Českomoravská konfederace odborových svazů a její členské svazy jsou mimořádně znepokojeny nekoncepčními nápady vlády na zásahy do důchodů. Vláda se namísto aktivního boje s inflací, v jejímž důsledku všichni obyvatelé České republiky během dvou let zchudnou až o čtvrtinu, zabývá tzv. důchodovou reformou. Pro tu ale nemá ani dostatek podkladů a zjevně ani znalostí a schopnost ji provést kvalitně a ku prospěchu občanů.

Vláda Petra Fialy již více než rok prakticky nečinně přihlíží tomu, jak reálné příjmy obyvatel ČR likviduje jedna z nejvyšších inflací v EU a namísto aktivních opatření na její snížení a efektivní práci na stabilizaci veřejných financí se začíná věnovat otázce důchodů. Aktuálně to vypadá, že nečinnost či neschopnost vlády mají zaplatit ti nejzranitelnější, tedy zaměstnanci a bohužel stále více důchodci, a to jak současní, tak budoucí.

Aktuální vládní návrh na dramatické snížení valorizace, která má podle platné legislativy nastat v červnu, o více než polovinu není ničím jiným než trestáním důchodců. Těm by tak totiž reálná výše prostředků na živobytí klesla zhruba o desetinu. A to jen a pouze kvůli nečinnosti vlády, za což mají zaplatit. Protože pokud bude vláda pokračovat ve svém kurzu neřešení hospodářské a sociální situace podobně hrozivým způsobem jako dosud, inflace bude devastovat příjmy a úspory lidí i nadále.

„Považujeme za nepřijatelné ignorování sociálního dialogu v tak důležité oblasti jako jsou důchody a důchodová reforma. Vyzýváme vládu, aby zastavila rozdělování společnosti a přestala obviňovat a trestat seniory a zaměstnance, kteří inflaci ani deficit příjmů veřejných financí opravdu nezpůsobili,“ říká Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, a doplňuje: „Vyzýváme vládu, aby nezhoršovala situaci důchodců účelovým ohýbáním valorizačního mechanismu důchodů. Vládě silně doporučujeme, aby se věnovala úkolu, se kterým si zatím zjevně neví rady – stabilizaci veřejných financí. A to tak, aby tzv. důchodová reforma nebyla zneužita, přičemž hlavní příčinu chybějících financí v rozpočtech by to stejně nevyřešilo.“ Podle jeho slov je namístě odmítnout také kroky vlády, které snižují prostředky v systému sociálního pojištění, což ČMKOS požadovala již v roce 2021.

Co se týče dalšího avizovaného kroku, kterým má být prodloužení věku odchodu do důchodu až na 68 let, ČMKOS předkládá jasné argumenty, proč tento nápad považuje za zcela nepřístojný. „Skutečnost je taková, že nejen že se od zhruba 65. roku života výrazně zhoršuje zdraví lidí, ale čeští zaměstnanci na základě rozdílu v délce pracovní doby odpracují v průměru o celých 11 let více než zaměstnanci v sousedním Německu. Pokud se vláda rozhodla fakticky rezignovat na boj s inflací a poškodit tak všechny obyvatele země, měla by si uvědomit, že tím zruinuje jakýkoli sociální systém,“ vysvětluje místopředseda ČMKOS a přední expert na oblast důchodové reformy a pracovního práva Vít Samek.

„Vláda ignoruje sociální dialog. Ty opravdu důležité materiály posílá často pozdě a popírá svá vlastní slova, například když ministr práce a sociálních věcí z pověření předsedy vlády jasně deklaroval, že v době, kdy budou známy první návrhy změn důchodového systému, zapojí do debaty sociální partnery. Namísto toho z médií slyšíme jen nápady‘ znepokojující veřejnost a skutečná expertní věcná debata zoufale chybí. Proto žádáme předsedu vlády, aby téma důchodové reformy bylo zařazené jako bod na nejbližší jednání Rady hospodářské a sociální dohody, tedy tripartity, které je naplánované na 6. března,“ uzavírá Josef Středula.

