Dne 24. 4. 2017 se uskutečnilo jednání Regionálního výboru ADP Brno. Z důvodu velkého počtu směn proběhlo jednání pouze v počtu 3 členů. Martin Klučka a Luděk Németh byli omluveni. Na jednání výboru byl přizván přednosta PO Brno Ing. Martin Vejmělka. Panu přednostovi byly sděleny tyto problémy a připomínky:

1) Výskyt hlodavců v DK Brno hl. n.

2) Výluková činnost v oblasti a návazná opatření zaměstnavatele.

3) Stěhování výpravčího Sever v ŽST Brno hl. n.

4) Velká prašnost v blízkosti St 4 v ŽST Brno hl. n.

5) Dlouhodobě netekoucí voda na stanovišti výpravčích Sever + Jih v ŽST Brno hl. n.

6) Čištění 5. a 6. nástupiště v ŽST Brno hl. n.

7) Problematika udělování mimořádných odměn.

 

1) Pan přednosta byl požádán o řešení neúnosné hygienické situace v dopravní kanceláři ŽST Brno hl. n., která vznikla dlouhodobým výskytem hlodavců, především myší. V poslední době dochází pravděpodobně k úhynu přímo v prostorách DK a poslední cca 4 týdny je pobyt v tomto prostoru z důvodu velkého zápachu a much, velmi nepříjemný a pravděpodobně i zdraví škodlivý. Upozornili jsme, že současný způsob hubení otrávenou nástrahou je neefektivní a požádali jsme o naléhavou pomoc. Pan přednosta přislíbil pokus o řešení situace.

2) Jak je všeobecně známo dojde v období 3. 6. – 10. 9. 2017 k výluce obou traťových kolejí mezi ŽST Brno hl. n. a odbočkou Brno –Židenice, což společně s ostatní plánovanou rozsáhlou výlukovou činností přinese velká opatření v organizaci provozu v uzlu Brno. Pan přednosta k této problematice sdělil, že příprava výluk je v plném proudu, ale konkrétní podoba dopravy a vyvolaných opatření, ještě není v současné době známa. Z důvodu vedení velkého množství vlaků osobní dopravy tzv. nákladním průtahem, bude vybudováno Brně – Dolním n. nástupiště u staniční koleje č. 2. V souvislosti s výše zmíněnou výlukovou činností dojde k těmto opatřením v obsazení pracovišť: Stanoviště výpravčího Sever v ŽST Brno hl. n. bude po dobu výluk neobsazeno. Bude však zřízeno pracoviště „pomocného“ výpravčího v ŽST Brno Dolní n., které bude zajišťovat zpravování vlaků a veškeré potřebné provozní záležitosti. Toto pracoviště bude obsazeno výpravčími Sever z Brna hl. n. se stejnou pracovní dobou jako na kmenovém pracovišti. St 6 v ŽST Brno hl. n. bude obsazeno po dobu výluky pouze jedním signalistou. St 1 v ŽST Brno Dolní n. bude po dobu výluky obsazeno nepřetržitě. Vypomáhat budou především signalisté z Brna hl. n. ŽST Brno–Jih bude po dobu výluky obsazena výpravčím nepřetržitě. Celkový nárůst potřebného počtu zaměstnanců bude v pracovní pozici výpravčí i signalista cca 2,3 zaměstnanci a dle informace pana přednosty bude pokryt ze současného stavu.

3) Podle informace pana přednosty dojde po ukončení výluk, jejichž součástí je i rekonstrukce 4. nástupiště v ŽST Brno hl. n., k přemístění stanoviště výpravčího Sever do zrekonstruované kanceláře v severní části 4. nástupiště.

4) V důsledku činnosti soukromé firmy v oblasti tzv. uhelné jámy naproti St4 v ŽST Brno hl. n. dochází při manipulaci se skladovanou sutí k úniku obrovského množství prachu do okolí. Již v loňském roce byl opakovaně podán podnět k šetření na příslušné úřady, ovšem jen s krátkodobým slabým efektem. Kromě vlivu na zdraví a zaměstnanců (a okolních obyvatel) má tato situace vliv i na spolehlivost součástí dráhy (zejména výhybek), u kterých je v důsledku silného zaprášení snížena spolehlivost. Pan přednosta informoval, že je mu tato situace známa a přislíbil podniknutí opatření vedoucích k alespoň částečnému zlepšení stavu.

5) Již cca 6 týdnů neteče v důsledku poruchy vodovodu voda na stanovišti výpravčích Sever+Jih v ŽST Brno hl. n. voda. Podle informace zaměstnanců RSM je oprava plánována až na letní měsíce. Pitná voda je k dispozici z instalovaného aquabaru, problém je však s vodou k osobní hygieně a úklidu. Sdělili jsme panu přednostovi, že je pro nás zmíněná lhůta z hygienických důvodů nepřijatelná a požádali jsme o podporu k uspíšení opravy. Pan přednosta sdělil, že souhlasí s naším stanoviskem a pokusí se zajistit uspíšení opravy.

6) Pan přednosta byl upozorněn na silné znečištění 5. a 6. nástupiště zejména holubím trusem. Velký výskyt holubů pod zastřešením těchto nástupišť, podle našeho názoru, ohrožuje čistotu oděvů jak cestujících, tak zde se pohybujících zaměstnanců. Současné míra znečištění plochy nástupiště a laviček pro cestující je však hlavně velkou ostudou SŽDC a popsaný stav by měl být co nejdříve odstraněn. Pan přednosta přislíbil prověření stavu a případné zjednání nápravy.

7) V poslední době došlo v obvodu PO Brno k několika situacím, kdy byla bezpečnost a plynulost provozu zachraňována jen za maximálního úsilí a pozornosti pracovníků řízení provozu. Bohužel podle názoru provozních zaměstnanců nedochází ze strany vedení PO Brno k dostatečnému ocenění dotčených pracovníků, kteří mnohdy zabrání i vzniku mimořádných událostí, nebo hmotné škody. Pan přednosta sdělil, že každý takový případ je vždy vedením PO posouzen, nicméně není vždy shledán důvod např. k návrhu na mimořádnou odměnu.