Dne 16. 2. 2024 proběhlo mimořádné jednání na OŘ Hradec Králové z důvodu sjednání vyšších výkonových odměn pro pracoviště s vyšší zátěží a pracoviště PPV.

Po předložení několika návrhů od zástupců ADP a OSŽ došlo ke shodě.

Tabulka s vyšší VO/se započtenou základní sazbou 5,5%:

PO

ŽST

Název zaměstnání

% VO

Česká Třebová

Česká Třebová

Výpravčí hlavní a panel Sever

14

Česká Třebová

Pardubice hl. n.

PPV

8,5

Česká Třebová

Choceň

PPV

8,5

Hradec Králové

Hradec Králové hl. n.

Výpravčí

13

Liberec

Liberec

Výpravčí st.3

12

VV Aliance drážního provozu rozhodl o podpoře požadavků českých zemědělců směřujících k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci, na konkurenceschopnost České republiky a na životní úroveň obyvatelstva.


Zde je prohlášení odborových svazů sdružených v ČMKOS:

Dne 9. 2. 2024 se uskutečnilo plánované jednání OC působících u Správy železnic. Zaměstnavatel předložil nový návrh Zásad čerpání FKSP u SŽ na rok 2024. Tento návrh obsahoval téměř nezměněné principy čerpání fondu na individuální rekreace a TDM. Žádná odborová organizace své stanovisko nezměnila a k dohodě nedošlo. Zaměstnavatel i přes nedohodu, vyzval k podpisu Zásad FKSP SŽ a OC vyjma Aliance drážního provozu svůj podpis připojily. Takto podepsaný dokument nemá žádnou právní váhu a FKSP u SŽ nelze čerpat. Aliance drážního provozu opětovně navrhovala dohodnout se na bodech, které nejsou v rozporu, tedy možnost čerpat FKSP kromě individuálních rekreací a TDM, což bylo zaměstnavatelem opakovaně odmítnuto.

Ještě jednou zde uvádím důvody nedohody v oblasti individuální rekreace a TDM. Domníváme se, že předložený návrh Zásad FKSP SŽ v oblasti individuální rekreace a TDM nezohledňuje rovné zacházení se zaměstnanci SŽ a umožnuje čerpání části FKSP pouze úzké skupině zaměstnanců SŽ.

Jednání pokračovalo informacemi o KOP. Zaměstnavatel sdělil, že smlouva o poskytování KOP je těsně před podpisem. Lokality KOP ještě nejsou známy. Zájem o tento benefit dle průzkumu zaměstnavatele poklesl a 30 % zaměstnanců s nárokem na KOP, nevzneslo požadavek na tento benefit.

Zaměstnavatel informoval o možnosti využití karty DÚK pro zaměstnance, kteří mají bydliště či pracují v Ústeckém kraji. Podrobnosti jsou uvedeny na portále STKR.

Další jednání je naplánováno na 20. 2. 2024.

Dne 9. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Žádná z odborových organizací nezměnila své stanovisko z minulého jednání, a i z průběhu jednání vyplynulo, že zástupci odborových organizací svůj pohled na čerpání prostředků FKSP měnit nechtějí. Z toho důvodu došlo k připojení podpisu sedmi odborových organizací (OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV), z jednání omluvená FSČR podpis deklarovala. Návrh rozpočtu FKSP na rok 2024 byl odsouhlasen sedmi odborovými organizacemi (OSŽ, SOSaD, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV a FSČR). Kromě dále zmíněné ADP nesouhlasí FVČ z důvodu požadavku na navýšení prostředků na činnost odborových organizací.

U odborové organizace ADP ke změně stanoviska nedošlo a svůj podpis pod Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nepřipojila.

Principy osmi odborovými organizacemi odsouhlaseného návrhu:

 • další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
 • příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
 • příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
 • prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
 • sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
 • peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
 • pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

Jelikož nedošlo ke shodě všech není možné žádného čerpání z FKSP.

Další jednání proběhne v sídle organizace 20. 2. 2024.

Vážení členové a zaměstnanci,
dnes proběhlo jednání o podobě Zásad a rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024, viz. oficiální Informace z jednání výše. Na dnešním jednání došlo k situaci, že osm odborových organizací souhlasilo s předloženým návrhem Zásad a rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024. Odborová organizace Aliance drážního provozu svůj podpis nepřipojila. Důvodem nepodepsání Zásad a rozpočtu FKSP je princip přerozdělení prostředků v kapitole individuální rekreace a TDM. Od počátku jednání o Zásadách a rozpočtu FKSP SŽ jsme prostředky plánované na individuální rekreaci a TDM ve výši cca 27 mil. Kč navrhovali přerozdělit formou čipové karty nebo limitu na zaměstnance. Současný návrh Zásad FKSP SŽ by umožnil čerpat prostředky pouze velice úzké skupině zaměstnanců a při kombinaci čerpání Individuální rekreace + TDM, by došlo k tomu, že některý zaměstnanec by mohl čerpat až několik tisíc korun a další zaměstnanec a jeho kolega by nečerpali vůbec nic. ADP navrhuje 1 500 Kč na čipovou kartu nebo limit na zaměstnance ve stejné výši. Příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč, jak je navrhováno v Zásadách a rozpočtu FKSP SŽ, by mohlo čerpat pro Vaši představu cca 4 200 zaměstnanců SŽ z celkového počtu 16 893 zaměstnanců SŽ. Na tuto skutečnost jsme upozornili Generálního ředitele Bc. Jiřího Svobodu, MBA a předsedu Správní rady SŽ Mgr. Martina Červíčka.

Protože jsme si vědomi této nekomfortní situace v jednání, navrhli jme uzavřít dohodu o kapitolách Zásad a rozpočtu FKSP SŽ, kde jsme se zaměstnavatelem a sociálními partnery ve shodě, tj. čerpání sociálních výpomocí, příspěvku na penzijní připojištění, peněžní dary při pracovních výročích. Tento návrh byl zaměstnavatelem a sociálními partnery odmítnut.

Další jednání je plánováno na 9. 2. 2024.

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Osm odborových organizací souhlasilo s kompromisním návrhem zaměstnavatele, který obsahuje:

 • další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
 • příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
 • příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
 • prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
 • příspěvek na činnost odborových organizací k zajištění jejich činnosti v roce 2024;
 • sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
 • peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
 • pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

V rámci jednání byl schválen základní příděl FKSP pro rok 2023 a zálohový příděl pro rok 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 9. 2. 2024.

Ve středu 24. ledna 2024 proběhlo v sídle Oblastního ředitelství Plzeň společné jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací působících při OŘ Plzeň. Na programu bylo vyhodnocení PKS 2023, projednání a schválení pravidel pro poskytování výkonové odměny na pracovištích s vyšší provozní zátěží, vyhodnocení a návrh plánu akcí BOZP a další související dokumenty.

V navazující části ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec představil plán investic, oprav a údržby v nadcházejícím roce, náměstek pro řízení provozu Ing. Šefčík doplnil aktuální informace o připravovaném kurzu k OZ D-07 v Pardubicích a přiblížil další aktuality z oblasti provozu.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech ADP. Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.