Dne 16. prosince 2022 se konal „Vánoční kongres Regionální organizace ADP CDP Praha“.

Stěžejními body regionálního kongresu byly doplňující volby do regionálního výboru RO CDP Praha pro provozní oblast traťových dispečerů sálů 3A, 3B, 3C, 3D. Byl zvolen traťový dispečer Luboš Kononov. Následně se konala volba delegátů na celorepublikový Kongres ADP v roce 2023 vyplývající z Usnesení Kongresu ze dne 24. listopadu 2022, kdy jednotlivým organizacím byl stanoven klíč 1:10. Bylo zvoleno deset delegátů, z čehož jsou tři náhradníci. Po těchto volbách byla zdůrazněna velká důležitost a odpovědnost volených delegátů, kdy budou rozhodovat o změně Stanov ADP a dalších důležitých věcech týkající se činnosti ADP.

V další části regionálního kongresu ADP CDP Praha se vyhodnocovala činnost regionálního výboru, který má po letošních volbách nově sedm členů. Každá provozní oblast má nově své zastoupení, kdy cílem je flexibilnější komunikace s našimi členy, při řešení zejména pracovních a sociálních problémů směrem k zaměstnavateli. V tomto roce byl také nastaven nový směr práce a činnosti regionálního výboru, byly delegovány úkoly a oblasti na jednotlivé členy. Tento směr se pomalu osvědčuje a my v něm budeme pokračovat i v novém roce 2023. Byla zhodnocena nejen odborová činnost, ale i zájmová. Novinkou letošního roku je vydávání vlastního bulletinu, který bude vycházet čtyřikrát ročně, kdy je naším cílem přinášet zejména aktuální informace o činnosti a novinkách Regionální organizace ADP CDP Praha. V druhé polovině letošního roku proběhlo také několik důležitých jednání se zaměstnavatelem (přepojování žst. Pardubice a Praha hl. n. na CDP Praha, poruchy systému HaVIS), zajišťovala se právní pomoc ČMKOS pro členy atd.

Posledním stěžejním bodem bylo schvalování „Usnesení“ regionálního kongresu. Nejdůležitějším bodem je změna Stanov ADP, na kterých se po jejich předložení Výkonným výborem ADP do připomínkového řízení, bude společně podílet nejen regionální výbor, ale také zvolení delegáti, neboť konečné znění Stanov ADP bude schvalováno na celorepublikovém Kongresu ADP.

V závěru regionálního kongresu vystoupil předseda ADP Ing. Jan Zazvonil a v rámci diskuse zhodnotil činnost a vývoj ADP, zvláště pak okomentoval sjednání kolektivní smlouvy a Kongres v hotelu Olšanka. V diskusi zaznělo od některých členů, že sjednaný nárůst v PKS je nedostatečný a nepokrývá vysokou inflaci a obrovský, až tři sta procentní, nárůst energií.

IMG 20221216 WA0021

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se v sídle Správy železnic konalo poslední letošní zasedání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda ADP zrekapituloval nejdůležitější události od posledního zasedání (jednání s předsedou Správní rady SŽ, jednání s GŘ Bc. Svobodou, MBA, podpis PKS SŽ pro rok 2023, Kongres na Olšance a mimořádné jednání Rady ČMKOS k novele Zákoníku práce). Dále informoval o zaslané písemné rezignaci předsedkyně RO ADP Ostrava paní Olgy Zemanové. Veškeré povinnosti přebere místopředseda Ondřej Nemerád. Doplňující volby do Regionálního výboru se uskuteční v první čtvrtletí roku 2023.

Dalším bodem programu bylo určení poměru k zastupování pro plánovaný Kongres ADP v roce 2023. Členy VV ADP bylo stanoveno, že každých započatých deset členů v Regionální organizaci bude mít jednoho delegáta. Delegáti budou určeni nebo zvoleni příslušným Regionálním výborem a jmenný seznam včetně případných náhradníků bude zaslán předsedovi svazu a členům Výkonného výboru.

