Rád bych poděkoval svým kolegům za přípravu a průběh voleb do Regionálního výboru ADP Hradec Králové, který se konal 18. 9. 2013 v Pardubicích. Je to již druhý výbor, který je příslušným odborovým orgánem zaměstnavateli se všemi právy i povinnostmi, které z toho vyplývají. Naši členové pod OŘ Hradec Králové budou mít ještě lepší servis než doposud, neboť veškeré připomínky, náměty či pracovněprávní problematiku budou řešit zástupci výboru na místní úrovni.

Předsedkyní výboru byla zvolena paní Hana Hasenörlová (výpravčí Pardubice), místopředsedkyní paní Ivana Zipsová (výpravčí Záboří nad Labem). Členy RV ADP jsou dále pan Petr Krejcar, David Veselý a Jiří Hoffman.

Jménem Výkonného výboru zvoleným zástupcům gratuluji ke zvolení a přeji mnoho úspěchů v jejich práci pro členskou základnu i dobré jméno Aliance drážního provozu.

V úterý 17. 9. 2013 obdrželi zástupci všech OC, které působí u SŽDC, státní organizace stanovisko zaměstnavatele k dopisu odborových organizací č.j. OC 1/ 2013 (protinávrhu PKS). V textu je citován zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání především § 8, odst. 1 a odst. 2. Z toho plyne, že návrh daný zástupci OC byl v zákonném termínu dodán, avšak v chybné formulaci, z tohoto důvodu započne jednání o návrhu daném zaměstnavatelem. Je patrné, že vyjednávací pozice odborů je opět slabší a úměrně tomu i vyjednávací prostor při kolektivním vyjednávání.

V dalším textu bude podrobně popsán chronologický vývoj.

V létě jsme měli připraven návrh PKS na další období, prosazovali jsme jednoletou kolektivní smlouvu z mnoha důvodů (strukturální změny v podniku, politická situace v zemi, v případě neústupnosti zaměstnavatele v preferovaných oblastech možnost změny po relativně krátkém období atd.). Navrhovali jsme navýšení mezd o 10% a dalších příplatků ve "Směrnici pro odměňování", neboť mzdy již několik let stagnovaly nebo vůči inflaci klesaly. Veškeré formulace a návrhy byly na výjezdním zasedání VV ADP do společného návrhu implementovány a odeslány na OSŽ, neboť byla všeobecná dohoda, že všichni své návrhy soustředí tam, pokud nějaké mít budou. Po telefonických konzultacích s předsedou PV OSŽ SŽDC bylo dohodnuto, že se nejpozději na konci srpna uskuteční společné jednání nad jednotným návrhem PKS na další období. Bohužel přes urgence ADP a argumenty, že nás zaměstnavatel překvapí již 2. 9. 2013 (plánované jednání OC) svým návrhem, k jednání nedošlo. Důvody byli např. dovolené funkcionářů, dostatek času a snad i domněnky, že zaměstnavatel řeší primárně jinou problematiku.

V pondělí 2. září 2013 se na jednání OC dostavil generální ředitel, který pozdravil přítomné a předložením návrhu PKS oficiálně zahájil proces kolektivního vyjednávání. V tento okamžik nebylo možné namítat nic proti, neboť zaměstnavatel jen využil neschopnosti odborů se dohodnout ve prospěch všech zaměstnanců. Nelze zaměstnavateli upřít sofistikovaně vymyšlený návrh PKS, který neodpovídal struktuře současné kolektivní smlouvy, tím pádem ani návrhu OC, který stavěl na současné kolektivní smlouvě a řazení jednotlivých ustanovení a článků. Manévrovací prostor se podstatně zmenšil a týden je dost krátká doba na dohodu všech OC včetně těch, které se nevyjádřily ani v minulosti. Z OSŽ vzešla iniciativa podepsat společné prohlášení – stanovisko – protinávrh, který signují prezidenti a předsedové OC a bude vyhotoven ve variantním řešení (na vysvětlení: co OC, která má návrhy to jedna varianta řešení). Na tento akt jsme nechtěli přistoupit, neboť rozdílná stanoviska různých OC, není protinávrh, ale paskvil. Rozhodl jsem se kontaktovat Mgr. Malého, který byl na zahraniční dovolené a po telefonické rozmluvě s ním, jsme se dohodli, že za ADP oslovíme funkcionáře ostatních svazů, aby zasedli k jednacímu stolu. Tohoto závazku jsme se pokusili s Danem Lincem dostát. V pondělí 9. 9. 2013 den před vypršením zákonné lhůty se sešli na „Bohemice" zástupci ADP (p. Zazvonil, p. Linc), OSŽ (p. Štěpánek, p. Paleček, p. Šebrle), SOSaD (p. Michalec ml.) a v závěru FS (p. Hlas). Zástupci ostatních odborových svazů se nedostavili z různých důvodů, ale to ať vysvětlují své členské základně.

