Dne 10. 2. 2015 se na OŘ Brno uskutečnilo další kolo jednání o stanovení okruhu pracovišť s vyšší sazbou výkonové odměny. V souladu s dohodou z posledního jednání předložil ředitel OŘ Brno Ing. Konečný pozměňovací návrhy, které vzešly ze strany přednostů jednotlivých PO. Nad každým návrhem byla vedena podrobná diskuze. Některé připomínky byly akceptovány a po souhlasném stanovisku všech zúčastněných stran byly zapracovány do návrhu. Výsledkem jednání je tedy všemi stranami odsouhlasený návrh pracovišť s odchylnou sazbou VO, která jsou rozdělena do několika kategorií. Přesnou sazbu výše výkonové odměny pro jednotlivé kategorie pracovišť stanoví zaměstnavatel během nejbližších dní na základě reálných finančních možností. Pokud budou sazby pro jednotlivé kategorie pracovišť odsouhlaseny všemi odborovými centrálami, vejde toto opatření v účinnost ke dni 1. 4. 2015. Pokud by některá ze stran s předloženým návrhem nesouhlasila, bude zahájeno nové jednání na toto téma. Lze konstatovat, že se celé jednání neslo v korektním a konstruktivním duchu.