Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 7. 12. 2017. 

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh, který řešil následující oblasti:

1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2017 – OC s principem souhlasí, požadují přesun některých profesí z tříleté periody do dvouleté periody.
2. Závazek zaměstnavatele uhradit svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a svým  důchodcům (držitelům jízdních výhod) časové příplatky.
3. Stanovená týdenní pracovní doba – stav roku 2017.
4. Stanovená období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby – od 1. 7. 2017  do 31. 1. 2018, od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018, od 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019.
5. Úprava textace osobního příplatku – sjednáno přechodné období do 30. 6. 2018 – do kdy má  zaměstnanec možnost předložit doklady prokazující jeho praxi, a další upřesňující úpravy textu.
6. Výkonová odměna – základní min. sazba 5 % (shoda); v disponibilním objemu je rozpor (OC  požadují 6 %, zaměstnavatel navrhuje 5,3 %).
7. Služební příplatek zaměstnancům HZS – doplnění hodinových sazeb.

Celkový objem nárůstu v návrhu zaměstnavatele je 5,02 % objemu MOON včetně odvodů; OC  požadují formou navýšení tarifu a VO celkový nárůst objemu o 12,11 % MOON včetně odvodů.

V návaznosti na přijetí principu kondičních pobytů bylo dosaženo shody nad rámcovými zásadami FKSP a C-FKSP (účast rodinného příslušníka na kondičním pobytu). Na dalším jednání budou  předloženy k podpisu.

Další jednání proběhne 8. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.