Dne 9. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Žádná z odborových organizací nezměnila své stanovisko z minulého jednání, a i z průběhu jednání vyplynulo, že zástupci odborových organizací svůj pohled na čerpání prostředků FKSP měnit nechtějí. Z toho důvodu došlo k připojení podpisu sedmi odborových organizací (OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV), z jednání omluvená FSČR podpis deklarovala. Návrh rozpočtu FKSP na rok 2024 byl odsouhlasen sedmi odborovými organizacemi (OSŽ, SOSaD, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV a FSČR). Kromě dále zmíněné ADP nesouhlasí FVČ z důvodu požadavku na navýšení prostředků na činnost odborových organizací.

U odborové organizace ADP ke změně stanoviska nedošlo a svůj podpis pod Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nepřipojila.

Principy osmi odborovými organizacemi odsouhlaseného návrhu:

 • další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
 • příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
 • příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
 • prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
 • sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
 • peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
 • pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

Jelikož nedošlo ke shodě všech není možné žádného čerpání z FKSP.

Další jednání proběhne v sídle organizace 20. 2. 2024.

Vážení členové a zaměstnanci,
dnes proběhlo jednání o podobě Zásad a rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024, viz. oficiální Informace z jednání výše. Na dnešním jednání došlo k situaci, že osm odborových organizací souhlasilo s předloženým návrhem Zásad a rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024. Odborová organizace Aliance drážního provozu svůj podpis nepřipojila. Důvodem nepodepsání Zásad a rozpočtu FKSP je princip přerozdělení prostředků v kapitole individuální rekreace a TDM. Od počátku jednání o Zásadách a rozpočtu FKSP SŽ jsme prostředky plánované na individuální rekreaci a TDM ve výši cca 27 mil. Kč navrhovali přerozdělit formou čipové karty nebo limitu na zaměstnance. Současný návrh Zásad FKSP SŽ by umožnil čerpat prostředky pouze velice úzké skupině zaměstnanců a při kombinaci čerpání Individuální rekreace + TDM, by došlo k tomu, že některý zaměstnanec by mohl čerpat až několik tisíc korun a další zaměstnanec a jeho kolega by nečerpali vůbec nic. ADP navrhuje 1 500 Kč na čipovou kartu nebo limit na zaměstnance ve stejné výši. Příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč, jak je navrhováno v Zásadách a rozpočtu FKSP SŽ, by mohlo čerpat pro Vaši představu cca 4 200 zaměstnanců SŽ z celkového počtu 16 893 zaměstnanců SŽ. Na tuto skutečnost jsme upozornili Generálního ředitele Bc. Jiřího Svobodu, MBA a předsedu Správní rady SŽ Mgr. Martina Červíčka.

Protože jsme si vědomi této nekomfortní situace v jednání, navrhli jme uzavřít dohodu o kapitolách Zásad a rozpočtu FKSP SŽ, kde jsme se zaměstnavatelem a sociálními partnery ve shodě, tj. čerpání sociálních výpomocí, příspěvku na penzijní připojištění, peněžní dary při pracovních výročích. Tento návrh byl zaměstnavatelem a sociálními partnery odmítnut.

Další jednání je plánováno na 9. 2. 2024.

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Osm odborových organizací souhlasilo s kompromisním návrhem zaměstnavatele, který obsahuje:

 • další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
 • příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
 • příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
 • prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
 • příspěvek na činnost odborových organizací k zajištění jejich činnosti v roce 2024;
 • sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
 • peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
 • pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

V rámci jednání byl schválen základní příděl FKSP pro rok 2023 a zálohový příděl pro rok 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 9. 2. 2024.

Ve středu 24. ledna 2024 proběhlo v sídle Oblastního ředitelství Plzeň společné jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací působících při OŘ Plzeň. Na programu bylo vyhodnocení PKS 2023, projednání a schválení pravidel pro poskytování výkonové odměny na pracovištích s vyšší provozní zátěží, vyhodnocení a návrh plánu akcí BOZP a další související dokumenty.

V navazující části ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec představil plán investic, oprav a údržby v nadcházejícím roce, náměstek pro řízení provozu Ing. Šefčík doplnil aktuální informace o připravovaném kurzu k OZ D-07 v Pardubicích a přiblížil další aktuality z oblasti provozu.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech ADP. Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.

Dne 18. 1. 2024 se uskutečnilo pravidelné jednání VV Aliance drážního provozu. Stěžejním tématem VV byly informace z jednání o Zásadách FKSP SŽ a následná diskuse o návrhu zaměstnavatele a stanovisku odborových centrál.

VV ADP vzhledem k vývoji jednání, kdy zatím nedošlo k dohodě Zásad čerpání rozhodl o zaslání otevřeného dopisu OC působícím u SŽ.

O co nám jde v oblasti zásad FKSP SŽ 2024, co navrhujeme? Po změně legislativy v uplynulém roce a schválení vládního konsolidačního balíčku došlo ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Touto úpravou došlo k razantnímu snížení prostředků, které může SŽ přerozdělit ve shodě s OC mezi zaměstnance. Návrhy, které předložil zaměstnavatel a některé OC, předpokládají poměrně velké rozdíly v čerpání fondu mezi zaměstnanci SŽ, např. možnost čerpání fondu čipovou kartou, již žádná z jednajících stran nepodporuje. V roce 2023 čerpání formou karty využilo cca 80 % zaměstnanců. Aliance drážního provozu navrhuje větší část prostředků přerozdělit formou čipové karty, nebo limitu na zaměstnance.

V závěru jednání VV byly jednotlivými zástupci RO ADP předány aktuální informace z jednotlivých OJ, kde probíhají jednání, nebo již došlo k dohodě o zvýšené VO pro zaměstnance na pracovištích se zvýšenou psychickou zátěží. Diskutovala se též problematika přepínání žst. Pardubice a rozvržení pracovní doby u zaměstnanců OŘ Hradec Králové.

Dne 19. 1. 2024 se uskutečnilo plánované jednání OC a zaměstnavatele o podobě zásad FKSP SŽ 2024. Po celodenním jednání k dohodě nedošlo a jednání budou pokračovat dále během měsíce ledna.

Kolegové a přátelé,
v předvánoční atmosféře bychom rádi využili příležitosti popřát Vám všem krásné a klidné Vánoce. Mnozí z nás svátky a závěr roku strávíme na pracovištích, také tam přejeme pokud možno klidný průběh svátků vánočních. Zároveň bychom Vám rádi poděkovali za podporu a spolupráci v tomto roce.

Nebyl to pro nás jednoduchý rok. Snažili jsme se udržet standardy a benefity, na které jste zvyklí, ve stejné podobě i na příští rok, což je v této době velice obtížné. Odboroví zástupci Aliance drážního provozu na všech úrovních udělali vše, co bylo v jejich silách a možnostech, aby nedošlo k výraznému zhoršení pracovních a sociálních podmínek našich členů a zaměstnanců. V letošním roce nebyla uzavřena Dohoda o čerpání FKSP pro rok 2024 a nevíme, jaké prostředky budou uvolněny na činnost odborových organizací. Proto jsme se rozhodli nevyplácet bonusy, jako v předešlých letech před Vánoci, a tyto prostředky prozatím ponechat na sociální výpomoci pro naše členy a vytvořit rezervní fond do příštího roku.

Děkujeme za Vaši důvěru a společně strávený rok. Těšíme se na spolupráci a setkání v roce 2024.
Krásné svátky a šťastný nový rok 2024 Vám přejí Daniel Linc a VV Aliance drážního provozu.