Společné jednání zástupců odborových organizací a zástupců odboru personálního se konalo dne 17. 4. 2018 v sídle SŽDC. Ředitel O10 GŘ SŽDC Ing. Koucký předložil zástupcům novelu Statutu interního auditu SŽDC k projednání, dále přednesl informaci o plánovaném navýšení smluvních mezd od 05/2018 a to v procentuálním vyjádření (+5 %), tarifní mzdy u zaměstnanců SŽDC s účinností nové PKS jsou v průměru (+6,98 %) u výpravčích v období leden - únor 2018 (+7,86 %). Dále podotkl, že není vhodné eskalovat napětí mezi zaměstnanci SŽDC výzvou "Domažlickou" a "Všetatskou", kde někteří členové OSŽ byli iniciátoři. Byl schválen Prozatímní rozpočet C-FKSP pro rok 2018, zástupci OC byli informováni o postupu při prolongaci na rok 2018. Ing. Pospíšil předložil Zprávu o stavu BOZP za rok 2017 a informoval o dalším vývoji portálu STKR. Nově bude dostupný z domácích PC na adrese http://extranet.szdc.cz.

V průběhu jednání se dostavil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který informoval o změnách a nových cílech SŽDC dle jednotlivých vertikál řízení. Vertikála náměstka modernizace provozu má v krátkodobém horizontu více spolupracovat s provozem při plánování a realizaci staveb. V této souvislosti zmínil změnu na pozici ředitele SSZ Ing. Hrubeše, který nově bude jmenován do pozice ředitele OŘ Hradec Králové, neboť se budou realizovat v tomto obvodu stavby v hodnotě až 10 mld. Kč, přestavba uzlu Pardubice, Česká Třebová a další na I. TŽK na které je nutno dohlédnout po odborné stránce. Úsek ekonomický má jako prioritní úkol realizaci projektu účtárny správy majetku, kde bude soustředěno veškeré výkaznictví na centrálním místě v Praze hl. n. Úsek provozuschopnosti, kde bude jmenována do funkce Ing. Pernicová, se zabývá otázkou optimalizace SŽG či kvalitnějšími diagnostickými metodami pro dopravní cestu. Úsek vertikály řízení provozu má za cíl optimalizaci provozních obvodů, počtu pracovišť pohotovostních výpravčích (PPV) či nalezení vhodného statutu pro regionální dispečerská pracoviště (RDP). Řízení uzlů z CDP (Praha a Přerov) je také součástí předloženého materiálu. Veškeré záměry budou předneseny na Výboru pro strategii a následně na Správní radě SŽDC (20. 4. 2018). Po následném uložení úkolů bude zahájeno procedurální řízení se zástupci OC a následně zaměstnanci dotčenými organizační změnou. Generální ředitel dále zodpověděl dotaz, který se týkal především omezení infrastruktury v úseku Hájek - Dalovice, kde došlo k masivnímu sesuvu drážního tělesa a podrobně pohovořil o genezi problému. Vyjádřil naději, že po očekávaném dodání technologických vozidel po roce 2020 dojde k eliminaci takových stavů, neboť budou vybavena potřebnou diagnostikou, jak je to běžné v západní Evropě. Zároveň podotkl, že statické zajištění kritického úseku bude v horizontu týdnů až měsíců.