Dne 20. 2. 2024 se uskutečnilo plánované jednání zaměstnavatele a odborových centrál. V úvodu jednání jsme okomentovali stanovisko, které bylo zasláno zaměstnavateli a sociálním partnerům. Naším cílem bylo odblokovat nekomfortní situaci a dohodnout se na čerpání Zásad FKSP SŽ. Částečně souhlasíme s předloženými Zásadami FKSP SŽ a tímto souhlasem umožňujeme čerpat FKSP kromě příspěvku na dovolenou a individuální rekreaci. Zaměstnavatel a sociální partneři odmítli návrh ADP. Návrh je přiložen pod článkem.

Dalším bodem jednání byla informace personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého o mzdovém vývoji za měsíc leden. Podle údajů zaměstnavatele po dlouhé době nedochází k propadu reálných mezd, růst reálné mzdy je za měsíc leden na úrovni 103 %.

Bylo ukončeno výběrové řízení na KOP a již dnes odešly pokyny na organizační jednotky s termíny. Byly vysoutěženy tyto lokality Lázně Jeseník, Karlovy Vary, Lázně Libverda a Darkov. Předpoklad odjezdu zaměstnanců je druhá polovina března.

Po dnešním jednání byla zveřejněna informace na webu největší odborové organizace působící u SŽ – Proč nemůžeme souhlasit s ADP.

Krátký komentář k uvedeným skutečnostem. Z důvodu, které jsem zde již uváděl a v důsledku schválení konsolidačního balíčku, jsou prostředky určené k čerpání FKSP pouze čtvrtinové, to znamená, že čerpat FKSP SŽ tak, jako minulých letech není možné. Příspěvek zaměstnavatele 300 Kč na zaměstnance k současnému příspěvku např. u výpravčího 1850 Kč, považujeme za správné a nikdy jsme toto rozdělení nerozporovali.

Co se týká přídělu na činnost odborové organizace, zdaleka nejsme ti, kdo mají v návaznosti na počet uváděných členů nejvíce přidělených prostředků.

Naším cílem i v minulosti bylo co nejvíce prostředků rozdělit poměrově mezi zaměstnance. V loňském roce jsme podpořili návrh zaměstnavatele na rozdělení na čipovou kartu, podařilo se dojednat pouze 1 000 Kč, ale zaměstnavatel dokonce navrhoval částku až 4 000 Kč, což se nepodařilo dojednat. V žádném případě nechceme nikomu nic nutit, ale domníváme se, že zaměstnanec se má rozhodovat sám, jakým způsobem přidělené prostředky čerpat. V současné podobě návrhu Zásad FKSP SŽ, je v položkách individuální rekreace a TDM uplatněn princip kdo dřív přijde a vždycky to tak bylo. Je předpoklad, že přidělené prostředky budou rychle vyčerpány. Zaměstnanci a členové odborových organizací se budou ptát, proč nemohou čerpat jako jeho kolega, když pracují u stejné firmy, co máme odpovědět?

Co se týká informace o vývozu členů a potenciálních členů na uvedené zájezdy, je potřeba říci, že jeden z nich se vůbec neuskutečnil a další byl schválen všemi odborovými organizaci u SŽ. Zájezd nebyl financován z prostředků určených na individuální zájezdy a rekreace pro zaměstnance, ale z prostředků určených pro všechny odborové organizace působících u SŽ na zájezdy, kulturní a sportovní akce, dle tehdy platných a dohodnutých pravidel mezi OC a zaměstnavatelem. Informace a podrobnosti o akcích pořádaných ostatními OC zde uvádět nebudu.

Další jednání proběhne dne 27. 3. 2024 v sídle organizace.

 

Vyjádření částečného souhlasu ADP s podstatnou částí Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024

Vážený pane generální řediteli,
vážený pane personální řediteli,
vážení zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FV, FŽ ČR, FSČR,
dne 9. 2. 2024 se uskutečnilo plánované jednání odborových organizací působících u Správy železnic, státní organizace, na němž zaměstnavatel předložil návrh Zásad čerpání FKSP na rok 2024. Tento návrh obsahoval téměř nezměněné principy čerpání fondu na příspěvek na individuální tuzemský či zahraniční rekreační pobyt nebo zájezd (dále jen „příspěvek na rekreaci“) a na příspěvek na tábor dětí a mládeže (dále jen „příspěvek na TDM“). Žádná odborová organizace své stanovisko nezměnila a k dohodě nedošlo. Zaměstnavatel i přes tuto nedohodu, vyzval k podpisu těchto zásad FKSP a vyjma Aliance drážního provozu (ADP) všechny odborové organizace svůj podpis k těmto zásadám připojily.

S ohledem na to, že dle § 225 zákoníku práce platí, že o přídělu a čerpání FKSP spolurozhoduje zaměstnavatel s odborovou organizací, a že dle § 286 odst. 5 zákoníku práce je nutné v případě spolurozhodování získat souhlas všech odborových organizací působících u zaměstnavatele, je zřejmé, že z důvodu nesouhlasu ADP se Zásadami čerpání FKSP na rok 2024, nemohou být tyto zásady považovány za schválené a nelze podle nich postupovat, neboť by se jednalo o neoprávněné čerpání FKSP, tj. čerpání bez souhlasu odborové organizace vyžadované § 225 zákoníku práce.

ADP i nadále nesouhlasí s nastavením příspěvku na rekreaci a příspěvku na TDM v předložených Zásadách FKSP, a to ve vazbě na částku cca 27 mil. Kč určenou na tyto příspěvky, což by v důsledku umožnilo čerpat prostředky na tyto příspěvky pouze velice úzké skupině zaměstnanců a při kombinaci čerpání příspěvku na rekreaci a TDM, by došlo k tomu, že některý zaměstnanec by mohl čerpat až několik tisíc korun a další zaměstnanec a jeho kolega by nečerpali vůbec nic.

ADP však nechce blokovat čerpání prostředků FKSP zaměstnanci Správy železnic, státní organizace v ostatních položkách, než v uvedených dvou příspěvcích. S ohledem na to tímto ADP vyjadřuje souhlas s předloženým návrhem Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, AVŠAK S VÝJIMKOU čl. 3.2.3 Příspěvek na individuální tuzemský či zahraniční rekreační pobyt nebo zájezd a čl. 3.2.4. Příspěvek na tábor dětí a mládeže – TDM.

S ohledem na to, že všechny odborové organizace vč. ADP působící u Správy železnic, státní organizace vyjádřily souhlas se zásadami pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, kromě čl. 3.2.3 a 3.2.4., lze vyjma příspěvku na rekreaci a příspěvku na TDM již prostředky z FKSP čerpat. Naopak příspěvek na rekreaci a příspěvek na TDM nyní čerpat nelze. ADP i nadále navrhuje rozpočtovat částku cca 27 mil. Kč mezi všechny zaměstnance SŽ formou čipové karty částkou 1500 Kč na zaměstnance, nebo snížit limit čerpání na 1500 Kč.