Ve středu dne 13. 2. 2019 se v sídle SŽDC konalo první letošní jednání Výkonného výboru ADP. Informací k projednání a k přijetí usnesení bylo mnoho, neboť od kolektivního vyjednávání uplynul více než měsíc.

V úvodu předseda Ing. Zazvonil, okomentoval jednání Rady ČMKOS, kde se mj. velmi intenzivně diskutovala problematika připravované první novely Zákoníku práce, která obsahuje mnoho ustanovení, která by měla zlepšit zaměstnancům pracovní podmínky např. zavedení pěti týdnů dovolené, ale také ustanovení, která nejsou zcela bez dopadů na působení odborových organizací. V současné době se precizuje návrh takovým způsobem, aby bylo dosaženo shody v rámci tripartity a mohl být legislativní proces postoupen do Poslanecké sněmovny ČR. V rámci jednání byly prezentovány ekonomické výhledy pro rok 2019 (krátkodobý výhled), ale také střednědobé. Sledovaný inflační cíl je dodržován, v letošním roce lze předpokládat růst mezd v souvislosti s výkonem ekonomiky, která je v dobré kondici a k „přehřívání“ či krizi nedochází. Dalším zásadním bodem byla činnost odborů v oblasti BOZP, především uplatňování kontrolní činnosti dle § 322 Zákoníku práce v jednotlivých podnicích či institucích.

V rámci organizace SŽDC je významným projektem tzv. revize výpravčích, který měl za cíl optimalizovat procesy, které lze nahradit vyšším typem zabezpečovacího zařízení, či úpravou stávajícího, takovým způsobem, aby byla dostatečně pokryta provozní potřeba a současně byl fond pracovní doby naplněn bez negativních dopadů. Bohužel, k tomuto projektu bylo přistoupeno různým způsobem a výsledkem v některých oblastech je prodlužování doby „střežení pracoviště“ nebo nově zavádění výluky služby dopravních zaměstnanců, což jen přináší negativní dopady pro dotčené zaměstnance. Předseda ADP na tuto skutečnost upozornil generálního ředitele Bc. Svobodu, MBA, který avizoval, že účel byl jiný a mělo by dojít k eliminaci těchto negativ a nápravě stavu, což budeme jako odborová organizace pečlivě sledovat.

Další informací předsedy bylo, že v letošním roce končí platnost Memoranda o spolupráci v oblasti poskytování jízdních výhod. Problém spočívá v nedokončeném projektu jednotného tarifu, a také sjednáváním smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci krajských samospráv od roku 2020 s různými dopravci. Významný vliv by to mělo i na zaměstnanost v rámci SŽDC, neboť centralizací procesů nejen v řízení železničního provozu (CDP Přerov, Praha), ale také u finančních účtáren (Pardubice, Olomouc) a dalších, by mohlo dojít k významnému zhoršení pracovních podmínek migrujících zaměstnanců SŽDC. Bude nutné dosáhnout všeobecné shody nad řešením této komplikované situace v resortu dopravy.

Místopředseda pan Linc pohovořil a plánu akcí C-FKSP, které jsou pro první pololetí již schváleny a aktivní účasti na projektech v rámci sociálního dialogu v rámci ČMKOS. Zástupci VV ADP v jednotlivých regionech přednesli informace o sjednaných dokumentech v rámci projednávání na úrovni OŘ, také o uzavřených Zásadách FKSP na organizačních jednotkách a sjednaných zvýšených VO pro exponovaná pracoviště. V rámci diskuse předseda nastínil, kam by bylo vhodné cílit v letošním roce kolektivní vyjednávání u SŽDC i ve vztahu k připravované novele ZP a procesu novelizace Katalogu prací (účinnost od 1. 1. 2021).