Ve čtvrtek dne 19. 1. 2023 se v Masarykově salonku v Praze Dejvicích uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele. V úvodu jednání byla představena primární analýza pracovišť, kde je v jízdním řádu 2022/2023 zaveden institut „střežení pracoviště“. Na základě těchto výstupů, se bude pracovní skupina věnovat návrhům řešení pro jednotlivá pracoviště.

Ing. Kohoutová informovala o „přečerpání“ dovolené u některých skupin zaměstnanců SŽ, především u těch, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu 36 hod. Přečerpání je v jednotkách hodin a důvodem je zákonná legislativa, která tyto problémy způsobila již v loňském roce. Zaměstnavatel v roce 2022 přijal opatření v programu EVYDO 2, které snížilo počet zaměstnanců o více než 2/3 oproti minulému období, ale eliminovat jej se zcela nepodařilo. Finální nárok výměry dovolené je možné určit až po ukončení celého roku. Zaměstnancům, kteří přečerpali, bude srážka ze mzdy provedena za měsíc leden 2023. Na výplatních listinách budou zaměstnanci informováni o zůstatku k 1. 1. 2023, očekávanému nároku pro rok 2023 a údaji o přečerpání dovolené (dotčených zaměstnanců).

Zaměstnavatel vyplatil za poslední čtyři měsíce mimořádné odměny z prostředků GŘ, na které budou mít nárok i zaměstnanci, kteří byli v těchto měsících například dočasně práce neschopní. Podmínkou je odpracování minimálně pěti měsíců v roce 2022, ukončení pracovní neschopnosti a plnění docházky v následujících měsících. Odměny budou této skupině zaměstnanců vypláceny postupně.

Ing. Koucký představil návrh změny č. 1 Rámcových zásad FKSP a C-FKSP. Úprava se týká nároku na kartu EDENRED, kde je podmínkou vznik pracovního poměru u SŽ do 31. 8. 2023 nebo ukončení zkušební doby v roce 2023. Další úprava se týkala akcí s přesahem do roku 2024, kde bude nově možnost zakoupit například vstupenky na kulturní akce konané v například v létě 2024 již z prostředků roku 2023.

V průběhu jednání se dostavil generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA, který popřál všem zúčastněným mnoho zdraví v novém roce a vyjádřil naději, že letošní rok bude pro Správu železnic úspěšný. Informoval o zajištění financování pro investiční akce v objemu 70 mld. Kč, dále o pracovním materiálu – „Restrukturalizace úseku řízení provozu“ pro jednání Správní rady SŽ, s účinností od 1. 4. 2023. S úsporami souvisí i plánované snížení počtu systemizovaných míst v průřezových činnostech o 2% v roce 2023. V rámci diskuse se řešila problematika přechodného ubytování zaměstnanců, především z CDP nebo nově uvažovaný institut „přerušení provozuschopnosti“. Generální ředitel také vyjádřil nespokojenost s využíváním sociálních sítí a internetu v pracovní době, které vede ke snížení produktivity práce a nebezpečnému chování v prostředí internetu. Zmínil také problematiku železničního mostu přes Vltavu, které v současné době v mediálním prostoru tématem č. 1. SŽ provede v letošním roce několik opatření, které odvedou nákladní dopravu z/do Plzně přes České Budějovice, sníží se traťová třída i rychlost a následně bude provozována jízda vlaků po mostě vždy pouze po jedné koleji. Tato opatření sníží kapacitu a propustnost, ale provoz bude zachován. Následně bude podepsána smlouva s vítězem tendru na nový most (soumostí) a započnou veškeré procesy spojené s přípravou stavby (EIA, projektová dokumentace, výběr zhotovitele, atd.).

Po odchodu generálního ředitele pokračoval program schválením sociální výpomoci z C-FKSP, zaměstnankyni SŽ, které se dostala do těžké životní situace. V roce 2023 bude probíhat formou e-learningu vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde budou jednotlivé body „desatera“ rozpracovány. Realizace KOP v roce 2023 bude zahájena po odstranění formálních nedostatků ze strany dodavatele, ve výhledu je druhá polovina nebo konec měsíce února. Seznam zařízení bude zveřejněn až po podpisu smlouvy. V roce 2023 projevilo zájem o KOP 2 550 zaměstnanců z 3 190 zaměstnanců s nárokem.

Novela Vyhlášky č. 79/2013 Sb, o pracovnělékařských službách stanoví některé nové možnosti i povinnosti zaměstnavatele v oblasti provádění periodických prohlídek. Ředitel Ing. Koucký sdělil přítomným, že u Správy železnic bude zachován status quo a vybrané skupiny zaměstnanců budou posílány na periodické prohlídky i nadále. Toto ustanovení se netýká zaměstnanců, kteří jsou vázáni na další právní předpis, Vyhlášku MD č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, kde ke změně nedošlo.

V závěru jednání byla prezentována data o vývoji zaměstnanosti a mezd za rok 2022.

20221208 085758

Ve čtvrtek dne 12. 1. 2023 se v sídle Správy železnic konalo první letošní zasedání Výkonného výboru ADP. Na programu jednání bylo několik stěžejních bodů k jednání. Příprava Kongresu ADP, který se bude konat v květnu 2023. Dále se diskutovalo o změně Stanov a návrzích z jednotlivých Regionálních organizací. Členové Výkonného výboru se vzájemně informovali o situaci v jednotlivých organizačních jednotkách, kde postupně dochází ke sjednání Zásad FKSP a stanovení zvýšených výkonových odměn pro zatížená pracoviště. Uskutečnila se diskuse o Plánu akcí z C-FKSP pro rok 2023. V letošním roce je desetileté výročí vzniku odborového svazu ADP, který již působí u všech OŘ, CDP i na GŘ SŽ. Během roku se uskuteční několik akcí jako připomenutí práce a působení u SŽ (předtím u SŽDC) za posledních deset let. V RO ADP Ostrava jsou připravovány nové volby do Regionálního výboru, neboť došlo k odstoupení z funkce pověřeného předsedy pana Ondřeje Nemeráda.

V odpoledním bloku se jednání VV ADP zúčastnil náměstek generálního ředitele pro řízení provozu Mgr. Jaroslav Flegl, který odpovídal na otázky členů výboru. Diskuse se vedla o Centrálních rozkazech, o výlukové činnosti v uzlu Praha, přepojování dalších stanic a úseků do CDP či problematika střežení pracoviště. Další téma byla koncepce zřizování RDP (regionálních dispečerských pracovišť) s vazbou na PPV (pracovišť pohotovostních výpravčích). Náměstek Mgr. Flegl informoval členy o plánovaném jednání Správní rady SŽ, kde má být předložena nová organizační struktura organizace.

IMG 20230112 WA0005

S pocity překvapení a zklamání odcházeli dne 6. 1. 2023 zástupci místně příslušných odborových organizací z jednání se zaměstnavatelem nad problematikou sjednání dohody se v souladu s přílohou č. 2, čl. 34 podnikové kolektivní smlouvy SŽ 2023 v platném znění. Co se vlastně stalo?

Již začátkem prosince loňského roku, tj. dne 2. 12. 2022, zahájil zaměstnavatel toto vyjednávání tím, že předložil MPOO konkrétní návrh na pracoviště s vyšší pracovní zátěží a okruh zaměstnanců na těchto pracovištích, kterým by měla, podle jeho mínění, být vyplácena vyšší výkonová odměna, než je základní sazba VO 5,5 %. Ať už byly tyto zásady v předchozích letech v rozsahu vyjmenovaných pracovišť širší či užší, stále se, dle mého názoru, dostatečně neukotvily. V minulosti jsme tu měli rok s návrhem pouhých dvou pracovišť, ale také rok s návrhem dvaceti pěti pracovišť (stanic) s okruhem třiceti pracovníků.

Pro letošek zahájil zaměstnavatel toto vyjednávání tím, že navrhl okruh čtrnácti pracovišť s vyšší zátěží. V průběhu měsíce prosince došlo tedy k tomu, že někteří zástupci odborových organizací seznámili prostřednictvím zaměstnavatele ostatní MPOO se svými návrhy. Rozšíření počtu pracovišť nad rámec návrhu zaměstnavatele byl diskutován přítomnými zástupci OO s cílem dosáhnout shody. Jednání pana Jana Kadečky, předsedy ZO SOSaD Ústí nad Labem, připomínala spíše jízdu na tygru. Nijak se nesnažil nalézt shodu s ostatními kolegy odboráři. Již o začátku jednání bylo všem zřejmé, že ten den se pak Kadečka přišel nedohodnout. Svůj souhlas dále podmiňoval požadavkem na sdělení dalších informací od zaměstnavatele, které si ovšem mohl vyžádat dříve než pouhý den před naším společným jednáním. Kdyby tak učinil, je dost možné, že odpovědi od zaměstnavatele mohl mít na jednání již k dispozici. Absurdní se jeví jeho nesouhlas s požadavky na rozšíření pracovišť, které navrhl jeho kolega ze SOSaD, předseda ZO Cheb. Zcela nepřijatelný byl pak pro nás jeho požadavek na vyšší procentní sazbu VO na ÚS Ústí n/L než na ÚS Děčín.

V této chvíli je také nutné připomenout, že dohoda v souladu s PKS vzniká mezi dvěma sociálními partnery, na jedné straně je zaměstnavatel, na druhé straně všechny místně příslušné odborové organizace. Očekává se tedy, že tyto organizace nejprve dospějí ke společnému konsenzu a pokusí se nalézt kompromis vůči návrhu, či představě zaměstnavatele.

V úvodu jednání jsem deklaroval vůli dosáhnout shody napříč MPOO s tím, že je naším společným cílem uzavření dohody se zaměstnavatelem tak, aby vyšší VO mohl zaměstnavatel začít vyplácet již od ledna tohoto roku. Po nesouhlasném stanovisku zástupce ZO SOSaD UNL na rozšíření okruhu pracovišť jsme byli ochotni se vrátit k původnímu návrhu zaměstnavatele a vyjádřit souhlas nad tímto návrhem, ovšem taktéž neúspěšně, a opět díky zástupci ZO SOSaD UNL.

Obávám se, že dokud nedojde přehodnocení postoje a požadavků předsedy ZO SOSaD Ústí nad Labem, společný návrh MPOO vůči návrhu zaměstnavatele nevznikne a tím se dál v jednání o navýšení VO na pracovištích s vyšší pracovní zátěží neposuneme.

Návrh zaměstnavatele:

 • Děčín východ dol. n. – výpravčí St.1 9 %
 • Děčín hl. n. – výpravčí ÚS 9 %
 • Děčín hl. n. – DP vedoucí směny 11 %
 • Ústí nad Labem-Střekov – výpravčí St.3 8 %
 • Karlovy Vary – výpravčí 8 %
 • Cheb – výpravčí 8 %
 • Bílina – výpravčí 8 %
 • Most – výpravčí 8 %
 • Obrnice 7 %
 • Hněvice – výpravčí 8 %
 • Ústí nad Labem hl. n. – výpravčí ÚS 9 %
 • Ústí nad Labem západ – výpravčí St.1 8 %
 • Lovosice – výpravčí ÚS 8 %
 • Teplice v Čechách – výpravčí 7 %

ŽST Most

Dne 4.1.2023 proběhlo letos první jednání s vedením OŘ Praha. Na začátku jednání byl předložen návrh aplikace zvýšené výkonové odměny pro zatížená pracoviště infrastruktury a řízení provozu dle platné PKS. Tento návrh byl v průběhu jednání následně všemi stranami přijat. V rámci kvalitního sociálního dialogu se již po několikátý rok za sebou podařilo uzavřít tuto dohodu hned na začátku roku a dotčení zaměstnanci v OŘ Praha mají již od ledna jistotu, že jejich práce bude po celý rok odpovídajícím způsobem oceněna.

Celková výše výkonové odměny byla pro úsek řízení provozu odsouhlasena takto:

 • Praha hl.n. 16,5 %
 • Praha-Smíchov 11,5 %
 • Nymburk hl.n. 11,5 %
 • Kralupy n/Vltavou 11,5 %
 • PPV Kolín 10,5 %
 • PPV Praha-Libeň 10,5 %
 • PPV Praha-Vršovice 10,5 %

V dalším bloku hovořil ředitel OŘ Praha Ing. Filip mimo jiné o probíhajících stavbách včetně aktuálních informací z jejich průběhu. Dále byl přednesen plán investičních akcí jak v oblasti modernizace infrastruktury, tak v oblasti modernizace budov jednotlivých železničních stanic. Důraz bude kladen mimo jiné na stav údržby Hlavního nádraží v Praze jakožto vstupní brány pro zahraniční návštěvníky, ale i jakési reprezentativní funkci v rámci Správy železnic. Během rekonstrukce ŽST Praha-Vysočany dochází k aktualizaci dokončení stavby. Původní termín dokončení byl opět posunut, a to nově na konec prvního pololetí tohoto roku. V návaznosti na tento posun, nebude možné splnit původní harmonogram přepnutí ŽST Praha hl.n. na řízení z CDP Praha. Aktuálně se hovoří o červnu až červenci s ohledem na skutečné dokončení prací ve Vysočanech.

V tomto roce bude zahájena rekonstrukce ŽST Praha-Bubny – Výstaviště, která je jedním z úseků nového železničního spojení centra Prahy s letištěm Václava Havla. Postupně budou budovány další úseky. Během této doby vlaky z a do Kladna budou výchozí z ŽST Praha-Dejvice. V rámci pražského uzlu dojde k dlouho očekávanému zdvoukolejnění Mostu Inteligence, kde dojde vlivem rekonstrukce k úplnému zastavení provozu v délce cca 6 měsíců.

