V pondělí 22. 4. 2013 se uskutečnil volební kongres Aliance drážního provozu Praha. Místem konání byl obecní dům v Kolíně. Na úvod byl delegáty schválen Volební program, navržena volební komise a představena kandidátka do Regionálního výboru ADP Praha. Veškeré dokumenty byly delegáty schváleny a následovaly tajné volby do volební urny.

Předsednictvo ADP předneslo informace z uskutečněných jednání se zaměstnavatelem, která se konala za účasti odborových centrál působících u SŽDC i jednání, která byla vedena separátně a vztažena k problematice řízení provozu. Výkonný místopředseda p. Fučík podrobně objasnil situaci ohledně pojištění odpovědnosti z výkonu povolání a p. Linc popsal další kroky, které bude ADP činit v rámci právní pomoci členům a jejich ochraně při mimořádných událostech.

V 19,30 byl vyhlášen výsledek voleb a zvolený Regionální výbor si ze svého středu zvolil předsedu p. Lorencemístopředsedkyni pí. Novobilskou. Regionální výbor ADP Praha bude příslušným odborovým orgánem na úrovni organizační jednotky OŘ Praha. První jednání zvoleného výboru se zaměstnavatelem se bude konat 30. 4. 2013 od 13,30 v Praze Holešovicích.

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,
Aliance drážního provozu pro Vás na jaro 2013 připravila dvě kulturní akce, kterých se můžete zúčastnit. Podmínkou je nahlášení Vaší účasti kolegovi, Petrovi Lorencovi. Zúčastnit se mohou i nečlenové ADP, avšak zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty.

 

Těšit se můžete na:

25. – 26. 4. 2013
Sportovní výlet do Hotelu AGNES v Bohdanči u Zbraslavic s bohatým programem a vyžitím.

22. – 23. 5. 2013
Výlet na jižní Moravu do Bzence s exkurzí do tamních vinných sklepů s návštěvou Brna.

Konkrétní přesné informace a kontakty naleznete v přiložených pozvánkách ke stažení ve formátu PDF. Těšíme se na Vaši účast!

 

Vážené kolegyně a kolegové,
jak jste již mohli na stránkách zaznamenat, 22. dubna 2013 se od 17. hodin v prostorách sálu kolínské Restaurace Obecní dům („Katolák") uskuteční volební konference Regionální organizace (RO) ADP Praha. V následujících přílohách jsou nyní pro přehled k dispozici konkrétní přesné informace k volbám, Pozvánka s programem na akci, Volební řád RO ADP Praha a dále Volební listina do Regionálního výboru ADP Praha.

 

 

Volební kongres Regionální organizace ADP Praha je primárně určen všem členům, kteří jsou zaměstnanci OJ OŘ Praha. Vzhledem k tomu, že ADP se snaží přizpůsobit organizační struktuře zaměstnavatele, jsou volby a následné ustanovení Regionální organizace důležitým krokem v postupné výstavbě struktury ADP. Nově vzniklý Regionální výbor bude příslušným odborovým partnerem zaměstnavateli na úrovni OŘ Praha. Zástupci RV ADP Praha budou partnery i ve věci projednávání a informování na úrovni jednotlivých PO v Oblastním ředitelství Praha.

Volby budou probíhat od 17,00 do 19,00 hod., poté proběhne oficiální vyhlášení a následovat bude kulturní program s živou kapelou, který je určen všem zájemcům z řad zaměstnanců bez rozdílu odborové příslušnosti. Každý člen ADP má právo volit a být volen.

Klíč pro zastupování v RV ADP Praha
PO Kolín › 5 členů
PO Praha hl. n. › 4 členové
PO Praha Libeň › 2 členové
Volba členů se provádí tajným hlasováním do volební urny, označením maximálně možného počtu kandidátů dle stanoveného klíče. Volební komise po skončení voleb vyhlásí oficiálně výsledky voleb.

Volební lístek
Každý volič má právo rozhodnout, komu odevzdá svůj hlas a to zakroužkováním příslušných kandidátů. Voleno je maximálně 11 kandidátů do Regionálního výboru ADP Praha. Kandidátka s větším počtem zakroužkovaných kandidátů než je předepsáno, je neplatná. Nevyplněná nebo jinak upravovaná neplatí také.

Volba předsedy a ostatních funkcionářů se musí uskutečnit nejpozději do 10 dnů od volebního kongresu ADP Praha. Předsedu volí nově zvolený Regionální výbor veřejným hlasováním, stejný postup je při volbě místopředsedy RV ADP Praha. Výsledky voleb budou zveřejněny na webové stránce www.adpcz.org a na vývěskách v železničních stanicích.

V pátek 12. dubna proběhla od 14. hodin v prostorách kulturního sálu žst. Praha-Smíchov informativní schůzka pro členy i  ostatní zájemce a hosty z řad provozních zaměstnanců SŽDC. Po úvodu, přivítání členů a návštěvníků byla prodiskutována obsáhlá problematika segmentu řízení provozu, dále výstupy a informace z posledních proběhnutých jednání se zaměstnavatelem a na toto téma zároveň zodpovězena řada otázek.

V druhé části schůzky byly Výkonným výborem, resp. předsednictvem prezentovány poslední události a aktuální situace v Alianci drážního provozu. Následovala volná diskuze, kde se přítomným členům i návštěvníkům dostalo odpovědí na jejich otázky, ať zaměřené na pracovní problematiku a současný stav na železnici, tak i na chod ADP. Během tohoto setkání několik z přítomných zaměstnanců také podepsalo přihlášku do naší organizace. Ta je tak nyní již třetí nejpočetnější odborovou centrálou u SŽDC. Na místě bylo zajištěno drobné domácí občerstvení a schůzka byla krátce před 17. hodinou po rozloučení ukončena. Všem, kteří se smíchovského jednání zúčastnili, děkujeme.

smichov m smichov2 m

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na volební kongres regionální organizace ADP Praha, který se bude konat v pondělí dne 22. dubna 2013 od 17,00 hod. v Obecním domě "Katolák" v Kolíně. Na volební kongres jsou zváni členové Aliance drážního provozu, kteří budou mít možnost rozhodnout o složení Regionálního výboru ADP na funkční období pěti let. 

Po pracovní části kongresu od 19,00 hod. se bude konat společenský večer s živou hudbou.

Společenský večer je určen zaměstancům SŽDC (i nečlenům ADP).

 

Program volebního kongresu:

  • Zahájení 
  • Informace z důležitých jednání
  • Volby regionálního výboru ADP Praha
  • Diskuse
  • Usnesení
  • Závěr

 

Na Vaši účast se těší Bc. Jan Zazvonil - předseda ADP

Dne 10. 4. 2013 se uskutečnilo jednání zástupců zaměstnanců (ADP, SOSaD a OSŽ) s ředitelem CDP Praha Ing. Miroslavem Jasenčákem a Ing. Pavlem Kolářem. Na programu jednání bylo budoucí uspořádání koordinačního orgánu, který bude sociálním partnerem zaměstnavateli. Všemi přítomnými bylo dohodnuto, že budoucí jednání budou společná v dohodnutých termínech pro všechny OC, které zastupují zaměstnance CDP Praha.

Za ADP byl navržen k jednání se zaměstnavatelem Bc. Josef Fojtů (provozní dispečer - Praha). Dále se diskutovala problematika organizační změny k 1. 4. 2013, změny v systemizaci u OJ CDP Praha. Termín následujícího jednání je stanoven na 20. 5. 2013.

Dne 4. dubna 2013 se uskutečnilo jednání předsednictva ADP s generálním ředitelem SŽDC, státní organizace Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D. Na programu bylo představení nového odborového svazu a programových priorit Aliance drážního provozu. Diskutováno bylo o formě budoucí spolupráce a představách obou stran. Následující jednání generálního ředitele a odborových centrál se uskuteční dne 23. 4. 2013.