V souvislosti se změnou sídla organizace a desetiletému výročí pojistné smlouvy se podařilo dojednat výrazné zlepšení parametrů smlouvy o kolektivním pojištění odpovědnosti při výkonu povolání pro členy Aliance drážního provozu. Každý člen Aliance drážního provozu je během řádného členství automaticky pojištěn. Pojistná smlouva je evidována u Generali České pojišťovny pod číslem 4484478603.

PARAMETRY POJISTNÉ SMLOUVY:

 • Pojistné období: od 2023
 • Pojistník: Aliance drážního provozu
 • Pojištěný: řádný člen Aliance drážního provozu
 • Pojistné plnění: 350 000 Kč
 • Spoluúčast pojištěného: 1000 Kč

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU MU – DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Při výkonu povolání v železniční dopravě, může dojít k mimořádným událostem (MU). Za účelem ochrany práva a zájmů členů Aliance drážního provozu (ADP) doporučujeme v souvislostech s těmito MU postupovat dle následujících pokynů.

Pokud budete účastníkem MU, kontaktujete svého zástupce v Regionálním výboru (předseda, místopředseda), který se již spojí s právním zástupcem ADP a poskytne Vám primární pomoc. Krizová linka ADP - 778 508 348.

PRÁVA ZAMĚSTNANCE, ČLENA ADP PŘI VZNIKU MU:

 • V případě MU není nikdo povinen vypovídat ihned po vzniku MU přímo na místě, nebo bezprostředně po skončení směny, pokud se necítí být takové výpovědi schopen.
 • Po vzniku MU se může ten, který je bezprostředně zainteresován na MU nechat vystřídat ve směně.
 • Při vzniku MU dochází obvykle k šoku, což je přirozená reakce organismu. Účastník MU by měl vypovídat až po odeznění tohoto stavu. Tento stav může trvat i několik dnů.
 • Účastník MU je povinen se vždy podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 • Než učiníte jakoukoliv výpověď, doporučujeme se vždy poradit s právním zástupcem ADP.
 • Za odepření výpovědi nemůžete být postiženi! Vždy musíte být poučeni, jako kdo vypovídáte (svědek, podezřelý, obviněný). Pokud jste v pozici obviněného nebo i podezřelého je nutné vypovídat pouze za přítomnosti právního zástupce ADP.
 • Vždy máte právo si výpověď přečíst a ze zákonem stanovených podmínek konzultovat s právním zástupcem. Pokud obsah výpovědi nesouhlasí s tím co jste uvedli, máte právo na opravu a doplnění textu. Bez takové úpravy nikdy výpověď nepodepisujte.
 • Bez konzultace s právním zástupcem ADP, nepodepisujte zejména dohody o změně pracovní smlouvy, uznání závazku k náhradě škody, dohodu o splátkách, popř. jinou dohodu či smlouvu.
 • Při výpovědi u zaměstnavatele máte vždy právo žádat kopii výpovědi. Při výpovědi před orgány činnými v trestním řízení má toto právo Váš právní zástupce (obhájce).

V případě vzniku MU Vám doporučujeme se ve vlastním zájmu řídit těmito pokyny!!!

Vážení členové ADP,
předně mi, prosím, dovolte popřát vám jménem celého regionálního výboru ADP CDP Praha příjemné a pohodové prožití letních dovolených a prázdnin.

Žijeme v nelehké době plné společenských a ekonomických problémů, které jsou přesouvány hlavně na bedra zaměstnanců. Nehorázná inflace, ztráta sociálních jistot, gigantické zadlužování naší země, astronomické ceny bydlení, základních potravin, nemožnost zajištění základních lidských potřeb a důstojného života z průměrné mzdy (natož z minimální) se v České republice stalo realitou. A co na to odbory? Proběhly a probíhají protesty, které jsou bohužel bez odezvy. Odbory sdružující se v ČMKOS (včetně ADP) vyhlásily stávkovou pohotovost. Asociace samostatných odborů (členem je i OSŽ) ani žádné jiné odborové svazy se ke stávkové pohotovosti nepřipojily.

