Dne 27. 6. 2016 se uskutečnilo pravidelné čtvrtletní setkání ředitele OŘ Brno se zástupci odborových centrál. Pan ředitel poskytl informace rozdělené do několika bloků.

K problematice čerpání mzdových prostředků zejména vzhledem k výkonovým odměnám bylo sděleno, že čerpání odpovídá plánu s mírným přebytkem. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto o vyplacení mimořádné a pololetní odměny zaměstnancům OŘ Brno. Prostředky na tyto odměny byly rozděleny do jednotlivých organizačních jednotek, jejichž přednostové následně rozhodnou o konkrétní výši odměn pro zaměstnance. V souvislosti s tím bylo také oznámeno, že přesčasová práce bude proplácena v plné výši.

V další části bylo diskutováno na téma BOZP. Bohužel v uplynulém časovém období došlo v oblasti OŘ Brno ke dvěma smrtelným pracovním úrazům (v obou případech se jednalo o zaměstnance infrastruktury). Pan ředitel upozornil, že budou důsledně prošetřovány příčiny všech pracovních úrazů a to zejména se zaměřením na míru zavinění pracovních úrazů.

Dalším tématem byla rekonstrukce ŽST Brno hl. n. a související akce. Termín 2019 sdělený přednostou PO Brno je stále v platnosti, nicméně lhůty a termíny jsou velmi napjaté a není vyloučen posun až na rok 2020. Do jednání o rekonstrukci také razantně vstoupil koordinátor krajské integrované dopravy společnost KORDIS s nesouhlasným stanoviskem k úplnému zastavení provozu v ŽST Brno hl.n. v roce 2019 (2020). V souvislosti s tímto jsou vedena intenzívní jednání a situace se neustále vyvíjí.

V oblasti zaměstnanosti, v úseku řízení provozu, byl zmíněn neustálý nedostatek pracovníků pro řízení provozu a to zejména na pozici výpravčí. I přes aktivaci dalších traťových úseků s DOZ se nedaří doplnit výpravčí na potřebný stav. V září bude otevřen kurz pro výpravčí. S dalším kurzem se počítá v následujícím období. Tyto kurzy mají současně pomoci řešit situaci s umístěním signalistů žst. Brno hl.n. po aktivaci nového zabezpečovacího zařízení, proto je již do zářijového kurzu zařazeno několik z nich.

Projednání změny zásad FKSP v souvislosti s návratem zaměstnanců firmy AŽD pod SŽDC. V uplynulém období bylo rozhodnuto o zkušebním předání údržby některých traťových úseků formou outsourcingu soukromým firmám. Tehdejším zaměstnancům ČD, kteří v souvislosti s tím přešli k firmě AŽD bylo garantováno, že v případě ukončení akce a návratem k ČD (dnes už SŽDC) na ně bude pohlíženo jako na stálé zaměstnance.

V poslední části byly panu řediteli předneseny připomínky týkající se provozu. Zejména pak z našeho pohledu nevalný stav provozních aplikací, jejichž obsluha je komplikovanější a složitější než dříve. Přitom forma poskytování informací je mnohem horší. Upozornili jsme na z několika stran prezentovaný názor, provozní aplikace nejsou prioritně určeny zaměstnancům řízení provozu!! Ovšem organizování a zabezpečení provozu se bez těchto informací neobejde. Dále jsme upozornili na situaci, která nastala po přepnutí rádiových sítí do nových kmitočtů, kdy došlo k výraznému zhoršení rádiové komunikace.

V sobotu 25. června se uskutečnil druhý ročník akce Výlet parníkem na Slapy. Stejně jako loni byla akce obsazena krátce pro zveřejnění plakátu na intranetu SŽDC a internetových stránkách Aliance drážního provozu.