Jednání bylo náročné především po argumentační stránce, neboť v mnoha případech jsme se názorově rozcházeli. Návrh ADP k PKS byl vzhledem k návrhu zaměstnavatele maximalistický, aby bylo dosaženo lepší vyjednávací pozice. Existovali v podstatě jen tři varianty řešení celé problematiky: První variantou, která by nikam nevedla, bylo podat různé návrhy PKS za každou odborovou centrálu zvlášť. Příklad (návrh na platnost PKS: OSŽ 3 roky, návrh ADP, SOSaD, FVČ, FS 1 rok, DUO 5 let atd.). Na počátku jednání o této variantě nikdo z OC nechtěl slevit ze svých požadavků nebo ustoupit argumentům. Nakonec se rozpory a rozdílná stanoviska podařilo překlenout (došlo k dohodě nad jednotným textem PKS) a z toho důvodu nebyla varianta využita.

Druhá varianta spočívala v jednotném protinávrhu OC, který koresponduje s předloženým textem PKS zaměstnavatelem (vyjádřit se k návrhům, které OC nepřijaly). Text nové PKS navržený zaměstnavatelem, jak bylo výše uvedeno, je koncipován odlišně a nikdo se jím nezabýval, neboť se pozornost možná záměrně odvedla jinam. Bohužel postoje některých funkcionářů, že se již nebudou znovu vracet k jiným návrhům nebo, že návrh nestačí prodiskutovat ve svých orgánech včas, byl možná legitimní, ale především pohodlný. Bohužel nám všem dost uškodil.
Třetí varianta, která byla nakonec realizována, bylo dohodnout alespoň jeden text, se kterým by souhlasily všechny OC a doručit ho následující den zaměstnavateli (10. 9. 2013). Chybou bylo, že vycházel ze současně platné PKS. V textaci byl rozdílný proti novému návrhu PKS, což zaměstnavatel využije při kolektivním vyjednávání a již se k tomu vyjádřil ve svém stanovisku, které zaslal všem OC.

Po přečtení těchto řádků mnozí z Vás jistě nabudou přesvědčení, že zástupci zaměstnanců (funkcionáři) nejsou schopni se dohodnout mezi sebou. Bohužel tím budou trpět všichni zaměstnanci. Naskýtá se nyní otázka, jak postupovat dále? Bude lepší pokračovat „v součinnosti" a vleku velké centrály, která si hájí své zájmy? Nebo obhajovat zaměstnance, se kterými jsme neustále ve styku, a řešíme společné problémy? Všichni v ADP pracujeme na plné úvazky v železničním provozu a sociální situaci ve firmě a společnosti vnímáme odlišně než honorovaní funkcionáři velkých svazů. Na počátku našeho vzniku jsme zaznamenávali různé ataky na naší činnost, a také možnost zablokovat kolektivní vyjednávání, které již probíhá. Bohužel, v této situaci není na výběr, a pokud se nepodaří vyjednat lepší PKS než je současná, (návrh z 2. 9. 2013 je naprosto nepřijatelný), budeme nuceni zaujmout takové stanovisko, které nebude poškozovat zaměstnance. Doufám, že naši členové i členové jiných OC, kteří budou číst tento text pochopí oč nám vlastně jde.

12. 9. 2013 se konala plánovaná porada na úseku náměstka pro řízení provozu se zástupci OC. Na začátku byla představena organizační změna, při které bylo sděleno odvolání NŘP PhDr. Špičky a pověření Ing. Nachtmana k vedení svěřeného úseku NŘP.

Na programu byla podrobná a konstruktivní diskuse včetně písemného zodpovězení zaslaných otázek k provozní problematice. Prvním bodem byla stavba a organizační uspořádání CDP Praha, kde Ing. Jasenčák v podrobně komentované prezentaci zodpověděl veškeré připomínky ADP.

Další blok byl věnován záležitostem provozních aplikací, komunikaci systémů dopravců a provozovatele dráhy (DISC, ISOŘ) a následné potíže s připraveností k odjezdu nebo neuděleném souhlasu k jízdě. Změny v národních technických specifikacích se řešili v bloku věnovaném radiovému provozu v systémech GSM-R a TRS. Snaha zástupců ADP o eliminaci případů úplného zastavení provozu při technologickém výpadku JOP byla diskutována velmi podrobně včetně variant řešení. Technologické změny ve vybraných dopravnách, investiční činnost v pražském uzlu či rozvoj zaměstnanců v segmentu řízení provozu bylo na programu jednání také. Byla představena připravovaná verze GTN 4.8, která má eliminovat nedostatky současně používané verze.

