RV ADP Praha srdečně zve všechny své členy na podzimní kongres s tímto programem:

1. Zahájení a představení pozvaných hostů (předseda ADP a výkonný výbor, kolektivní vyjednavači)

2. Vystoupení pozvaných hostů + diskuze (zaměstnanost, kolektivní vyjednávání, problematika CDP atd.)

3. Činnost a hospodaření RO ADP Praha

4. FKSP

5. Představení nové RO ADP při CDP Praha

6. Diskuze + závěr

Občerstvení zajištěno. Účast nutná. Společenský dům "Katolák" v Kolíně od 15:00 h.

 

Pozvánky ke stažení v PDF:

Společné jednání zástupců odborových organizací a zástupců zaměstnavatele se konalo v pátek dne 21. 10. 2016. Stěžejním bodem programu bylo schválení „Dodatku č. 1“ k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC, na období po 31. 12. 2015 sjednané mezi SŽDC a OC. Po rušné a dlouhé diskusi mezi představiteli ADP a zástupci zaměstnavatele byl dokument po zapracování změn všemi stranami signován.

Zaměstnavatel předal 18. 10. 2016 vlastní návrh změny č. 1 PKS SŽDC 2016 - 2017. Zákonná lhůta dle § 8, odst. 2, zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání byla v dohodě prodloužena do 31. 10. 2016. Tímto aktem vzniká časový prostor k diskusi mezi zástupci OC k projednání a odsouhlasení společného protinávrhu. Společné jednání se bude konat v úvodu internátního kolektivního vyjednávání v Kraskově.

Cílem odborové organizace je posilovat sociální dialog na úrovni jednotlivých organizačních jednotek. Vzhledem k rostoucímu počtu členů (zaměstnanců) segmentu řízení provozu u OJ CDP Praha dojde v měsíci listopadu ke vzniku nové regionální organizace ADP u této organizační jednotky. Je naší snahou dosáhnout kvalitní odezvy při řešení pracovně právních záležitostí či sledované oblasti BOZP. Na základě zmíněných principů byl vyhlášen volební kongres, kterého se mohou zúčastnit pouze zaměstnanci zmíněné OJ. 

Výkonný výbor ADP  na svém pravidleném jedání přijal usnesení o přípravě a organizačním zajištění volebního kongresu pro vznikající Regionální organizaci ADP - CDP Praha. V souladu se Stanovami ADP, čl. 6 Stanov ADP bylo vyhlášeno datum konání volebního kongresu RO ADP - CDP Praha na 10. 11. 2016 (v čase 16,00 - 19,00 v restauraci La Rocket v Praze Libni). Byla navržena a schválena volební komise ve složení Daniel Linc (předseda komise), Ing. Jan Zazvonil a Petr Fučík jako členové. 

Regionální výbor ADP - CDP Praha bude celkově tvořen pěti členy, kteří současně splní podmínku být zaměstnanci OJ CDP Praha. Veškeré nominace do výboru příjímá kontaktní osoba - místopředseda ADP pan Daniel Linc v elektronické formě (e-mailem) na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do neděle 6. 11. 2016. Výbor bude tvořen dle zastupovaných profesí - provozní dispečer, traťový dispečer, operátor železniční dopravy. 

Na volebním kongresu bude následně připravena kandidátka, kde členové, zaměstnanci CDP Praha budou následně volit své zástupce. Po vyhlášení výsledků voleb dojde k volbě předsedy a místopředsedy RO ADP.

Rád bych všechny členy (zaměstnance) požádal o spolupráci a aktivní účast ve volbách do nového regionálního výboru u CDP Praha.

předseda Ing. Jan Zazvonil 

V sídle SŽDC, se bez účasti zaměstnavatele dne 13. 10. 2016 konalo jednání Výkonného výboru ADP. Jednání zahájil předseda svazu, který přednesl akuální informace o stavu členské základy a především o další etapě přepojování traťových úseků a stanic do CDP Praha. K této problematice byla vedena obsáhlá diskuse, kde mj. vystoupil jako host Petr Lorenc, vykonávající v současné době funkci Provozního dispečera na CDP Praha. V rámci usnesení Výkonného výboru, v souladu se Stanovami ADP, byl vyhlášen termín volebního kongresu RO ADP - CDP Praha na 10. 11. 2016 (viz samostatný odkaz). 

V rámci diskuse a informací ze zásadních jednání na OŘ Praha, PO Děčín, OŘ Hradec Králové či PO Brno, byl především kladen akcent na zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC. Vzhledem k faktu, že doposud nebyl oficiálně předán ze strany zaměstnavatele žádný návrh k jednání, předpokládá se, že tak bude učiněno na společném jednání OC a zaměstnavatele dne 21. 10. 2016 nebo až následně na výjezdním zasedání 31. 10. - 4. 11. 2016 v Kraskově. Priority stanovené Výkonným výborem ADP korespondují s programem odborové organizace a kromě nárůstu mezd půjde, také o další významné oblasti v diskutovaných přílohách PKS SŽDC. Byly stanoveny mantinely, které jsou nepodkročitelné a současně plná podpora mandátu kolektivním vyjedavačům v rámci vyjednávání. Předseda dále informoval o plánovaném setkání  pracovní skupiny pro OOPP a stejnokrojové součástky, které se bude konat 26. 10. 2016. 

Ihned po skončení letních prázdnin a období dovolených proběhly v Brně dvě jednání s účastí zástupců ADP. Dne 6. 9. 2016 se uskutečnilo jednání Regionálního výboru. Na jednání výboru byl pozván přednosta PO Brno, Ing. Martin Vejmělka. Hlavním tématem bylo řešení situace po několika mimořádných událostech vzniklých z viny provozních zaměstnanců. Bezprostředně po poslední MU bylo vydáno opatření, které mělo situaci řešit, ale které současně vyvolalo obavy i připomínky dotčených zaměstnanců. Protože informace k dalšímu řešení celé situace, byly jen velmi kusé a nepřesné, rozhodl se Regionální výbor na podnět provozních zaměstnanců vstoupit do procesu řešení a vyvolat jednání s příslušnými nadřízenými a to jak na úrovni PO, tak na úrovni OŘ. Regionální výbor vydal nesouhlasné stanovisko k opatření, které bylo obratem doručeno našim nadřízeným, kteří se podílejí na tvorbě nového opatření, které se pravděpodobně stane přílohou ZDD. Na jednání výboru proběhla na toto téma diskuze, ve které si obě strany sdělily a vysvětlily vzájemné postoje a stanoviska. Názory jednotlivých stran se úplně nesblížily, nicméně přednosta PO Brno vzal na vědomí stanovisko i názor výboru na celý problém.

Současně byly přednostovi PO Brno předány i některé podněty zejména z oblasti BOZP, které byly řešeny podle našeho názoru nesprávně, nebo které se nepodařilo vyřešit.

Dne 23. 9. proběhlo na OŘ Brno pravidelné čtvrtletní jednání ředitele OŘ Brno Ing. Miroslava Konečného se zástupci odborových organizací, kterého se za ADP zúčastnil předseda Martin Hochman. Hlavním tématem jednání byla situace ve mzdové oblasti. Ředitel sdělil, že za měsíc srpen došlo ke skokovému zvýšení výdajů na mzdy, nicméně současná situace v čerpání mzdových prostředků prozatím se pohybuje zhruba v plánovaném rozsahu a proto zůstává v platnosti sjednaná výše výkonové odměny pro jednotlivá pracoviště. Průměrná výše vyplacené výkonové odměny na OŘ Brno za období 1-8/2016 je 4,89 %.

V další části jednání potom byli zástupci odborových centrál seznámeni se situací kolem pracovních úrazů a jejich řešení. Bohužel prudce narostl počet smrtelných pracovních úrazů. Ředitel OŘ opět zdůraznil nutnost dodržování zásad bezpečnosti při práci a nutnost používání ochranných osobních prostředků, protože vyšetřování těchto fatálních nehod ukazuje, že velmi častým důvodem těchto nehod je právě hrubé nedodržování principů bezpečné práce, což má samozřejmě vliv i na odškodnění při uzavírání těchto případů.

Ze strany ADP byl vznesen dotaz na aktuální stav přestavby staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Brno hl. n. Panem ředitelem bylo sděleno, že termíny budou upřesněny koncem roku 2016, kdy bude jasné jak dopadlo územní řízení na některé akce. Současně upozornil, že do harmonogramu prací výrazným způsobem zasahuje i dopravce České dráhy a.s., který požaduje zachování provozu na hlavním nádraží i v době přestavby.