Dne 3. 4. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání na půdě OŘ Praha. Na úvod jednání nový ředitel ing.Vladimír Filip přednesl své vize o budoucnosti OŘ Praha. Cílem by mělo být hlavně zlepšení stavu infrastruktury, kdy se dnes potýkáme s mnoha pomalými jízdami a celkově neutěšeným stavem některých tratí. Pan ředitel rovněž mimo jiné zmínil zájem na zlepšování stavu pracovišť. Dále pan ředitel deklaroval připravenost a otevřenost k jednání se sociálními partnery ze všech odborových organizací působících a zastupujících zaměstnance obvodu OŘ Praha. Panem ředitelem jsme byli ujištěni, že zaměstnavatel v nejbližší době neplánuje žádná opatření v provozních profesích, která by směřovala k redukci pracovních míst. Diskuse se rovněž vedla na téma využití nepotřebných objektů na pozemcích SŽDC. Z naší strany byl vznesen dotaz na realizaci některých výluk. Podle posledních informací došlo k odblokování problému s pozemky a největší stavba v rámci OŘ Praha rekonstrukce žst. Praha-Vršovice a trati do Hostivaře bude zahájena v průběhu letošního léta.

Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k přídělu objemu mzdových prostředků, nebylo možné rozhodnout o zvýšené výkonové odměně pro zatížená pracoviště. Odborové organizace setrvávají na svém společném návrhu, který prezentovaly již na únorovém jednání. Zároveň došlo k dohodě o konkrétních procentech VO pro vyjmenované stanice. Ze strany pana ředitele bylo sděleno, že pokud bude objem mzdových prostředků dostatečný, bude tento náš společný návrh tak jak jsme jej přednesli schválen. V zájmu rychlého vyřešení této problematiky bylo dojednáno, že dojde k mimořádné schůzce zástupců odborových organizací s vedením OŘ Praha a to v nejbližší době po tom, kdy dojde k realizaci přídělu objemu mzdových prostředků. Předpoklad je první polovina měsíce dubna. O výsledcích budeme informovat.