Vážení členové a zaměstnanci,

na úterý 21. května 2024 jsme společně odborovými svazy ČMKOS naplánovali protest proti změnám v zákoníku práce a v oblasti důchodů, které připravuje současná vláda. Sejdeme se v 11 hodin před Hlavním nádražím v Praze a poté se přesuneme na Malostranské náměstí v Praze, kde od 12 hodin začíná demonstrace.

Proti čemu protestujeme? Proti:

Propouštění bez udání důvodu. Takové opatření nikomu nepomůže a mnohé může poškodit. Je nepřijatelné ještě více zhoršovat situaci zaměstnanců a zaměstnankyň. Je nepřípustné, aby zákoník práce otevíral dveře diskriminaci.

Prodlužování věku odchodu do důchodu. Je nepřijatelné, aby se věk odchodu do důchodu zvyšoval do nekonečna. I proto, že v české společnosti činí věk dožití ve zdraví jen něco málo přes 61 let. Navíc zaměstnanci*kyně v ČR odpracují za svůj produktivní věk mnohem více času, než je tomu ve vyspělých zemích Evropy.

Prodlužování zkušební doby. Je to jen další nástroj, který zvýší nejistotu pracujících. Ani po 3 měsících člověk nebude vědět, jestli v zaměstnání s ním do budoucna počítají.

Zkracování výpovědní doby. Znamenalo by, že propuštění zaměstnanci a zaměstnankyně budou mít mnohem méně času najít si novou práci. Jedná se opět o zhoršení jejich postavení.

Rušení zaručených mezd. Zaručené mzdy zohledňují náročnost práce a jejich zrušení není fér. Odmítáme politiku levné pracovní síly.

Vyzýváme:

  • k investicím do modernizace,
  • k zastavení politiky levné práce,
  • k vládnutí pro lidi, ne proti nim.

Nebuďte lhostejní k tomu, co se právě odehrává. Přijďte nás podpořit. Společně jsme silnější.
Kontaktní osoba za Alianci drážního provozu místopředsedkyně Šárka Jiroušková .
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: 778 065 665

Jednání proběhlo za účasti ředitele OŘ ing. Tkáče, vedoucí personálního oddělení paní Vlasákové a zástupců ostatních odborových organizací. Na úvod pan ředitel informoval o smrtelném pracovním úraze zaměstnance SEE. Dále byli poskytnuty informace o přidělených prostředcích na mzdy a údržbu tratí. Bylo oznámeno vyplacení motivační odměny za měsíc duben a plánované vyplacení mimořádné odměny za první pololetí. Byli jsme informováni o probíhajících a připravovaných výlukách a dalších akcích i v souvislosti s ostrým provozem ETCS. Paní Vlasáková informovala o plánovaných personálních změnách v souvislosti s odchodem do starobního důchodu a utlumením agendy související s FKSP. Na závěr byli k podpisu předloženy výkonové odměny na období květen - prosinec 2024. Náš návrh na úpravu sazeb se nesetkal s pochopením OSŽ, a po oslovení dopravního náměstka s naším návrhem a přepočtu sazeb, bylo shledáno, že na navýšení VO bez snížení sazeb v jiných kategoriích (s čímž nesouhlasí ostatní OC) nejsou prostředky, takže není možné ho realizovat.

Dne 30. 4. 2024 se konalo v sídle zaměstnavatele plánované jednání odborových centrál působících u SŽ.

V úvodu jednání personální ředitel Ing. Koucký apeloval na dodržování BOZP u SŽ v souvislosti se smrtelnými úrazy, které se staly v posledním období. Ing. Pospíšil informoval o čerpání FKSP v oblasti individuální rekreace a TDM. Za měsíc duben bylo vyčerpáno cca 50 % z obou položek, zaměstnavatel garantoval vzhledem k vývoji čerpání FKSP dostatek prostředků na individuální rekreace a TDM do konce roku a z toho důvodu byla alokována na OJ částka 400 Kč na zaměstnance (kultura a sport), zbytek této částky bude zachován jako rezerva, pro případ vyčerpání položky individuální rekreace a TDM. Došlo k dohodě na úpravě článku 3.2.5. 15 Zásad FKSP, což zjednoduší systém při zasílání příspěvku účastníků akcí z FKSP. Zaměstnavatel vysvětlil, jakým způsobem bude probíhat čerpání prostředků na činnost organizace.

