro železnici vystřídá na pozici předsedy RO Jiřího Berku. Ten doplní VV ADP za OŘ Plzeň.

Celá regionální organizace by ráda Honzovi ještě jednou poděkovala za jeho dekádu trvající nasazení v roli předsedy ADP a přejeme mu mnoho úspěchů do budoucna!

Novému předsednictvu VV ADP přejeme mnoho sil pro řešení všech překážek, které na ně v časech nynějších i budoucích čekají.

Na základě usnesení Kongresu v Pardubicích se náš svaz připojil na pondělní Radě ČMKOS k vyhlášené stávkové pohotovosti a to z důvodu zveřejnění vládních opatření, která nebyla diskutována v rámci sociálního dialogu a jsou zaměřená proti zaměstnancům, domácnostem, důchodcům a dalším sociálním skupinám. Další informace budou následovat.

V posledních letech se veřejná diskuse zaměřuje na otázku zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Jedná se o kontroverzní téma s mnoha aspekty, které je třeba zvážit. Jako pracovník v železniční dopravě s 32 letou praxí v oblasti řízení provozu mám vážné obavy ohledně těchto změn a jejich potenciálních dopadů na naši profesi a zejména bezpečnost provozování železniční dopravy.

Řízení provozu v železniční dopravě vyžaduje mimořádnou koncentraci, rychlé reakce a vysokou výkonnost. Je naprosto nezpochybnitelné, že od věku 50 let rapidně klesá schopnost zaměstnanců soustředit se a vykonávat tuto náročnou práci, což potvrzují mnohé studie, které se v minulosti touto problematikou zabývaly. S postupujícím věkem se snižuje schopnost rychlé reakce a celková výkonnost, což může mít zásadní dopad na bezpečnost provozu železnice.

Prodlužování věku dožití je jedním z faktorů, který je třeba vzít v úvahu při rozhodování o zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Avšak je důležité si uvědomit, že zaměstnanci v naší profesi musí vykonávat svou práci kvalitně až do konce své pracovní kariéry. Pokud bychom vyžadovali, aby zaměstnanci řízení provozu pracovali i po dosažení věkové hranice 65 let, zvyšovalo by to riziko chyb s možnými fatálními následky pro provoz železniční dopravy.

V oblasti železniční dopravy je bezpečnost na prvním místě. Jedna chyba může mít katastrofální následky, včetně značných materiálních škod a bohužel i možných ztrát na lidských životech. Je oprávněné se ptát, zda chceme taková rizika přijmout. Zaměstnanci by měli mít možnost odejít do důchodu v době, kdy jsou stále schopni plnit své pracovní povinnosti s maximální profesionalitou a bezpečností neboť jen tak lze nadále zaručit bezpečné provozování železniční dopravy.

Dne 12. 5. 2023 se uskutečnil v Pardubicích Kongres Aliance drážního provozu. Stěžejním bodem Kongresu bylo předložení a následné schválení Stanov a potvrzení volby nového předsednictva. Stanovy byly schváleny bez připomínek v předloženém znění, tomuto návrhu předcházela půlroční diskuse na všesvazové úrovni. Následně došlo k potvrzení volby předsednictva Aliance drážního provozu. Nově byla jako místopředsedkyně zvolena Šárka Jiroušková, pozici výkonného místopředsedy obhájil Petr Fučík a předsedou byl zvolen Daniel Linc. Ing. Jan Zazvonil již jako bývalý předseda, který v čele svazu stál 10 let, shrnul vývoj a své působení v čele svazu. Kongres bývalému předsedovi vyslovil poděkování a popřál mu do dalšího profesního a soukromého života mnoho dalších úspěchů. Dopolední část Kongresu uzavřela zpráva centrální revizní komise.

Odpolední část Kongresu zahájil ředitel Odboru personálního Ing. Pavel Koucký, který přednesl aktuální informace ze Správy železnic. V diskusi po jeho vystoupení byly vysloveny dotazy ke Směrnici 29 (Směrnice o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnanců Správy železnic) a byla diskutována mzdová a personální politika firmy.

V závěrečné části Kongresu došlo k navržení a schválení usnesení Kongresu.

Ve dnech 4. a 5. května 2023 proběhlo výjezdní jednání společné pracovní skupiny zaměstnavatele (za účasti zástupců úseku NŘP GŘ a O11 GŘ, náměstků ředitelů organizačních jednotek pro řízení provozu ze všech šesti oblastních ředitelství) a zástupců odborových centrál (vyjma Federace železničářů České republiky) v Kořenově. Na jednání byla podrobně probrána situace v jednotlivých oblastních ředitelstvích, možnosti případných změn tak, aby nedošlo ke zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců jednotlivých pracovišť.

Jednající strany se dohodly na úpravách zejména na pracovištích, kde docházelo k vysoké četnosti přerušení střežení pracoviště vlivem nepravidelností v dopravě. Došlo k dohodě o úpravách u konkrétních pracovišť již v průběhu tohoto kalendářního roku. K parametrům podmínek používání institutu střežení pracoviště se smluvní strany vrátí i při kolektivním vyjednávání na rok 2024.

V rámci diskuze byla probrána i další témata, např. nábor zaměstnanců, školení zaměstnanců.

20230507 132049Dne 22. 5. 2023 končí platnost zakoupené firemní permanentky do pražské ZOO. Zájemci z řad členů ADP mohou využít bezplatné zapůjčení do stanoveného data. K dispozici je celkem 18 vstupů.

Rezervace včetně zapůjčení/vrácení je na Smíchově u operátorek železniční dopravy.

Dne 19. 4. 2023 se sešli členové Regionální organizace ADP Ústí nad Labem k projednání aktuální problematiky u OŘ Ústí nad Labem.

Hosty Regionálního Kongresu byli Výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředseda Daniel Linc, kteří nás informovali o aktuálním dění ve firmě, v Alianci a v ČMKOS.

Diskutovala se nejen problematika střežení pracovišť, ale také stále neuzavřená dohoda o zvýšených VO na pracovištích s vyšší pracovní zátěží v rámci OŘ Ústí nad Labem. S politováním musím konstatovat, že díky aktivnímu blokování vzniku dohody zástupce ZO SOSaD Ústí nad Labem, stále nedošlo k očekávanému konsensu.

Dalším bodem programu byla volba delegátu na celostátní Kongres ADP, kde byli navrhovaní kandidáti za RO ADP Ústí nad Labem s hlasem rozhodujícím jednomyslně zvoleni.

Regionální kongres ADP Ústí nad Labem vzal na vědomí rozhodnutí současného předsedy, Ing. Jana Zazvonila, a tímto mu děkuje za jeho desetileté svědomité působení v čele Aliance drážního provozu a přeje mu hodně štěstí a úspěchů v jeho další pracovní kariéře.