Zasedání se krátce zúčastnil ředitel O10 Ing. Koucký, který pohovořil o uzavřené PKS SŽ 2023, a také o nezbytné potřebě uzavřít 1. změnu PKS z důvodu předpokládaného nárůstu minimální mzdy v roce 2023. Změna se dotýká u Správy železnic především TS 1, ve kterém jsou zařazováni zaměstnanci s uzavřenou DPČ pro „Pracovníka dozoru“. Dále informoval o výši mimořádné odměny Generálního ředitele a splatnosti příspěvku na dopravu. V závěru svého vystoupení vyzval Ing. Koucký přítomné členy k jednotě a zachování stability. Dlouhodobě vysoká úroveň sociálního dialogu u Správy železnic je zárukou dalšího rozvoje a jistoty, což v dnešní době není u všech firem samozřejmostí. Při odchodu popřál všem přítomným klidný adventní čas a mnoho zdraví v novém roce.

Předseda ADP předložil Výkonnému výboru návrh rozpočtu ADP pro rok 2023, představil změny oproti roku 2022, nové priority včetně výsledku hospodaření. V rámci diskuse došlo k úpravě parametrů u některých položek a následně byl návrh rozpočtu Výkonným výborem jednomyslně schválen. Elektronicky budou schválené změny zaslány členům Výkonného výboru.

V závěru jednání přečetl předseda členům VV dopis od nové členky, který byl zaslán společně s přihláškou do ADP. V něm byla vyzdvihnuta práce odborového svazu pro zaměstnance Správy železnic a snaha řešit i nepopulární témata.

Další jednání se uskuteční 12. 1. 2023.

IMG 20221208 WA0005

Ve čtvrtek dne 8. 12. 2022 se v odpoledních hodinách uskutečnilo v prostorách České národní banky pravidelné setkání zástupců odborových svazů sdružených v ČMKOS s bankovní radou ČNB. V úvodním bloku vystoupili guvernér Aleš Michlpředseda ČMKOS Josef Středula. Následovala prezentace ředitele sekce měnové Petra Krále, který seznámil přítomné s aktuální měnovou politikou, podrobnou makroekonomickou analýzou a predikcí pro období roku 2023 a 2024. Další pohled na aktuální a budoucí vývoj mezd a platů prezentoval Tomáš Pavelka, poradce ČMKOS. Na dotazy z řad zástupců odborů odpovídali členové bankovní rady, guvernér ČNB a víceguvernérka Eva Zamrazilová. Pohled na stav i budoucnost české ekonomiky a měny s tvůrci monetární politiky v ČR byl pro přítomné zástupce odborových svazů přínosný a umožní lepší orientaci v této ekonomicky složité době.

IMG 20221208 WA0007

Dne 6. 12. 2022 se formou videokonference uskutečnilo společné jednání odborových svazů a zástupců zaměstnavatele. V úvodu ředitel O10 informoval sociální partnery o změnách ve jmenovaných funkcích, o uzávěrce mezd za měsíc listopad, kde dojde k vyplacení příspěvku na dopravu a k vyplacení mimořádné odměny generálního ředitele pro všechny zaměstnance. Dalším bodem bylo ukončení technického čtení uzavřené PKS SŽ pro rok 2023. Kolektivní smlouva bude zveřejněna v nejbližších dnech na intranetu SŽ a stránkách odborových svazů.

Vítěz veřejné zakázky na dodávku zaměstnaneckých čipových karet firma Edenred bude karty distribuovat s přiloženým informačním letákem SŽ, který odpoví zaměstnancům na většinu otázek spojených s použitím tohoto benefitu.

V rámci diskuse se řešila problematika nákupu vitamínových prostředků pro všechny zaměstnance SŽ ve výši 400 Kč/os. Další dotaz směřoval k testování zaměstnanců na COVID-19 v OŘ Ostrava, kde jde o nabídku ze strany zaměstnavatele, která má za cíl využít jednorázové testy, kterým končí expirace. Testování je pouze na dobrovolné bázi. Další společné jednání se uskuteční dne 20. 12. 2022 v sídle zaměstnavatele.

eden

Dne 5. 12. 2022 se uskutečnilo mimořádné jednání Rady ČMKOS, kde ústředním bodem byla připravovaná novela Zákoníku práce, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