Personální ředitel Ing. Koucký informoval OC o vývoji mezd SŽ za období leden až březen 2024. Dle předložených údajů došlo k nárůstu reálné mzdy zaměstnanců SŽ o 4 %, přesčasová práce poklesla o 11 %. Zaměstnavatel informoval o ukončení STOP stavu při přijímání zaměstnanců a také o čerpání náborového příspěvku. Byla avizována nutná změna PKS SŽ 2024 a změna Směrnice 29 v souvislosti se změnou státního příspěvku na penzijní pojištění a možností čerpání příspěvku DIP (Dlouhodobý investiční projekt). Zaměstnavatel informoval o pojištění zaměstnanců SŽ pro případ úmrtí či trvalých následků v souvislosti s výkonem povolání, kteří mají přístup do kolejiště. Podmínkou je souhlas zaměstnance přes portál STKR nebo jinou formou. Pojištění je reakcí zaměstnavatele na smrtelné úrazy, které se u Správy železnic odehrály v uplynulém období.

Další jednání je plánováno na 20. 5. 2024 formou MST.

V úterý 23. dubna 2024 proběhla na Oblastním ředitelství Plzeň pravidelná schůzka zaměstnavatele se zástupci místně příslušných odborových centrál.

Představeny byly chystané organizační změny v souvislosti s připravovaným přepínáním žst. České Budějovice na dálkové řízení z CDP Praha a informace o některých investicích a probíhajících a připravovaných stavbách v obvodu Oblastního ředitelství Plzeň.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech ADP: Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.

Dne 17. 4. 2024 se konal již tradičně v Pardubicích Kongres Aliance drážního provozu. Kongresem provázela místopředsedkyně Šárka Jiroušková a Kongres řídil předseda ADP Daniel Linc.

V úvodu jednání Kongresu vystoupil personální ředitel Správy železnic Ing. Pavel Koucký, zhodnotil jednání o podobě PKS SŽ na rok 2024 a následné jednání o Zásadách FKSP SŽ, zmínil, že jednání bylo těžkým procesem a bylo ovlivněno změnou podmínek v souvislosti s přijatým Konsolidačním balíčkem v uplynulém roce. Dále byly zmíněny informace o zaměstnanosti, mzdovém vývoji a reálném nárůstu mezd u SŽ. Ing. Pavel Koucký informoval o potřebě změny PKS SŽ a SM 029 v souvislosti se změnou příspěvku na penzijní pojištění (zvýšení povinného příspěvku na 500 Kč), zakotvení do PKS SŽ DIP - dlouhodobý investiční produkt. V letošním roce končí smlouva na dodavatele elektronických stravenek, zaměstnavatel do poptávky zapojí garanci funkcionalit, které se mohou použít při sjednání principů FKSP v roce 2025.

Jako další host Kongresu vystoupil nově zvolený místopředseda ČMKOS JUDr. Jiří Vaňásek. Místopředseda ČMKOS podrobně představil navrhované změny ZP s možnou platností od 1. 7. 2024. Účastníky Kongresu seznámil s dopady navrhované změny ZP především výpověď bez udání důvodu a navrhovanou změnou § 24 (pluralita odborových organizací, došlo by ke zhoršení pozice menších odborových centrál při kolektivním vyjednávání).

Kongres pokračoval schválení jednacího řádu a programu. Za RO CDP Praha byla předloženo Usnesení o doplnění programu Kongresu ve věci Důvodové zprávy a návrhu změny rozpočtu od 1. 5. 2024. Hlasováním Kongresu nebyla přijata změna programu. Následovalo zhodnocení uplynulého období od zástupců VV, Předsedů RO ADP a předsednictva. Dalším bodem jednání Kongresu bylo podrobné představení a následné schválení Zásad Hospodaření Aliance drážního provozu. Centrální revizní komise přednesla Výroční zprávu o hospodaření Aliance drážního provozu za rok 2023. Kongres ADP schválil sociální výpomoc ve výši 15 000 Kč pro zaměstnance OŘ Ústí nad Labem, který se ocitl ve velice tíživé životní situaci. Zaměstnavatel se v této věci obrátil na všechny OC a zaměstnance se žádostí o příspěvek.

Usnesení Kongresu Aliance drážního provozu:

Kongres vzal na vědomí Zprávu mandátové a návrhové komise, odsouhlasil Zásady hospodaření Aliance drážního provozu, vzal na vědomí Výroční zprávu o hospodaření ADP a schválil sociální výpomoc 15 000 Kč.

Jménem předsednictva a VV bych rád poděkoval členům a delegátům za vysokou účast a všem, kteří se podíleli na přípravě Kongresu, též patří poděkování.

Vážení členové a zaměstnanci SŽ,

dnes po několikaměsíčních jednáních došlo k dohodě a podepsání Zásad FKSP SŽ na rok 2024 a rozpočtu FKSP SŽ. Dnešní jednání probíhalo ve velice vypjaté a emotivní atmosféře, výsledkem je kompromis přijatelný pro všechny jednající strany. Nový kompromisní návrh zásad byl podepsán za následujících podmínek.

Byl zachován příspěvek na rekreaci ve výši 5 000 Kč a příspěvek na TDM 3 000 Kč s garancí zaměstnavatele, že všichni žadatelé z řad zaměstnanců SŽ budou uspokojeni. Z toho důvodu byl pozastaven příspěvek 800 Kč na zaměstnance v organizačních jednotkách na kulturu a sport a dle vývoje čerpání rekreací a TDM bude rozhodnuto ve spolupráci s odborovými organizacemi o dalším čerpání přídělu FKSP v organizačních jednotkách.

Byla sjednána Dohoda o postupu pro sjednání zásad o tvorbě a použití fondu kulturních a sociálních potřeb SŽ pro rok 2025, kde se jednotlivé strany zavazují jednat o podobě Zásad FKSP SŽ na rok 2025, včetně možnosti využití čipové karty pro zaměstnance SŽ. Zaměstnavatel byl vyzván k přípravě výběrového zřízení na zhotovitele čipové karty s co nejširším využitím na rok 2025.

Došlo ke zvýšení příspěvku na činnost organizace ADP a to vzhledem k nárůstu členské základny v minulém období.

Vzhledem k dnešnímu podpisu Zásad FKSP SŽ na rok 2024 dojde zpětně k vyplacení odměn za pracovní výročí a příspěvku 900 Kč na penzijní pojištění. V závěru jednání došlo ke schválení žádostí sociálních výpomocí z organizačních složek.

Cílem Aliance drážního provozu bude při jednání o podobě Zásad FKSP SŽ na rok 2025 postupovat tak, aby po vzájemné dohodě prostředky z FKSP byly transparentně a rovnoměrně rozvrženy mezi zaměstnance SŽ s možností co nejširšího výběru čerpání.

Všem našim členům a zaměstnancům SŽ děkuji za vyjádřenou podporu při jednání.

Dne 27. 3. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Po delší diskuzi došlo, na základě ústupků všech jednajících stran, ke sjednání Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024.

Principy sjednaného dokumentu:

  1. Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč/zaměstnanec, a to prostřednictvím CK ČD travel a sjednaných cestovních kanceláří (CK Ave Tour, CK Azzuro Tour Operator, CK Brenna, CK Canaria Travel, CK Čedok, CK Exim tours, CK Fischer, CK Mayer & Crocus, CK NEV-DAMA, CK Travel Family, CK TUI). Zaměstnanci budou moci požádat i o individuální návrh pobytu, a i možnost využití zveřejněných Last minute pobytů. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  2. Příspěvek na tábory dětí a mládeže (TDM) 3 000 Kč/dítě (i mimo nabídku CK ČD travel). Zaměstnanec se může rozhodnout, zda příspěvek na dítě 3 000 Kč využije pro TDM nebo na individuální rekreaci dle bodu 1. - žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  3. Možnost předkládání žádostí na příspěvek z FKSP na sportovní a kulturní akce v organizačních složkách bude otevřena až v návaznosti na vývoj čerpání prostředků na individuální rekreace a TDM dle bodu 1. a 2.
  4. Byla sjednána dohoda v rozsahu čerpání prostředků na činnost odborových organizací.
  5. Zaměstnancům, kteří mají sjednán příspěvek na penzijní spoření bude automaticky navýšen příspěvek z FKSP o 300 Kč/měsíčně. Příspěvek z FKSP v měsíci březnu bude 900 Kč (příspěvek za 1. Q 2024).
  6. Dary peněžní za pracovní výročí. Za měsíc březen 2024 budou vyplaceny dary i za měsíc leden 2024 a únor 2024.

V rámci jednání byly schváleny 3 sociální výpomoci z organizačních složek.

Další jednání proběhne v sídle organizace dne 30. dubna 2024.