Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na volební kongres regionální organizace ADP Praha, který se bude konat v pondělí dne 22. dubna 2013 od 17,00 hod. v Obecním domě "Katolák" v Kolíně. Na volební kongres jsou zváni členové Aliance drážního provozu, kteří budou mít možnost rozhodnout o složení Regionálního výboru ADP na funkční období pěti let. 

Po pracovní části kongresu od 19,00 hod. se bude konat společenský večer s živou hudbou.

Společenský večer je určen zaměstancům SŽDC (i nečlenům ADP).

 

Program volebního kongresu:

  • Zahájení 
  • Informace z důležitých jednání
  • Volby regionálního výboru ADP Praha
  • Diskuse
  • Usnesení
  • Závěr

 

Na Vaši účast se těší Bc. Jan Zazvonil - předseda ADP

Dne 10. 4. 2013 se uskutečnilo jednání zástupců zaměstnanců (ADP, SOSaD a OSŽ) s ředitelem CDP Praha Ing. Miroslavem Jasenčákem a Ing. Pavlem Kolářem. Na programu jednání bylo budoucí uspořádání koordinačního orgánu, který bude sociálním partnerem zaměstnavateli. Všemi přítomnými bylo dohodnuto, že budoucí jednání budou společná v dohodnutých termínech pro všechny OC, které zastupují zaměstnance CDP Praha.

Za ADP byl navržen k jednání se zaměstnavatelem Bc. Josef Fojtů (provozní dispečer - Praha). Dále se diskutovala problematika organizační změny k 1. 4. 2013, změny v systemizaci u OJ CDP Praha. Termín následujícího jednání je stanoven na 20. 5. 2013.

Dne 4. dubna 2013 se uskutečnilo jednání předsednictva ADP s generálním ředitelem SŽDC, státní organizace Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D. Na programu bylo představení nového odborového svazu a programových priorit Aliance drážního provozu. Diskutováno bylo o formě budoucí spolupráce a představách obou stran. Následující jednání generálního ředitele a odborových centrál se uskuteční dne 23. 4. 2013.

Vážení členové, kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na jednání Výkonného výboru Aliance drážního provozu, které se bude konat v pátek dne 12. 4. 2013 od 14, 00 hod v kulturním sále na Smíchově. 

Zváni jsou všichni členové i případní zájemci o členství. Drobné občerstvení bude zajištěno.

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Dne 18. března 2013 jsme byli předsedou ZO OSŽ Řízení železničního provozu Petrem Lorencem pozváni na konferenci, která se uskutečnila v Kolíně. Po následné prezentaci a představení Aliance drážního provozu bylo hlasováním tamními delegáty odsouhlaseno zaniknutí organizace a přestup jejich členů do ADP, což přítomní členové stvrdili vyplněním a podepsáním přihlášky do ADP. 

Našim členům se zdarma zajišťuje právní zastoupení v pracovněprávních vztazích včetně otázek souvisejících s problematikou BOZP. Právní pomoc se nevztahuje na případy a  skutky prokazatelně spojeny s požitím alkoholu, omamných a dalších návykových látek.

Právní pomoc zajišťuje Aliance drážního provozu v zastoupení Mgr., Bc. Arnoštem Špačkem. Bližší a konkrétnější údaje zde naleznete již brzy.

V pátek 15. března 2013 se v pražském Radotíně uskutečnil historicky první volební kongres Aliance drážního provozu, na kterém byla po přednesení a schválení programového prohlášení a Stanov zvolena návrhová, mandátová a volební komise. Následně došlo k volbě veřejným hlasováním do orgánů Výkonného výboru ADP a Centrální revizní komise. Výkonným výborem bylo volbou hlasováním zvoleno předsednictvo ADP.

Na volebním kongresu byl zvolen Výkonný výbor Aliance drážního provozu ve složení:

-          Bc. Jan Zazvonil

-          Daniel Linc

-          Pavel Hanka

-          Petr Fučík

-          Šárka Jiroušková

 

Výkonný výbor zvolil členy předsednictva, kteří se stali statutárními zástupci ADP ve složení:

-          Předseda Aliance drážního provozu Bc. Jan Zazvonil

-          Výkonný místopředseda Aliance drážního provozu Petr Fučík

-          Místopředseda Aliance drážního provozu Daniel Linc

 

Do Centrální revizní komise byli navrženi členové ADP:

-          Lenka Gillichová

-          Luboš Novotný

-          Bc. Tomáš Valenta

 

Tito členové byli následně veřejnou volbou hlasováním zvoleni a centrální revizní komise si za svého předsedu zvolila paní Lenku Gillichovou.

Na závěr bylo přítomnými delegáty schváleno Usnesení volebního kongresu Aliance drážního provozu.