V devět hodin ráno se sešlo celkem 117 zájemců z řad zaměstnanců a rodinných příslušníků na Rašínově nábřeží, odkud vyplouval parník Vltava. V současné době je jediným historickým kolesovým parníkem v Praze, který stále pluje po Vltavě. Počasí přálo a tak si všichni užívali slunečnou plavbu údolím Vltavy. Před polednem jsme dopluli do Štěchovic, kde na nás čekal autobus, který postupně odvezl všechny účastníky přímo k elektrárně. Zde následovala přibližně půlhodinová prohlídka jak informačního centra, tak hlavně vnitřních prostor elektrárny. Po skončení prohlídek odvezl autobus účastníky do centra Štěchovic, kde byla možnost si zakoupit zmrzlinu a další občerstvení. Po druhé hodině odpolední pokračovala plavba přes zdymadlo na Slapy a po otočení a krátkém pobytu zpět do Prahy.

Stejně jako loni přišlo organizátorům několik děkovných emailů za nápaditou a dobře zorganizovanou akci. Děkujeme za kladné ohlasy.

Další celorepublikovou akcí bude výlet parním vlakem z Prahy na vlečku Velkolom Čertovy schody se zajížďkou do Nižboru, která se uskuteční v sobotu 27. srpna 2016. Akce je již v přípravě.

F O T O G A L E R I E  > > >

Ve dnech 13. - 24. 6. 2016 bylo provedeno na Střední průmyslové škole elektrotechnické a strojnické v Praze 10 testování vybraných 10-ti dvojic zaměstnanců, pracovníků SŽDC ve funkci výpravčí - dispečer. Tato zakázka byla realizována na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky pro TAČR (Technologická agentura České republiky) a zajišťovalo ji Centrum dopravního výzkumu.

Testování probíhalo v dopravním sále průmyslové školy vybaveném simulátorem JOP se dvěma pracovišti, jedno z pracovišť bylo vybaveno zobrazovací jednotkou VEZO, druhé pak dvěma PC monitory. Na obou pracovištích byla nainstalována simulace reálného provozu v traťovém úseku Praha-Libeň (mimo) - Kolín (mimo). Jednalo se tedy o nejvytíženější úsek sítě se šesti řízenými stanicemi z nichž tři jsou stanicemi odbočnými, čas simulace byl zvolen špičkový, začínající šestou hodinou ranní! V reálném provozu je obdobný úsek svým rozsahem a četností spojů neřiditelný! V průběhu simulovaného řízení dopravy byly respondentům v určitých časových intervalech, po přerušení simulace, předkládány testy pozornosti a kladeny doplňující otázky. Účastník testu byl také připojen pomocí snímačů umístěných na těle, k záznamovému zařízení které snímalo jeho životní funkce (tep, tlak, teplota, atd.) V určitých časových intervalech byly simulovány závady na zab. zařízení i závady na vlacích pro další zvýšení neuropsychické zátěže. Na závěr celého testu byly respondentům předloženy další testy pozornosti a dopravní psychologický test včetně rozsáhlého psychologického dotazníku ve formě otázek. Na úplném závěru byl ponechán prostor pro posouzení celého testu samotnými účastníky. Lze se tedy jen těšit, že výsledky tohoto projektu budou správně uchopeny a celodenní maraton zátěže těchto vybraných zaměstnanců nebude zbytečný a výsledky budou použity pro aplikaci při budovaném dálkovém řízení dalších úseků.

Odborný seminář a pravidelná Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a Požární ochrany České republiky, z. s. se konala v Prudké u Tišnova v termínu 13. a 14. 6. 2016. Vzhledem k rozsáhlému spektru činností, které vykonávají odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik či požární ochrany (OZO) bylo náplní dvoudenního semináře několik tématických bloků. V úvodu prvního bloku byla hostem plk. Ing. Květoslava Skalská, ředitelka odboru prevence GŘ HZS ČR, která shrnula základní poslání řízeného odboru. Prezentace byla koncipována na práva a povinnosti právnických, výdělečných fyzických osob a fyzických osob. Kvalitně a obsáhle zpracované statistiky HZS ovšem stále dokazují, že nelze preventivní činnost podceňovat a je nutné dodržovat zásady bezpečného chování. Největší hrozba nespočívá v ohni a žáru samotném, ale především v produkovaných spalinách, které jsou velmi často karcinogenní a život ohrožující. Dále byla diskutována současná legislativa a připravované změny právních předpisů, které se dotknou i OZO v oblasti PO. V závěru vystoupení Ing. Skalské byl vytvořen dostatečný prostor na diskusi v konkrétních oblastech požární ochrany.

