Jak jste byli informováni na posledním jednání, obdrželi jsme od dodavatele termíny, které byly předány k naplnění do našich OS. Na základě telefonátů zaměstnanců do Františkových Lázních ohledně RP byla prvotně podána informace, že Fr. Lázně nebudou nyní RP přijímat. Poté, co jsme na první termín z 30 možných účastníků obsadili 28 a odeslali seznam do Fr. Lázní, tak jsme zpět obdrželi informaci, že s takovými počty nepočítají, a že mají obsazeno.

Od té chvíle to intenzivně řešíme s hlavním dodavatelem společností AZTM Services, která nás informovala, že se jedná o porušení ze strany Fr. Lázní a hledají cesty nápravy. Není problém jen s nejbližším termínem, ale se všemi, které jsme od dodavatele k Fr. Lázním obdrželi. Reálně nastává nyní situace, kdy stahujeme od zaměstnanců předané poukazy, protože poskytovatel není schopen zajistit plnění v těchto lázních. Ostatní střediska nyní nejsou dotčena, a naopak se v nich hledají dostupné další kapacity.

Víme, že někteří nespokojení zaměstnanci se na Vás obrací, tak jsme chtěli, abyste byli o stavu věci informováni.

Jakmile bude nějaký další vývoj, budeme vás informovat.

Milé kolegyně,
Milí kolegové,

zveřejňujeme Organizační pokyny OS KOVO k demonstraci 29. 3. 2023 proti zvyšování věku pro odchod do důchodu a za dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích.

Jménem OS KOVO, ale také celé ČMKOS, která se k tomuto protestu připojila, děkujeme všem, kdo se zapojili do propagace tohoto protestu, ale také těm, kdo přijdou osobně tuto protestní akci podpořit.

Odborový svaz ADP podporuje demonstraci OS KOVO, která se uskuteční dne 29. 3. 2023 v Praze. Účastníky demonstrace žádáme, aby dodržovali stanovené pokyny organizátorů.

Dne 21. 3. 2023 se v odpoledních hodinách konalo v sídle Správy železnic společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele.

Ing. Koucký informoval přítomné, že Správní rada schválila Plán hospodaření SŽ pro rok 2023. Na základě tohoto dokumentu byl představen materiál Rozpis plánu MOON pro rok 2023"Zálohový příděl FKSP na rok 2023", který byl následně odsouhlasen. Další informací bylo zahájení čerpání KOP pro zaměstnance s nárokem v letošním roce od 5. - 16. dubna 2023 (dle jednotlivých lokalit). V rámci projednání a informování byl předložen materiál o dopadu a konečné podobě organizačních změn od 1. 4. 2023, vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2022 či stav průběžného čerpání z kapitoly individuální rekreace (C-FKSP). 

Následovalo jednání pracovní skupiny k problematice institutu střežení pracoviště. Za úsek řízení provozu se zúčastnil Ing. Tuma, MBA. Vzhledem k rozsahu dat navrhl předseda ADP v první fázi problematiku řešit změnou PKS, zrušením ustanovení o druhém přerušení a následně vést diskusi o dalších parametrech. Zaměstnavatel navrhl rozšířené jednání v dubnu popř. v květnu o náměstky ředitelů OŘ pro provoz, aby se snáze dosáhlo potřebného konsensu. 

IMG 20230321 WA0006

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v mediálním prostoru se velmi vážně hovoří o vládou připravovaném posunutí věku odchodu do důchodu ze současných 65 na 68 let. Přestože zatím nemáme k dispozici žádné oficiální podklady, považujeme za nezbytné se proti tomuto záměru ozvat.

Řada profesí je fyzicky či psychicky velmi náročných. Navíc mnoho lidí již po 65. roce věku není v takové zdravotní kondici, aby mohli svou profesi dále vykonávat. A u opravdu těžkých zaměstnání tato situace nastává ještě dříve. Dlouhodobě proto požadujeme zkrácení věku odchodu do důchodu pro náročná povolání.

Prosíme podpořte Petici proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích, která je přílohou tohoto dopisu. Šiřte tuto petici mezi svými kolegy, rodinami i přáteli.

Vaše podpisy dají vládě jasně najevo, že s takovými návrhy nesouhlasíte. Mohou také přispět k tomu, že PSP ČR s námi bude muset toto téma projednat.

Podepsané petiční archy posílejte na adresu: ČMKOS, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1.
Na obálku napište slovo PETICE.

Předem všem moc děkujeme.

Petiční arch ke stažení v PDF:

Ve čtvrtek dne 9. 3. 2023 se v Kolíně uskutečnilo pravidelné zasedání Výkonného výboru rozšířené o předsedy Regionálních organizací ADP. Na jednání bylo odsouhlaseno konání volebního Kongresu RO ADP Ostrava v termínu 13. 4. 2023 v Olomouci. Uskuteční se nové volby do Regionálního výboru a současně budou navrženi a zvoleni delegáti na celorepublikový Kongres ADP (12. 5. 2023 Pardubice).

Dalším bodem byla situace ohledně vládních návrhů, které se objevují v mediálním prostoru, především k plánované „důchodové reformě“. Na základě velmi vážné situace je svoláno mimořádné jednání Rady ČMKOS (10. 3. 2023). Předseda ADP dále informoval přítomné o výsledcích dvoudenního jednání Rady ČMKOS, které se uskutečnilo 13. a 14. 2. 2023 v Jičíně. Následně Výkonný místopředseda sdělil informaci o úspěšně vykonaných periodických zkouškách odborné způsobilosti v oblasti prevence rizik (OZO) dle zákona č. 309/2006 Sb. svazových inspektorů BOZP pana P. Fučíka a předsedy ADP, které se konaly dne 1. 3. 2023 v Českých Budějovicích.

Na zasedání VV se řešila problematika přípravy nových Stanov ADP, nové pojistné smlouvy pro členy ADP (pojištění odpovědnosti z výkonu povolání), které bude pro nové období rozšířeno o pojištění členů s pracovní náplní (řidič-referent). Smlouva bude po podpisu včetně doplňujících dokumentů zveřejněna na webových stránkách.

V odpolední části zasedání výboru, sdělil předseda ADP všem přítomným, že již nebude na Kongresu v Pardubicích dne 12. 5. 2023 obhajovat funkci a kandidovat na předsedu svazu ADP.

Toto rozhodnutí členové Výkonného výboru a předsedové RO ADP vzali na vědomí a poděkovali za dosavadní desetiletou práci v čele Aliance drážního provozu. Veškeré procedurální kroky budou koordinovány s Výkonným výborem takovým způsobem, aby po 12. 5. 2023 mohlo nové vedení svazu společně zahájit další volební období, představit program a své vize.

IMG 20230310 WA0006

Regionální organizace ADP CDP Praha ve spolupráci s výkonným výborem ADP a regionálními organizacemi OŘ Praha a GŘ Praha pořádá dne 20. dubna 2023 “Jarní brigádu v odborové kanceláři ADP” v Kolíně na Kamčatce.

Jarní brigáda bude zahrnovat nejen kompletní úklid vnitřních prostor (vč. malování, mytí oken apod.) ale také úklid venkovního prostranství (zahradnické práce, setí trávy, čištění okapů apod.).

Informace a závazné přihlášení u pana Petra Lorence, mob. tel. 778 065 664. Z organizačních důvodů, zejména pro zajištění občerstvení, je nutné se přihlásit nejpozději do 12. dubna 2023.

Pozvánka ke stažení v PDF: