Tuto otázku si klademe v posledním měsíci stále častěji. V minulém roce došlo k organizační změně, kdy bývalé oddělení SEPA přešlo pod O22 GŘ SŽDC. Tento akt vyvolal mnoho diskusí o správnosti tohoto rozhodnutí, zda má integrace opodstatnění a v poslední řadě tématem byly i interpersonální vazby. Novým organizačním uspořádáním došlo k jednoznačně správnému kroku, neboť architekturu IT lze účinně budovat a chránit pouze při jednotné koncepci v rámci strategie SŽDC na krátkodobé i střednědobé období. Usnesení Správní rady SŽDC č.22/2019 definuje úkoly v rámci IT strategie SŽDC, řeší kritickou infrastrukturu a požaduje získání zdrojových kódů, duševního vlastnictví a autorských práv plně pod kontrolou SŽDC. V rámci připravované organizační změny nelze dosáhnout splnění těchto úkolů, neboť vytvářením separátních modulů, vlastních logických celků a koncepce v gesci O11 GŘ SŽDC není realizovatelné a přímo odporuje uloženým úkolům. V roce 2018 se uskutečnil interní audit, který konstatoval, že nastavený směr budování architektury je správný. V současné době probíhá u SŽDC externí audit společností KPMG, který má za cíl objektivně zhodnotit nastavený model pod O22 v rámci koncepčního řešení. Pokud dojde ke zjištění, že nastavené procesy jsou v souladu s přijatými úkoly a strategií, je nelogickým krokem připravovaná organizační změna, která by zmařila investice a vrátila SŽDC o další několik let zpět. (Tato změna je bez dopadů do zaměstnanosti, všichni zaměstnanci by našli uplatnění).

Řízení provozu má svoji odpovědnost, úkoly a kompetence, ale rozvoj a odpovědnost na úrovni gestora by měl mít odbor informatiky (O22) jako odborný útvar, který dodržuje koncepci, vytváří řešení a disponuje potřebnými zdroji k realizaci.