Dne 8. 3. 2018 se konalo pravidelné jednání Výkonného výboru s rozšířenou účastí o předsedy regionálních organizací a členy výborů. Konalo se proškolení z funkcionalit osobního portálu STKR, konkrétně administrování akcí z FKSP na OJ nebo C-FKSP. Interaktivní formou přednášel Ing. Pospíšil z O 10 GŘ SŽDC, který současně odpovídal na mnoho otázek spjatých s administrativou veškerých budoucích akcí. I přes počáteční negativní odpor některých členů k elektronické formě došlo na konci školení k všeobecné shodě nad výrazným zjednodušením jednotlivých úkonů a evidencí zaměstnanců.

Následoval blok, již bez účasti zástupce O10, který se věnoval pracovněprávní oblasti, především BOZP, kde SIBP pohovořili o novinkách v legislativní oblasti a poznatcích z jednotlivých pracovišť. K této části proběhla diskuse, neboť zaměstnavatel v OŘ Praha plánoval změny v systemizaci a zvýšení zátěže pro zbývající obsluhující zaměstnance. Jednalo se o žst. Praha Vršovice a žst. Praha Krč. Po několika jednáních s přednostou i ředitelem je v tuto chvíli zachován status quo. S touto problematikou souvisí i nedostatek kvalifikovaných dopravních zaměstnanců, neboť při přesčasové práci do 150 hodin ročně není schopen zaměstnavatel řádně obsadit veškeré plánované směny. Začátkem měsíce dubna se uskuteční plánované jednání zástupců OC a zaměstnavatele na úrovni OŘ Praha, kde by měl být vyřešen i požadavek na vyšší výkonové odměny pro exponovaná pracoviště. Předseda regionální organizace Petr Lorenc informoval o plánované akci Výletem za italskými vulkány z C-FKSP, která je již kapacitně naplněna. Výkonný výbor se dále zabýval usnesením RO ADP CDP Praha, které bylo doručeno právě předsedou p. Lorencem. Po dlouhé diskusi, bylo odsouhlaseno, že se vedení ADP bude zabývat pouze některými body usnesení a snažit se naplnit je. Kontroverzní bod, který se týká vyhlášení stávkové pohotovosti a přípravy na stávku není v současné chvíli akceptovatelný. Veškeré okolnosti spjaté s ukončeným kolektivním vyjednáváním byly prodiskutovány a další kroky budou ke zvážení, až ve vyjednávání následném.

Z důležitých informací, které zazněli to je změna ředitele OŘ Plzeň, kde byl odvolán Ing. Týr a jmenován Ing. Surý. Pověřen řízením SŽDC je statutární zástupce Bc. Jiří Svoboda, MBA, který bude následně hlavním organizátorem personálních i systémových změn u SŽDC. Společné jednání na úrovni GŘ a OC je naplánováno na 28. 3. 2018, kde by měl být předložen rozpis plánu mzdových prostředků pro rok 2018, hodnocení PKS SŽDC za rok 2017, předložen prozatímní rozpočet FKSP na rok 2018 a další organizační záležitosti. K 1. 4. 2018 dojde k začlenění SON do struktury OŘ, kde budou muset aktivně spolupracovat obě složky jak SBBH, tak SON, aby byly prováděné procesy efektivní a pod stejným úsekem. Je vysoká pravděpodobnost, že toto reorganizace v rámci podniku nebude poslední.