V odpoledních hodinách se členové Výkonného výboru přesunuli do budovy GŘ v Dlážděné ulici, kde pokračoval blok s Ř-PERS a samostatné jednání VV. V úvodu předal Ing. Kouckému a okomentoval předseda ADP Usnesení VV, které obsahovalo návrh složení kolektivních vyjednavačů za ADP, připomínky k Směrnici GŘ č. 15/2013 a také vyjádření k navržené změně rozpočtu OŘ Plzeň v akcích sociálního bezpečnostního charakteru. S Ing. Kouckým byla diskutována problematika kolektivního vyjednávání, odměňování zaměstnanců, došlo k předání písemného stanoviska zaměstnavatele k návrhu ADP ke Kvalifikačnímu katalogu. V samostatné části se členové VV věnovali přípravám volebních kongresů, které se uskuteční v září v Pardubicích a Děčíně. V závěru bylo projednáno plnění rozpočtu ADP.

Ve středu 11. 9. 2013 jsme se vydali na návštěvu naší členky, která je po náročné operaci a dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Zastihli jsme ji v dobrém psychickém stavu a s optimismem do dalšího života, což nás potěšilo. Předali jsme ji několik drobných pozorností a současně vypomohli s administrativou spojenou přiznáním sociální výpomoci z prostředků FKSP.

DSC 0016 m

Aktuální informace
V pondělí 2. 9. 2013 byl na plánovaném jednání OC předložen generálním ředitelem návrh podnikové kolektivní smlouvy na další období 2014 -2016 a tímto aktem započalo kolektivní vyjednávání. Následně plynula zákonná lhůta 7 pracovních dnů na předložení společného protinávrhu. Po několikadenní prodlevě se podařilo díky iniciativě ADP prosadit společné setkání představitelů OC působících u SŽDC.

V pondělí 9. 9. 2013 po dlouhé, ale konstruktivní diskusi jsme společně dospěli k jednotnému návrhu PKS na další období. Následně v úterý 10. 9. 2013 byl s průvodním dopisem protinávrh podán na generální ředitelství. Mezi hlavní body protinávrhu patří zachování pracovní doby 36 hod týdně u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, zachování KOP, délka dovolené a samozřejmě ve „Směrnici pro odměňování" odpovídající mzdové ohodnocení jak v příplatkové sféře, tak v základních tarifech (A, B). Rád bych poděkoval všem svým kolegům, i funkcionářům z ostatních odborových centrál za postoj, který nakonec k dané problematice zaujali. Zahájené kolektivní vyjednávání zajisté prověří, jestli bude možné dosáhnout společnými silami výsledku, za který se nebudeme muset stydět.

Vážení členové, kolegové, zaměstnanci,
na SŽDC započalo kolektivní vyjednávání, které nebude vůbec snadné, neboť jak jistě víte, z minulých příspěvků zaměstnavatel předložil návrh kolektivní smlouvy jako první. O tom, že PKS je strukturována jinak nebo, že návrhy jsou podobné ZP, Vám nebudu zastírat. V současné době však plyne zákonná lhůta 7 pracovních dnů na předložení protinávrhu. Tento návrh musí být signován všemi zástupci OC, které působí na SŽDC. Existovala varianta o návrhu ve více variantách dle připomínek jednotlivých OC. Tento akt by byl naprosto bezduchý a právně slabý. Iniciovali jsme proto jednání nad jedním společným návrhem, i když víme, že čas hraje proti nám. V pondělí se pokusíme nalézt shodu se všemi OC a doufáme, že návrh bude podpořen.

Samozřejmě, že ten kdo hospodaří s přidělenými prostředky státního rozpočtu, je zaměstnavatel, což neznamená, že zaměstnanci nemají právo na své rodinné rozpočty. My zaměstnanci bychom si měli být vědomi své odpovědnosti v zaměstnání, a také ceny své práce. To se týká každé odpracované směny i odpovídajícího volna na regeneraci organismu. Věřím, že provozní zaměstnanci jsou si dobře vědomi, že za odpovědnost a řádný výkon služby je nutná i odpovídající odměna.

Návrh ADP není v žádném případě podobný tomu, jaký předložil zaměstnavatel, ale bude záležet v první řadě na OC, jestli ho podpoří a potom, jestli zaměstnanci budou chtít stejné nebo dokonce horší mzdové podmínky než doposud. Za naši organizaci mohu prohlásit, že vůle členské základny a sympatizantů z řad zaměstnanců SŽDC bude pro nás zavazující v probíhajícím kolektivním vyjednávání i v konečném výsledku.

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na volební kongres Regionální organizace ADP Hradec Králové, který se bude konat ve středu dne 18.  9. 2013 od 14,00 hod v restauraci VESELKA v Pardubicích. Na volební kongres jsou zváni členové Aliance drážního provozu, kteří budou mít možnost rozhodnout o složení Regionální organizace ADP Hradec Králové na funkční období pěti let.

Program volebního kongresu:

• zahájení,
• informace z důležitých jednání,
• volby Regionální organizace ADP Hradec Králové,
• diskuse,
• usnesení,
• závěr.

Na Vaši účast se těší Šárka Jiroušková.

 

Pozvánka ke stažení v PDF: