Ihned po skončení letních prázdnin a období dovolených proběhli v Brně dvě jednání s účastí zástupců ADP. Dne 6. 9. 2016 se uskutečnilo jednání Regionálního výboru. Na jednání výboru byl pozván přednosta PO Brno, Ing. Martin Vejmělka. Hlavním tématem bylo řešení situace po několika mimořádných událostech vzniklých z viny provozních zaměstnanců. Bezprostředně po poslední MU bylo vydáno opatření, které mělo situaci řešit, ale které současně vyvolalo obavy i připomínky dotčených zaměstnanců. Protože informace k dalšímu řešení celé situace, byly jen velmi kusé a nepřesné, rozhodl se Regionální výbor na podnět provozních zaměstnanců vstoupit do procesu řešení a vyvolat jednání s příslušnými nadřízenými a to jak na úrovni PO, tak na úrovni OŘ. Regionální výbor vydal nesouhlasné stanovisko k opatření, které bylo obratem doručeno našim nadřízeným, kteří se podílejí na tvorbě nového opatření, které se pravděpodobně stane přílohou ZDD. Na jednání výboru proběhla na toto téma diskuze, ve které si obě strany sdělily a vysvětlily vzájemné postoje a stanoviska. Názory jednotlivých stran se úplně nesblížily, nicméně přednosta PO Brno vzal na vědomí stanovisko i názor výboru na celý problém.
Současně byly přednostovi PO Brno předány i některé podněty zejména z oblasti BOZP, které byly řešeny podle našeho názoru nesprávně, nebo které se nepodařilo vyřešit.
Dne 23.9. proběhlo na OŘ Brno pravidelné čtvrtletní jednání ředitele OŘ Brno Ing. Miroslava Konečného se zástupci odborových organizací, kterého se za ADP zúčastnil předseda Martin Hochman. Hlavním tématem jednání byla situace ve mzdové oblasti. Ředitel sdělil, že za měsíc srpen došlo ke skokovému zvýšení výdajů na mzdy, nicméně současná situace v čerpání mzdových prostředků prozatím se pohybuje zhruba v plánovaném rozsahu a proto zůstává v platnosti sjednaná výše výkonové odměny pro jednotlivá pracoviště. Průměrná výše vyplacené výkonové odměny na OŘ Brno za období 1-8/2016 je 4,89%.
V další části jednání potom byli zástupci odborových centrál seznámeni se situací kolem pracovních úrazů a jejich řešení. Bohužel prudce narostl počet smrtelných pracovních úrazů. Ředitel OŘ opět zdůraznil nutnost dodržování zásad bezpečnosti při práci a nutnost používání ochranných osobních prostředků, protože vyšetřování těchto fatálních nehod ukazuje, že velmi častým důvodem těchto nehod je právě hrubé nedodržování principů bezpečné práce, což má samozřejmě vliv i na odškodnění při uzavírání těchto případů.
Ze strany ADP byl vznesen dotaz na aktuální stav přestavby staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Brno hl. n. Panem ředitelem bylo sděleno, že termíny budou upřesněny koncem roku 2016, kdy bude jasné jak dopadlo územní řízení na některé akce. Současně upozornil, že do harmonogramu prací výrazným způsobem zasahuje i dopravce České dráhy a.s., který požaduje zachování provozu na hlavním nádraží i v době přestavby.

Výkonný výbor ADP na svém posledním jednání diskutoval i personální zajištění pro následující kolektivní vyjednávání. Hlavním kolektivním vyjednavačem za ADP bude předseda Ing. Jan Zazvonil a úloha poradce bude svěřena výkonnému místopředsedovi Petru Fučíkovi. 

Platnost kolektivní smlouvy je sjednána i na rok 2017, ale mzdová otázka tj. příloha č. 2 (Pravidla pro odměňování zaměstnanců SŽDC) a otázka KOP příloha č.4 se budou sjednávat na následující období v nových podmínkách. Existuje prostor, který lze naplnit k větší spokojenosti zaměstnanců, ale samozřejmě protistrana se bude snažit o jeho minimalizaci. V rekreačním zařízení Kraskov se uskuteční výjezdní kolektivní vyjednávání v termínu od 31. 10. - 4. 11. 2016.

Jednání zástupců OC a zaměstnavatele dne 19. 9. 2016 se vedlo v korektním duchu. Nejdůležitější informací, která zazněla, byla o změně názoru zaměstnavatele na způsob odměňování zaměstnanců ve funkci pohotovostní výpravčí. Pokud v minulosti výpravčí pracovali za TS 11, nově jim bude výjimkou GŘ přiznán TS 10. Půjde o složitost pracoviště, počet odbočných tratí či povinnosti spojené s dirigováním tratí D3. Na toto téma se rozvinula diskuse mezi zástupci ADP a zaměstnavatelem, kde bylo ze strany odborové organizace požadováno projednávání tohoto materiálu na úrovni OC a následně organizační jednotky. Negativně je stále hodnocena skutečnost, že v určitém časovém období má být za stejnou práci rozdílná odměna. K tomuto názoru se přidal následně i SOSaD, konkrétně jeho předseda Jan Kadečka. Zaměstnavatel opakovaně sdělil, že náplň práce i způsob odměňování bude na ředitelích OŘ a pokud budou pracoviště splňovat udělení výjimky na TS 10, pak procesně bude postoupeno O10 GŘ SŽDC.Výpravka

Následoval blok informací a rekapitulace závazků jednotlivých stran, mj. hodnocení PKS SŽDC 2016 – 2017 za I. pololetí 2016, hodnocení prověrek BOZP konaných v roce 2016, změna plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru či počty jednotlivých delegátů na kolektivní vyjednávání. Za ADP je kvórum na stejné úrovni, tzn. jeden vyjednavač a jeden poradce. Jmenný seznam bude zaslán na O10 do konce tohoto týdne. Diskutovalo se o kauzách pracovněprávních či v gesci moci soudní. Generální ředitel SŽDC se nemohl jednání zúčastnit, neboť byl na jednání CER, kde se konala valná hromada s volbou do řídících orgánů této organizace. Zvolen byl Dr. Rüdiger Grube z Deustche Bahn, který má velký potenciál ve Společenství evropských železnic svoji dosavadní zkušeností z řízení holdingu v Něměcku a západní Evropě, kde DB působí.  

Závěrem bylo ředitelem Ing. Kouckým sděleno, že internátní kolektivní vyjednávání se uskuteční v termínu 31. 10. – 4. 11. 2016.

V sobotu 10. září se uskutečnil den otevřených dveří tunelu Ejpovice, který je součástí probíhající modernizace trati Rokycany – Plzeň. Z větší části bude nová trať vedena po přeložce, čímž dojde ke zkrácení úseku z dosavadní délky 20, 237 km na 14, 147 km. Zkrácením délky tratě a zvýšením traťové rychlosti na 130 – 160 km/h se předpokládá časová úspora přibližně 9 minut. Tunel Ejpovice se skládá ze dvou jednokolejných tubusů, každý o délce zhruba 4 150 m. Prochází skrz kopce Homolka a Chlum, které mají odlišné geologické složení. Homolka je z tektonicky porušených měkčích břidlic a Chlum z tvrdých spilitů. Během dne otevřených dveří si mohli zájemci z řad odborné i laické veřejnosti projít jižní tubus, který byl proražen 7. června 2016.

Ražba tunelu probíhá pomocí tunelovacího stroje S-799 Viktorie s hydraulickým pohonem, délkou 115 m a hmotností 1 860 t. Průměr řezné hlavy činí 9 840 mm a maximální rychlost je 80 mm/min. Dosud nejvyšší dosažený výkon ražeb byl 32 m za den.

F O T O G A L E R I E  > > >

Pravidelné jednání Výkonného výboru ADP za účasti pozvaných hostů se konalo dne 8. 9. 2016 v sídle SŽDC. Předseda ADP představil novou členku VV paní Ing. Olgu Audovou, která po doplňujících volbách v brněnském regionu nahradila Ing. Tomáše Rolníka. V úvodu vystoupil ředitel O10 GŘ SŽDC Ing. Koucký s aktuálními informacemi k organizační změně ve vztahu k SON.

Dále byl prezentován nový motivační program pro budoucí absolventy středních odborných škol NádraŽák, který má ambici přilákat k SŽDC nové zaměstnance formou stipendia a jistoty zaměstnání na dobu min. 5 let, která je vázána smlouvou. Zaměstnavatel tímto způsobem reaguje na vysoký podíl zaměstnanců, kteří v následujícím období (2019 – 2020) budou mít nárok na starobní důchod, což může přinést personální destabilizaci. Uvažovaný cílový stav pro uplatnění programu je 150 žáků.

Vzhledem k probíhajícímu procesu přechodu části závodu, musel Ř O10 jednání následně opustit a diskuse s podněty se vedla se zástupci O10 (Ing. Pospíšil, Ing. Kohoutová) a zástupci CDP Praha (Ing. Kolář a Ing. Javůrek). Zástupci odborové organizace přednesli nesouhlasné stanovisko s procesem, který probíhá v rámci zapojování liniových úseků do CDP Praha. Systémové řešení existence a náplně práce pohotovostních výpravčích není dostatečné a v žádném případě nelze souhlasit s procesem, který bez projednání na úrovni OC přináší nižší tarifní stupně pro dotčené zaměstnance. Nelze akceptovat fakt, že jsou zaměstnancům segmentu řízení provozu bez projednání na úrovni místní nebo OC předkládány mzdové výměry na TS 9 za současné snahy vykonávat pracovní činnost při předání obsluhy jako traťový dispečer CDP za TS 12! Této problematice se věnovalo celé dopoledne.

Požadavkem ADP byla garance ze strany zástupců CDP Praha, že aplikace bezpečnostních přestávek pro zaměstnance, kteří přijdou z uzlu Kolín, bude realizována dle dohodnutých pravidel. Diskuse se vedla nad pracovní náplní pohotovostních výpravčích, kteří nemohou vstoupit do rutinního provozu po předání obsluhy, aniž by nesledovali řízenou oblast. Odměna za práci stejně vykonávanou, bude ale dle návrhu zaměstnavatele nižší až o tři TS. Dále se diskutovalo o odměňování zatížených pracovišť v pražské oblasti, kde během prvního pololetí nedošlo ke shodě a uplatňuje se výše VO dle čl. 33 odst. a) ve výši 4,3%. Tento fakt byl zmíněn i v hodnocení PKS SŽDC.

V odpoledním bloku řešila problematika strategie KV a personální obsazení při procesu vyjednávání. Organizační záležitosti a poznatky z jednotlivých regionálních organizací jednání ukončili po šestnácté hodině.