rzz.jpg

Pozvánka: Výlet parníkem na Slapy s prohlídkou elektrárny Štěchovice - 25. 6. 2016

ADP a SŽDC pro Vás připravily na sobotu 25. června 2016 výlet kolesovým parníkem z Prahy na Slapy a zpět. Restaurační parník Vltava je poslední ze dvou historických parníků na Vltavě, na vodu byl spuštěn v roce 1940. Od roku 2013 je zapsán mezi kulturní památky. Občerstvení na lodi a exkurze do elektrárny jsou zajištěny pro všechny přihlášené - kapacita je 120 osob.

 

Plavební řád

Přístav TAM ZPĚT
Praha-Rašínovo nábřeží 9:00 18:30
Štěchovice příjezd 12:00 / odjezd 14:15 projíždí
Slapy-Třebenice 15:30* 15:35*

*nezastavuje pro výstup a nástup - jen otočení pod přehradou

 

Přihlášky

Akce je již obsazena

Adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: Parník na Slapy

Tělo zprávy: osobní číslo, jméno a příjmení, vztah (Z, RP, RP-D, DU), organizační složka, rok narození u RP-D nebo DU. U rodinných příslušníků uvádějte osobní číslo zaměstnance.

Z – zaměstnanec SŽDC, RP – rodinný příslušník zaměstnance SŽDC (dospělý), RP-D - dítě zaměstnance, DU – důchodce (bývalý zaměstnanec)

 

Kontaktní formulář >>>

Počet volných míst k 18. 5. 2016: 0

 

Pravidla

Akce je určena všem zaměstnancům SŽDC a jejich rodinným příslušníkům. Zaměstnanci se zúčastní ve svém volnu.

Na akci je poskytován příspěvek z C‑FKSP, spoluúčast 200 Kč - platba na místě.

Více o pravidlech na www.adpcz.org/zasady-c-fksp-a-fksp

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Pozvánka: Výlet do okolí Vsetína - 11. až 13. 10. 2016

Pozvánka ke stažení v PDF:

Monitorování činnosti zaměstnanců na pracovišti může představovat bezpečnostní riziko i diskriminaci

Digitální věk, což je příměr pro 21. století s sebou přináší především touhu po informacích, rychlost a dostupnost v čase. Hlavní úskalí, ale tkví v narušování soukromí či zanechání digitálních stop v historii. Tyto faktory lze eliminovat v osobním životě a jsou deklarovány i v právních předpisech, například LZPS čl. 10, odst. 3 jasně definuje ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

V této souvislosti zaměstnanci CDP Praha požádali naši odborovou organizaci o prověření aktuálního stavu připravovaného monitorování činnosti práce operativního řízení. Intenzivně se diskutovalo, jaký je primární cíl této zakázky a je velmi sporné i zajištění citlivých informací, které má operativní řízení v gesci. Není akceptovatelné, aby vojenské přepravy či převoz uranového koncentrátu byl scanován instalovaným SW nebo HW vítěze veřejné zakázky. Nejen únik a neoprávněné zacházení s citlivými daty nese bezpečnostní riziko, ale i ochrana zaměstnanců je diskutabilní.

Lze konstatovat, že naplněním výše uvedených skutečností by se mohlo jednat dle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, dle § 3 o nepřímou diskriminaci.

Zaměstnavatel dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce je oprávněn podřízeným ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci, což nikdy nebylo rozporováno, ale jen pokud legitimní cíl a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.

Dne 3. 3. 2016 byla objednavatelem a dne 10. 3. 2016 zhotovitelem signována Smlouva o dílo, ev. číslo objednavatele S 7300/2016-SŽDC-O8, v hodnotě 1 875 000 Kč vč. DPH, která má za cíl vytvoření analýzy stavu a předpokládaného rozvoje úloh, sloužících pro podporu řízení drážní dopravy. Požadavkem je zmapování současného stavu provozovaných informačních systémů a navržení dalšího směřování rozvoje jednotlivých systémů, tak aby vytvořily komplexní systém pro plánování, řízení, sledování a vyhodnocování dopravy na síti SŽDC. Druhá etapa má za cíl návrh strategie rozvoje zmíněných IS a podporu při zpracování dokumentace pro čerpání zdrojů z OPD II. Dílo má zhotovitel povinnost předat do 4 měsíců od uzavření smlouvy (červenec 2016).

Za odborovou organizaci ADP kategoricky nesouhlasíme s nastaveným schématem, kdy po uplynutí jednoho měsíce od uzavření VZ, je v rámci sociálního dialogu problém s mnoha výhradami diskutován a proces dále pokračuje.

Zvyšování kvalifikace v oblasti BOZP je vytyčeným cílem ADP

Na základě usnesení Výkonného výboru Aliance drážního provozu, v souladu s platnými Stanovami ADP byli zvoleni Svazoví inspektoři bezpečnosti práce (SIBP) ve složení Ing. Jan Zazvonil, Petr Fučík a Daniel Linc. K zajištění vyšší odborné způsobilosti SIBP bylo odsouhlaseným požadavkem v roce 2016 vykonání „Odborné zkoušky k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle§ 10 odst. 1 písm. c), zk. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Zkouška pro odborně způsobilé osoby (OZO) se skládá ze zpracování písemné práce na zadané téma, písemného testu a ústní části, kde uchazeč musí obhájit vypracovanou práci a správně odpovědět na vylosované ústní otázky. Odborná způsobilost je platná na období pět let, následně musí být obnovena vykonáním nové zkoušky. V současné době již předseda Ing. Jan Zazvonil odbornou zkoušku vykonal a ostatní SIBP se na ni intenzivně připravují, aby ji mohli úspěšně vykonat.

Oblast BOZP je u zaměstnavatelského subjektu SŽDC, státní organizace odborovou organizací ADP pravidelně monitorována a závady či negativní faktory v součinnosti odstraňovány. Jsou ale oblasti, kde existují rezervy a je nutno přijmout nápravná opatření ke zlepšení nežádoucího stavu.

 

Písemní práce pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik:

 

Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP:

Kolektivní pojištění odpovědnosti pro členy ADP sjednáno na další období

Výkonný výbor na svém jednání dne 14. 4. 2016 projednal výsledky sjednané smlouvy o kolektivním pojištění odpovědnosti, kterou jsou členové ADP chráněni při výkonu povolání u zaměstnavatele SŽDC, státní organizace. Pojistné je plně hrazeno z členských příspěvků a každý registrovaný člen ADP je automaticky pojištěn. Uzavřená smlouva u České pojišťovny a.s. má roční platnost. Pokud dojde k mimořádné události či jiné škodní události a je účastníkem člen ADP, je nutné kontaktovat svého regionálního zástupce – předsedu Regionální organizace, který již zprostředkuje ohlášení škodní události pojišťovně.

Všichni zaměstnanci mají právo nevypovídat bezprostředně po vzniku mimořádné události a opět kontaktují svého zástupce, i když prvotní škoda nevznikla!

V uplynulém měsíci bylo osloveno několik velkých a silných pojišťoven s poptávkou na vypracování nabídky dle našich požadavků, tak aby bylo zajištěno rychlé a bezproblémové vyřízení případných pojistných událostí našich členů. Z předložených nabídek byla nejvýhodnější nabídka České pojišťovny a. s. Již minulá období ukázala, že tato pojišťovna přesně splňuje naše požadavky a současně její finanční nabídka byla i nejvýhodnější. Parametry smlouvy zůstávají velmi podobné jako v minulých letech. Spoluúčast pro pojištěnce činí stále 10% a to z maximálně 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy. Výkonný výbor ADP individuálně posuzuje každou ohlášenou a ukončenou pojistnou událost, která vznikla zaměstnanci - členovi ADP. Po předchozí písemné dohodě a následném vyhodnocení lze plnění ze strany zaměstnance – člena ADP snížit na méně než 10%, i když jistý výchovný faktor spoluúčast vždy má.

Jak ukázalo již minulé období výběr České pojišťovny, zajišťuje našim členům rychlou a bezproblémovou likvidaci případné pojistné události, kdy nehrozí komplikace a excesy při vyřizování podobných událostí u menších pojišťoven, které někdy nabízí výhodnější finanční podmínky, nicméně za cenu různých výluk z plnění, nebo jiných „kliček“ jak se již přesvědčili členové jiných odborových centrál po vzniku mimořádné události.