Ptám se! „Co bude dál? Co s tím? Jak se tento neudržitelný stav bude řešit? Nechají si to zaměstnanci sdružující se v odborových svazech líbit? Unesou další ekonomickou a sociální zátěž ze svých rodinných rozpočtů?“ Tyto a další témata budou předmětem „Ideové konference ADP výkonného výboru a regionálních výborů ADP“, která se bude konat v srpnu. Pokud byste i vy, řadoví členové ADP, chtěli svým návrhem přispět k řešení, obraťte se, prosím, na své regionální funkcionáře ADP a dejte nám i své písemné podněty, co by se mělo a mohlo po odborové linii podniknout.

Nyní ještě několik informací z posledních dvou měsíců týkající se CDP Praha. V červnu došlo k přepojení žst. Praha hl. n. a Praha – Vysočany na řízení z CDP Praha. Původní pracoviště výpravčích a operátorů Praha hl. n. prochází v současné době rekonstrukcí a od 12. července by mělo plnohodnotně fungovat jako pracoviště pohotovostních výpravčích (PPV). Přepojením řízení na CDP Praha došlo i k přechodu našich členů ADP z regionální organizace ADP OŘ Praha do regionální organizace ADP CDP Praha. Tímto je jménem celého regionálního výboru ADP CDP Praha srdečně vítám v naší regionální organizaci. Děkujeme za důvěru a těšíme se na společné tvoření naší odborové budoucnosti nejen na regionální úrovni. V případě potřeby se kdykoli neváhejte obracet na kohokoli z regionálního výboru, kontakty a další informace naleznete na samostatných webových stránkách RO CDP Praha. Nejbližší odborová akce, na které se všichni uvidíme, bude podzimní Kongres naší organizace (pozvánka bude včas vyvěšena).

V měsíci červnu proběhl první běh kurzu ,,Školení komunikace zaměstnanců řízení provozu v krizových situacích“, který pro Správu železnic zajišťuje společnost SMARTER Training&Consulting, s.r.o. Napoprvé se zúčastnilo 16 zaměstnanců z CDP Praha a CDP Přerov. Postupně se tohoto kurzu v průběhu dvou let zúčastní celkem 495 zaměstnanců z pozic traťových, vedoucích a provozních dispečerů CDP Praha a Přerov a dále pak výpravčí uzlových stanic. Kurz je třídenní a probíhá v Praze - Strašnicích, kde je zajištěno i ubytování a stravování.

V oblasti mezd a nákladů na CDP Praha činí čerpání provozních nákladů za leden-květen 2023 84,06 % plánu, čerpání mzdových nákladů za leden-květen 2023 činí 98,21 % plánu, u přesčasové práce na CDP Praha v období za leden-květen 2023 je evidováno 18.071 hod.

Závěrem informace týkající se všech zaměstnanců Správy železnic ve věci změny Směrnice č. 29 ohledně penzijního připojištění. Na základě Usnesení Kongresu ADP v květnu 2023 v Pardubicích byla požadována ve Směrnici č. 29 úprava lhůty na 1 rok (podle platné směrnice SŽ SM029 je to 5 let), po kterou zaměstnanci nepřísluší příspěvek zaměstnavatele při ukončení penzijního připojištění předčasně formou odbytného. ADP požádalo právní oddělení ČMKOS o vyjádření v této věci, zda je 5 letá lhůta obvyklá a zda má opodstatnění v zákonné úpravě. Z odpovědi vyplývá, že takto dlouhá lhůta rozhodně obvyklá není a opodstatnění v zákoně také nemá. Na dotaz v této problematice na Kongresu v Pardubicích personální ředitel Ing. Koucký odpověděl, že pokud dojde v rámci Správy železnic ke shodě s ostatními odborovými svazy, s úpravou lhůty nebude problém. Na jednání se zaměstnavatelem dne 23. 5. 2023 však ostatní odborové svazy tento návrh úpravy odmítly, jediní, kteří náš návrh podpořili, byla Unie železničních zaměstnanců. Zaměstnavatel tedy změnu Směrnice č. 29 neudělá.

