Dne 2. září se uskutečnilo další plánované jednání odborových centrál (OC) a zaměstnavatele, bohužel se jednání nezúčastnili všichni představitelé OC, což nepřispívá k dobrému obrazu odborů. Tři prezidenti a jeden předseda se nechali zastupovat, ostatní centrály byly reprezentativně zastoupeny.

Úvodní část jednání byla věnována problematice vyhlášené povodňové sbírky, kde byla zaměstnavatelem předána konečná rekapitulace s vyčíslenými škodami a výtěžkem sbírky. Celková škoda na majetku zaměstnanců činí 5,17 mil Kč, výtěžek sbírky je 814 580 Kč.

V souladu s dohodnutým postupem byl zbývající výtěžek přerozdělen dle stanoveného klíče: 1 Kč škody = 0,15 Kč výtěžku ze sbírky. Až na některé výjimky byly již odsouhlasené prostředky z prvního přídělu (353 271 Kč) odeslány příjemcům (postiženým zaměstnancům SŽDC).

Ředitel odboru personálního seznámil zástupce OC s organizačními změnami na úrovni GŘ i OJ. V současné době zůstává neobsazeno místo ředitele Odboru operativního řízení. Dále Ing. Koucký seznámil přítomné s průběžným hodnocením jednotlivých lázeňských zařízení, kde se uskutečňují KOP (kondiční ozdravné pobyty). Za první pololetí využilo KOP celkem 648 zaměstnanců. V dalším příspěvku byla kladně kvitována možnost elektronického zasílání výplatních pásek na e-mail zaměstnance. V žádném případě není možnost sdílet jednu e-mailovou adresu s více zaměstnanci.

Po přestávce se na jednání dostavil Ing. Jiří Kolář PhD., který představil zástupcům OC hlavní teze budoucí PKS a následně byl zaměstnavatelem předložen návrh nové PKS s "Dohodou o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC, státní organizace, na období sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejich změn". Tímto aktem bylo oficiálně v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., kolektivní vyjednávání zahájeno. Byly představeny i nové prvky kolektivního vyjednávání jako například internátní jednání, které je uplatňované i u společností dopravců (ČD a. s. nebo ČDC a.s.). Současně byl předložen návrh s harmonogramem vyjednávacích dnů, první jednání se uskuteční 23. 9. 2013.

Příležitost předložit společný návrh PKS v dřívějším termínu odborovými centrálami, který mj. ADP iniciovalo, nebyla ze strany některých OC využita, čímž zaměstnavatel získal konkurenční výhodu a předložil návrh první.

Generální ředitel pohovořil také o připravované transformaci prodeje části podniku - ČD RSM. Zástupci ADP požadovali zdůvodnění odmítnutí návrhu dodatku Kvalifikačního katalogu – Katalogu prací, který písemně předložili v červenci. Zaměstnavatel to zdůvodnil nadcházejícím kolektivním vyjednáváním a dalším navýšením prostředků v segmentu řízení provozu. Z tohoto důvodu nebude návrh akceptován. Zástupci ADP požadovali také objasnění a smysl připravovaného školení v Rájeckých Teplicích, které se uskuteční v říjnu 2013. Ř – PERS odpověděl, že jde o dlouhodobý projekt rozvoje zaměstnanců a jedná se o dodavatelský způsob zabezpečení školení, na úrovni výpravčí – dispečer – management řízení provozu. Školení si klade za cíl lépe zvládat komunikaci a řešení při krizových stavech v řízení provozu (MU, nepředpokládané výluky), posílení vztahů mezi jednotlivými dispečerskými aparáty dopravců, zvýšit asertivitu provozních zaměstnanců atd. V první fázi se bude jednat o pilotní projekt, který bude po analýze vyhodnocen a následně zaveden rutinně do systému vzdělávání či nebude již realizován. V této pilotní fázi se školení zúčastní výpravčí z velkých uzlových stanic na síti SŽDC. Na jednání bylo také provedeno vyhodnocení PKS SŽDC, státní organizace za I. pololetí 2013.

Ve dnech 12. – 14. 8. 2013 se uskutečnilo výjezdní zasedání Výkonného výboru, které mělo velice nabitý program. Místem konání byla zvolena lokalita v Lužických horách v obci Svor. Po příjezdu členů a ubytování započala procedurální stránka jednání včetně nezbytných formalit. Jednání bylo koncipováno bez přítomnosti zaměstnavatele jako mimořádné, neboť záležitosti, které se musely odsouhlasit, vyžadovaly dostatek času k věcné diskusi všech přítomných. Vyřešit se muselo i technické zázemí, což se podařilo.

Mezi nosná témata patřilo především vytyčení cílů k nastávajícímu kolektivnímu vyjednávání, které bude zahájeno nejpozději 60 dnů před koncem platnosti současné PKS. Členové aktivně diskutovali o možných návrzích a také výsledcích. Přítomen jednání byl také právní zástupce ADP, který připravil požadované analýzy a podrobně popsal jednotlivá východiska. Tento bod byl časově nejnáročnější a pokračovalo se v něm i druhý den.

V dalším bodu byl popsán současný stav u dokumentů, které předsednictvo ADP připomínkovalo nebo předneslo jako své návrhy zaměstnavateli a o kterých byla informována členská základna. V organizačních záležitostech jsme se vzhledem k růstu členské základny projednali a naplánovali dva volební regionální kongresy ADP v ústeckém a královéhradeckém regionu. Termíny budou zveřejněny na stránkách ADP a pomocí emailové korespondence. Záležitosti, které se týkají rozpočtu a hospodaření se projednávaly v samostatném bloku, jelikož se již uskutečnily některé kulturní či sportovní akce a další jsou v realizaci. Téma „Zásad pro používání a tvorbu FKSP na rok 2014" bylo s novými připomínkami zařazeno k jednání také jako samostatný bod.

Dle mého názoru, zasedání splnilo svůj účel, neboť někteří členové ho absolvovali ve svém volnu, jiní o plánované dovolené, což samo o sobě svědčí o zájmu o odborovou práci v našem svazu.

VV Svor1 VV Svor 

V pondělí 5. 8. 2013 se uskutečnilo jednání OC se zaměstnavatelem. Hlavním bodem bylo přerozdělení vybraných finančních prostředků probíhající povodňové sbírky. Úhrnná výše škod na majetku zaměstnanců SŽDC činí 5,1 mil Kč. Zaměstnancům, kteří splnili kritéria (39) bylo přerozděleno celkem 537 tis. Kč dle poměrového ukazatele. Jednotlivé sumy obdrží postižení zaměstnanci na své bankovní účty již v průběhu července. Jelikož sbírka končí až 31. 8. 2013 budou zbývající prostředky (srážky za měsíc červenec) dle stejných zásad přerozděleny v září na plánovaném jednání 2. 9. 2013.

Další informací od Ř – PERS v Koncepci rozvoje lidských zdrojů je možnost zasílání výplatních pásek na uvedený e-mail zaměstnance v digitální podobě, zabezpečeno pomocí autentického hesla (přístupový kód). Zaměstnanci mohou požádat Centrum sdílených služeb (CSS) po vyplnění formuláře o zasílání v digitální podobě od měsíce září. Existuje možnost vzetí svého požadavku zpět a opět využívat papírové formy. Zaměstnavatel si od projektu slibuje zrychlení komunikace se zaměstnanci, a také v případě masivního rozšíření úsporu nákladů spojených s tiskem. Zástupci OC byli informováni o ukončení připomínkového řízení k Směrnici č. 75 a také o vrcholící realizaci veřejné zakázky na psychologické posouzení náročnosti pracovišť na síti SŽDC.

V červenci se uskutečnilo jednání zástupců OC a zaměstnavatele, kde byli zástupci zaměstnanců seznámeni s počtem kolegů postižených červnovými povodněmi (42). Byl dohodnut postup vyplacení finančních prostředků, který se uskuteční ve dvou fázích (v zúčtování mzdy za červenec a srpen). Dále byla představena kritéria poškození majetku zaměstnanců (od škody do 30 000 po demolici objektu určenému k trvalému bydlení). Dne 5. 8. 2013 bude jednat komise složená se zástupců OC a zaměstnavatele a vybrané finanční prostředky se dle stanoveného klíče přerozdělí. 

 

Dne 23. 7. 2013 se členové Výkonného výboru ADP setkali na pracovní poradě s NP SŽDC PhDr. Špičkou, ředitelem CDP Praha Ing. Jesenčákem a ředitelem OZŘP Ing. Nachtmanem. Nosným tématem jednání byla především problematika budovaného projektu CDP Praha. Zástupci ADP diskutovali nad provozní problematikou, která se bude bezprostředně dotýkat současných výpravčích a traťových dispečerů (DOZ). Ekonomická návratnost investice, uvažované počty obsluhujících pracovníků, náplň jejich práce a další záležitosti projektu stavby CDP Praha se budou prezentovat na plánované poradě nejvyššího vedení úseku řízení provozu dne 14. září se všemi OC.

