V současné době se plánují významné změny v železniční dopravě v Praze. Jednání mezi přednostou provozního obvodu (PO) Praha hlavní nádraží a ředitelem OŘ Praha proběhla dne 8. 6. 2023 a 15. 6. 2023. Na stole byly otázky týkající se rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích, stěhování dopravce Regiojet a plánované zdvoukolejnění trati na mostu Inteligence (Branický most). Největší pozornost se soustřeďovala také na přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na Centrální dispečerské pracoviště Praha (CDP Praha).

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích:

Jedním z projednávaných témat byla rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích. Stěhování dopravce Regiojet ze Smíchova do Malešic přinese značný nárůst provozní práce pro výpravčího v této oblasti. Proto bylo dohodnuto posílení o jednoho výpravčího ve směně. Nicméně po dokončení rekonstrukce dojde opět k redukci na jednoho výpravčího, neboť stanice bude přepojena na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) a stanice bude řízena dálkově. Přesto i po přepnutí na CDP bude ponechán jeden výpravčí v Malešicích, který bude nadále odpovědný za místní práci.

Zdvoukolejnění trati na mostě Inteligence:

Stavební povolení pro zdvoukolejnění trati na mostu Inteligence (Branický most) bylo uděleno. Avšak kvůli plánované rekonstrukci bude pravděpodobně v září nutné úplné zastavení provozu přes tento most. Úplné zastavení provozu se očekává po dobu následujících cca 5 měsíců. V minulosti došlo ke snížení povoleného zatížení Výtoňského mostu, což v konečném důsledku znamená, že po dobu trvání rekonstrukce mostu Inteligence nebude možné provozovat nákladní vlaky z Prahy směrem na Beroun a zpět. Nákladní doprava bude nucena využívat náhradní odklonové trasy vedoucí mimo metropoli.

Přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na CDP:

Aktuálně se klade největší důraz na přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Praha a na aktivaci PPV Praha hl.n. Zástupci ADP od začátku přistoupili maximálně konstruktivně k této akci, kdy v dostatečném časovém předstihu vyvolali jednání s ředitelem CDP a přednostou PO Praha hl.n. s cílem hladkého a bezproblémového provedení této akce zejména s přihlédnutím k bezpečnostním standardům. Zároveň jsme kladli důraz na zajištění dobrých pracovních podmínek pro všechny dotčené zaměstnance, ať těch, kteří přecházejí na CDP tak těch, kteří v budoucnu budou pracovat v rámci nového PPV. Přepnutí na CDP by mělo nastat již 19. 6. 2023, avšak aktivace PPV Praha hl.n. proběhne až v průběhu měsíce července. Důvodem pro tuto prodlevu jsou technické úpravy a rekonstrukce bývalé dopravní kanceláře, aby nové PPV odpovídalo požadovaným standardům.

Plánované změny v železniční dopravě v Praze vyžadují pečlivou organizaci a koordinaci mezi provozovateli a příslušnými orgány. Jednání mezi přednostou provozního obvodu Praha hl.n. a vedením OŘ Praha přinesla dobré dohody a plány ohledně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Malešicích, stěhování dopravce Regiojet a zdvoukolejnění trati na mostu Inteligence. Podařilo se dohodnout dobré a akceptovatelné podmínky pro naše zaměstnance. Největší pozornost se nyní věnuje očekávanému přepnutí železniční stanice Praha hlavní nádraží na Centrální dispečerské pracoviště Praha a aktivaci PPV Praha hl.n. V souvislosti s těmito plány se očekává výrazné zlepšení a modernizace železniční infrastruktury v Praze, které jdou ruku v ruce se zlepšením pracovních podmínek našich provozních zaměstnanců.

Ve dnech 7. - 8. 6. 2023 se v Hradci Králové uskutečnilo jednání VV ADP. Program jednání byl z důvodu časové náročnosti rozdělen do dvou dnů.

VV ADP vzal na vědomí zprávu z jednání se zaměstnavatelem (problematika Směrnice č. 29 Pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců). VV ADP schválil alokaci části prostředků, které byly přiděleny svazu na hromadně organizované poznávací zájezdy do položky na rekreace a TDM z C-FKSP, které již byly opětovně vyčerpány. VV určil kolektivní vyjednavače pro vyjednávání o podobě PKS SŽ 2024. Za předsednictvo Linc Daniel a Jiroušková Šárka, za RO ADP Praha Gajdacs Milan a Prášek Radek za RO ADP UNL. Kolektivní vyjednavač z CDP Praha bude doplněn po jednání RV CDP Praha, navrženi jsou Lorenc Petr, Hanka Pavel, Kononov Luboš. Informace z 2. Sněmu ČMKOS přednesli výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředsedkyně Šárka Jiroušková, byli doplněni zástupci do Regionálních rad ČMKOS. V oblasti BOZP došlo k dohodě o doplnění svazového inspektora BOZP.

