Ve dnech 13. - 24. 6. 2016 bylo provedeno na Střední průmyslové škole elektrotechnické a strojnické v Praze 10 testování vybraných 10-ti dvojic zaměstnanců, pracovníků SŽDC ve funkci výpravčí - dispečer. Tato zakázka byla realizována na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky pro TAČR (Technologická agentura České republiky) a zajišťovalo ji Centrum dopravního výzkumu.

Testování probíhalo v dopravním sále průmyslové školy vybaveném simulátorem JOP se dvěma pracovišti, jedno z pracovišť bylo vybaveno zobrazovací jednotkou VEZO, druhé pak dvěma PC monitory. Na obou pracovištích byla nainstalována simulace reálného provozu v traťovém úseku Praha-Libeň (mimo) - Kolín (mimo). Jednalo se tedy o nejvytíženější úsek sítě se šesti řízenými stanicemi z nichž tři jsou stanicemi odbočnými, čas simulace byl zvolen špičkový, začínající šestou hodinou ranní! V reálném provozu je obdobný úsek svým rozsahem a četností spojů neřiditelný! V průběhu simulovaného řízení dopravy byly respondentům v určitých časových intervalech, po přerušení simulace, předkládány testy pozornosti a kladeny doplňující otázky. Účastník testu byl také připojen pomocí snímačů umístěných na těle, k záznamovému zařízení které snímalo jeho životní funkce (tep, tlak, teplota, atd.) V určitých časových intervalech byly simulovány závady na zab. zařízení i závady na vlacích pro další zvýšení neuropsychické zátěže. Na závěr celého testu byly respondentům předloženy další testy pozornosti a dopravní psychologický test včetně rozsáhlého psychologického dotazníku ve formě otázek. Na úplném závěru byl ponechán prostor pro posouzení celého testu samotnými účastníky. Lze se tedy jen těšit, že výsledky tohoto projektu budou správně uchopeny a celodenní maraton zátěže těchto vybraných zaměstnanců nebude zbytečný a výsledky budou použity pro aplikaci při budovaném dálkovém řízení dalších úseků.

Odborný seminář a pravidelná Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a Požární ochrany České republiky, z. s. se konala v Prudké u Tišnova v termínu 13. a 14. 6. 2016. Vzhledem k rozsáhlému spektru činností, které vykonávají odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik či požární ochrany (OZO) bylo náplní dvoudenního semináře několik tématických bloků. V úvodu prvního bloku byla hostem plk. Ing. Květoslava Skalská, ředitelka odboru prevence GŘ HZS ČR, která shrnula základní poslání řízeného odboru. Prezentace byla koncipována na práva a povinnosti právnických, výdělečných fyzických osob a fyzických osob. Kvalitně a obsáhle zpracované statistiky HZS ovšem stále dokazují, že nelze preventivní činnost podceňovat a je nutné dodržovat zásady bezpečného chování. Největší hrozba nespočívá v ohni a žáru samotném, ale především v produkovaných spalinách, které jsou velmi často karcinogenní a život ohrožující. Dále byla diskutována současná legislativa a připravované změny právních předpisů, které se dotknou i OZO v oblasti PO. V závěru vystoupení Ing. Skalské byl vytvořen dostatečný prostor na diskusi v konkrétních oblastech požární ochrany.
Druhý den byl zahájen odbornou přednáškou Ing. Radky Vokurkové, která byla zaměřena na aktuální legislativu v nakládání s chemickými látkami. Podrobně byl prezentován „Bezpečnostní list“ včetně veškerých náležitostí nově používané bezpečnostní značky nebo činnost Toxikologického informačního střediska (TIS) spadajícího pod Kliniku pracovního lékařství VFN a 1 LF UK. Všichni intoxikovaní jedinci mohou využít bezplatného poradenství na přímých linkách TIS.
Akcent byl kladen na REACH, evropskou politiku pro chemické látky (vych.z nařízení ES 1907/2006) a jeho důležitou součást SVHC (látky vzbuzující obavy). Primárním cílem je postupné nahrazování nebezpečných látek substituty, které méně ohrožují zdraví člověka a minimalizují environmentální dopady.
Po přednášce o chemických látkách následoval právní blok JUDr. Petra Kožmína. Akcentoval především legislativní změny připravované velké novely Zákoníku práce. Tento základní právní předpis by měl nově mj. upravovat práva a povinnosti při práci z domova „Home working, Home office“ či větší ochranu zaměstnanců před stresem a diskriminací.

IMG 1338IMG 1335.

IMG 1339

20160613 142438

Segment řízení provozu v současné době prochází minimálně v české části republiky výraznou proměnou. Velmi intenzivně jsou budovány DOZ, které zkvalitňují úsekové řízení zapojených stanic a traťových úseků. Výraznou změnu, ale přineslo vybudování CDP Praha na Balabence, které přináší novou dimenzi provozního a operativního řízení. Jako příslušný odborový partner jsme měli možnost zúčastnit se rozsáhlé exkurze nově budovaného centra řízení provozu v Čechách.