Druhý den byl zahájen odbornou přednáškou Ing. Radky Vokurkové, která byla zaměřena na aktuální legislativu v nakládání s chemickými látkami. Podrobně byl prezentován „Bezpečnostní list“ včetně veškerých náležitostí nově používané bezpečnostní značky nebo činnost Toxikologického informačního střediska (TIS) spadajícího pod Kliniku pracovního lékařství VFN a 1 LF UK. Všichni intoxikovaní jedinci mohou využít bezplatného poradenství na přímých linkách TIS.

Akcent byl kladen na REACH, evropskou politiku pro chemické látky (vych.z nařízení ES 1907/2006) a jeho důležitou součást SVHC (látky vzbuzující obavy). Primárním cílem je postupné nahrazování nebezpečných látek substituty, které méně ohrožují zdraví člověka a minimalizují environmentální dopady.

Po přednášce o chemických látkách následoval právní blok JUDr. Petra Kožmína. Akcentoval především legislativní změny připravované velké novely Zákoníku práce. Tento základní právní předpis by měl nově mj. upravovat práva a povinnosti při práci z domova „Home working, Home office“ či větší ochranu zaměstnanců před stresem a diskriminací.

IMG 1338  IMG 1335.

IMG 1339

   20160613 142438

Segment řízení provozu v současné době prochází minimálně v české části republiky výraznou proměnou. Velmi intenzivně jsou budovány DOZ, které zkvalitňují úsekové řízení zapojených stanic a traťových úseků. Výraznou změnu, ale přineslo vybudování CDP Praha na Balabence, které přináší novou dimenzi provozního a operativního řízení. Jako příslušný odborový partner jsme měli možnost zúčastnit se rozsáhlé exkurze nově budovaného centra řízení provozu v Čechách.

Ředitel CDP Praha Ing. Miroslav Jasenčák provedl výklad o harmonogramu stavby, především zapojování DOZ. Popsal současnou personální kapacitu i očekávání v průběhu následujícího období. Měli jsme možnost projít aktivovaná i připravovaná pracoviště jednotlivých řízených úseků včetně dispečera železniční dopravní cesty (DŽDC). Pouze zaměstnanci úseku provozuschopnosti jsou i nadále zaměstnanci OJ OŘ Praha, všichni ostatní OJ CDP Praha.

Na každé etáži, barevně rozlišené, kde jsou dispečerské sály, je vždy mezi dvěma sály zázemí pro zaměstnance, které je vybaveno moderní kuchyňkou se spotřebiči a prostorem k odpočinku během bezpečnostní přestávky. Stravování je zajištěno v přízemí budovy, které je v současné době prováděno dovážkou stravy po předchozím výběru a servírováno dodavatelskou firmou klasickým způsobem stolování, nikoliv v polystyrenových krabičkách. Zaměstnanci mohou využít výdeje od 11,00 – 13,30, takovým způsobem, aby se všichni postupně vystřídali. Pokud se jedná o vlastní sociální zázemí zaměstnanců, jsou v přízemí šatny s prostornými skříňkami včetně sprch a WC. Na jednotlivých etážích jsou k dispozici další, které jsou rozměrově uspořádány k věcem osobní potřeby operátorů a dispečerů (psací potřeby, sešity, apod.).

Vlastní dispečerské sály jsou velmi variabilní, vzhledem k řízeným úsekům. V současné době je v přípravě sál pro úsek Praha Uhříněves (mimo) – Olbramovice, kde bude dočasně uspořádání podobné jako např. na DOZ Liberec (mimo) – Tanvald. Až dojde k zapojení ostatních úseků na IV. koridoru směrem ke státní hranici s Rakouskem budou dispečeři a ostatní obsluhující zaměstnanci dislokováni v klasickém kaskádovitém sále s modulem VEZO. V současné době je již aktivován sál v řízeném úseku Zdice – Rokycany, kde probíhá standardní výkon služby. Po propojení optických vedení tunelem pod vrchem Chlum u Plzně dojde k postupnému přepojování dálkového řízení úseku Plzeň (mimo) – Cheb (mimo).

Největší zátěž pro všechny zaměstnance zúčastněné na úspěšné realizaci představuje sál Česká Třebová (mimo) – Kolín. V době naší návštěvy byly aktivovány stanice a odbočky (Dlouhá Třebová, Odb. Parník, Ústí nad Orlicí a Choceň). Další stanice jsou dle plánovaného harmonogramu v pořadí. Dispečerské sály především na I. koridoru budou od července nově doplněny provozními dispečery, kteří budou mít pracovní místo na vrcholu kaskády daného sálu, tak aby měli přehled o celém řízeném úseku. K dispozici jim bude záložní dispečer, který také plní primární funkci pro ohlašování mimořádných událostí na daném sále. Veškeré úkony s tímto spojené budou v jeho gesci. Traťoví dispečeři budou moci řešit pouze dopravní úkony, které se budou týkat vlakových a posunových cest, případně sjednávání PMD či diktování Pv příkazů strojvedoucím. Odpadne tímto některá agenda spojená s komunikací s velitelem zásahu a ostatními zúčastněnými při MU. Pokud bude nutné nejen při mimořádné události, ale např. při údržbě dopravní cesty (zákonné prohlídky, mazání výměn, apod.) bude si moci traťový dispečer předat část řízeného úseku na pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV) nebo kolegovi na sále. Je dohodnuto zatím s náměstkem pro řízení provozu OŘ Hradec Králové pro sál ČT - Ko, že výpravčí na PPV se budou přímo účastnit řízení provozu minimálně dvě hodiny za směnu z důvodu udržení odborné kvalifikace. Tento nový model vychází především z negativních zkušeností na některých DOZ, kde pohotovostní výpravčí mohli řízený úsek obsluhovat pouze sporadicky.

Pokud bychom srovnali více než deset let staré CDP Přerov je znát kvalitativní posun vpřed u pražského CDP. Dispečerské sály jsou prostornější, jemné pastelové barvy dodávají potřebný klid na koncentraci při odpovědném zaměstnání, sály jsou prosvětlené velkými okny, v případě osvitu lze využít komfortních vertikálních žaluzií. Nově bude mít i koncept s provozními dispečery na sále mnoho výhod.

Cvičný sál je moderně koncipován a předpokládá se, že bude využíván i pro zaměstnance řízení provozu z jiných OJ. Lze simulovat nejen rutinní provoz, ale také mimořádnosti, poruchy či větší intenzity dopravy.

Lze se domnívat, že zaměstnanci CDP Praha budou mít prestiž a odpovídající pracovní podmínky, ale také to znamená, že tempo práce či koncentraci při řešení složitých úkolů v železničním provozu mohou vykonávat pouze jedinci s dostatečnou kvalifikací odbornou i osobnostními předpoklady.

Při konzultaci se zaměstnanci či jejich pozorování, bylo evidentní, jakým způsobem se ztotožnili s novým pracovištěm. Většina z nich má pocit, že je neopakovatelná možnost být u zrodu nového systému, spolupracovat na procesech nezbytných pro činnost celého organismu CDP Praha a vydat ze sebe více pro kolektiv během odpracované směny než je obvyklé.