Těmito slovy, by se dalo shrnout jednání pracovní skupiny pro stejnokrojové součástky a OOPP, které se konalo v sídle SŽDC dne 2. 4. 2019. Paní ředitelka Odboru nákupu veřejných zakázek Mgr. Kotková, Ph.D. představila plán implementace nových stejnokrojů, který by měl být v roce 2019 ve fázi případných úprav, které byly požadovány zástupci odborových organizací a současně budou akceptovány managementem firmy. V druhé polovině roku se předpokládá vyhlášení soutěže na dodavatele, aby od ledna 2020 mohl být v centrálním skladu v Hradci Králové připraven dostatečný soubor pro první skupiny zaměstnanců. V rámci diskuse bylo velmi obtížné nalézt konsensus u všech nových testovaných součástek, nejvíce negativních emocí vzbudilo vzorování puloverů a vest a nový typ červených stejnokrojových čepic. Naopak shoda byla nad provedením sukní, kalhot, vázanek, šátků i košil. Bylo navrženo v rámci diskuse zrušení bundokošil, které by byly nahrazeny jiným režimem užívání nového vzoru bílých košil. Tímto aktem by došlo ke snížení zásob na skladě, dále k jednotné barevné kompozici a eliminaci zažitých stereotypů. V rámci přípravy změny předpisu SŽDC Zam3 zazněla otázka řešení stylu oblékání na CDP a ústředních stavědlech, kde by se mohlo dosáhnout jiné nárokovosti dle vykonávané činnosti místo principu založeném na KZAM jako nyní. Připomínky a návrhy byly shodně prezentovány ADP a OSŽ pro signalisty, hradlaře a další zaměstnance nejen řízení provozu, které jsou vybavovány OOPP a na základě podnětů by tito zaměstnanci požadovali do nároku trika oranžové barvy s dlouhým rukávem nebo mikiny. Zástupci SŽDC, přislíbili interní diskusi a řešení těchto požadavků.

Vedení organizace nebude mít snadnou úlohu s identifikačním procesem, což změna vizuálního stylu uniforem nepochybně je. Zaměstnanci jsou většinově velmi citliví na změny, ale pokud bude dodržen princip elementární názorové vyváženosti ze strany sociálních partnerů, mohou získat všichni, což ukáže budoucí období.

Společné jednání OC a zástupců zaměstnavatele se konalo po dvouměsíční přestávce dne 26. 3. 2019 v sídle SŽDC. V úvodu ředitel odboru personálního nastínil program jednání, který reflektoval na mj. na mzdový vývoj za uplynulé dva měsíce roku 2019. V této souvislosti zmínil průměrnou mzdu u SŽDC, která činí 36 639 Kč, přičemž nárůst proti stejnému období roku 2018 činí +12,04%. SŽDC má 17 155 zaměstnanců a u dlouhodobě nedostatkových profesí je uzavřeno za první dva měsíce 47 nových pracovních smluv a poskytnutí náborového příspěvku. Od 1. ledna jsou nově poptávány a obsazovány pracovní pozice „správce stanice“, v TS 7-9, v cílovém početním stavu 60 zaměstnanců. Nově se bude zajišťovat ochrana a ostraha majetku a budov v gesci jednotlivých OŘ. Ing. Koucký předložil zástupcům odborů rozpis plánu MOON na organizační jednotky pro rok 2019, s tím, že jsou v tomto rozpočtu zohledněny i motivační odměny, které v letošním roce budou čerpat zaměstnanci řízení provozu, odborných správ a modernizace dráhy. Dále byl odsouhlasen zálohový příděl FKSP na rok 2019. V souvislosti s FKSP byl prezentován návrh OSŽ na dotovanou rekreaci z C-FKSP pro rok 2020 a další období, který měl přímou vazbu na požadavek ADP otevřít nabídku pro další poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu. Předloženy návrh vyzdvihl roli ČD TRAVEL jako integrátora zúčtování a komunikace s dalšími čtyřmi poskytovateli. Tento návrh je pro nás jako zástupce ADP neakceptovatelný a budeme dále hledat řešení dané problematiky.

Kvalifikační katalog bylo další téma, kterému byla věnována pozornost, v současné době bude pracovní skupina zaměstnavatele do 30. 9. 2019 analyzovat data a navrhovat řešení k přijetí změn v dokumentu a od října budou přizváni zástupci OC, kteří budou mít společně čas do dubna 2020, aby následně mohla proběhnout implementace.