Dne 26. června 2023 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika sešli zástupci odborových centrál působících na české železnici k projednání možností společného postupu ve věci výhrad k vládnímu návrhu tzv. ozdravného balíčku veřejných financí.

Na jednání došlo k dohodě na odeslání společného otevřeného dopisu všech odborových centrál předsedovi vlády ČR – viz. níže.

V pondělí dne 19. 6. 2023 se konalo první jednání Rady po 2. Sněmu ČMKOS. Stěžejním bodem jednání byly informace o připravovaných protestních akcích, které proběhnou v nejbližších dnech a jsou organizovány odborovými svazy sdruženými v ČMKOS. Diskutovalo se o závěrech 2. Sněmu, včetně dalšího postupu odborů v prosazování požadavků a zájmů zaměstnanců a občanů ČR.

Týden protestů proti vládnímu konsolidačnímu balíčku začíná až po neděli, ale již 20. 6. se uskuteční demonstrace ve Strakonicích. Začíná v 18:00 na parkovišti COOP a pořádá ji OS KOVO.

Příští týden se uskuteční tyto akce:

27. 6. od 15 hodin demonstrace v Ostravě na náměstí Jiřího z Poděbrad pořádá OS KOVO

27. 6. od 16 hodin ve Zlíně pochod proti zlým časům od Baťovy nemocnice pořádá OSZSP (Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče)

29. 6. od 9:30 protestní mítink v kongresovém sále pražského hotelu Olšanka pořádají odborové svazy působící ve veřejné správě a službách.

Přijďte podpořit kolegy odboráře a vyjádřit svůj postoj k připravovaným vládním opatřením zaměřeným proti zaměstnancům!

V současné době se plánují významné změny v železniční dopravě v Praze. Jednání mezi přednostou provozního obvodu (PO) Praha hlavní nádraží a ředitelem OŘ Praha proběhla dne 8. 6. 2023 a 15. 6. 2023. Na stole byly otázky týkající se rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích, stěhování dopravce Regiojet a plánované zdvoukolejnění trati na mostu Inteligence (Branický most). Největší pozornost se soustřeďovala také na přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na Centrální dispečerské pracoviště Praha (CDP Praha).

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích:

Jedním z projednávaných témat byla rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích. Stěhování dopravce Regiojet ze Smíchova do Malešic přinese značný nárůst provozní práce pro výpravčího v této oblasti. Proto bylo dohodnuto posílení o jednoho výpravčího ve směně. Nicméně po dokončení rekonstrukce dojde opět k redukci na jednoho výpravčího, neboť stanice bude přepojena na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) a stanice bude řízena dálkově. Přesto i po přepnutí na CDP bude ponechán jeden výpravčí v Malešicích, který bude nadále odpovědný za místní práci.

Zdvoukolejnění trati na mostě Inteligence:

Stavební povolení pro zdvoukolejnění trati na mostu Inteligence (Branický most) bylo uděleno. Avšak kvůli plánované rekonstrukci bude pravděpodobně v září nutné úplné zastavení provozu přes tento most. Úplné zastavení provozu se očekává po dobu následujících cca 5 měsíců. V minulosti došlo ke snížení povoleného zatížení Výtoňského mostu, což v konečném důsledku znamená, že po dobu trvání rekonstrukce mostu Inteligence nebude možné provozovat nákladní vlaky z Prahy směrem na Beroun a zpět. Nákladní doprava bude nucena využívat náhradní odklonové trasy vedoucí mimo metropoli.

Přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na CDP:

Aktuálně se klade největší důraz na přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Praha a na aktivaci PPV Praha hl.n. Zástupci ADP od začátku přistoupili maximálně konstruktivně k této akci, kdy v dostatečném časovém předstihu vyvolali jednání s ředitelem CDP a přednostou PO Praha hl.n. s cílem hladkého a bezproblémového provedení této akce zejména s přihlédnutím k bezpečnostním standardům. Zároveň jsme kladli důraz na zajištění dobrých pracovních podmínek pro všechny dotčené zaměstnance, ať těch, kteří přecházejí na CDP tak těch, kteří v budoucnu budou pracovat v rámci nového PPV. Přepnutí na CDP by mělo nastat již 19. 6. 2023, avšak aktivace PPV Praha hl.n. proběhne až v průběhu měsíce července. Důvodem pro tuto prodlevu jsou technické úpravy a rekonstrukce bývalé dopravní kanceláře, aby nové PPV odpovídalo požadovaným standardům.

Plánované změny v železniční dopravě v Praze vyžadují pečlivou organizaci a koordinaci mezi provozovateli a příslušnými orgány. Jednání mezi přednostou provozního obvodu Praha hl.n. a vedením OŘ Praha přinesla dobré dohody a plány ohledně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích, stěhování dopravce Regiojet a zdvoukolejnění trati na mostu Inteligence. Podařilo se dohodnout dobré a akceptovatelné podmínky pro naše zaměstnance. Největší pozornost se nyní věnuje očekávanému přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na Centrální dispečerské pracoviště Praha a aktivaci PPV Praha hl.n. V souvislosti s těmito plány se očekává výrazné zlepšení a modernizace železniční infrastruktury v Praze, které jdou ruku v ruce se zlepšením pracovních podmínek našich provozních zaměstnanců.

Ve dnech 7. - 8. 6. 2023 se v Hradci Králové uskutečnilo jednání VV ADP. Program jednání byl z důvodu časové náročnosti rozdělen do dvou dnů.

VV ADP vzal na vědomí zprávu z jednání se zaměstnavatelem (problematika Směrnice č. 29 Pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců). VV ADP schválil alokaci části prostředků, které byly přiděleny svazu na hromadně organizované poznávací zájezdy do položky na rekreace a TDM z C-FKSP, které již byly opětovně vyčerpány. VV určil kolektivní vyjednavače pro vyjednávání o podobě PKS SŽ 2024. Za předsednictvo Linc Daniel a Jiroušková Šárka, za RO ADP Praha Gajdacs Milan a Prášek Radek za RO ADP UNL. Kolektivní vyjednavač z CDP Praha bude doplněn po jednání RV CDP Praha, navrženi jsou Lorenc Petr, Hanka Pavel, Kononov Luboš. Informace z 2. Sněmu ČMKOS přednesli výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředsedkyně Šárka Jiroušková, byli doplněni zástupci do Regionálních rad ČMKOS. V oblasti BOZP došlo k dohodě o doplnění svazového inspektora BOZP.

Další blok jednání se týkal organizačních záležitostí, změna Stanov Aliance drážního provozu, změna sídla organizace, zřízení poštovního boxu a dalších náležitostí vyplývajících z uskutečněných změn po Volebním Kongresu v Pardubicích. Byly nastavena nová pravidla a jasné rozdělení činností vedoucí k větší efektivitě činnosti svazu a vnitrosvazové komunikaci.

Dne 30. 5. 2023 proběhl 2. Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů, kde se za náš odborový svaz zúčastnil výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředsedkyně Šárka Jiroušková.

Na Sněmu byly schváleny tyto dokumenty:

 • program jednání,
 • složení pracovních komisí,
 • aktuální informace Vedení ČMKOS kterou přednesl předseda Josef Středula,
 • přehled usnesení Rady ČMKOS mezi 1. a 2. Sněmem,

a byl schválen stávkový výbor ČMKOS.

Sněm požádal odborové svazy o účast a uspořádání protestních akcí v týdnu od 26. 6. - 30. 6. 2023 protestní akce ČMKOS proti návrhu konsolidačního balíčku předloženého dne 11. 5. 2023.

Sněm vyzval příslušné odborové svazy, včetně Regionálních odborových rad ČMKOS, k velmi intenzivní komunikaci s členskou základnou s důrazem na sledování situace a její vývoj.

Následně přikládáme související dokumenty a jejich plné znění ke stažení v PDF a v náhledu JPG: