Pozvánka ke stažení v PDF:

Dne 28. 6. 2019 v 8 h se v budově OŘ Brno uskutečnilo setkání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel OŘ Brno Ing. Libor Tkáč, dalšími účastníky jednání byli vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Miluše Vlasáková  
a náměstek pro řízení provozu Ing. Pavel Surý, MBA. Za RO ADP Brno se jednání účastnila Ing. Olga Audová.

Hlavním bodem jednání bylo: vyhlášení čtvrtletní výkonové odměny za II. čtvrtletí roku 2019 

Ing. Vlasáková přítomné seznámila s obsahem a pravidly vyplacení výkonové odměny 
za II. čtvrtletí tohoto roku.
Použitelný objem mzdových prostředků je ve výši maximálně 2 400 000,- Kč

Tato částka bude rozdělena mezi jednotlivé úseky náměstků, odborné správy, provozní obvody a úsek ředitele dle počtu zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou v měsíci červnu 2019, a to v průměru cca 1.187,- Kč na jednoho zaměstnance v evidenčním stavu. Rozdělení přiděleného objemu mzdových prostředků přísluší vedoucímu zaměstnanci s ohledem 
na dodržení těchto podmínek:
- zaměstnanec odpracoval alespoň jednu směnu v měsíci červnu
- nepřipravuje se na budoucí zaměstnání

V případě, že je zaměstnanci krácena výkonová odměna z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, je na zvážení příslušného vedoucího zaměstnance, zda navrhne přidělení čtvrtletní výkonové odměny. Výplata čtvrtletní výkonové odměny bude zaúčtována do výplaty za měsíc červen.

Ředitel OŘ Ing. Tkáč pohovořil o nadcházejících plánech a úkolech, mezi které mimo jiné patří i nový způsob rozdělování motivačních výkonových odměn. Vedoucí pracovníci by je měli rozdělovat dle zásluh, kvality odvedené práce i ochotě a vstřícnosti zaměstnanců např. při mimořádných událostech či potřeby přeložení směny. Motivační odměny by neměly být rozdělovány plošně a jejich výše by se měla pohybovat mezi 1000,- až 3000,- Kč.
Pan náměstek Ing. Surý poznamenal, že přednosta PO Brno Ing. Vejmělka již tento způsob vyplácení mimořádných odměn aplikuje.
Ing. Tkáč informoval o personální změně, ke 30. 6. je odvolán náměstek pro ekonomiku 
Ing. Pavel Štaffa a od 1. 7. je do této funkce jmenován Ing. Libor Zikl.

Ing. Štaffa bude systémovým specialistou PO Brno (supervizorem) pro kontrolu kvality 
a četnosti úklidu vnějších i vnitřních prostor v celém obvodu. Z důvodu nedostatečného provádění úklidu bude k 1. 7. vydán Pokyn k řešení systému kontroly úklidu.
K 1. 7. proběhnou změny v odborových správách s ohledem na logiku prováděných činností a odstranění duplicity, bez dopadu na zaměstnanost. Tyto změny jsou prováděny z důvodů přiblížení celorepublikovému standardu na SŽDC. Na základě tohoto principu má dojít ke změně pracovní doby komanda PO Brno; od 1. 7. budou v pracovní dny k dispozici od 7h do 16h. Výhledově k 1. 1. 2020 se připravuje sloučení správ tratí Brno a Břeclav, důsledkem toho bude i úprava hranic traťových okrsků. Dojde ke koncentraci lidských i materiálních zdrojů do logických míst vzhledem k potřebám provozu, zlepší se kvalita zázemí pro zaměstnance.

Pan ředitel pohovořil o připravovaných stavbách.
Částka 37 milionů je účelově přidělena na opravu KO na trati Brno – Havlíčkův Brod, která musí být připravena do r. 2021, před započetím roční výluky Maloměřice – Adamov – Blansko. Stavba „třebovské tratě“ bude financována z prostředků Evropské banky. Současně bude probíhat rekonstrukce žst. Česká Třebová.
Dalšími velkými investičními stavbami bude rekonstrukce odb. Brno - Židenice, žst. Maloměřice (včetně spádoviště), stanice Brno - Královo Pole.
V polovině roku 2020 začne elektrifikace tratě Brno – Střelice a dále do Zastávky.
Ve výhledu je dvojkolejná elektrifikovaná trať Brno – Přerov, stavba by měla být zahájena v Přerově.

