Regionální organizace ADP CDP Praha ve spolupráci s vedením ADP pořádá dne 27. října 2023 společenskou akci “Setkání s bývalými pracovníky a odboráři”. Setkání se uskuteční v odborové kanceláři ADP v Kolíně na Kamčatce od 13:30 hod.

Informace a závazné přihlášení u pana Pavla Píši, mob. tel. 731 603 280. Na akci je nutné se organizačních důvodů přihlásit nejpozději do 17. října 2023.

V pondělí 25. září 2023 proběhla na Oblastním ředitelství Plzeň pravidelná schůzka zaměstnavatele se zástupci místně příslušných odborových centrál.

Ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec informoval o dosavadních úsporách energií, v nadcházejícím období bude v tomto trendu pokračováno. Ve vytipovaných lokalitách proběhla výměna světelných zdrojů a chystá se zahájení realizace výstavby střešních fotovoltaických elektráren v Českých Budějovicích a na 3 objektech v Plzni (sídlo OŘ v Sušické ul., budova Ústředního stavědla Plzeň-Triangl, objekt Správy tratí v Plzni-Koterově). Vyprodukovaná elektřina bude plně využita lokální distribuční soustavou Správy železnic.

Přítomni zástupci odborových svazů byli informováni o aktuálním vývoji množství přesčasové práce a o strategií náboru nových zaměstnanců s ohledem na věkový průměr zaměstnanců v provozních profesích.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech přístupných pouze členům ADP: Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.

V návaznosti na vydání zákona č. 282/2023 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo v sídle OSŽ, za účasti zástupců všech odborových organizací působících při SŽ, kolektivní vyjednávání o 2. změně PKS SŽ 2023 a jednání o novelizaci řádu R4 Pracovního řádu SŽ.

Smluvní strany byly vedeny snahou zapracovat do vnitřních předpisů dopady nové legislativy, která byla dne 19. září 2023 zveřejněna ve Sbírce zákonů a je ve velké části účinná od 1. října 2023.

V průběhu jednání došlo ke shodě nad výslednou podobou textu 2. změny PKS SŽ 2023 a ke shodě s textem novelizace Pracovního řádu SŽ. Dokumenty budou účinné od 1. října 2023.

Dne 14. 9. 2023 se uskutečnilo pravidelné jednání VV Aliance drážního provozu. VV ADP projednal materiály předložené zaměstnavatelem. Vyhodnocení PKS SŽ za období 1. pololetí 2023, 2. změna Směrnice SŽ 75, vznik nové organizační jednotky Facility.

Předseda p. Linc informoval členy VV ADP o jednání se zaměstnavatelem, kde byly prezentovány možné úpravy a varianty 2. změny PKS SŽ 2023 a Pracovního řádu SŽ v souvislosti se změnou ZP, která byla tento týden schválena poslaneckou sněmovnou. Návrh zaměstnavatele na 2. změnu PKS SŽ 2023 a změnu Pracovního řádu SŽ zaslal zaměstnavatel v průběhu jednán VV. Výkonný výbor se s tímto materiálem seznámil a projednal postup před dalším jednáním se zaměstnavatelem. Kolektivní vyjednání o podobě 2. změny PKS SŽ 2023 je naplánováno na úterý 19. září.

V závěru jednání byly podány informace zástupců VV o předložených organizačních změnách v jednotlivých OŘ. Byl schválen návrh na pronájem kancelářských prostor v centru Prahy v ulici Politických vězňů od února 2024. Tímto se rozšíří servis pro naše členy, budou zavedeny pravidelné úřední hodiny s možností konzultací a poradenství s předsednictvem Aliance drážního provozu.