OŘ Ústí nad Labem - sjednány Zásady o poskytování VO na rok 2016

Dne 23. 3. 2016 se na OŘ v Ústí nad Labem konalo druhé kolo jednání o výši VO na pracovištích s vyšší pracovní zátěží dle článku 33 PKS SŽDC 2016 – 2017. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili ředitel OŘ Ing. Josef Kalivoda, náměstek pro ŘP Ing. Eduard Tržil, MPA, vedoucí kanceláře ředitele OŘ PhDr. Zdeněk Jílek.

V úvodu jednání ředitel OŘ shrnul a okomentoval výsledky posledního jednání, došlo k ujasnění návrhů a stanovisek jednotlivých OC a zaměstnavatele. Následně došlo k předložení společného návrhu OC na pracoviště s vyšší VO. Tento návrh byl zaměstnavatelem akceptován. Výše VO byla sjednána do konce roku 2016.

1. Kategorie - Pracoviště v Ústí nad Labem, Lovosicích a Děčíně výše VO 7 %
2. Kategorie – ostatní vybraná pracoviště 6 %
3. Kategorie – ostatní vybraná pracoviště 5 %

Výše VO na II. Q. 2016 v OŘ Brno sjednána

V sídle ředitele OŘ Brno v Kounicově ulici se konalo společné jednání zástupců odborových organizací působících u OJ. Cílem bylo sjednání Zásad o poskytování výkonových odměn pro zaměstnance OŘ Brno. Na základě předložených návrhů variant došlo k jednotnému stanovisku odborových organizací. Na druhé čtvrtletí 2016 jsou sjednány tyto sazby VO dle kategorií: Kategorie č. 1: 7,2 %, kategorie č. 2: 6,2 %, kategorie č. 3: 5,2 %, kategorie č. 4: 4,4 % a kategorie č. 5: 4,2 %.

Procesní management u SŽDC postoupil do další etapy

Zaměstnanost, pracovní podmínky, investice, systém řízení či novinky pro zaměstnance byly základní body společného jednání OC a zaměstnavatele dne 16. 3. 2016. V úvodu měli pozvaní zástupci dodavatelů možnost prezentovat své služby a následoval blok informací od náměstka pro řízení provozu a v odpoledních hodinách se diskutovala pracovněprávní problematika.

Nové produkty portfolia Chéque Déjeuner – skupina Up
Obchodní zástupce smluvního dodavatele pro SŽDC, státní organizaci paní Petra Gubíková ve své prezentaci představila nové možnosti uplatnění produktů z portfolia společnosti pro zaměstnance. Jednalo se o čipovou kartu Gallery Beta, která by dle požadavků odběratele mohla být uplatňována i v rámci čerpání prostředků z FKSP či jiných benefitů vyplývajících z PKS SŽDC. Pokud by došlo k aplikaci tohoto nástroje, měli by zaměstnanci více možností a pohodlí při čerpání přidělených prostředků na virtuálním účtu a zaměstnavatel rychlejší zpracování administrativy spojené s čerpáním např. příspěvku na dovolenou, kulturní akce apod.

Diagnostika zaměstnanců
U OŘ Praha byl zahájen projekt, který bude rozšířen postupně i do dalších organizačních jednotek. Cílem má být naplnění kvora 500 respondentů, kteří budou tvořit výchozí množinu pro další možná opatření zaměstnavatele v programu AGE Managementu. Primárním nástrojem je od společnosti Work Ability CZ jejich předdefinovaný dotazník WAI. Tento strukturovaný dotazník má odpovědět na otázky pracovní schopnosti a jejího možného zvyšování. Důležitým sdělením k celému projektu je dobrovolnost (LZPS čl. 1 a především čl. 10), dále zákon č. 372/2011 o zdravotních službách (§51 o zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami) a dále je podmíněn i písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy (zk. 101/2000 Sb.)

