Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k vyhrocené atmosféře posledních dní dovolte, abych jako člen vyjednávacího týmu ADP uvedl na pravou míru některé informace a zprávy, které se dané problematiky týkají a jejich prezentace je slušně řečeno „sporná“.

Problém 1. Kolektivní vyjednávání NENÍ uzavřeno a kolektivní smlouva NENÍ podepsána, proto jsou všechny emoce kolem zveřejněných informací předčasné. V případě, že nedojde k podpisu kolektivní smlouvy do konce roku 2017, vejde v platnost Opatření zaměstnavatele, které řeší způsob odměňování zaměstnanců. Důležité je, že podle předloženého návrhu „Opatření“ by nemělo dojít ke zhoršení podmínek pro zaměstnance v případě nepodepsání kolektivní smlouvy.

NULOVÝ TARIF

Problém 2. Všechna zveřejněná čísla z kolektivního vyjednávání je nutno správně interpretovat. To, že poslední návrh zaměstnavatele na nárůst 3,2 % případně odborovými centrálami prezentovaných 6,5 % vůči „nulovému tarifu“ vůbec neznamená, že podle nové kolektivní smlouvy najdete na svých výplatních páskách pouze o 3,2 (resp. 6,5) % větší částku. Celým jádrem problému je tzv. „Nulový tarif“. Co to je? Protože zaměstnavatel navrhnul a odborové centrály akceptovaly nový model odměňování zaměstnanců, jehož podstatou je jedna tarifní sazba pro každý TS a osobní příplatek, který zohlední odpracovanou dobu a kvalifikaci každého zaměstnance, bylo nutno vytvořit základní tabulku se sazbami tarifu pro jednotlivé stupně. Abychom se byli schopni orientovat v předkládaných návrzích, byla tato tabulka se základními sazbami, která byla z obou stran připomínkována a precizována, označena jako „Nulový tarif“. Od okamžiku stvoření „Nulového tarifu“ a osobního příplatku se tedy případné nabídky zaměstnavatele i odborových centrál odvíjí od tohoto bodu. Čistě pro vaši orientaci: Současný předložený návrh zaměstnavatele na nárůst ve výši 3,2 % by znamenal ve vaší reálné mzdě nárůst velmi zhruba kolem 4 - 4,5 %.

Vyjednavači ADP i kolegové z ostatních odborových centrál si samozřejmě velmi dobře uvědomují situaci na trhu práce a vývoj mezd ve veřejném sektoru a trvale na ni při vyjednávání upozorňují. Velmi důležité je, že odborové centrály dosud postupují ve shodě. Proč? Při současném stavu proti sobě stojí pouze dvě strany Odbory (9 odborových centrál) - Zaměstnavatel, což celé jednání výrazně zjednodušuje a vyjednávací pozici odborových centrál výrazně posiluje. Jsme si všichni dobře vědomi očekávání, která byla povzbuzena vyjádřeními a předvolebními sliby politiků a věřte, že se opravdu snažíme vyjednat pro vás (ale i pro nás, možná si to někteří z vás neuvědomují, ale i my vyjednavači, jsme normální provozní zaměstnanci) co nejvýhodnější podmínky. Doufám, že si všichni uvědomujete také skutečnost, že bez shody odborových centrál nebude možné ani podepsat kolektivní smlouvu, ale hlavně ani aplikovat nějakou skutečně efektivní formu protestu vůči zaměstnavateli. Na nejradikálnější požadavky na dvouciferný nárůst můžu říct jen to, že z mého pohledu, není a nebyl reálný, nicméně i současné požadavky odborů znamenají slušné vylepšení současných podmínek. Slyšíme vaše názory a požadavky a snažíme se je prosazovat, ale současně upozorňuji, že to nejsme my, kdo disponuje prostředky a rozhoduje o jejich využití.

Jsou různé metody jak zaměstnavatele, ale hlavně politiky (neboť oni jsou ti, kteří rozhodují!!!) přimět k lepšímu naslouchání požadavkům zaměstnanců. I vy jako jednotlivci máte možnosti, jak nahlížení zaměstnavatele na naše požadavky ovlivnit. Metody jsou různé. Od krajních (např. stávka) po i v současné době naprosto legitimní (např. nepodepsání dohody o práci přesčas nad zákonem stanovený rámec 150 hodin). Rozhodně si však nemyslím, že je momentálně žádoucí a korektní někoho verbálně napadat, vyhrožovat, hodnotit a odsuzovat za výsledek dosud neuzavřeného kolektivního vyjednávání. Znovu zdůrazňuji, že se nás jako vyjednavačů, výsledek kolektivního vyjednávání dotkne stejně jako vás. Dále bych si dovolil připomenout, že jednou z hlavních funkcí odborů je kromě sjednání co nejvýhodnějších podmínek v kolektivní smlouvě, také zajistit co nejlepší podmínky pro zaměstnance na pracovišti a při výkonu práce. A o to se také usilovně snažíme.