Dne 29. 8. se v Praze uskutečnilo plánované jednání odborových svazů a zaměstnavatele. V úvodu jednání ředitel odboru personálního Ing. Pavel Koucký informoval o připravovaných změnách ZP (práce na DPP, DPČ, práce na dálku). V současné době není jasné, v jaké podobě budou tyto změny poslaneckou sněmovnou přijaty, ale zcela jistě budou mít zásadní dopad na současnou PKS SŽ na rok 2023 a též se promítnou do podoby budoucí PKS SŽ. Totožná je i situace v oblasti FKSP a zaměstnaneckých benefitů.

V dalším bloku byl představen návrh na vznik nové OJ SŽ Facility, který byl v srpnu schválen Správní radou SŽ. Zaměstnavatel informoval o probíhajících organizačních změnách v rámci jednotlivých OŘ, cílem těchto změn je celková úspora zaměstnanců o 1,5 %. Dle informací od zaměstnavatele nedojde k režimu hromadného propouštění. Pro přijímaní nových zaměstnanců do provozních profesí řízení provozu a infrastruktury, které dlouhodobě trpí nedostatkem zaměstnanců bude uplatňována výjimka ze stop stavu, který je uplatňován od 1. 7. 2023. Dále byl předložen návrh na úpravu Směrnice SŽ 75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Návrh na úpravu se týká prodloužení doby psychické způsobilosti posuzovaných osob z důvodů vyjmenovaných ve směrnici. Zaměstnavatel předložil k projednání hodnocení PKS SŽ 2023 za 1. pololetí a čerpání Plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek za 1. pololetí 2023. Výše předložené materiály budou projednány VV Aliance drážního provozu v měsíci září.

Dne 23. 8. 2023 proběhlo v Hradci Králové mimořádné jednání odborových centrál ohledně Návrhu na Organizační změnu Oblastního ředitelství Hradec Králové k 1. 10. 2023 č. j. 23648/2023-SŽ-OŘ HKR-ÚŘ.

Regionální organizace ADP OŘ Hradec Králové vyslovila nesouhlas s touto organizační změnou. Důvodem nesouhlasu RO ADP Hradec Králové bylo navrhované zrušení operátora železniční dopravy v žst. Trutnov hl. n., kdy veškerá pracovní náplň by byla převedena na výpravčího vnější služby v žst. Trutnov.

Na základě tohoto nesouhlasu bylo vyvoláno jednání s vedením OŘ Hradec Králové. Po společné dohodě bude v žst. Trutnov hl. n. operátor železniční dopravy obsazen pondělí až pátek v denních 8 hodinových směnách, kdy je nejvíce frekventovaná doprava. Další a podrobnější informace doplníme po skončení všech jednání.

Dne 21. 8. 2023 se v Kolíně uskutečnilo plánované jednání předsedů Regionálních organizací, VV, revizní komise a předsednictva Aliance drážního provozu.

Úvodem předseda ADP podal informace z jednání Rady ČMKOS, která se konala v dopoledních hodinách. Aktuální informace se týkaly především společného protinávrhu ČMKOS proti vládnímu konsolidačnímu balíčku a novele ZP tj. změny u práce na DPP a DPČ a změna § 24, která v podobě, jak je navrhována MPSV by výrazně ovlivnila podobu kolektivního vyjednávání v následujícím období.

Předsedové regionálních organizací informovali o připravovaných organizačních změnách a jejich projednávání (např. rušení operátorek v žst. Trutnov, úprava pracovní doby na pracovišti centrálních rozkazů v Ostravě, tyto změny se týkají zaměstnanců, které zastupuje Aliance drážního provozu).

Posledním a stěžejním bodem programu byla problematika nadcházejícího kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽ na rok 2024. Za přítomnosti kolektivních vyjednavačů byly diskutovány a předloženy podněty ke KV od předsedů RO ADP a VV. Závěrem přítomní zástupci členské základny Aliance drážního provozu vyjádřili nesouhlas a znepokojení na současnou ekonomickou situací, kdy v posledních obdobích opakovaně dochází k poklesu reálných mezd zaměstnanců SŽ. Kolektivní vyjednavači dostali silný mandát pro vyjednávání o podobě PKS SŽ na rok 2024.