Organizační změny u SŽDC s dopadem do zaměstnanosti by měly být v roce 2019 minimální, ovšem změna, která se uskuteční od 1. 5. 2019 bude mít přesah i do řízení provozu. Z O22 se vyčlení skupina, včetně personálního zajištění, která bude nově organizačně začleněna pod O11 a bude zajišťovat činnosti v loňském roce zrušeného oddělení (SEPA). Nové uspořádání s sebou přináší i zastavení projektů, které řízení provozu požadovalo v minulosti jako jsou centrální rozkazy apod.

Revize výpravčích je projekt, který vnesl mnoho negativních emocí do segmentu řízení provozu, neboť ředitelé některých OŘ i přes proklamace generálního ředitele rozšiřují počty pracovišť, kde je uplatňováno střežení pracoviště nebo rozšiřování doby střežení. Nejvíce negativních ohlasů od výpravčích je z OŘ Olomouc a Hradec Králové. Někde se snaha ušetřit mzdové náklady, jinde je problém s ad hoc trasami nákladních vlaků, většina ale má shodného jmenovatele, kterým je nedostatek výpravčích. Toto je problém celosíťový a zhoršování pracovních podmínek pro stávající zaměstnance je v době sociálního smíru a dialogu neobhajitelné. Znovu je zapotřebí apelovat na zaměstnance, aby pečlivě zvážili podpis dvoustranné dohody (DPČ) na pracovníka dozoru nebo vypověděli stávající smlouvy. Tento akt nelze nařídit a je pouze na svobodném rozhodnutí každého zaměstnance.

Zaměstnavatel předložil text vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2018 k projednání. Problematiku BOZP přednesl ing. Pospíšil, který zmínil pohledové zkoušky zábleskového světla či práci komise pro akce sociálního a bezpečnostního charakteru pro rok 2019. Další jednání se uskuteční dne 30. 4. 2019.

Nový typ zábleskového světla pro potřeby SŽDC, byl včera dne 20. 3. 2019 v žst. Praha Holešovice podroben pohledové zkoušce pro denní a noční režim svícení. Přizváni byli zástupci odborových organizací, zástupci SŽDC z oddělení dopravy, BOZP a zástupce výrobce. Za ADP se zúčastnili předseda Ing. Zazvonil a výkonný místopředseda pan Fučík, neboť bezpečnost práce je v jejich gesci. Pohledové zkoušky se konaly na vzdálenost 760, 550 a 320 metrů, kde byla možnost subjektivního hodnocení přítomných zástupců ve srovnání s typy užívanými v podmínkách SŽDC dnes. Nový výrobek splňuje očekávání na dostatečnou světelnost pro strojvedoucí, řešenou vysoce svítivými led diodami a specifickým upevněním k patě kolejnice. Bohužel negativní stránkou je časová náročnost na upevnění k patě, původně diskutované využití silných magnetů by přineslo úsporu času i fyzické námahy. Velmi spokojen byl zástupce FS ČR, který vyzdvihl kvalitu zpracování i dostatečnou viditelnost v náročných světelných podmínkách za slunečního svitu nebo v noci na zábrzdnou vzdálenost 700 m.

V současné době má každé Oblastní ředitelství k dispozici jeden pár těchto zábleskových světel od výrobce, která jsou již ve zkušebním provozu. Budoucím sjednocením používaných zábleskových světel dojde k zajištění větší bezpečnosti zaměstnanců pracujících v provozované dopravní cestě.

Dne 28. 2. a 13. 3. 2019 se na OŘ Ústí nad Labem konalo společné jednání zástupců odborových organizací působících u OJ. Cílem bylo sjednání dohody o poskytování výkonových odměn pro zaměstnance OŘ Ústí nad Labem na pracovištích s vyšší pracovní zátěží dle článku 34 PKS SŽDC 2019. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil náměstek pro ŘP Ing. Miloš Štefl a vedoucí kanceláře ředitele OŘ PhDr. Zdeněk Jílek.