Ředitel CDP Praha Ing. Miroslav Jasenčák provedl výklad o harmonogramu stavby, především zapojování DOZ. Popsal současnou personální kapacitu i očekávání v průběhu následujícího období. Měli jsme možnost projít aktivovaná i připravovaná pracoviště jednotlivých řízených úseků včetně dispečera železniční dopravní cesty (DŽDC). Pouze zaměstnanci úseku provozuschopnosti jsou i nadále zaměstnanci OJ OŘ Praha, všichni ostatní OJ CDP Praha.

Na každé etáži, barevně rozlišené, kde jsou dispečerské sály, je vždy mezi dvěma sály zázemí pro zaměstnance, které je vybaveno moderní kuchyňkou se spotřebiči a prostorem k odpočinku během bezpečnostní přestávky. Stravování je zajištěno v přízemí budovy, které je v současné době prováděno dovážkou stravy po předchozím výběru a servírováno dodavatelskou firmou klasickým způsobem stolování, nikoliv v polystyrenových krabičkách. Zaměstnanci mohou využít výdeje od 11,00 – 13,30, takovým způsobem, aby se všichni postupně vystřídali. Pokud se jedná o vlastní sociální zázemí zaměstnanců, jsou v přízemí šatny s prostornými skříňkami včetně sprch a WC. Na jednotlivých etážích jsou k dispozici další, které jsou rozměrově uspořádány k věcem osobní potřeby operátorů a dispečerů (psací potřeby, sešity, apod.).

Vlastní dispečerské sály jsou velmi variabilní, vzhledem k řízeným úsekům. V současné době je v přípravě sál pro úsek Praha Uhříněves (mimo) – Olbramovice, kde bude dočasně uspořádání podobné jako např. na DOZ Liberec (mimo) – Tanvald. Až dojde k zapojení ostatních úseků na IV. koridoru směrem ke státní hranici s Rakouskem budou dispečeři a ostatní obsluhující zaměstnanci dislokováni v klasickém kaskádovitém sále s modulem VEZO. V současné době je již aktivován sál v řízeném úseku Zdice – Rokycany, kde probíhá standardní výkon služby. Po propojení optických vedení tunelem pod vrchem Chlum u Plzně dojde k postupnému přepojování dálkového řízení úseku Plzeň (mimo) – Cheb (mimo).

Největší zátěž pro všechny zaměstnance zúčastněné na úspěšné realizaci představuje sál Česká Třebová (mimo) – Kolín. V době naší návštěvy byly aktivovány stanice a odbočky (Dlouhá Třebová, Odb. Parník, Ústí nad Orlicí a Choceň). Další stanice jsou dle plánovaného harmonogramu v pořadí. Dispečerské sály především na I. koridoru budou od července nově doplněny provozními dispečery, kteří budou mít pracovní místo na vrcholu kaskády daného sálu, tak aby měli přehled o celém řízeném úseku. K dispozici jim bude záložní dispečer, který také plní primární funkci pro ohlašování mimořádných událostí na daném sále. Veškeré úkony s tímto spojené budou v jeho gesci. Traťoví dispečeři budou moci řešit pouze dopravní úkony, které se budou týkat vlakových a posunových cest, případně sjednávání PMD či diktování Pv příkazů strojvedoucím. Odpadne tímto některá agenda spojená s komunikací s velitelem zásahu a ostatními zúčastněnými při MU. Pokud bude nutné nejen při mimořádné události, ale např. při údržbě dopravní cesty (zákonné prohlídky, mazání výměn, apod.) bude si moci traťový dispečer předat část řízeného úseku na pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV) nebo kolegovi na sále. Je dohodnuto zatím s náměstkem pro řízení provozu OŘ Hradec Králové pro sál ČT - Ko, že výpravčí na PPV se budou přímo účastnit řízení provozu minimálně dvě hodiny za směnu z důvodu udržení odborné kvalifikace. Tento nový model vychází především z negativních zkušeností na některých DOZ, kde pohotovostní výpravčí mohli řízený úsek obsluhovat pouze sporadicky.

Pokud bychom srovnali více než deset let staré CDP Přerov je znát kvalitativní posun vpřed u pražského CDP. Dispečerské sály jsou prostornější, jemné pastelové barvy dodávají potřebný klid na koncentraci při odpovědném zaměstnání, sály jsou prosvětlené velkými okny, v případě osvitu lze využít komfortních vertikálních žaluzií. Nově bude mít i koncept s provozními dispečery na sále mnoho výhod.

Cvičný sál je moderně koncipován a předpokládá se, že bude využíván i pro zaměstnance řízení provozu z jiných OJ. Lze simulovat nejen rutinní provoz, ale také mimořádnosti, poruchy či větší intenzity dopravy.

