Ve čtvrtek 11. 6. 2020 se v sídle Správy železnic konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Jednání řídil Výkonný místopředseda Petr Fučík, který v úvodu pohovořil o dvoudenním semináři Asociace techniků bezpečnosti práce a PO, kterého se zúčastnil s předsedou ADP v Brně. Tématem bylo zařazování zaměstnanců do kategorií práce a autonomní požární detekce.

Na problematiku BOZP navázal předseda ADP, který pohovořil o prověrkách BOZP, které opět pokračují dle upravených harmonogramů. Velmi zajímavé je srovnání pracovních podmínek a pracovního prostředí v odvětví provozování dráhy a infrastruktury. Nesrovnatelně lepší podmínky má segment řízení provozu. Dalším bodem programu byl návrh organizační změny u OŘ UNL, kde se plánuje v žst. Blatno u Jesenice optimalizace počtu obsluhujících zaměstnanců v nočních směnách ze dvou na jednoho výpravčího. Následně bylo zpracováno nesouhlasné stanovisko, které bylo předáno v pátek 12. 6. 2020 přednostovi PO Karlovy Vary s doplňujícím vysvětlením. Toto stanovisko bude následně zasláno na DÚ a DI ČR na vědomí, neboť by v případě realizace mohla být ohrožena bezpečnost železničního provozu.

Výkonný výbor ADP přivítal nového člena za RO ADP Brno, pana Martina Klučku za Ing. Olgu Audovou, která ukončila pracovní poměr k 31. 5. 2020.

Diskutovalo se o přepojení žst. Plzeň na CDP Praha (14/15. 6. 2020), postupu v projednávání Katalogu zaměstnání, Odborové akademii a dalších tématech.

Resized 20200614 234613 5671