Přílohy:

Ve čtvrtek dne 16. 2. 2023 se hybridní formou uskutečnilo společné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových svazů. Na programu jednání bylo předložení návrhu vyhodnocení PKS SŽ za rok 2022, který bude následně projednáván na orgánech jednotlivých odborových svazů. Další informací bylo vyjádření Ing. Kouckého k problematice KOP pro rok 2023. V současné době ještě není podepsána smlouva s poskytovatelem, takže zájemci z řad zaměstnanců se v měsíci únoru nemohou zúčastnit. Seznam zařízení v České republice bude zveřejněn až po podpisu smluvních stran. V rámci tohoto jednání došlo ke schválení plánu akcí z C-FKSP pro rok 2023. Dále byl odsouhlasen podnět všemi OC adresovaný generálnímu řediteli k možnosti vybavit zaměstnance s nárokem na výstrojní součástky spodním termoprádlem modré barvy s nárokem 2 ks/rok. Pokud dojde ke schválení GŘ bude možnost čerpat již v průběhu letošního roku.

Další problematika se týkala „střežení pracoviště“. Na jednání se dostavil Ing. Tuma, MBA, který všem zúčastněným sdělil, že úsek náměstka řízení provozu, se této problematice intenzivně věnuje. Zástupcům odborových svazů byly předány písemné materiály, které obsahují seznam všech pracovišť s tímto institutem včetně délky doby střežení u jednotlivých zaměstnání. K tomuto tématu byla rozsáhlá diskuse, která bude pokračovat na příštím jednání dne 21. 3. 2023.

Dne 8. 2. 2023 se v Přerově v restauraci Madona uskutečnily doplňovací volby na pozici místopředsedy RO ADP Přerov. Místopředsedou byl zvolen pan Martin Kuběnka.

Místopředseda ADP Daniel Linc podal přítomným informace o sjednané PKS SŽ 2023, přípravě Kongresu ADP, který se bude konat v květnu 2023. Dále se diskutovalo o změně Stanov a návrzích z jednotlivých Regionálních organizací. Na Kongres ADP v Pardubicích byli zvoleni delegáti Martin Piškula a Martin Kuběnka.

Regionální výbor ADP při OŘ Praha srdečně zve všechny své členy na jarní kongres s tímto programem:

 1. Zahájení a představení pozvaných hostů od 9:30 hod. (předseda ADP Ing. Jan Zazvonil a výkonný výbor)
 2. Vystoupení pozvaných hostů + diskuze (kolektivní vyjednávání, pracovní problematika)
 3. Volba delegátů celostátního Kongresu ADP
 4. Činnost a hospodaření RO ADP Praha
 5. Další budoucnost a směřování ADP - diskuze + závěr

Místo konání: sídlo Regionální organizace ADP Praha, ulice Strážní domek, Kolín

Přihlášení na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážený pane předsedo,

rád bych jménem odborového svazu Aliance drážního provozu, vyjádřil hlubokou úctu, a také podporu Vaší snaze i kolegů z odborového svazu KOVO NEXEN TIRE. 

Dosáhnout shody, uzavření kolektivní smlouvy, která bude reflektovat na požadavky zaměstnanců, je v rámci sociálního dialogu vždy obtížný úkol. Vaše úsilí, které je podpořeno i stávkou zaměstnanců si zaslouží obdiv nás všech. 

Věřím, že jednání s managementem o definitivní podobě kolektivní smlouvy pro Vás bude úspěšné a cíle dosáhnete co nejdříve. 

Ing. Jan Zazvonil, předseda ADP

Prohlášení ke stažení v PDF:

Ve středu dne 25. 1. 2023 se v sídle OŘ Plzeň konalo společné jednání zaměstnavatele a odborových svazů. Cílem prvního letošního zasedání bylo vyhodnocení PKS za rok 2022, Plán akcí BOZP a sociálního charakteru, Zpráva o stavu BOZP a úrazovosti za rok 2022 a dalších dokumentů.

V Zásadách FKSP pro rok 2023 bylo doplněno ustanovení ze sjednané změny č. 1 Rámcových zásad FKSP, které umožní pro hromadně organizovaných akcích s pasivní účastí (vstupenky) přesah až do konce roku 2024. Pro individuální rekreaci se výše příspěvku nemění a zůstává ve výši 5 000 Kč (zaměstnanec) a 5 000 Kč (rodinný příslušník).

Diskuse se vedla o výši VO pro pracoviště se zvýšenou zátěží. Zástupci ADP požadovali, aby byla pracoviště pohotovostních výpravčích v množině vyjmenovaných pracovišť. V dohodě s ostatními účastníky jednání došlo ke shodě nad procentuální výší a seznamem pracovišť.

Seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží:

 • Plzeň - výpravčí PPV 1 8 %, PPV 2 a PPV 3 12 %, vnější služba 7 %, dozorčí provozu vedoucí směny 7 %, výhybkář Plzeň seř.n. 7 %, dozorce výhybek Plzeň seř.n. 7 %,
 • České Budějovice - výpravčí 9 %, dozorčí provozu vedoucí směny 7 %,
 • Horní Dvořiště - výpravčí 10 %,
 • Tábor - výpravčí PPV 8 %,
 • Veselí nad Lužnicí - výpravčí PPV 7 % (od 1. 2. 2023),
 • Hluboká nad Vltavou Zámostí - výpravčí PPV 6,5 %.

Ředitel Ing. Makovec představil plán investic a významných oprav pro rok 2023. V prvním pololetí se uskuteční stěhování výpravčích a aparátu do zrekonstruovaných prostor výpravní budovy v Českých Budějovicích. V budově hlavního nádraží Plzeň, dojde ve druhém čtvrtletí k otevření prostor v přízemí a nových pokladen a horní část bude uzavřena pro další stavební činnost. V závěru roku se předpokládá zavedení dálkového řízení žst. Kdyně ovládané z Železné Rudy. V žst. Velké Hydčice bude upraveno zabezpečovacího zařízení a dojde ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a úpravě pracovní doby (zavedení VDS).

Náměstek Ing. Šefčík zrekapituloval zavádění grafických rozkazů v aplikaci CENTRO a postup do II. fáze ověřovacího provozu. Zmínil úkoly dané GŘ při sledování hodnotících ukazatelů na úseku řízení provozu. Důraz je kladen na zpoždění vlaků, především zaviněné vlastními zaměstnanci SŽ (OŘ i CDP).

20221128 130524

Dne 24. 1. 2023 se konalo na Oblastním ředitelství Hradec Králové setkání odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Na začátku jednání došlo k vyhodnocení PKS SŽ za rok 2022. Všemi odborovými zástupci byl schválen Návrh Pokynu ředitele OŘ Hradec Králové č. 8 – Vykonová odměna řízení provozu. Pro zaměstnance vybraných pracovišť Provozních obvodů s vyšší pracovní zátěží se stanovily zvýšené sazby VO.

Seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží:

 • Česká Třebová - výpravčí hlavní a panel Sever 13,5 %
 • Pardubice hl. n. - výpravčí bez vnější služby 13,5 %
 • Hradec Králové hl. n. - výpravčí 12,5 %
 • Liberec - výpravčí st.3 11,5 %

V průběhu jednání byl zaměstnavatelem předložen Návrh zásad FKSP pro OŘ Hradec Králové na rok 2023, kde byl byl schválen příspěvek na závodní stravování ve výši 14 Kč, příspěvek na individuální dovolenou pro zaměstnance ve výši 4 000 Kč a rodinného příslušníka ve výši 2 000 Kč. Dále jsme byli seznámeni s plánem akcí BOZP.