JUDr. Vít Samek představil jednotlivá ustanovení, u kterých má dojít ke změnám v souvislosti s transpoziční novelou. Některá připravovaná ustanovení byla členy Rady přijata bez výhrad u některých je zásadní nesouhlas s navrženou úpravou textu. Připravovaná legislativa řeší například problematiku práce na dálku včetně stanovení náhrad, větší míru digitalizace v pracovněprávních procesech či mírné zlepšení podmínek pro zaměstnance na rodičovské dovolené nebo pečující. Velká diskuse byla i nad úpravou ustanovení § 24, kde v tuto chvíli není mezi svazy jednotný názor na projednávanou problematiku.

20221205 111336

Ve čtvrtek dne 24. 11. 2022 se v Hotelu Olšanka v Praze konal volební Kongres ADP. Jednání se zúčastnili delegáti všech regionálních organizací ADP z celé republiky. V úvodu byli představeni letos nově zvolení členové Výkonného výboru ADP. Kongresem byla zvolena Centrální revizní komise ADP, která bude pracovat v novém složení. Za dlouholetou práci v čele CRK bylo poděkováno paní Lence Gillichové, která již letos nekandidovala. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů ADP p. Hodíka a p. Oláha.

Následně byla přednesena zpráva o činnosti ADP za období 2018-2022, Zpráva Centrální revizní komise, Zpráva o činnosti SIBP za období 2018-2022. Přítomnými bylo odsouhlaseno usnesení o přechodném ustanovení, že do konce měsíce února 2023 oznámí předseda ADP termín dalšího kongresu ADP, který bude svolán nejpozději do 31. 5. 2023.

V odpoledním bloku informoval předseda ADP o výsledcích jednání v oblasti jízdních výhod nebo jaké cíle má pracovní skupina, která se bude zabývat problematikou institutu střežení pracoviště. Uskutečnilo se proškolení funkcionářů a přítomných o uzavřené PKS SŽ pro rok 2023. V rámci diskuse se řešil výsledek kolektivního vyjednávání či parametry nově připravovaných Stanov ADP.

20221124 090313

Dne 22. 11. 2022 se hybridní formou uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Bc. Svobody, MBA.

V úvodu generální ředitel poděkoval za spolupráci během letošního roku, a také vyzdvihl završení procesu kolektivního vyjednávání u SŽ. Dle jeho slov je podepsaná kolektivní jistotou pro více jak 17 100 zaměstnanců v této složité době. Rozdíl mezi kolektivní smlouvou a opatřením generálního ředitele při nepodepsání kolektivní smlouvy nebo jen ustanoveními Zákoníku práce je zásadní a závazky zaměstnavatele sjednané v kolektivní smlouvě jsou vždy pro zaměstnance sociálně i mzdově o několik řádů výhodnější. 

Ing. Koucký informoval o dohodě, ke které se zaměstnavatel zavázal, a to vznikem pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou institutu střežení pracoviště. Ředitel O10 přislíbil, že budou dodána veškerá data vztahující se k této problematice.

Dále informoval o vývoji průměrné mzdy, přesčasové práci a počtu zaměstnanců SŽ. V tomto týdnu bude zahájeno technické čtení nové PKS SŽ pro rok 2023, aby mohla být kolektivní smlouva zveřejněna co nejdříve. 

Dnes bude ukončen proces veřejné zakázky na dodavatele zaměstnaneckých čipových karet. V průběhu měsíce ledna 2023 dojde k distribuci DZK na pracoviště. Sjednaný limit pro čerpání 1 000 Kč pro každého zaměstnance v evidenčním stavu k 1. 1. 2023 nebo po uplynutí zkušební doby bude zaměstnancům k dispozici nejpozději od 1. 2. 2023. Pravidla pro používání budou zveřejněna na intranetu SŽ nebo na stránkách odborových svazů. 

Ing. Pospíšil informoval zástupce odborových svazů o zahájené prolongaci pro rok 2022/2023. 

Další společné jednání se uskuteční dne 20. 12. 2022 v sídle zaměstnavatele. 

gr 1