V úvodu jednání náměstek ředitele pro ŘP Ing. Miloš Štefl okomentoval návrh zaměstnavatele, který byl předložen OC. Poté došlo k ujasnění návrhů a stanovisek jednotlivých OC a zaměstnavatele. Následně byl předložen návrh na pracoviště s vyšší VO, který se téměř shodoval s pracovišti dohodnutými v roce 2018. Tento návrh byl zaměstnavatelem akceptován. Výše VO byla sjednána do konce roku 2019 s platností od 1. 4. 2019.

Výše VO dle PO OŘ Ústí nad Labem:

PO Děčín

 • ŽST Děčín východ dol.n. – výpravčí 12% signalista St. 1,3 8 %
 • ŽST Děčín hl. n. – výpravčí ÚS 12 %
 • ŽST Děčín hl. n. – DP vedoucí směny 7 %
 • ŽST Mělník – výpravčí, signalista 8% , 6%
 • ŽST Ústí nad Labem Střekov – výpravčí 10%

PO Karlovy Vary

 • ŽST Karlovy Vary – výpravčí 7%
 • ŽST Cheb – výpravčí 8%
 • Odb. Chomutov město – výpravčí 8%
 • ŽST Nové Sedlo u Lokte – výpravčí 7%
 • ŽST Tršnice – výpravčí 6%
 • ŽST Blatno u Jesenice – výpravčí 7%
 • ŽST Sokolov – výpravčí od 1.5. 2019 8%

PO Most

 • ŽST Bílina – výpravčí 10%
 • ŽST Most – výpravčí 8%
 • ŽST Louny – výpravčí 7%
 • ŽST Obrnice – výpravčí 8%
 • ŽST Most n.n. – signalista St. 3 6.5 %

PO Ústí nad Labem

 • ŽST Ústí nad Labem hl. n. – výpravčí ÚS 12%
 • ŽST Ústí nad Labem západ St. 1,5 – výpravčí 10% , 8%
 • ŽST Lovosice – výpravčí 7%
 • ŽST Hněvice – výpravčí 7%
 • ŽST Čížkovice – výpravčí od 1.6. 2019 7%

Dne 6. 3. 2019 proběhlo pravidelné jednání s ředitelem OŘ Praha. Za zaměstnavatele byli přítomni kromě ředitele náměstek pro provoz Ing. Ludvík a ekonomický náměstek Ing. Gánovský. Za ADP předseda RO ADP Praha Milan Gajdács a člen výkonného výboru Jan Pavliš. Hlavním tématem byl požadavek ADP na ukončení úvah o rozšíření střežení pracovišť a zavádění tohoto institutu tam kde doposud aplikován nebyl. Našimi zástupci byly zmiňovány argumenty proti tomuto rozhodnutí. V prvé řadě jde o faktické prodloužení pracovní doby a zkrácení doby na odpočinek mezi směnami. Takové opatření zároveň nevnáší tolik potřebný klid mezi provozní zaměstnance a v průběhu platnosti kolektivní smlouvy výrazně mění podmínky, za kterých zaměstnanec má nadále pracovat. Zároveň pro potenciální zájemce o tuto práci je vysílán signál, že stávající pracovní podmínky mohou být snadno změněny v neprospěch zaměstnanců, nemluvě o tom, že potencionální zájemce může toto zcela odradit a zájem o tuto práci nadobro ztratí.

ADP má za to, že jakékoliv restrikce v době akutního nedostatku personálu, kdy je provoz zajišťován jen díky obětavosti zaměstnanců na úkor jejich volna, které by mohli trávit se svými nejbližšími a za cenu přesčasové práce, která v mnohých případech přesahuje i 400 hodin ročně jsou kontraproduktivní a demotivující. Rozšířením doby střežení nebo zaváděním tam kde dosud aplikováno nebylo dojde zcela jistě k demotivaci velké části těchto zaměstnanců doposud loajálních s firmou. Zkrácení doby odpočinku mezi směnami je rovněž jedním z rizikových faktorů, které v posledních týdnech byly jednou z příčin nehodových událostí prozatím většinou na straně strojvedoucích.

Po vyslechnutí těchto argumentů byl s ředitelem OŘ domluven tento postup. Realizace opatření bude přehodnocena. Všechny strany jak zaměstnavatel tak odborové organizace dodají v nejbližším možném termínu podklady, se seznamem stanic kde je noční střežení problematické. Následně bude opatření revidováno.