Další blok jednání se týkal organizačních záležitostí, změna Stanov Aliance drážního provozu, změna sídla organizace, zřízení poštovního boxu a dalších náležitostí vyplývajících z uskutečněných změn po Volebním Kongresu v Pardubicích. Byly nastavena nová pravidla a jasné rozdělení činností vedoucí k větší efektivitě činnosti svazu a vnitrosvazové komunikaci.

Dne 30. 5. 2023 proběhl 2. Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů, kde se za náš odborový svaz zúčastnil výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředsedkyně Šárka Jiroušková.

Na Sněmu byly schváleny tyto dokumenty:

 • program jednání,
 • složení pracovních komisí,
 • aktuální informace Vedení ČMKOS kterou přednesl předseda Josef Středula,
 • přehled usnesení Rady ČMKOS mezi 1. a 2. Sněmem,

a byl schválen stávkový výbor ČMKOS.

Sněm požádal odborové svazy o účast a uspořádání protestních akcí v týdnu od 26. 6. - 30. 6. 2023 protestní akce ČMKOS proti návrhu konsolidačního balíčku předloženého dne 11. 5. 2023.

Sněm vyzval příslušné odborové svazy, včetně Regionálních odborových rad ČMKOS, k velmi intenzivní komunikaci s členskou základnou s důrazem na sledování situace a její vývoj.

Následně přikládáme související dokumenty a jejich plné znění ke stažení v PDF a v náhledu JPG:

Poskytování poradenství:

 • ve všech oblastech práva (pracovní, občanské, rodinné, správní...),
 • konzultace právních otázek, právní rozbor konkrétní situace klienta,
 • vypracování listin (výpověď z pracovního poměru, kupní, darovací,
 • smlouva, návrh na rozvod, zvýšení výživného, návrh na vklad do katastru nemovitostí...),
 • bez převzetí právního zastoupení klienta.

Zastupování před soudem:

 • pouze pracovněprávní spory, spory ze sociálního zabezpečení a sociálního pojištění,
 • k převzetí zastoupení klienta nutný souhlas příslušného odborového svazu.

Nejčastěji řešíme:

 • pracovní podmínky zaměstnanců, pracovní dobu, odměňování, náhradu škody,
 • působení odborové organizace vč. kolektivního vyjednávání,
 • kupní, darovací smlouvy, reklamace, rozvody, vypořádání společného jmění manželů, výživné, exekuce,
 • odškodnění pracovních úrazů,
 • spory o určení neplatnosti výpovědi.

Více informací najdete na: pravnipomoc.cmkos.cz

ODBORY, PRÁVNÍK NA VAŠÍ STRANĚ
Právní pomoc je poskytována pouze členům odborových organizací sdružených v ČMKOS. Tato služba je poskytována bezplatně a bez omezení četnosti využití.

Od čtvrtka 1. června 2023 vstupuje v platnost nový Tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), který mimo dalších změn přináší i změnu v zaměstnaneckém předplatném jízdném, které lze nově pořídit ve 2 variantách:
a) síťovou zaměstnaneckou předplatnou jízdenku bez MHD Plzeň za cenu 500 Kč,
b) síťovou zaměstnaneckou předplatnou jízdenkou včetně MHD Plzeň za cenu 1500 Kč.

Platnost obou variant předplatného je 365 dnů od data zakoupení.

Zaměstnanecké jízdné lze využít ve všech autobusech a vlacích zařazených do IDPK a v případě varianty včetně MHD Plzeň i ve všech tramvajích, trolejbusech a autobusech PMDP na území města Plzně.

Ve vlacích zařazených do IDPK lze k jízdnému IDPK (včetně zaměstnaneckého předplatného IDPK) zakoupit jízdenku (doplatek) pro přepravu vlakem ve voze 1. vozové třídy:
a) síťová jízdenka pro 1. vozovou třídu s časovou platností 60 minut (1 hodina) za cenu 20 Kč,
b) síťová jízdenka pro 1. vozovou třídu s časovou platností 240 minut (4 hodiny) za cenu 40 Kč.

Nárok na zaměstnaneckou předplatnou jízdenku má
a) zaměstnanec ve veřejné dopravě,
b) bývalý zaměstnanec ve veřejné dopravě, který pobírá starobní či invalidní důchod,
c) rodinní příslušníci zaměstnance ve veřejné dopravě či bývalého zaměstnance ve veřejné dopravě.

Zaměstnancem ve veřejné dopravě s nárokem na síťovou zaměstnaneckou předplatnou jízdenku je zaměstnanec dopravce zařazeného do IDPK (aktuálně České dráhy, GW Train Regio, ARRIVA Střední Čechy, Z-Group bus a další), organizátora dopravy (POVED) a Správy železnic, s pracovištěm nebo trvalým bydlištěm na území Plzeňského kraje.