ŽST Velký Osek

Rád bych jménem vedení odborového svazu ADP popřál všem našim členům, kolegům i partnerům krásné a poklidné vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví a naději, že rok 2023 bude pro všechny z nás o trochu lepší než ten končící. 

S přáním všeho dobrého Jan Zazvonil

20221217 112218

Správa železnic, státní organizace, poskytuje pro zvýšení možnosti využití prostředků FKSP svým zaměstnancům, kteří splňují podmínky dané Zásadami C-FKSP (dále jen „Zásady”), zaměstnaneckou čipovou kartu Edenred Card FKSP s příspěvkem z C-FKSP (dále též „Karta“).

Karty jsou distribuovány na jednotlivé organizační složky zatím bez nahraných finančních prostředků. Do konce ledna 2023 bude každému zaměstnanci, který splňuje podmínky Zásad, na Kartu nahrána částka 1000 Kč z rozpočtu C-FKSP.

Zaměstnanec musí pro poskytnutí finanční částky na Kartu v lednu 2023 splňovat tyto podmínky:

 • Pracovní poměr trvá ke dni 1. 1. 2023.
 • Zaměstnanec je v evidenčním stavu k 1. 1. 2023. Příspěvek nebude poskytnut zaměstnankyním, které jsou k datu 1. ledna 2023 v evidenčním stavu z důvodu čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené a před navazující rodičovskou dovolenou.
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době.
 • Zaměstnanec musí mít ukončenou zkušební dobu.

Karta umožňuje využití finančního příspěvku FKSP v oblastech vymezených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v široké síti u více než 2 500 partnerů. Kredit nelze vyměnit za peníze.

Zaměstnanec tak může čerpat příspěvek z C-FKSP na kulturní, sportovní, vzdělávací, relaxační a zdravotní využití. Karta je nepřenosná.

Z příspěvku lze hradit:

 • vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce;
 • dočasné využívání sportovních a kulturních zařízení (bazény, sauny, fitness apod.);
 • individuální rekreace nebo zájezdy;
 • náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance;
 • knihy.

Pokud není plnění FKSP ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jiným subjektem, lze z příspěvku hradit i:

 • vitamínové prostředky;
 • dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky;
 • dentální hygienu.

Po obdržení Karty si vytvořte účet na www.edenred.cz, příp. využijte telefonické linky dodavatele: 296363000. Po přihlášení se do svého účtu na webových stránkách Edenred vyberete volbu Aktivovat kartu a číslo karty zpřední části a zadáte sériové číslo karty (uvedeno vpravo uprostřed na zadní straně).

Platnost nahraných finančních prostředků vyprší k 31. 12. 2023 (tj. nevyužité prostředky budou vráceny na účet zaměstnavatele). Kartu po vyčerpání finančních prostředků uchovejte – existuje možnost jejího využití v dalším roce.

Karta platí pouze v provozovnách na území ČR.

Karta pro příspěvek na stravování (eStravenka) se nijak nemění a zůstává od společnosti UP CZ.

Telefonická podpora Edenred: 296 363 000.
Podpora SŽ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 972 235 888.

Informace ke stažení v PDF včetně obrázků portálu Edenred:

Poslední společné jednání zástupců odborových svazů a zástupců zaměstnavatele se uskutečnilo v úterý dne 20. 12. 2022 v sídle Správy železnic v Praze. Na programu jednání bylo projednání návrhu informačního letáku k digitální zaměstnanecké kartě od společnosti Edenred. Karty jsou již k dispozici na organizačních jednotkách a budou následně distribuovány jednotlivým zaměstnancům. V prvním pololetí roku 2023 se provede průzkum mezi zaměstnanci ohledně využívání a zkušenostem s aplikací pro získání zpětné vazby a vyhodnocení nového benefitu. Vzhledem k posunutí termínu zasedání Vlády ČR na 21. 12. 2022 a předpokládanému schválení nové výše minimální mzdy a zaručené mzdy ve skupině prací 8 nebylo možné uzavřít první změnu PKS SŽ pro rok 2023, která na změnu bude reagovat v TS 1, v TS 15 a TS 16. První změna bude projednána pouze elektronickou formou. V dalších bodech programu došlo ke sjednání dohody o uvolňování odborových funkcionářů a dohody o spolupořádání kulturních a sportovních akcí z FKSP. V závěru popřál ředitel O10 všem přítomným poklidný závěr roku.

20221220 122555