Poslední jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC v letošním roce se konalo dne 20.12.2018. Hlavním bodem programu bylo dosažení shody při projednávání Rámcových zásad FKSP na rok 2019.

Zástupci ADP deklarovali nutnost změny v čerpání příspěvku na dotovanou dovolenou z C-FKSP a úpravu textu, která by následně umožnila všem zaměstnancům SŽDC příspěvek na individuální tuzemský nebo zahraniční pobyt dle svobodné volby dodavatele z oblasti cestovního ruchu, což současná praxe neumožňuje. V rámci interních diskusí ve svazu i se zaměstnavatelem, byly Rámcové zásady FKSP na rok 2019 podepsány všemi sociálními partnery působícími u SŽDC, s požadavkem ADP, aby v průběhu roku 2019, došlo k nalezení optimálního řešení dané problematiky u dotované rekreace. Souhlasným stanoviskem a připojením podpisu nebudou žádnému zaměstnanci kráceny příspěvky na penzijní případně životní pojištění od zaměstnavatele, nebude ohroženo čerpání sociálních výpomocí pro zaměstnance v tíživé životní situaci apod. Nyní je na zástupcích odborů na úrovni organizačních jednotek zaměstnavatele jakým způsobem budou nastavena pravidla pro čerpání FKSP v dané OJ. Tam se bude rozhodovat o výši příspěvku na stravenku, o rozpočtování příspěvku na dovolenou, o příspěvku na bezplatné dárcovství krve (Jánského plakety, či kříže), plánu akcí hromadných či individuálních v oblasti kultury a sportu.

Jako další bod programu byl předložen k projednání návrh Pokynu GŘ č. 1 /2019, který je novým dokumentem, který zpřesňuje a definuje cílový stav u SŽDC v oblasti dálkového řízení. Vychází z pokynu č. 9/2013, který tuto problematiku před lety řešil. Nově je definováno integrované dispečerské pracoviště, které v sobě zahrnuje pracoviště PPV, regionální dispečerské pracoviště či místní pracoviště pro např. práci v uzlech. Podrobná mapa sítě, je k dispozici ke stažení zde.

 

Dne 10. prosince 2018 se uskutečnilo v Domě odborových svazů 7. zasedání Rady ČMKOS, program tohoto zasedání obsahoval Kontrolu plnění a rozpracování úkolů, Rozpracování a konkretizaci závěrů 1. Sněmu ČMKOS, Zprávu o porušování zaměstnaneckých a odborových práv v roce 2018, Zprávu ze zasedání RK ČMKOS, Aktuální info Vedení ČMKOS a Evropské a mezinárodní otázky. Za Alianci drážního provozu se tohoto zasedání účastnil výkonný místopředseda Petr Fučík.

V úvodu přivítal zůčastněné předseda ČMKOS Josef Středula a okomentoval úvodní body programu s tím, že připomenul 70. let Všeobecné deklarace lidských práv, která zdaleka není ve všech zemích dodržována a naplňována, připomenul nízkou míru nezaměstnanosti v naší republice (2,2%), jedna z nejnižších v okolních zemích a upozornil na zbytečné zveličování blížící se krize s jejími důsledky na jednání společnosti. Na přiložené prezentaci taktéž graficky předvedl růst mezd mezi roky 2007 - 2018, věnoval se také minimální mzdě, vývoji zaručené mzdy po 1. lednu 2019 a E-neschopence. Dalšími tématy byla činnost Rady mladých pro budoucnost ČMKOS, aktivní účast členů ČMKOS při Evropských volbách 2019. V průběhu tohoto bloku p. předseda Středula pogratuloval zástupci ADP k podpisu Kolektivní smlouvy u SŽDC s tím, že výsledek koresponduje s doporučením Rady ČMKOS.

Dalším bodem jednání, který vzbudil určitou míru emocí, bylo rozhodnutí o pořádání Manifestačního mítinku pro rok 2019, návrh lokalit, způsob provedení, choreografie a účast jednotlivých svazů byla důvodem k vášnivé debatě. Za náš svaz byla vyjádřena podpora konání mítinku, jako možnosti zviditelnění práce odborářů, jak aktivních členů, tak i příklad pro případné členy budoucí. Znamená to však pro nás i závazek k aktivní účasti na tomto mítinku. Byla stanovena skupina Zákoníku práce ve složení p. Josef Středula a p. Vít Samek.

Taktéž byla vyhodnocena žádost Aliance drážního provozu o navýšení pracovních úvazků pro dva svazové inspektory BOZP, p. Jan Zazvonil a p. Petr Fučík, která byla po krátké prezentaci předložena k hlasování a jednomyslně schválena, včetně navýšení rozpočtu.

Na závěr referovala předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková o demonstraci proti zrušení nemocnic v Orlové, která se koná dne 13.12.2018.

V prostorách sídla ČNB se v pondělí dne 10. 12. 2018 v odpoledních hodinách uskutečnilo pravidelné setkání zástupců odborových svazů sdružených v rámci ČMKOS s bankovní radou a guvernérem České národní banky. Po úvodních slovech guvernéra Jiřího Rusnoka vystoupil předseda Josef Středula, který zhodnotil aktuální stav probíhajících kolektivních vyjednávání, sdělil všem přítomným, že cíle stanovené pro letošní rok v růstu mezd (7 -9%) se daří plnit. Zmínil ukončené kolektivní vyjednávání u SŽDC, která zaměstnává přes 17 000 zaměstnanců a podařilo se dohodnout změnu kolektivní smlouvy s růstem mezd na rok 2019 o 7,55 % oproti roku 2018.

Velmi zajímavou prezentací byl „Ekonomický výhled a měnová politika ČNB, včetně pohledu na konvergenci ČR“. Přednášející Petr Král, ředitel měnové sekce zhodnotil současnou ekonomickou situaci ČR, kde zdůraznil, že se daří úspěšně plnit inflační cíl ČNB, který je stanoven na 2 %. Poslední makroekonomické výstupy za listopad 2018 jsou v této hodnotě, neboť růst cen potravin se zastavil. Míra nezaměstnanosti činí 2,2 %, což je nejnižší hodnota v rámci celé EU (SRN 3,3 %, Rakousko 5,1 %, Slovensko 6,6 %, Polsko 3,8 %), ale negativním efektem je převis nabídky pracovních míst nad poptávkou, kterou není možné již uspokojit zaměstnanci z množiny nezaměstnaných, kteří buď nemohou pracovat pro svá omezení, nebo pracovat nechtějí.

Byla představena prognóza růstu HDP v krátkodobém období, kdy by měla ekonomika dosáhnout meziročního růstu o 2,7%, což se projeví, zvýšenou spotřebou domácností, které budou mít vyšší příjmy z dojednaných kolektivních smluv na rok 2019, včetně soukromých i vládních fixních investic. Růst mezd v následujícím roce bude zpomalovat především v odvětvích netržních. Kurz koruny bude příští rok posilovat vůči euru, a také bude pokračovat postupné zvyšování úrokových sazeb. V závěru přednášky byl představen pohled ČNB na ekonomickou konvergenci, (sbližování domácí ekonomiky s úrovní vyspělých členských států EU) především sousedních ekonomik (SRN a Rakouska).

Na tento blok reagoval ve své prezentaci hlavní makroekonom ČMKOS Martin Fassman, který velmi podrobně popsal pohled odborů na konvergenci. V rámci diskuse zmínil předseda Josef Středula vliv průmyslové revoluce 4.0 na růst HDP, ale také na míru nezaměstnanosti, které se projeví především zaváděním inteligentních a autonomních systémů do praxe, či růstový trend počtu exekucí.