Velkým úkolem je příprava na spuštění provozu v žst. Brno hl. po ukončení rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. V příštím grafikonu je na základě požadavků dopravců 100% naplněna kapacita žst. Brno hl. n. Zhotovitel stavby garantuje připravenost stavby k novému GVD 2019/2020. V zájmu plynulého a bezpečného provozu v nových podmínkách a eliminaci MU budou zapojeni školaři dopravců na pořádání zkušebních jízd. Výpravčí Brna hl.n. využijí cvičného sálu na CDP Přerov k simulaci provozu a poruch na novém JOP.

Náměstek Ing. Surý zhodnotil situaci řízení provozu. V lednu byl na CDP Přerov den otevřených dveří bez konkrétní odezvy zájemců. Ze stávajících 5 žádostí o práci na CDP Přerov jsou aktuální tři. V polovině července se sejdou ředitel CDP a Ing. Surý a prodiskutují stávající stav a výhled do budoucna. Ke 30. 9. budou společně posuzovány žádosti a nabídky ředitelů CDP Praha a Přerov s ředitelem OŘ Brno.
V roce 2020 má dojít ke změně způsobu vzdělávání. SŽDC bude využívat vlastní zdroje (pracovníky oddělení dopravy a oddělení kontroly) a zájemce z DVI, kteří přejdou k naší organizaci. Za tímto účelem dojde k modernizaci stávajících prostor sloužících ke vzdělávání, vybavení výpočetní technikou s interaktivním přístupem.

Kurzy pro signalisty a výpravčí pořádané OŘ Brno internátním způsobem mají naplněnou kapacitu (20 až 23 lidí) na podzimní i lednový kurz. Je zájem účastníků i z jiných OŘ, ovšem většina míst je určena pro zájemce z našeho OŘ. Odborem 10 je povoleno příjímání zaměstnanců bez maturitní zkoušky s dlouholetou praxí v provozu, aktuálně se to týká 5 lidí.

PO Brno má v OŘ Brno největší nedostatek zaměstnanců, možnostmi snížit deficit v oblasti lidských zdrojů jsou: příjímání zaměstnanců od dopravců, kteří s ohledem na provozování osobní dopravy Jihomoravským krajem mohou mít nadbytek zaměstnanců, a dalším způsobem je navázání spolupráce se školami a jejich absolventy již v době studia.

V závěru setkání pan ředitel zdůraznil zájem o spolupráci, řešení problémů a zpětnou vazbu s odborovými centrálami.

 

Původně jsem neměl v úmyslu toto téma nějak intenzivně mediálně prezentovat, ale několik pozitivních nálezů z poslední doby a moje funkce svazového inspektora BOZP, mě přinutilo napsat k tomuto tématu několik vět i na našich stránkách. Alkohol všeobecně je vnímán jako tzv. měkká droga, ovšem jeho působení na lidský organizmus při dlouhodobém nadužívání je velmi dobře zmapováno. Je to droga, jako každá jiná. Vaše práce, i když je velmi často podceňována, je prací vysoce náročnou na soustředění, paměť a výkonnost. Všechny tyto atributy konzumace alkoholu i ostatních drog silně omezuje a navíc podporuje nezdravou sebejistotu s následným odbouráváním zábran. To jsou vlastnosti, které se v žádném případě neslučují s řízením železničního provozu, jehož jste při své práci součástí. Nezapomínejte také, že pod vašima rukama proudí tisíce lidských životů a obrovské finanční hodnoty. Chyba nebo pracovní zmetek může kdykoli postihnout každého z nás, je jedno jestli na více nebo méně zatíženém pracovišti. Bude-li následně zjištěn u zaměstnance pozitivní nález nepomůže nejschopnější právník ani sebelepší pojištění a u soudného zaměstnance se přidá ještě svědomí. Alkohol, jak jistě víte, má určitou dobu k odbourání, je závislá na tělesné konstrukci jedince, toleranci jeho těla k alkoholu, vypitému množství a době poslední konzumace. U drog je to ještě složitější, protože jejich stopa v těle přetrvává řadu dní i týdnů. Jejich konzumace se dá bezpečně prokázat vyšetřením krve a moči, zpětně po značně dlouhé období. V zahraničí se dnes, kromě jiného, již před přijetím zaměstnance provádějí testy zda dlouhodobě nepožívá drogy.

V souvislosti s pozitivními nálezy Vás žádám, přistupujte k Vaší práci zodpovědně, nastupujte na směny odpočatí a střízlivý a nezahazujte svoje schopnosti a pracovní dovednosti. Přestože je na trhu práce rekordní nedostatek zaměstnanců nebude lehké s vizitkou §55 sehnat novou práci. Dá se také předpokládat značný nárůst kontrolní činnosti zaměřený na požívání alkoholu a drog.