Hovořilo se o přepojování prvního velkého uzlu do CDP Přerov, vysokém výskytu mimořádných událostí (MU), především nedovolené jízdě kolem hlavního návěstidla, problematice budoucnosti radiových systémů TRS a GSM-R. Zástupci zaměstnavatele vyslechli argumenty členů Výkonného výboru k dané problematice, a také poděkování k vyplacení mimořádných odměn z prostředků GŘ SŽDC při zvýšeném pracovním zatížení zaměstnanců provozu v době červnových povodní.

Tématem dalšího bloku byla připravovaná veřejná zakázka (VZ) na posouzení psychické zátěže zaměstnanců řízení provozu. Další písemné připomínky k zadání VZ je nutné podat do 25. 7. 2013 odboru personálnímu. Jako velké břemeno z minulosti se jeví problematika odměňování zaměstnanců řízení provozu a Kvalifikační katalog, Vedení ADP konzultovalo možnosti jak nevyhovující stav řešit.

Vážení členové naší organizace,
v minulých týdnech se uskutečnilo mnoho jednání se zaměstnavatelem na různých organizačních úrovních. Informace budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách, a to i ve skrytém režimu (pouze pro registrované uživatele ADP). Přístupové kódy obdržíte na své mobilní telefony nebo e-mail, pokud jste ho uvedli v přihlášce do ADP.
Jistě jste zaznamenali, že na území naší republiky proběhly ničivé povodně, které poškodily domovy a zařízení našich kolegů, zaměstnanců SŽDC. V rámci eliminace dopadů této situace vznikla iniciativa uspořádat povodňovou sbírku na pomoc postiženým zaměstnancům.

Na základě společné dohody mezi zaměstnavatelem a OC je již sbírka v provozu. Na jednání 8. 7. 2013 se stanoví společná komise (zaměstnavatel a zástupci OC), která bude dohlížet na transparentní příděl vybraných prostředků postiženým kolegům. Postup zaměstnance, který chce darovat srážkou ze mzdy jakoukoliv částku na tyto účely je zveřejněn na stránkách SŽDC, v „Knize normálií" na jednotlivých pracovištích i na našich stránkách. Sbírka končí 31. 8. 2013, takže lze srážku ze mzdy uplatnit za měsíc červen nebo červenec. Nezáleží na výši příspěvku, ale na solidaritě každého z Vás, komu není lhostejná tíživá sociální situace postižených kolegů.

Na podzim nás čeká zahájení kolektivního vyjednávání, které bude jistě náročné na čas i přípravu, ale věřím, že kolektivní vyjednávači za ADP budou mít silný mandát od členské základny – od Vás!

Vzhledem k začátku prázdnin a nastávajícímu času dovolených mi dovolte, abych Vám popřál klidné léto a příjemnou dovolenou při které naberete ztracených fyzických i duševních sil.
Jan Zazvonil - předseda

Dne 21. 6. 2013 se po delší době konalo jednání pracovní skupiny pro posuzování psychické zátěže zaměstnanců. Jednání řídil vedoucí oddělení benefitů p. Ing. Evžen Pospíšil, za zaměstnavatele byli přítomni p. Janouš, p. Kubeš, Ing. Slach, Ing. Svoboda. Za ADP se jednání zúčastnili p. Pavel Hanka člen Výkonného výboru a místopředseda p. Daniel Linc. Jednání se zúčastnili také zástupci OSŽ Mgr. Martin Malý, Miloš Paleček a zástupce oddělení BOZP p. Daniel Cemper.

Zaměstnavatel seznámil členy komise se záměrem realizace veřejné zakázky v oblasti posuzování psychické zátěže a výběru pracovníků na pozici dispečer a výpravčí SŽDC. Cílem této zakázky je posoudit psychickou zátěž na pozici dispečer a výpravčí (na JOP), popsat požadovaný psychický profil zaměstnance na této pozici a navrhnout opatření pro optimalizaci psychické zátěže na novém centrálním pracovišti dispečerů CDP v Praze. Zástupci zaměstnavatele byli též seznámeni členy ADP se současným stavem pracovišť (Kolín, Děčín), které již byly posouzeny Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Další jednání komise je naplánováno na čtvrtek 18. 7. 2013.