Úplné podmínky stanovuje čl. 7.3 Tarifu a tarifních zásad Integrované dopravy Plzeňského kraje dostupný na stránkách www.idpk.cz/cz/tarify/.

V pondělí 22. května 2023 proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele se zástupci odborových centrál působících u OŘ Plzeň.

V úvodu jednání ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec informoval o splněném plánu hospodaření OŘ a o dosažení plánovaných úspor ve spotřebě elektrické energie a plynu v zimním období. V nastoleném trendu bude dále pokračováno.

Dále informoval o problému na trati 194 České Budějovice – Černý Kříž, kde po zimě došlo k nepředvídatelnému zhoršení stavu a nutnosti zavedení pomalých jízd. Pro zajištění stability jízdního řádu a zachování přestupových vazeb bude v době od 1. června do 3. září 2023 platit na trati zvláštní letní jízdní řád a po skončení hlavní turistické sezony bude přistoupeno k opravě trati.

V plném proudu je rekonstrukce výpravních budov v Plzni a Českých Budějovicích. Na plzeňském hlavním nádraží se od 1. července 2023 otevře cestujícím opravená spodní hala s novými pokladnami a práce se přesunou do horní haly, v Českých Budějovicích již cestující využívají opravenou příjezdovou halu a pracuje se na rekonstrukci odjezdové haly. Pobočka České pošty v sousedství českobudějovického nádraží je na seznamu rušených poboček k 30. červnu 2023, pro nevyužité prostory bude Správa železnic shánět nového nájemce. Pokročila stavba nového železničního mostu přes orlickou přehradu v Červené nad Vltavou a ve finále je 5. stavba rekonstrukce Uzlu Plzeň (Lobzy – Koterov), kde po zprovoznění první traťové koleje Plzeň hl.n. – Plzeň-Koterov v pátek 9. června 2023 budou následovat již jen drobné výluky ke zrušení provizoria.

Ověřovací provoz zpravování strojvedoucích grafickou formou písemných rozkazů postoupil do dalšího kola a pro ověřování byly vytipovány další úseky s podvojným zpravováním textovou a grafickou formou. Zaměstnavatel si uvědomuje zvýšené vytížení pracovišť zapojených do podvojného zpravování, zejména v žst. Plzeň hlavní nádraží, ale znovu zdůraznil důležitost ověřovacího provozu. Ověřování by mělo potrvat do konce prázdnin, s celosíťovým nasazením grafických rozkazů se počítá na konci letošního roku. V této souvislosti zástupce ADP upozornil na problémy související s pozdním zaváděním a ukončováním pomalých jízd. Podle sdělení zaměstnavatele je toto již řešeno a byl nastaven mechanismus, aby k podobným problémům docházelo v co možná nejmenší míře.

Na základě dohody zaměstnavatele se zástupci Plzeňského kraje bude od 1.června 2023 možnost zakoupení zaměstnanecké síťové jízdenky pro spoje zařazené do Integrované dopravy Plzeňského kraje podle Tarifu IDPK nově i v kombinaci s MHD Plzeň, a to za velmi výhodnou cenu 1500 Kč. Nadále zůstává možnost zakoupení síťové jízdenky ve variantě bez MHD Plzeň, a to za stávající cenu 500 Kč. Podmínky pro přiznání zaměstnaneckého předplatného se nemění, zakoupit jej mohou zaměstnanci ve veřejné dopravě s místem výkonu práce nebo bydlištěm v Plzeňském kraji pro sebe a své rodinné příslušníky, platnost obou variant je 365 dnů od data zakoupení.

Zástupci odborových organizací byli dále seznámeni s aktuálním vývojem množství přesčasové práce, průměry mezd a s chystanou organizační změnou v OŘ Plzeň. Z důvodu blížícího se vyčerpání finančních prostředků v rozpočtu FKSP OŘ Plzeň byl rozpočet navýšen o nevyčerpané finanční prostředky z loňského roku.

Náměstek ředitele pro řízení provozu Ing. Šefčík informoval o chystané změně ve vymezení obvodů mezi OŘ Plzeň a OŘ Ústí n. Labem: úsek trati Plzeň hl.n. – Blatno u Jesenice (mimo) přejde od 1. července 2023 pod PO Plzeň, úsek Mariánské Lázně (včetně) – Cheb pod PO Karlovy Vary.

Na základě jednání pracovní skupiny zabývající se střežením pracovišť je prověřována možnost drobných investic na těchto pracovištích, které umožní vyjmutí jejich větší poloviny z režimu střežení.

Další jednání je naplánováno na konec září letošního roku.