Lze se domnívat, že zaměstnanci CDP Praha budou mít prestiž a odpovídající pracovní podmínky, ale také to znamená, že tempo práce či koncentraci při řešení složitých úkolů v železničním provozu mohou vykonávat pouze jedinci s dostatečnou kvalifikací odbornou i osobnostními předpoklady.

Při konzultaci se zaměstnanci či jejich pozorování, bylo evidentní, jakým způsobem se ztotožnili s novým pracovištěm. Většina z nich má pocit, že je neopakovatelná možnost být u zrodu nového systému, spolupracovat na procesech nezbytných pro činnost celého organismu CDP Praha a vydat ze sebe více pro kolektiv během odpracované směny než je obvyklé.

Dne 9. června se uskutečnilo poslední jednání Výkonného výboru ADP v tomto pololetí. Zahájení proběhlo netradičně exkurzí v budově CDP Praha (viz samostatný článek). Následoval přesun do sídla SŽDC v Dlážděné, kde prokračoval standardní program. V úvodu jednání předal rezignaci člena Výkonného výboru Ing. Tomáš Rolník, který z osobních důvodů ukončil svůj mandát. Předseda ADP mu poděkoval za odvedenou práci, která byla ve prospěch celé odborové organizace.

V následujícím bloku předeseda informoval členy o vývoji vyjednávání nad výší výkonových odměn u OŘ Praha. Pouze u této organizační jednotky nedošlo ke shodě s odborovými partnery a status quo trvá doposud. Odměny vysoce zatížených pracovšť nejsou bohužel pro zástupce ostatních odborových organizací prioritní. Dále se jednalo o připomínkování předložených předpisů, především Bp1, kde bylo ovšem na prezentaci gestorem vše podstatné vysvětleno, takže další připomínky ze strany ADP už nebudou vzneseny. Dále předseda informoval,o nutnosti změn Stanov ADP z důvodu naplnění právního rámce nového občanského zákoníku (NOZ), který stanoví formální náležitosti spolkové činnosti (zapsané společnosti). Se změnou ve vazbě na NOZ souvisí i změna sídla ADP, která se uskuteční nejpozději do 31 .8.2016. Ředitel O10 byl již požádán o spolupráci ohledně této problematiky. Během jednání dostal každý z členů tradičně prostor na shrnutí podstatných událostí či podnětů ze zastupovaných regionů. Závěrem se vedla diskuse nad problematikou kolektivního vyjednávání a případných nominacích do vyjednávacího týmu za ADP.  

Dne 3. 6. 2016 se sešel k pravidelnému jednání regionální výbor ADP Brno. Ihned na začátku jednání předal Ing. Tomáš Rolník výboru svoji rezignaci na členství ve výboru ke dni 9. 6. 2016. Regionální výbor Brno děkuje tímto Tomášovi za odvedenou práci jak v regionálním výboru, tak i ve výkonném výboru ADP. V souvislosti s tímto vyvstal úkol doplnit regionální výbor o jednoho člena. Další části jednání se zúčastnil i přednosta PO Brno Ing. Martin Vejmělka, který předložil k projednání nové rozvrhy pracovní doby pro některá pracoviště PO Brno. Nutnost vypracování nových rozvrhů pracovní doby byla vyvolána nutností úpravy těchto dokumentů tak, aby odpovídaly stávající legislativě v oblasti pracovního práva. V souvislosti s tím požádalo velké množství zaměstnanců o převedení do režimu letmo. Aby mohly být vypracovány směnáře pro další období a mohla být řádně rozvržena pracovní doba pro všechny zaměstnance, bylo nutno tyto rozvrhy přepracovat. Podle informací pana přednosty se však na praxi plánování a přidělování směn nic nemění.

V diskuzi potom předali členové výboru Ing. Vejmělkovi některé podněty a připomínky, které aktuálně přináší problémy při výkonu dopravní služby. Těmi nejdůležitějšími jsou tyto: Přepnutí rádiového provozu do nových kmitočtů, zejména pak problémy se spojením s lokomotivami řady 380 a 1216 a dále pak vzájemná neslyšitelnost základnových radiostanic. Problémy s aplikací Traťová poloha vlaků (nejen) v Brně hl. n., kdy aktuálně nelze zobrazit provozní situaci na více než čtyřech tratích.

V další části Ing. Vejmělka seznámil výbor s aktuální situací při přípravě rekonstrukce uzlu a zejména pak ŽST Brno hl. n. Diskutováno bylo hlavně na téma zaměstnanosti během rekonstrukce a po aktivaci nového zabezpečovacího zařízení. Podrobnější informace k této oblasti zveřejním koncem června, kdy se uskuteční plánované setkání ředitele OŘ Brno se zástupci odborových centrál.