Minulý týden byl pro naši organizaci opravdu pracovně náročný. Proběhly tři důležité schůze, z kterých zde přinášíme několik zásadních informací pro naši členskou základnu.

V pondělí dne 19. února 2024 proběhla celodenní pravidelná porada Regionálního výboru ADP CDP Praha v naší odborové kanceláři v Kolíně s delegáty a dalšími členy RO. Porada byla rozdělena do dvou částí, neboť na odpolední blok přijalo pozvání vedení CDP Praha a předsednictvo ADP.

V dopolední části se řešili primárně interní záležitosti naší regionální organizace. V úvodu byl doplněn počet delegátů, kteří budou naši regionální organizaci zastupovat na celorepublikovém Kongresu ADP dne 17. dubna 2024 v Pardubicích, neboť se naše členská základna na CDP Praha rozšířila. Bude nás zastupovat již devět delegátů s hlasem rozhodným (poměr ze Stanov ADP 1:10). Pozvánka na Kongres bude včas vyvěšena, účastnit se může samozřejmě na základě přihlášení každý člen. Následně se již řešila pracovní činnost. Bylo vyhodnoceno splnění plánu práce naší organizace za rok 2023 a byl vypracován nový plán práce a akcí na letošní rok. (Plán práce a akcí na rok 2024 bude k dispozici na interních webových stránkách naší organizace v záložce Dokumenty.) Byly představeny průměrné mzdy CDP Praha za rok 2022 a 2023 dle jednotlivých provozních profesí spolu se statistikou členské základny, tabulka přesčasové práce na CDP Praha v roce 2022 a 2023. Diskutovalo se o tématech na celorepublikový Kongres, rozpočtu a hospodaření ADP apod.

V odpolední části schůze vedení CDP Praha představilo návrh výkonových odměn na letošní rok, který podložilo formou prezentace objemu práce jednotlivých pracovišť na CDP Praha. Po prezentaci následovala rozsáhlá diskuse, z které vzešlo Usnesení, a to obsahovalo připomínky k jednotlivé výši výkonových odměn (ve čtvrtek 22. února 2024 bylo Usnesení ve věci VO předáno v písemné formě řediteli CDP Praha). Následně se přítomní dozvěděli od pana ředitele novinky k připojování dalších úseků a ke stavebním pracím na CDP Praha.

Předsednictvem ADP byl představen návrh zaměstnavatele a ostatních odborových centrál k FKSP a vysvětleny sporné body, u kterých nedošlo ke shodě a proč, vč. právního rámce a stanoviska právního oddělení ČMKOS. Spravedlivé poměrové čerpání FKSP na zaměstnance (zvláště pak v oblasti individuální rekreace) bylo přítomnými členy schváleno a naše regionální organizace tak vyjadřuje podporu předsednictvu ADP k dalšímu projednávání FKSP v tomto duchu.

Z porady tedy vzešla Usnesení týkajících se těchto oblastí:

  1. Doplnění počtu delegátů na celorepublikový Kongres ADP,
  2. FKPS - podpora stávajícího postupu a stanoviska ADP,
  3. VO – připomínky předloženy formou samostatného Usnesení (k dispozici u regionálního výboru),
  4. Hospodaření a rozpočet ADP, CRK – regionální výbor samostatně projedná a bude řešit s Výkonným výborem a předsednictvem ADP.

V pátek dne 23. února 2024 dopoledne se konala na CDP Praha pravidelná schůze odborových centrál se zaměstnavatelem. Hlavním bodem bylo projednání výše výkonových odměn pro jednotlivá pracoviště na CDP Praha. Zaměstnavatel představil první variantu rozložení VO na CDP Praha (ta byla předložena již na lednové schůzi), která obsahovala zapracované připomínky ADP, a následně novou druhou variantu, u které se zaměstnavatel inspiroval rozložením VO na CDP Přerov. Poté proběhla diskuse nad jednotlivými variantami. ADP souhlasilo s první variantu, kterou mělo řádně projednanou a schválenou na schůzi ze dne 19. února 2024. Na závěr zaměstnavatel sdělil, že konečné rozhodnutí bude na něm a oznámí ho v březnu. V oblasti mezd a nákladů byl předložen vývoj průměrných mezd v jednotlivých profesích. Čerpání mzdových nákladů za leden 2024 činí 7,3 % předpokládaného přídělu mzdových nákladů. V přesčasové práci je za leden 2024 evidováno 3 667 hod. přesčasů, pro porovnání v lednu 2023 bylo evidováno 2 640 hod. přesčasů. V rámci BOZP byla provedena výměna filtrů vzduchotechniky. V personálních záležitostech byla podána informace k přípravě zaměstnanců na OZ D-07 a aktuální informace k jazykovým kurzům.

Po této schůzi se zaměstnavatelem proběhlo odpoledne další jednání našeho Regionálního výboru ADP CDP Praha v kanceláři ADP v Kolíně. Zde jsme řešili plnění Usnesení z pondělní porady s delegáty naší organizace v oblasti hospodaření a rozpočtu ADP, kterým byl pověřen náš výbor. Byl sestaven návrh změny rozpočtu ADP, který bude předložen na rozšířeném jednání Výkonného výboru ADP v Praze dne 14. března 2024.

Další jednání Regionálního výboru ADP CDP Praha proběhne dne 22. března 2024.