Dne 19. 8. 2016 se konalo v Praze mimořádné jednání Výkonného výboru ADP, který přijal níže uvedené usnesení:

  1. Aliance drážního provozu kategoricky nesouhlasí s devalvací profese výpravčí (pohotovostní), které zaměstnavatel zcela důvodně snižuje pracovní výkon během odpracované směny. Současně se objevují tendence o nižší tarifní zařazení těchto zaměstnanců, kteří mají stejnou odbornost, zdravotní i psychickou způsobilost a samozřejmě další profesní kvality. Přijatá koncepce dálkového řízení železničního provozu má systémové chyby, které je zapotřebí analyzovat a vést konstruktivní dialog k jejich eliminaci. Současně v žádném případě neakceptovat snižování odměny za práci!
  2. Rozhodnutím Výkonného výboru ADP došlo ke změně sídla odborové organizace s účinností od 1. 9. 2016. Novou adresou pro korespondenci je: Hradec č. p. 64, Plzeň – jih, PSČ: 332 11

20160725 130120

ADP a SŽDC pro Vás připravily na sobotu 27. srpna 2016 výlet parním vlakem z Prahy na vlečku Čertovy schody a do Nižboru, kde bude zajištěna prohlídka sklárny firmy Rückel. Kapacita vlaku je 100 osob. Lehké občerstvení zajištěno. Vlak pojede z důvodu výluky tam i zpět přes Rudnou u Prahy.

Jízdní řád ad hoc vlaku

Stanice Příjezd Odjezd
Praha-Smíchov   10:22
Čertovy schody 12:05 12:20
Nižbor* 12.52 15:35
Praha-Smíchov 17:18  

*prohlídka sklárny cca na 60 minut

Přihlášky

Adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: Parní vlak

Tělo zprávy: osobní číslo, jméno a příjmení, vztah (Z, RP, RP-D, DU), organizační složka, rok narození u RP-D nebo DU. U rodinných příslušníků uvádějte osobní číslo zaměstnance.

Z – zaměstnanec SŽDC, RP – rodinný příslušník zaměstnance SŽDC (dospělý), RP-D - dítě zaměstnance, DU – důchodce (bývalý zaměstnanec)

Kontaktní formulář >>>

Počet volných míst: 20 (aktualizace 22. 8. 2016 14:10)

Pravidla

Akce je určena zaměstnancům SŽDC a jejich rodinným příslušníkům. Zaměstnanci se zúčastní ve svém volnu. Na akci je poskytován příspěvek z C-FKSP. Spoluúčast 150 Kč/osobu bude vybírána na místě. Více o pravidlech na www.adpcz.org/zasady-c-fksp-a-fksp

Pozvánka ke stažení v PDF:

 

Dne 27. 6. 2016 se uskutečnilo pravidelné čtvrtletní setkání ředitele OŘ Brno se zástupci odborových centrál. Pan ředitel poskytl informace rozdělené do několika bloků.

K problematice čerpání mzdových prostředků zejména vzhledem k výkonovým odměnám bylo sděleno, že čerpání odpovídá plánu s mírným přebytkem. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto o vyplacení mimořádné a pololetní odměny zaměstnancům OŘ Brno. Prostředky na tyto odměny byly rozděleny do jednotlivých organizačních jednotek, jejichž přednostové následně rozhodnou o konkrétní výši odměn pro zaměstnance. V souvislosti s tím bylo také oznámeno, že přesčasová práce bude proplácena v plné výši.

V další části bylo diskutováno na téma BOZP. Bohužel v uplynulém časovém období došlo v oblasti OŘ Brno ke dvěma smrtelným pracovním úrazům (v obou případech se jednalo o zaměstnance infrastruktury). Pan ředitel upozornil, že budou důsledně prošetřovány příčiny všech pracovních úrazů a to zejména se zaměřením na míru zavinění pracovních úrazů.

Dalším tématem byla rekonstrukce ŽST Brno hl. n. a související akce. Termín 2019 sdělený přednostou PO Brno je stále v platnosti, nicméně lhůty a termíny jsou velmi napjaté a není vyloučen posun až na rok 2020. Do jednání o rekonstrukci také razantně vstoupil koordinátor krajské integrované dopravy společnost KORDIS s nesouhlasným stanoviskem k úplnému zastavení provozu v ŽST Brno hl.n. v roce 2019 (2020). V souvislosti s tímto jsou vedena intenzívní jednání a situace se neustále vyvíjí.

V oblasti zaměstnanosti, v úseku řízení provozu, byl zmíněn neustálý nedostatek pracovníků pro řízení provozu a to zejména na pozici výpravčí. I přes aktivaci dalších traťových úseků s DOZ se nedaří doplnit výpravčí na potřebný stav. V září bude otevřen kurz pro výpravčí. S dalším kurzem se počítá v následujícím období. Tyto kurzy mají současně pomoci řešit situaci s umístěním signalistů žst. Brno hl.n. po aktivaci nového zabezpečovacího zařízení, proto je již do zářijového kurzu zařazeno několik z nich.

Projednání změny zásad FKSP v souvislosti s návratem zaměstnanců firmy AŽD pod SŽDC. V uplynulém období bylo rozhodnuto o zkušebním předání údržby některých traťových úseků formou outsourcingu soukromým firmám. Tehdejším zaměstnancům ČD, kteří v souvislosti s tím přešli k firmě AŽD bylo garantováno, že v případě ukončení akce a návratem k ČD (dnes už SŽDC) na ně bude pohlíženo jako na stálé zaměstnance.

V poslední části byly panu řediteli předneseny připomínky týkající se provozu. Zejména pak z našeho pohledu nevalný stav provozních aplikací, jejichž obsluha je komplikovanější a složitější než dříve. Přitom forma poskytování informací je mnohem horší. Upozornili jsme na z několika stran prezentovaný názor, provozní aplikace nejsou prioritně určeny zaměstnancům řízení provozu!! Ovšem organizování a zabezpečení provozu se bez těchto informací neobejde. Dále jsme upozornili na situaci, která nastala po přepnutí rádiových sítí do nových kmitočtů, kdy došlo k výraznému zhoršení rádiové komunikace.

V sobotu 25. června se uskutečnil druhý ročník akce Výlet parníkem na Slapy. Stejně jako loni byla akce obsazena krátce pro zveřejnění plakátu na intranetu SŽDC a internetových stránkách Aliance drážního provozu.

V devět hodin ráno se sešlo celkem 117 zájemců z řad zaměstnanců a rodinných příslušníků na Rašínově nábřeží, odkud vyplouval parník Vltava. V současné době je jediným historickým kolesovým parníkem v Praze, který stále pluje po Vltavě. Počasí přálo a tak si všichni užívali slunečnou plavbu údolím Vltavy. Před polednem jsme dopluli do Štěchovic, kde na nás čekal autobus, který postupně odvezl všechny účastníky přímo k elektrárně. Zde následovala přibližně půlhodinová prohlídka jak informačního centra, tak hlavně vnitřních prostor elektrárny. Po skončení prohlídek odvezl autobus účastníky do centra Štěchovic, kde byla možnost si zakoupit zmrzlinu a další občerstvení. Po druhé hodině odpolední pokračovala plavba přes zdymadlo na Slapy a po otočení a krátkém pobytu zpět do Prahy.

Stejně jako loni přišlo organizátorům několik děkovných emailů za nápaditou a dobře zorganizovanou akci. Děkujeme za kladné ohlasy.

Další celorepublikovou akcí bude výlet parním vlakem z Prahy na vlečku Velkolom Čertovy schody se zajížďkou do Nižboru, která se uskuteční v sobotu 27. srpna 2016. Akce je již v přípravě.

F O T O G A L E R I E  > > >

Ve dnech 13. - 24. 6. 2016 bylo provedeno na Střední průmyslové škole elektrotechnické a strojnické v Praze 10 testování vybraných 10-ti dvojic zaměstnanců, pracovníků SŽDC ve funkci výpravčí - dispečer. Tato zakázka byla realizována na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky pro TAČR (Technologická agentura České republiky) a zajišťovalo ji Centrum dopravního výzkumu.

Testování probíhalo v dopravním sále průmyslové školy vybaveném simulátorem JOP se dvěma pracovišti, jedno z pracovišť bylo vybaveno zobrazovací jednotkou VEZO, druhé pak dvěma PC monitory. Na obou pracovištích byla nainstalována simulace reálného provozu v traťovém úseku Praha-Libeň (mimo) - Kolín (mimo). Jednalo se tedy o nejvytíženější úsek sítě se šesti řízenými stanicemi z nichž tři jsou stanicemi odbočnými, čas simulace byl zvolen špičkový, začínající šestou hodinou ranní! V reálném provozu je obdobný úsek svým rozsahem a četností spojů neřiditelný! V průběhu simulovaného řízení dopravy byly respondentům v určitých časových intervalech, po přerušení simulace, předkládány testy pozornosti a kladeny doplňující otázky. Účastník testu byl také připojen pomocí snímačů umístěných na těle, k záznamovému zařízení které snímalo jeho životní funkce (tep, tlak, teplota, atd.) V určitých časových intervalech byly simulovány závady na zab. zařízení i závady na vlacích pro další zvýšení neuropsychické zátěže. Na závěr celého testu byly respondentům předloženy další testy pozornosti a dopravní psychologický test včetně rozsáhlého psychologického dotazníku ve formě otázek. Na úplném závěru byl ponechán prostor pro posouzení celého testu samotnými účastníky. Lze se tedy jen těšit, že výsledky tohoto projektu budou správně uchopeny a celodenní maraton zátěže těchto vybraných zaměstnanců nebude zbytečný a výsledky budou použity pro aplikaci při budovaném dálkovém řízení dalších úseků.