Dne 13. 6. 2019 se uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP, tentokrát bez účasti zaměstnavatele. Ústředním bodem byla změna termínu konání Kongresu ADP, který se uskuteční ve středu dne 18. 9. 2019, v Pardubicích v Domě techniky (pozvánka bude distribuována samostatně). Důvodem změny termínu byla kolize s kampaní ČMKOS „Konec levné práce„, která vyvrcholí 17. 9. 2019 ve Fóru Karlín. V současné době potvrdili svoji účast na kongresu předseda ČMKOS Josef Středula, prezident OAVD Mgr. Jozef Chovanec a další hosté.

Předseda ADP informoval členy VV ADP o výsledcích posledních jednání se zaměstnavatelem, z Rady a Sněmu ČMKOS. V této souvislosti se uskutečnila nominace a volba zástupců ADP do Krajských rad hospodářské a sociální dohody (malých tripartit). Na základě usnesení Výkonného výboru ADP bude seznam se zvolenými zástupci s průvodním dopisem zaslán na ČMKOS k dalším procedurálním úkonům.

V dalším bloku jednání byla přednesena zpráva Centrální revizní komise o provedené kontrole hospodaření. Předseda v bodu různé informoval o schválených sociálních výpomocích z prostředků FKSP, které se podařilo v součinnosti se zaměstnavatelem zajistit našim dlouhodobě nemocným členům.

V odpoledních hodinách se konalo za účasti členů Výkonného výboru setkání se zaměstnanci, bývalé organizace Kolín II., kteří byli v začátcích velkou oporou pro další rozvoj ADP. Na společném setkání prezentoval místopředseda Daniel Linc projekty ČMKOS a pohovořil o vzniku a poslání Mezinárodní organizace práce, která v letošním roce oslavila 100 let od svého vzniku. Následovala diskuse nad tématy , které se týkaly kolektivní smlouvy na rok 2020, vzhledu nových uniforem, Zásadách FKSP či jízdních výhod pro zaměstnance SŽDC.

Dne 28. 5. 2019 se za účasti generálního ředitele SŽDC konalo pravidelné jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele. V úvodu Bc. Svoboda, MBA zrekapituloval hospodaření organizace za 1.Q. 2019, kde SŽDC plní závazky sjednané v PKS, dále zhodnotil koncept motivační odměny, který se začíná aplikovat v jednotlivých OŘ. Poděkoval za zpětnou vazbu při návrhu nových uniforem a vyzdvihl potřebu vystrojit i zaměstnance CDP, kteří nejsou v kontaktu s cestující veřejností. Výstrojní součástky nebudou mít vzhled uniformy, ale budou stylizovány do konceptu lehkých kalhot a polo trika s límečkem. V odpovědi na dotaz z pléna ohledně příspěvku na dojíždění zaměstnanců vlakem do zaměstnání od GVD 2019/2020 s jinými dopravci než s ČD, a. s., sdělil, že tuto problematiku by chtěl vyřešit v nejbližších měsících.

V dalším bloku jednání, přivítal Ing. Koucký ředitelku ČD Travel, Mgr. Jíšovou, která představila portfolio služeb, které CK poskytuje klientům. Následovala diskuse nad postavením ČD Travelu v podmínkách SŽDC, a také v rámci zákonné legislativy pro hospodaření s FKSP. Zástupci ADP v rámci diskuse požadují sjednocení pravidel pro C-FKSP a v rámci OJ nebo posílení rozpočtů na organizačních jednotkách a individuální rekreaci nerozpočtovat na úrovni C-FKSP. Jiná je situace u TDM nebo příspěvku na rekreaci pro rodinného příslušníka při nároku na KOP, kde by současná úprava nebyla rozporována. Vzhledem k faktu, že toto jednání bylo určeno k vytyčení výchozích pozic jednotlivých stran a zájmů, přislíbil Ing. Koucký předložení návrhu zaměstnavatele do příštího jednání v měsíci červnu. Současně sdělil, že problematika FKSP je neméně důležitá, stejně jako příspěvek na dopravu, který bude souviset s kolektivním vyjednáváním na další období. V rámci projednávání byl ukončen proces organizační změny na úseku O22 a O11, kde od 1. 6. 2019 budou jednoznačně stanoveny odpovědnosti gestorů (O22) a metodiky (O11). V souvislosti s touto změnou dojde k přesunu dvou pracovních položek pod O11, jinak bez vlivu na zaměstnanost. Příští jednání se uskuteční 25. 6. 2019 v sídle SŽDC.