Dne 17. 4. 2024 se konal již tradičně v Pardubicích Kongres Aliance drážního provozu. Kongresem provázela místopředsedkyně Šárka Jiroušková a Kongres řídil předseda ADP Daniel Linc.

V úvodu jednání Kongresu vystoupil personální ředitel Správy železnic Ing. Pavel Koucký, zhodnotil jednání o podobě PKS SŽ na rok 2024 a následné jednání o Zásadách FKSP SŽ, zmínil, že jednání bylo těžkým procesem a bylo ovlivněno změnou podmínek v souvislosti s přijatým Konsolidačním balíčkem v uplynulém roce. Dále byly zmíněny informace o zaměstnanosti, mzdovém vývoji a reálném nárůstu mezd u SŽ. Ing. Pavel Koucký informoval o potřebě změny PKS SŽ a SM 029 v souvislosti se změnou příspěvku na penzijní pojištění (zvýšení povinného příspěvku na 500 Kč), zakotvení do PKS SŽ DIP - dlouhodobý investiční produkt. V letošním roce končí smlouva na dodavatele elektronických stravenek, zaměstnavatel do poptávky zapojí garanci funkcionalit, které se mohou použít při sjednání principů FKSP v roce 2025.

Jako další host Kongresu vystoupil nově zvolený místopředseda ČMKOS JUDr. Jiří Vaňásek. Místopředseda ČMKOS podrobně představil navrhované změny ZP s možnou platností od 1. 7. 2024. Účastníky Kongresu seznámil s dopady navrhované změny ZP především výpověď bez udání důvodu a navrhovanou změnou § 24 (pluralita odborových organizací, došlo by ke zhoršení pozice menších odborových centrál při kolektivním vyjednávání).

Kongres pokračoval schválení jednacího řádu a programu. Za RO CDP Praha byla předloženo Usnesení o doplnění programu Kongresu ve věci Důvodové zprávy a návrhu změny rozpočtu od 1. 5. 2024. Hlasováním Kongresu nebyla přijata změna programu. Následovalo zhodnocení uplynulého období od zástupců VV, Předsedů RO ADP a předsednictva. Dalším bodem jednání Kongresu bylo podrobné představení a následné schválení Zásad Hospodaření Aliance drážního provozu. Centrální revizní komise přednesla Výroční zprávu o hospodaření Aliance drážního provozu za rok 2023. Kongres ADP schválil sociální výpomoc ve výši 15 000 Kč pro zaměstnance OŘ Ústí nad Labem, který se ocitl ve velice tíživé životní situaci. Zaměstnavatel se v této věci obrátil na všechny OC a zaměstnance se žádostí o příspěvek.

Usnesení Kongresu Aliance drážního provozu:

Kongres vzal na vědomí Zprávu mandátové a návrhové komise, odsouhlasil Zásady hospodaření Aliance drážního provozu, vzal na vědomí Výroční zprávu o hospodaření ADP a schválil sociální výpomoc 15 000 Kč.

Jménem předsednictva a VV bych rád poděkoval členům a delegátům za vysokou účast a všem, kteří se podíleli na přípravě Kongresu, též patří poděkování.