Řízení železničního provozu
Tento blok vedl náměstek GŘ Ing. Hendrych, který seznámil přítomné především se základní prioritou organizace, a tím jest zprovoznění provizorního ZZ v žst. Bohumín a následné zahájení projekčních prací na výstavbě nového zařízení v tomto exponovaném uzlu po následku požáru. Vzhledem k těmto okolnostem je částečně zpožděn harmonogram zapojování jednotlivých etap do CDP Praha. Došlo k novému přehodnocení systému řízení a mimo žst. Praha Libeň a Kolín (z důvodu vysoké rozpracovanosti projektu) nebudou původně zamýšlené uzly na síti zapojeny a řízeny z CDP Praha. Toto rozhodnutí je platné i pro moravskou část republiky (Břeclav a Brno nebudou zapojeny do CDP Přerov), Olomouc zapojena bude. Ředitel O10 přislíbil v součinnosti s řediteli OŘ a přednosty PO informování zaměstnanců, dotčených novou úpravou.

Dále byl kladen akcent na přetrvávající potíže v komunikaci mezi DA SŽDC a provozními zaměstnanci (výpravčími) při nepředpokládaných výlukách či mimořádnostech v provozu. Bohužel informační šumy či nízká flexibilita při odstraňování překážek či zavádějící dispozice jsou příliš frekventované a je nutné je eliminovat! V provozním bloku zaznělo i několik výtek především k překračování kapacity traťových úseků v pražské aglomeraci (rameno Radotín – Smíchov). Ing. Hendrych byl požádán zástupci ADP o další intervenci u O 14 GŘ a možnosti vybudování dalšího traťového oddílu na tomto nejzatíženějším úseku příměstské dopravy v ČR. Optimalizace trati Praha – Beroun překračuje programovací období OPD II, což při objednávaném rozsahu osobní dopravy je dlouhodobě neudržitelné. Náměstek pro řízení provozu dále informoval o předpokládaném zahájení ověřovacího provozu ASVC na DOZ Liberec (mimo) - Tanvald (mimo) s předpokládaným termínem 21. 3. 2016. Požadované doplněné funkcionality a přezkoušení z obsluhy zaměstnanců má v gesci dodavatel - AŽD.

DOZ
Pracovněprávní blok
Ředitel O10 GŘ představil návrh k projednání rozpisu plánu MOON na rok 2016, který byl schválen Správní radou SŽDC. Objem mzdových prostředků je zachován ve stejném rozsahu jako v roce 2015. Následně lze pohybovat i výší smluvních mezd až do objemu (+-) 2%, ale při současném nepřekročení MOON na stanovené období. V souvislosti s uzavíráním smluv bude proveden audit produktivity práce především na pracovních pozicích systémový specialista. K rozpisu plánu měli zástupci ADP výhrady především v nedostatečném rozklíčování dat po jednotlivých pracovních profesích. Paušální srovnání na základě aritmetických průměrů na přepočtené systemizované pracovní pozice je netransparentní a velmi obtížně argumentovatelné.

V diskusi zazněl apel na větší informovanost našich zástupců k připravovaným stavbám, návrh Dodatku Kvalifikačního katalogu, který má být předložen v průběhu I. pololetí 2016, či opět posunutý termín přechodu zaměstnanců v rámci prodeje části podniku (1. 6. 2016), a s tím související zahájení kolektivního vyjednávání. Ing. Koucký dále požádal zástupce OC, aby se snažili dohodnout o stanovené výši VO na OŘ, kde k dohodě nedošlo (Praha, UNL).
Bohužel se jednání OC a zástupců zaměstnavatele nezúčastnil GŘ SŽDC Ing. Surý, i když jeho přímá účast byla přislíbena. Další společné jednání je plánováno na 26. 4. 2016.

Nabídka KOP 2016 pro RP

Přihlášení

Závod motokár ADP 2016

Potkali se u Kolína

Kontrola v PPS Děčín

Parní vlak na Mořinu

Výlet parníkem na Slapy

Parní vlak na Okoř

Exkurze DB Netz Lipsko

Závod motokár ADP

Lanové centrum Pardubice

Dlouhé Stráně, Bílá Opava

Volební kongres BRNO

Trenažér JOP v Brně

Dopravní sál DVI v Brně

Počítadlo

TOPlist